Κυριακή 29 Ιουνίου 2014

Η πίστη στο Χριστό αλλάζει ολοκληρωτικά τον άνθρωπο
Ασφαλώς έχουμε μέσα στην ψυχή μας και αγαθές διαθέσεις, όχι μόνο κακές ∙ και πολλές φορές υπακούουμε στις αγαθές κινήσεις και κάνουμε πολλά καλά πράγματα τα οποία μας φέρνουν κοντά στο Θεό , τα οποία αυξάνουν την πίστη μας. Αν δεν έχουμε την πίστη ως θεμέλιο, είναι δυνατόν άλλοτε να κάνουμε το καλό και άλλοτε να κάνουμε κακό, άλλοτε να είμαστε καλοί και άλλοτε να μην είμαστε καλοί. Ενώ,  όποιος έχει πίστη στο Χριστό, όποιος αφήνεται στο να καθοδηγείται από το Χριστό δεν κάνει πλέον το κακό, γιατί έχει κατά Θεόν γεννηθεί και ο Θεός τον οδηγεί στην κατάσταση του να μην κάνει το κακό. Ακόμη και αν κάποτε το θέλει, δεν μπορεί πλέον να κάνει κακό!
Στο γεροντικό γίνεται ο λόγος για ένα γέροντα που από την πολύ μεγάλη αγαθότητα δεν ήξερε πλέον τι είναι η κακία. Δεν μπορούσε πλέον να σκεφτεί το κακό, να πράξει το κακό, να μιλήσει για το κακό. Ήταν τόσο αγαθός , ώστε δεν μπορούσε κανείς να τον αποσπάσει από το αγαθό. Γιατί; Διότι η αγαθότητά του ήταν θεμελιωμένη στην πίστη στο Χριστό. Όποιος πιστεύει στο Χριστό έχει και τη βοήθεια του Χριστού.
Στην προς Εφεσίους επιστολή διατυπώνεται από τον Απόστολο Παύλο η επιθυμία «κατοικήσαι τον Χριστόν δια της πίστεως» ( Εφες. 3,17 ) . Η πίστη φέρνει το Χριστό κοντά μας. Η πίστη φέρνει το Χριστό μέσα μας. Η πίστη κάνει το Χριστό να εργάζεται μέσα στην ύπαρξή μας και μέσα στη ζωή μας. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, όποιος πιστεύει σώζεται. Όποιος πιστεύει είναι ευάρεστος στο Θεό. Όποιος πιστεύει έχει ζωή θεμελιωμένη στην πίστη. Όποιος πιστεύει στο Θεό δεν μπορεί να αδιαφορεί για το Θεό.

Πηγή: «Ο Γέροντας Θεόφιλος Παραϊάν
Χωρίς φως, φωτισμένος»
Μετάφραση- επιμέλεια:
Πρωτοπρ. Κωνσταντίνος Καραϊσαρίδης
Εκδόσεις ΑΘΩΣ


Το ευαγγέλιο της Κυριακής

ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014
ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ
Κεφ. ιστ’  ( 16 )
Στιχ.13-19 : Η ομολογία του Πέτρου και των μαθητών.

