Τετάρτη, 9 Μαΐου 2012

Το ήθος και το ύφος του Αγίου Όρους

Η ταπείνωση έχει μεγάλη δύναμη και διαλύει τον διάβολο. Είναι το πιο δυνατό σόκ για τον διάβολο

Η ταπείνωση διαλύει τον διάβολο”

“. Όπου υπάρχει ταπείνωση, δεν έχει θέση ο διάβολος. Και όπου δεν υπάρχει διάβολος, επόμενο είναι να μην υπάρχ
ουν πειρασμοί.
Ό,τι και να κάνουμε, ταπείνωση-αγάπη-αρχοντιά χρειάζεται. Τα πράγματα είναι απλά. Εμείς τα κάνουμε δύσκολα. Όσο μπορούμε, να κάνουμε ό,τι είναι δύσκολο στον διάβολο και εύκολο στον άνθρωπο. Η αγάπη και η ταπείνωση είναι δύσκολες στον διάβολο και εύκολες στον άνθρωπο. Και ένας φιλάσθενος που δεν μπορεί να κάνει άσκηση, μπορεί να νικήση τον διάβολο με την ταπείνωση.
Σε ένα λεπτό μέσα μπορεί ο άνθρωπος να γίνη Άγγελος ή ταγκαλάκι. Πώς; Με την ταπείνωση ή την υπερηφάνεια. Τι, μήπως χρειάσθηκαν ώρες γι ανα γίνη ο Εωσφόρος από Άγγελος διάβολος; Μέσα σε δευτερόλεπτα έγινε.
Ο ευκολώτερος τρόπος για να σωθούμε, είναι η αγάπη και η ταπείνωση. Γι΄αυτό από την αγάπη και τηνταπείνωση να αρχίσουμε και μετά να προχωρήσουμε στα άλλα.

Να εύχεσθε να δίνουμε συνέχεια χαρά στον Χριστό και στενοχώρια στο ταγκαλάκι, μια που του αρέσει η κόλαση και δεν θέλει να μετανοήση”.

ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΠΑΙΣΙΟΣ


ΗΛΙΑΣ  ΧΑΙΝΤΟΥΤΗΣ  8  ΜΑΙ 2012

Σάββατο, 5 Μαΐου 2012

Οι Δέκα Εντολές

ΕΞΟΔΟΣ 20

ΚΑΙ ἐλάλησε Κύριος πάντας τοὺς λόγους τούτους λέγων·

 2 ἐγώ εἰμι Κύριος ὁ Θεός σου, ὅστις ἐξήγαγόν σε ἐκ γῆς Αἰγύπτου, ἐξ οἴκου δουλείας. 3 οὐκ ἔσονταί σοι θεοὶ ἕτεροι πλὴν ἐμοῦ.

4 οὐ ποιήσεις σεαυτῷ εἴδωλον, οὐδὲ παντὸς ὁμοίωμα, ὅσα ἐν τῷ οὐρανῷ ἄνω καὶ ὅσα ἐν τῇ γῇ κάτω καὶ ὅσα ἐν τοῖς ὕδασιν ὑποκάτω τῆς γῆς. 5 οὐ προσκυνήσεις αὐτοῖς, οὐδὲ μὴ λατρεύσεις αὐτοῖς· ἐγὼ γάρ εἰμι Κύριος ὁ Θεός σου, Θεὸς ζηλωτής, ἀποδιδοὺς ἁμαρτίας πατέρων ἐπὶ τέκνα, ἕως τρίτης καὶ τετάρτης γενεᾶς τοῖς μισοῦσί με 6 καὶ ποιῶν ἔλεος εἰς χιλιάδας τοῖς ἀγαπῶσί με καὶ τοῖς φυλάσσουσι τὰ προστάγματά μου.

 7 οὐ λήψει τὸ ὄνομα Κυρίου τοῦ Θεοῦ σου ἐπί ματαίῳ· οὐ γὰρ μὴ καθαρίσῃ Κύριος ὁ Θεός σου τὸν λαμβάνοντα τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐπὶ ματαίῳ.

