Παρασκευή, 8 Νοεμβρίου 2013

Εὐχή λεγομένη πρό τῆς πνευματικῆς ἀναγνώσεως

Εὐχή λεγομένη πρό τῆς πνευματικῆς ἀναγνώσεως


Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, 
διάνοιξον τά ὦτα καί τούς ὀφθαλμούς τῆς καρδίας μου, 
τοῦ ἀκοῦσαι με τά λόγια Σου καί συνιέναι καί ποιῆσαι τό θέλημά Σου.
Ὅτι πάροικος εἰμί ἐν τῇ γῇ· 
μή ἀποκρύψῃς ἀπ’ ἐμοῦ τάς ἐντολάς Σου· 
ἀλλά ἀποκάλυψον τούς ὀφθαλμούς μου 
καί κατανοήσω τά θαυμάσια ἐκ τοῦ νόμου Σου· 
ἐπί Σοί γάρ ἐλπίζω ὁ Θεός μου· 
ἵνα Σύ μοῦ φωτίςῃς τήν διάνοιαν. 
Ὅτι Εὐλογητός εἶ εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
 Ἀμήν.

 

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...