13 ᾿Ελθὼν δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς εἰς τὰ μέρη Καισαρείας τῆς Φιλίππου ἠρώτα τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ λέγων· τίνα με λέγουσιν οἱ ἄνθρωποι εἶναι τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου;
 14 οἱ δὲ εἶπον· οἱ μὲν ᾿Ιωάννην τὸν βαπτιστήν, ἄλλοι δὲ ᾿Ηλίαν, ἕτεροι δὲ ῾Ιερεμίαν ἢ ἕνα τῶν προφητῶν.
 15 λέγει αὐτοῖς· ὑμεῖς δὲ τίνα με λέγεται εἶναι; 
16 ἀποκριθεὶς δὲ Σίμων Πέτρος εἶπε· σὺ εἶ ὁ Χριστὸς ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος. 
17 καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτῷ· μακάριος εἶ, Σίμων Βαριωνᾶ, ὅτι σὰρξ καὶ αἷμα οὐκ ἀπεκάλυψέ σοι, ἀλλ᾿ ὁ πατήρ μου ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς. 
18 κἀγὼ δέ σοι λέγω ὅτι σὺ εἶ Πέτρος, καὶ ἐπὶ ταύτῃ τῇ πέτρᾳ οἰκοδομήσω μου τὴν ἐκκλησίαν, καὶ πύλαι ᾅδου οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς.
 19 καὶ δώσω σοι τὰς κλεῖς τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν, καὶ ὃ ἐὰν δήσῃς ἐπὶ τῆς γῆς, ἔσται δεδεμένον ἐν τοῖς οὐρανοῖς, καὶ ὃ ἐὰν λύσῃς ἐπὶ τῆς γῆς, ἔσται λελυμένον ἐν τοῖς οὐρανοῖς.

Σύντομη ερμηνεία

13 Κι αφού ήλθε ο Ιησούς στα μέρη της Καισάρειας που είχε κτίσει ο Φίλιππος , έκανε την εξής ερώτηση στους μαθητές του: Ποιος νομίζουν οι άνθρωποι ότι είμαι εγώ, ο υιός του ανθρώπου;
14 Κι αυτοί του είπαν: Άλλοι λένε ότι είσαι ο Ιωάννης ο βαπτιστής κι άλλοι ο Ηλίας , ενώ άλλοι πιστεύουν ότι είσαι ο Ιερεμίας ή ένας από τους παλαιούς προφήτες που αναστήθηκε από τους νεκρούς.
15 Τότε ο Ιησούς τους λέει: Εσείς ποιος λέτε ότι είμαι;
16 Ο Σίμων Πέτρος τότε του αποκρίθηκε: Εσύ είσαι ο Χριστός, ο φυσικός και μονογενής Υιός του Θεού , που δεν είναι νεκρός όπως τα είδωλα, αλλά ζει παντοτινά.
17 Τότε του αποκρίθηκε ο Ιησούς: Μακάριος και ευτυχισμένος είσαι, Σίμων, γιε του Ιωνά, διότι την αλήθεια αυτή της ορθής πίστεως δεν σου τη φανέρωσε κανείς άνθρωπος, αλλά ο Πατέρας μου που είναι στους ουρανούς.
18 Κι εγώ λοιπόν σου λέω ότι εσύ είσαι Πέτρος, και επάνω στο βράχο της αληθινής πίστεως που ομολόγησες, κι έγινες με την ομολογία σου αυτή ο πρώτος λίθος της πνευματικής μου οικοδομής, θα οικοδομήσω την Εκκλησία μου. Κι ο θάνατος και οι οργανωμένες δυνάμεις του κακού δεν θα υπερισχύσουν και δεν θα νικήσουν την Εκκλησία, η οποία θα είναι αιώνια και αθάνατη.
19 Και θα σου δώσω την εξουσία να εισάγεις στη βασιλεία των ουρανών κάθε άνθρωπο άξιο να εισέλθει, και να αποκλείεις απ’ αυτήν κάθε ανάξιο. Και οποιοδήποτε αμάρτημα δέσεις και το διακηρύξεις ασυγχώρητο πάνω στη γη, θα είναι δεμένο και ασυγχώρητο και στους ουρανούς∙ ενώ οποιοδήποτε αμάρτημα λύσεις με συγχώρηση πάνω στη γη, θα είναι συγχωρημένο και στους ουρανούς.