 8 μνήσθητι τὴν ἡμέρα τῶν σαββάτων ἁγιάζειν αὐτήν. 9 ἓξ ἡμέρας ἐργᾷ καὶ ποιήσεις πάντα τὰ ἔργα σου· 10 τῇ δὲ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ σάββατα Κυρίῳ τῷ Θεῷ σου· οὐ ποιήσεις ἐν αὐτῇ πᾶν ἔργον, σὺ καὶ ὁ υἱός σου καὶ ἡ θυγάτηρ σου, ὁ παῖς σου καὶ ἡ παιδίσκη σου, ὁβοῦς σου καὶ τὸ ὑποζύγιόν σου καὶ πᾶν κτῆνός σου καὶ ὁ προσήλυτος ὁ παροικῶν ἐν σοί. 11 ἐν γὰρ ἓξ ἡμέραις ἐποίησε Κύριος τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν καὶ τὴν θάλασσαν καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτοῖς καὶ κατέπαυσε τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ· διὰ τοῦτο εὐλόγησε Κύριος τὴν ἡμέραν τὴν ἑβδόμην καὶ ἡγίασεν αὐτήν.

12 τίμα τὸν πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα σου, ἵνα εὖ σοι γένηται, καὶ ἵνα μακροχρόνιος γένῃ ἐπὶ τῆς γῆς τῆς ἀγαθῆς, ἧς Κύριος ὁ Θεός σου δίδωσί σοι.

13 οὐ μοιχεύσεις.

14 οὐ κλέψεις.

15 οὐ φονεύσεις.

16 οὐ ψευδομαρτυρήσεις κατὰ τοῦ πλησίον σου μαρτυρίαν ψευδῆ.

17 οὐκ ἐπιθυμήσεις τὴν γυναῖκα τοῦ πλησίον σου. οὐκ ἐπιθυμήσεις τὴν οἰκίαν τοῦ πλησίον σου οὔτε τὸν ἀγρὸν αὐτοῦ οὔτε τὸν παῖδα αὐτοῦ οὔτε τὴν παιδίσκην αὐτοῦ οὔτε τοῦ βοὸς αὐτοῦ οὔτε τοῦ ὑποζυγίου αὐτοῦ οὔτε παντὸς κτήνους αὐτοῦ οὔτε ὅσα τῷ πλησίον σου ἐστί.

18 Καὶ πᾶς ὁ λαὸς ἑώρα τὴν φωνὴν καὶ τὰς λαμπάδας καὶ τὴν φωνὴν τῆς σάλπιγγος καὶ τὸ ὄρος τὸ καπνίζον· φοβηθέντες δὲ πᾶς ὁ λαὸς ἔστησαν μακρόθεν. 19 καὶ εἶπαν πρὸς Μωυσῆν· λάλησον σὺ ἡμῖν, καὶ μὴ λαλείτω πρὸς ἡμᾶς ὁ Θεός, μὴ ἀποθάνωμεν. 20 καὶ λέγει αὐτοῖς Μωυσῆς· θαρσεῖτε, ἕνεκεν γὰρ τοῦ πειράσαι ὑμᾶς παρεγενήθη ὁ Θεὸς πρὸς ὑμᾶς, ὅπως ἂν γένηται ὁ φόβος αὐτοῦ ἐν ὑμῖν, ἵνα μὴ ἁμαρτάνητε. 21 εἱστήκει δὲ ὁ λαὸς μακρόθεν, Μωυσῆς δὲ εἰσῆλθεν εἰς τὸν γνόφον, οὗ ἦν ὁ Θεός


Απόδοση

Και μίλησε ο Κύριος όλους αυτούς τους λόγους και είπε∙

εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σου, που σε έβγαλα από την γη της Αιγύπτου, από τη δουλεία σας. Δεν θα υπάρχουν για εσένα άλλοι Θεοί εκτός από εμένα.