Πηγή: «Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ
ΜΕ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ»
+ΠΑΝ. Ν . ΤΡΕΜΠΕΛΑ

ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ «Ο ΣΩΤΗΡ»

Σάββατο 28 Ιουνίου 2014

Στο δρόμο προς τη ΔαμασκόΗ Δαμασκός σε υψόμετρο 690 μ. ήταν μία από τις ομορφότερες πόλεις με τους άραβες ποιητές να την αποκαλούν «οφθαλμό όλης της Ανατολής». Πλησίαζε μεσημέρι όταν ο Σαύλος και η συνοδεία του έφτασαν κοντά στην πράσινη όαση της πεδιάδας της Δαμασκού. Ξαφνικά άστραψε ένα λαμπερό φως γύρω του που τον ανάγκασε να πέσει καταγής. Τότε μία φωνή ακούστηκε να του λέει στη γλώσσα των Πατέρων του: «Σαολ Σαολ, τ με δικεις;». Με έκπληξη ρωτά ο Σαύλος: «Τς ε, κριε;» για να λάβει την απάντηση: «γ εμι ᾿Ιησος, ν σ δικεις». Το φως της αλήθειας έλαμψε στην ψυχή του καθιστώντας τον «ακόλουθο και δούλο Ιησού Χριστού» όπως συνήθιζε να υπογράφει τις επιστολές του. «Τί ποιήσω Κύριε;» ρωτά όλο προσμονή και αγωνία. Ο Ιησούς τον προτρέπει να σηκωθεί και να μπει στην πόλη όπου θα του πουν τι πρέπει να κάνει.
Ο Σαύλος υπάκουσε αλλά όταν άνοιξε τα μάτια του που τα είχε κλειστά λόγω της εκτυφλωτικής λάμψης , διαπίστωσε ότι ήταν τυφλός. Οι συνοδοί του τον οδήγησαν στην πόλη περνώντας από μία πύλη που και σήμερα ονομάζεται «Η Πύλη του Παύλου». Για τρεις ημέρες έμεινε νηστικός χωρίς να φάει και να πιει τίποτε.
Τότε τον επισκέφθηκε ο Ανανίας , ένας από τους Εβδομήκοντα Αποστόλους, υπακούοντας στην εντολή του Κυρίου που του είπε: «Πορεου, τι σκεος κλογς μο στιν οτος το βαστσαι τ νομ μου νπιον θνν …γ γρ ποδεξω ατ σα δε ατν πρ το νματς μου παθεν». Ο Ανανίας αν και επιφυλακτικός υπάκουσε και έθεσε τα χέρια του πάνω στον Σαύλο λέγοντας του: «Αδελφέ, ο Κύριος που σου φανερώθηκε στο δρόμο, με έστειλε για να ξαναβρείς το φως σου και να φωτισθείς από τον Άγιο Πνεύμα». Αμέσως καθάρισαν τα μάτια του, ξαναβρήκε το φως του και σηκώθηκε. Αφού δέχθηκε τη διδασκαλία του Χριστού από τον Ανανία βαπτίστηκε Χριστιανός.
Από τότε έως σήμερα «Ο δρόμος της Δαμασκού» σηματοδοτεί την μεταστροφή κάθε ανθρώπου στην οδό του Χριστού. Μετά την συγκλονιστική εμπειρία του, ο Παύλος, αισθάνθηκε την ανάγκη περισυλλογής γι’ αυτό και κατέφυγε στην έρημο της Αραβίας , στο βασίλειο των Ναβαταίων, νότια της Δαμασκού. Στα τρία χρόνια της παραμονής του στον άγονο τόπο που στάθηκε τροφός προφητών, όπως ο Ιωάννης ο Πρόδρομος , επεξεργάστηκε μέσα του τα νέα δεδομένα της μεταστροφής του και έθεσε τις πνευματικές βάσεις του ιεραποστολικού του έργου.

Πηγή: «Οι Πρωτοκορυφαίοι Απόστολοι, ακρογωνιαίοι λίθοι της Εκκλησίας του Χριστού
Άγιοι Πέτρος και Παύλος
ΕΥΓΕΝΙΑ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ Α.Ε.

ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2014

Για την σχέση μας με την τεχνολογία[Αγαπητή εν κυρίω Τ.Μ.!


Πολλή και κάθε είδους τεχνολογία επέτρεψε ο Κύριος στον άνθρωπο να εφεύρει και τη χρησιμοποιούσαν και πολλοί άνθρωποι, οι οποίοι στη συνέχεια αναγνωρίστηκαν μέσα στην Εκκλησία ως άγιοι. Η τεχνολογία δεν τους εμπόδισε να δώσουν την καρδιά τους ολοκληρωτικά στον Θεό.
Ο υπολογιστής ανήκει στην ίδια ομάδα. Κάποιοι δημοσιεύουν στον υπολογιστή θρησκευτική γραμματεία, κι άλλοι κάνουν ασχήμιες. Χρησιμοποιώντας την ίδια τεχνολογία κάποιοι σώζονται κι άλλοι χάνονται ήδη εδώ στη γη. Επομένως, μη δειλιάζετε με φόβο εκεί που δεν υπάρχει φόβος.
Να ζείτε κατά τις εντολές του Θεού και να αποδίδετε τα του Καίσαρος Καίσαρι και τα του Θεού τω Θεώ. Και θα σωθούμε. ]

Πηγή: «με λεπτότητα και αγάπη
Επιστολές του Γέροντα Ιωάννη
της Μονής των Σπηλαίων ( Πσκωφ )
σελ.222-223

Εκδόσεις : εν πλω

Πέμπτη 26 Ιουνίου 2014

Ονομαστήρια του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Σερβίων & Κοζάνης κ. ΠαύλουΑνακοινώνεται ότι την Κυριακή 29η Ιουνίου τρ. ε., εορτή των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, άγει τα σεπτά του ονομαστήρια ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σερβίων & Κοζάνης κ. Παύλος, ο οποίος και συμπλήρωσε (προ ημερών) δέκα έτη ποιμαντορίας στον επισκοπικό θρόνο της Ιεράς Μητροπόλεώς μας.
Οι ιερές ακολουθίες θα τελεσθούν στον Ιερό Μητροπολιτικό και Καθεδρικό Ναό του Αγίου Νικολάου ως εξής:
Το Σάββατο 28η Ιουνίου και ώρα 7.30 μ.μ. θα τελεσθεί Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός μετ’ αρτοκλασίας.
Την Κυριακή 29η Ιουνίου και ώρα 7.00 π.μ. θα τελεσθούν Όρθρος και Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία.
Στη συνέχεια ο Σεβασμιώτατος κ. Παύλος θα δέχεται τις ευχές κλήρου και λαού στον Μητροπολιτικό Οίκο - Επισκοπείο (ως τη 1.00 μ.μ. και το απόγευμα από τις 6.30 μ.μ.).
Από την Ιερά Μητρόπολη

Κυριακή 22 Ιουνίου 2014

Το ευαγγέλιο της Κυριακής

ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ

Κεφ. δ’ ( 4 )

Στιχ.:18-23. Οι πρώτοι μαθητές.


18 Περιπατῶν δὲ παρὰ τὴν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας εἶδε δύο ἀδελφούς, Σίμωνα τὸν λεγόμενον Πέτρον καὶ ᾿Ανδρέαν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, βάλλοντας ἀμφίβληστρον εἰς τὴν θάλασσαν· ἦσαν γὰρ ἁλιεῖς·
19 καὶ λέγει αὐτοῖς· δεῦτε ὀπίσω μου καὶ ποιήσω ὑμᾶς ἁλιεῖς ἀνθρώπων.
20 οἱ δὲ εὐθέως ἀφέντες τὰ δίκτυα ἠκολούθησαν αὐτῷ.
21 Καὶ προβὰς ἐκεῖθεν εἶδεν ἄλλους δύο ἀδελφούς, ᾿Ιάκωβον τὸν τοῦ Ζεβεδαίου καὶ ᾿Ιωάννην τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, ἐν τῷ πλοίῳ μετὰ Ζεβεδαίου τοῦ πατρὸς αὐτῶν καταρτίζοντας τὰ δίκτυα αὐτῶν, καὶ ἐκάλεσεν αὐτούς.
22 οἱ δὲ εὐθέως ἀφέντες τὸ πλοῖον καὶ τὸν πατέρα αὐτῶν ἠκολούθησαν αὐτῷ.
23 Καὶ περιῆγεν ὅλην τὴν Γαλιλαίαν ὁ ᾿Ιησοῦς διδάσκων ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν καὶ κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας καὶ θεραπεύων πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν μαλακίαν ἐν τῷ λαῷ.