Δεν θα υπάρχουν για εσένα είδωλα, ούτε οποιοδήποτε ομοίωμα, από όσα είναι στον ουρανό και στη γή και στα ύδατα . Δε θα τα προσκυνήσεις αυτά, ούτε θα τα λατρέψεις. Γιατί εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σου, Θεός με ζήλο, που αποδίδω αμαρτίες γονέων πάνω στα παιδιά τους, από τρίτη έως τέταρτη γενιά σε αυτούς που με μισούνε και κάνω έλεος σε χιλιάδες που με αγαπούνε και σε αυτούς που φυλάνε τα προστάγματά μου.

Δεν θα λάβεις το όνομά του Κυρίου του Θεού σου μάταια.

Θυμήσου την ημέρα του Σαββάτου να την αγιάζεις. Έξη ημέρες θα εργάζεσαι και θα κάνεις όλα τα έργα σου. Και την ημέρα την έβδομη θα την αφιερώσεις στον Κύριο τον Θεό σου. Δεν θα κάνεις σε αυτή κανένα έργο, εσύ και ο γιός σου και η θυγατέρα σου , ο βοηθός σου και η βοηθός σου, το βόδι και το υποζύγιό σου και κάθε ζώο και ο προσήλυτος που ήρθε να μείνει μαζί σου. Καθώς σε έξη ημέρες κατασκεύασε ο Κύριος τον ουρανό και την γη και την θάλασσα και όλα όσα είναι σε αυτά και σταμάτησε την ημέρα την έβδομη∙ γι’ αυτό ευλόγησε ο Κύριος την έβδομη ημέρα και την αγίασε.

Τίμα τον πατέρα σου και την μητέρα σου , για να δεις καλά στη ζωή σου και να ζήσεις πολλά χρόνια πάνω στη γη την αγαθή που θα σου δώσει ο Κύριος ο Θεός σου.

Δεν θα μοιχεύσεις.

Δεν θα κλέψεις.

Δεν θα φονεύσεις.

Δεν θα δώσεις ψεύδη μαρτυρία κατά του πλησίον σου.

Δεν θα επιθυμήσεις την γυναίκα του πλησίον σου . Δεν θα επιθυμήσεις το σπίτι του πλησίον σου ούτε το χωράφι του ούτε τον βοηθό του ούτε την βοηθό του ούτε το βόδι του ούτε το υποζύγιο του ούτε κάποιο από τα ζώα του ούτε όσα είναι του πλησίον σου.

Και όλος ο λαός έβλεπε την φωνή και τις λαμπάδες και την φωνή της σάλπιγγας και το όρος που κάπνιζε. Και επειδή φοβήθηκαν στάθηκαν μακριά. Και είπαν στον Μωυσή∙ λάλησε εσύ προς εμάς( τα λόγια του Θεού) , και να μη μας μιλά ο Θεός για να μην πεθάνουμε. Και τους λέει ο Μωυσής∙ πάρτε θάρρος, διότι σας φανερώθηκε Θεός για να σας πειράξει, για να τον φοβηθείτε και για να μην αμαρτάνετε. Και στεκόταν μακριά ο λαός και ο Μωυσής μπήκε μέσα στην ομίχλη που ήταν ο Θεός.

Τα δάκρυα της μετάνοιας.

Με το βάπτισμα η ψυχή  ξαναβρίσκει την αγνότητα των πρωτοπλάστων και γίνεται πάλι η εικόνα του Θεού. Όμως, με την αμαρτία, κατά τη διάρκεια της ζωής, η ψυχή χάνει την πνευματική της ομορφιά. Τα δάκρυα της μετάνοιας στο λουτρό της εξομολογήσεως οδηγούν τον άνθρωπο στην καθημερινή αναγέννηση.

Τι είναι τα δάκρυα

-Τι είναι τα δάκρυα; ρώτησαν ένα γιατρό.
-Πόνοι της καρδιάς που υγροποιούνται, απάντησε.
-Τι είναι τα δάκρυα; ρώτησαν ένα μοναχό.
-Το χάδι του Θεού στον άνθρωπο.