Σύντομη ερμηνεία
18 Κι ενώ περπατούσε κοντά στη θάλασσα της Γαλιλαίας, είδε δυό αδελφούς, τον Σίμωνα , τον οποίο κατόπιν ονόμασε Πέτρο, και τον Ανδρέα τον αδελφό του, οι οποίοι έριχναν δίχτυα στη θάλασσα , διότι ήταν ψαράδες.
19 Και τους λέει: Ακολουθήστε με , και θα σας κάνω ικανούς να ψαρεύετε αντί για ψάρια ανθρώπους. Αυτούς θα ελκύετε στη βασιλεία των ουρανών με τα πνευματικά δίχτυα του κηρύγματος.
20 Κι αυτοί αμέσως άφησαν τα δίχτυα τους και τον ακολούθησαν.
21 Κι αφού προχώρησε πιο πέρα από εκεί, είδε άλλους δύο αδελφούς , τον Ιάκωβο, τον γιο του Ζεβεδαίου, και τον Ιωάννη τον αδελφό του, να ετοιμάζουν τα δίχτυα τους μέσα στο πλοίο μαζί με τον πατέρα τους Ζεβεδαίο. Και τους κάλεσε.
22 Κι αυτοί αμέσως άφησαν το πλοίο και τον πατέρα τους και τον ακολούθησαν.
23 Και περιόδευε ο Ιησούς όλη τη Γαλιλαία διδάσκοντας στις συναγωγές τους , όπου κάθε Σάββατο μαζεύονταν οι Εβραίοι για να ακούσουν την ανάγνωση της Αγίας Γραφής και να προσευχηθούν. Και κήρυττε εκεί το χαρμόσυνο άγγελμα ότι πλησίαζε ο χρόνος της πνευματικής βασιλείας, που θα έφερνε στους ανθρώπους την απολύτρωση και τη χαρά. Και θεράπευε κάθε είδους ασθένεια και αδιαθεσία στο λαό.

Πηγή: «Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ
ΜΕ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ»
+ΠΑΝ. Ν . ΤΡΕΜΠΕΛΑ
ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ «Ο ΣΩΤΗΡ»
Σάββατο 21 Ιουνίου 2014

Εορτή της ανακομιδής των λειψάνων της Αγίας Θεοδώρας Κυριακή 22 Ιουνίου.


   Την Κυριακή  22 Ιουνίου 2014 εορτή της ανακομιδής των ιερών λειψάνων της Αγίας Θεοδώρας Βασίλισσας Άρτας της εκ Σερβίων, θα τελετεί Πανηγυρική Θεία Λειτουργία στον Καθεδρικό Ιερό  Ναό της Αγίας Κυριακής Σερβίων ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σερβίων και Κοζάνης κ Παύλου. 

Θα τεθεί σε προσκύνηση  εικόνα με άγιο λείψανο της Αγίας Θεοδώρας.

- Απόψε αγρυπνεί ολόκληρη η χερσόνησος του ΆθωΤο Άγιο Όρος πανηγυρίζει τιμώντας την μνήμη «Απάντων των εν Αγιωνύμω Όρει ασκήσει και αθλήσει διαλαμψάντων Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων» με αγρυπνίες απόψε σε όλα τα Μοναστήρια και άλλα Αγιορειτικά Καθιδρύματα.
Οι Γέροντες των κελλιών της ευρύτερης περιοχής των Καρυών θα συνεορτάσουν στον Ιερό Ναό του Πρωτάτου. 
Η φωτογραφία είναι από την περυσινή πανήγυρη της Ι. Καλύβης των Δανιηλαίων στα Κατουνάκια, ο Ναός της οποίας τιμάται στους Αγιορείτες Πατέρες.
 

Τι στάση οφείλει να έχει ένας αυθεντικός χριστιανός με τις βαριές και αθεράπευτες αρρώστιες ( καρκίνος, AIDS κ.α ) ;

Τι στάση οφείλει να έχει ένας αυθεντικός χριστιανός με τις βαριές και αθεράπευτες αρρώστιες ( καρκίνος, AIDS κ.α ) ;


Ένας γνήσιος, αυθεντικός χριστιανός, πρέπει όλα να τα εκλαμβάνει ότι είναι από τα χέρια του Θεού. Δηλαδή, αν οδηγήθηκες σε μια αρρώστια , αυτό σημαίνει ότι η αρρώστια σου είναι απαραίτητη για τη σωτηρία, αν βέβαια η συγκεκριμένη αρρώστια δε σε αποδομεί ως άνθρωπο. Αν όμως η αρρώστια αυτή σε αποδομεί ως άνθρωπο με τους βασανιστικούς πόνους, με τη βλάβη στο νου, σ’ αυτή την περίπτωση δεν μπορούμε να πούμε τίποτε, γιατί ένας αποδομημένος άνθρωπος δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει επωφελώς αυτή την κατάσταση ως ένα ευεργετικό γι’ αυτόν μέσο.
Υπάρχουν πράγματα ανεξήγητα: από τη στιγμή που μια αρρώστια σε αποδομεί, σου στερεί τη δυνατότητα της σκέψης, σου νεκρώνει τη δύναμη της αντίστασης, όταν συναισθάνεσαι την κατάστασή σου, να φτάνεις στο σημείο να μην μπορείς να κατανοήσεις σε ποια κατάσταση έφτασες, αυτό το πράγμα είναι ανεξήγητο. Ανεξήγητες είναι οι μη ιάσιμες ασθένειες. Ανεξήγητες είναι οι ασθένειες που καταργούν τις ικανότητες του ανθρώπου, που καταργούν τον άνθρωπο ως άνθρωπο. Το ίδιο και οι παιδικές αρρώστιες είναι ακατανόητες. Δηλαδή είναι ακατανόητο να υποφέρεις στην παιδική ηλικία, τη στιγμή που δεν έφταιξες, δεν προκάλεσες την συγκεκριμένη αρρώστια και, παρά ταύτα, την έχεις. Είναι ανεξήγητο και πρέπει ν’ αναγνωρίζουμε από τον ουρανό μέχρι τη γη ότι η ταλαιπωρία δεν έχει ικανοποιητική ερμηνεία, είναι ένα πρόβλημα άλυτο και παραμένει άλυτο σε πολλές περιπτώσεις –αν το δούμε από πολλές όψεις, δηλαδή και ως προς την απομάκρυνση της ταλαιπωρίας, την ανάκτηση της υγείας- και παραμένει ανεξήγητο ως πραγματικότητα. Σε οποιαδήποτε περίπτωση δεν έχουμε μια ερμηνεία ικανοποιητική για την ασθένεια. Είναι όμως δυνατόν για κάποια ασθένεια που μπορούμε να την υπομείνουμε και δεν μας αποδομεί ως ανθρώπους να την αποδεχτούμε, με το σκεπτικό ότι, αφού οδηγηθήκαμε σ’ αυτή την ασθένεια, μας είναι ωφέλιμη και μπορεί να μας βοηθήσει στην ψυχική , πνευματική μας πρόοδο. Είναι τελικά προσωπικό αγώνισμα αυτού που υπομένει.
-         Ακόμη και τότε που , για παράδειγμα , θα μείνει κάποιος ας πούμε μετά από κάποιο ατύχημα , τυφλός, ανάπηρος  από το ένα χέρι , το ένα πόδι;
Ναι, και τότε ο άνθρωπος που είναι συνειδητός χριστιανός και γνωρίζει ότι και οι τρίχες της κεφαλής μας είναι μετρημένες πρέπει να επωφεληθεί από αυτή την κατάσταση για την πνευματική του πρόοδο.
Μόνο έτσι μπορεί να αποδείξει ότι έχει πραγματική πίστη στο Θεό. Όποιος δεν έχει πίστη δεν μπορεί να συμπεριφερθεί με τον πιο πάνω τρόπο, ενώ κάποιος που έχει πίστη πρέπει να σηκώσει το σταυρό του και να ακολουθήσει τον Κύριο.