Γράμμα προς τον υποψήφιο...

Αγαπητέ φίλε,Μου είπαν ότι έχεις έντονο άγχος καθώς ευρίσκεσαι στο τελικό στάδιο πρίν τις εξετάσεις. Ότι έχεις μεταπτώσεις στην συναισθηματική σου κατάσταση. Άλλοτε νιώθεις  ήσυχος  και σίγουρος  και άλλοτε τα νιώθεις  μαύρα – δύσκολα - ακατόρθωτα και νιώθεις  τις προσπάθειές σου περιττές. Ότι άλλοτε κάνεις  αστεία, λες και δεν υπάρχει πρόβλημα, και άλλοτε το πιο μικρό αστείο που θα σου κάνουν είναι ικανό να σε κάνει να θέλεις  να διαλύσεις τα πάντα...


Μαθαίνω ότι οι δικοί σου προσπαθούν να σου συμπαρασταθούν και άλλοτε τα καταφέρνουν, άλλοτε πάλι καταφέρνουν το αντίθετο, καθώς ανησυχώντας  οι ίδιοι, προσπαθούν  να σε πείσουν να μην ανησυχείς...Καθώς  σε κοιτάζουν με βλέμμα πικραμένο ή φοβισμένο, όπως  όταν έχει αρρωστήσει ένα προσφιλές τους πρόσωπο.


Ότι όταν διαβάζεις  πολύ, σου λένε  ότι πρέπει να βγείς έξω, να ξεσκάσεις, αλλά όταν βγαίνεις έξω, σε κοιτάζουν ανήσυχα μήπως και έχεις παραιτηθεί...

Μου ζήτησαν λοιπόν επειδή συνεργάζομαι  με τους εφήβους και τις οικογένειές τους, να γράψω κάτι που να μπορεί να βοηθήσει...

Λοιπόν θα είμαι ξεκάθαρος, όπως πρέπει να είσαι, όταν αναφέρεσαι στην ζωή.

Το άγχος, η αγωνία, η ανησυχία, η ανασφάλεια, η αποσταθεροποίηση, η ξενοιασιά, ο εκνευρισμός, ο φόβος, όλα αυτά τελοσπάντων όχι μόνο δεν είναι αρνητικά στοιχεία στην πορεία σου, αλλά αντιθέτως αποτελούν αποδείξεις  οτί είσαι ζωντανός, υγιής και υπεύθυνος...

Ένας υγιής άνθρωπος, όταν βρίσκεται σε μία εσωτερική διεργασία,  όταν θέτει στόχους, όταν δίνει εξετάσεις (οποιουδήποτε είδους εξετάσεις), όταν ανοίγεται, τότε είναι φυσιολογικό να αναρωτιέται... Είναι η ανάληψη της ευθύνης της  ελευθερίας του που τον δυσκολεύει...

Είναι ωραίο το να έχεις ένα σκοπό και να τον παλεύεις. Τότε είσαι και νιώθεις ζωντανός. Στην διάρκεια του αγώνα, αν είσαι φυσιολογικός θα αναρωτηθείς και για το εάν θα τα καταφέρεις. Θα αναρωτηθείς και για το  εάν αξίζει τόσος κόπος. Για το εάν είναι αυτός που σου ταιριάζει ή ακόμα και αν στην πραγματικότητα είναι δικός σου στόχος  ή κάποιοι άλλοι σου τον έχουν επιβάλλει άμεσα ή έμμεσα...

Όμως όλα αυτά δεν είναι αδυναμία. Δεν αποτελούν προδοσία. Είναι  η ευκαιρία του να επαναδιαβεβαιώσεις και να επαναπροσδιορίσεις τον στόχο σου. Είναι  το τίμημα της ελευθερίας. Και όταν ακόμη κλείνεις τα αυτιά σου και δεν ασχολείσαι με τέτοια ερωτήματα και αυτό υγεία είναι, καθώς γνωρίζεις οτι η επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου, δεν θα σημαίνει τον τελικό προσδιορισμό ,  αλλά αντίθετα να σου επιτρέψεις να θέσεις και άλλους στόχους στην συνέχεια...

Ένας αθλητής που τρέχει 100 m, δεν προλαβαίνει να σκεφτεί. Συγκεντρώνεται, παίρνει μία ανάσα και τρέχει δίχως να γυρίσει να δεί δίπλα του ή μέσα του, τι συμβαίνει. Ένας μαραθωνοδρόμος όμως, καθώς τρέχει σκέφτεται, ξανασκέφτεται , ιδρώνει, εξαντλείται, αναρωτιέται για τις δυνάμεις του, για την επάρκειά της προπόνησής του, για τις δυνατότητές των αντιπάλων του, για το εάν θα πρέπει τώρα ή αργότερα να δώσει όλες του τις δυνάμεις. Αναρωτιέται ακόμα και για το εάν το να τρέχεις Μαραθώνιο είναι η καλύτερη επιλογή ή άν θα έπρεπε να ασχολείται με κάτι άλλο. Και καθώς αναρωτιέται τρέχει...Και δεν πρόκειται βέβαια για κάποιον αδύναμο άνθρωπο, γιατί τότε δεν θα μπορούσε να τρέχει Μαραθώνιο...

Είναι η μακρά επίπονη και απαιτητική διαδικασία του Μαραθώνιου που θέτει ερωτήματα. Και εσύ φίλε μου δεν τρέχεις 100 m. Μαραθώνιο τρέχεις και σου αξίζει το χειροκρότημα μου, όπως και να νιώθεις.

Σου εύχομαι να πετύχεις, αλλά όχι μόνο σε μία σχολή ή σε μία καλή σχολή, αλλά σε κάτι περισσότερο. Στο να υπερασπίζεις τις επιλογές  σου και ταυτόχρονα να τις διευρύνεις...

Δημήτρης Καραγιάννης

http://www.biologiaonline.gr/2012/04/blog-post_30.html

Τρίτη, 1 Μαΐου 2012

Η πίστη ανάλογη με την ηλικία...

Ο αριθμός των πιστών και των άθεων διαφέρει από χώρα σε χώρα, όμως σε όλο τον κόσμο μία τάση είναι σίγουρα κοινή: όσο οι άνθρωποι γερνάνε, τόσο μεγαλώνει η πίστη τους στο Θεό, σύμφωνα με μία νέα διεθνή έρευνα. Οι ερευνητές του Κέντρου Ερευνών Κοινής Γνώμης (NORC) του πανεπιστημίου του Σικάγο, συνέκριναν δεδομένα από 30 χώρες (στις οποίες περιλαμβανόταν η Κύπρος, αλλά όχι η Ελλάδα), που αφορούσαν το χρονικό διάστημα 1991-2008 και είχαν ληφθεί από δειγματοληπτικές έρευνες, στις οποίες οι κάτοικοι των χωρών κλήθηκαν να απαντήσουν για την πίστη τους στο Θεό, το βαθμό της πίστης τους και πώς αυτή αλλάζει με το πέρασμα του χρόνου, σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο.

Η συγκριτική και διαχρονική έρευνα έδειξε ότι η ηλικία αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την πίστη. Η θρησκευτική πίστη είναι πιο ισχυρή μεταξύ των ηλικιωμένων, με το 43% των ατόμων άνω των 68% κατά μέσο όρο διεθνώς να δηλώνουν βέβαιοι ότι ο Θεός υπάρχει έναντι μέσου ποσοστού μόλις 23% μεταξύ των νεότερων ανθρώπων κάτω των 27 ετών.

Στις ΗΠΑ, το ποσοστό των πιστών στο Θεό νέων (κάτω των 28 ετών) είναι 54% και των ηλικιωμένων (άνω των 68 ετών) είναι 66%, ενώ αντίθετα στη Γαλλία μόνο 8% στους νέους και 26% στους ηλικιωμένους, μία διαφορά που αντικατοπτρίζει ανάγλυφα το χάσμα των θρησκευτικών πεποιθήσεων, σε όλες τις ηλικίες, που χωρίζει τις δύο όχθες του Ατλαντικού. Η μεγαλύτερη αύξηση στην πίστη συνήθως συμβαίνει διεθνώς μετά την ηλικία των 58 ετών, πιθανώς καθώς η συνειδητοποίηση του αναπόφευκτου θανάτου εμφανίζεται σιγά-σιγά σε κάθε άνθρωπο.

Η έρευνα αποκαλύπτει τεράστιες διαφορές μεταξύ των κρατών, από τις Φιλιππίνες που με ποσοστό 94% πιστών στο Θεό εμφανίζονται ως η πιο αφοσιωμένη στο Θεό χώρα, έως την πρώην ανατολική Γερμανία που με 13% μόνο πιστούς στο σύνολο του πληθυσμού εμφανίζεται ως η πιο αποστασιοποιημένη από τη θρησκεία.

Οι καθολικές χώρες είναι γενικά οι πιο πιστές, ενώ μεταξύ των προτεσταντικών χωρών ξεχωρίζουν οι ΗΠΑ. Ο αθεϊσμός είναι πιο ισχυρός στις χώρες της Σκανδιναβίας, καθώς και στις πρώην ελεγχόμενες από την ΕΣΣΔ περιοχές, με εξαίρεση την καθολική Πολωνία. Η ανατολική Γερμανία έχει το υψηλότερο ποσοστό άθεων (52%) και οι Φιλιππίνες το χαμηλότερο (0,7%), ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των άθεων Τσέχων είναι 40%, των Γάλλων 23%, των Ολλανδών 20%, των Σουηδών 19%, των Ισραηλινών 6%, των Ιταλών 5,9%, των Πορτογάλων 5%, των Ιρλανδών 5%, των Πολωνών 3,3%, των Αμερικανών 3% και των Κύπριων μόλις 1,9% (το δεύτερο μικρότερο ποσοστό δηλωμένης αθεϊας μετά τις Φιλιππίνες).

Εξάλλου οι Κύπριοι δήλωσαν σε ποσοστό 59% ότι είναι βέβαιοι για την ύπαρξη του Θεού, ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά στις ΗΠΑ είναι 61% (ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά διεθνώς και πολύ υψηλότερο από τα αντίστοιχα ποσοστά στην Ευρώπη), στην Ιαπωνία 4,3%, στη Σουηδία 10,2%, στη Γαλλία 15,5%, στη Βρετανία 16,8%, στη Ρωσία 30,5%, στην Ισπανία 38,4%, στην Ιταλία 41%,στην Πορτογαλία 51%, στην Πολωνία 62%, στο Ισραήλ 65,5% και στις Φιλιππίνες 83,6%. Στο ερώτημα κατά πόσο ο Θεός νοιάζεται προσωπικά για τους ανθρώπους, η πίστη κυμαίνεται από 8% στην ανατολική Γερμανία έως 82% στις Φιλιππίνες.

Διαχρονικά, η πίστη στο Θεό φαίνεται να υποχωρεί διεθνώς, αλλά σε πέντε χώρες (Ρωσία, Σλοβενία, Ισραήλ, Δ. Γερμανία, Ιαπωνία κ.α.) ενισχύεται, έστω και οριακά. «Η πίστη στο Θεό έχει μειωθεί στις περισσότερες χώρες, αλλά οι μειώσεις είναι αρκετά μέτριες, ιδίως σε ετήσια βάση», δήλωσε ο ερευνητής, ο οποίος εκτίμησε πάντως ότι, αν συνεχιστούν οι τωρινές τάσεις, στο μέλλον ο αθεϊσμός θα εξαπλωθεί περισσότερο στη Γη.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...