Πηγή: «Ο Γέροντας Θεόφιλος Παραϊάν
Χωρίς φως, φωτισμένος»
Μετάφραση- επιμέλεια:
Πρωτοπρ. Κωνσταντίνος Καραϊσαρίδης

Εκδόσεις ΑΘΩΣ

Παρασκευή 20 Ιουνίου 2014

Μάζεψαν και τα σκουπίδια οι Ιάπωνες!

Μουντιάλ 2014 - Μάζεψαν και τα σκουπίδια οι Ιάπωνες! (pic)
Άλλοι βλέπουν την ομάδα τους να χάνει ένα παιχνίδι και διαλύουν το γήπεδο, οι Ιάπωνες αντίθετα το καθαρίζουν από τα σκουπίδια!

Δείχνοντας την παιδεία τους και τον σεβασμό προς το περιβάλλον αλλά και τους ντόπιους εργαζόμενους, πολλοί Ιάπωνες οπαδοί, παρά την πίκρα της ήττας τα ξημερώματα της Κυριακής από την Ακτή Ελεφαντοστού, έμειναν στην Arena Pernambuco του Ρεσίφε μετά το τέλος του αγώνα και βοήθησαν τα συνεργεία καθαρισμού, μαζεύοντας σε σακούλες τα σκουπίδια που είχαν αφήσει οι ίδιοι οι συμπατριώτες τους, όπως μπορείτε να δείτε στο φωτογραφικό στιγμιότυπο!

 http://www.novasports.gr/ok

Τετάρτη 18 Ιουνίου 2014

Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών-Βίντεο από το τηλεοπτικό κανάλι MEGA


Η αγία Ζώνη της Παναγίας στη Βέροια (24-30/6)...Μέσα στον πανηγυρικό χαρακτήρα εορτασμού των επετειακών 20ων Παυλείων η Ιερά Μητρόπολις Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κάνει γνωστό ότι την Τρίτη 24 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα θα αφιχθεί στη Βέροια από την Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου, η Αγία Ζώνη της Υπεραγίας Θεοτόκου, το μοναδικό σωζόμενο κειμήλιο της Παναγίας μας.

Θα πραγματοποιηθεί μεγάλη υποδοχή επί της οδού Μητροπόλεως στο χώρο του Δημαρχείου και στη συνέχεια λιτανευτικά η Αγία Ζώνη θα μεταφερθεί στον μητροπολιτικό ιερό ναό των αγίων πρωτοκορυφαίων αποστόλων Πέτρου και Παύλου για να τεθεί σε προσκύνηση των πιστών.
Η Αγία Ζώνη θα παραμείνει στο Ναό μέχρι και τις 30 Ιουνίου και ώρα 11 το πρωί. οπότε και θα αναχωρήσει για το Άγιο Όρος.
Καθε μέρα θα τελούνται οι εξής ιερές Ακολουθίες:
7 - 10 πμ Όρθρος και Θεία Λειτουργία
11 πμ  Ιερά Παράκλησις
6 μμ Εσπερινός
8 μμ Ιερά Παράκλησις
Ο Ιερός Ναός θα παραμένει ανοιχτός καθημερινά από τις 7 πμ μέχρι τις 10 μμ για τη διευκόλυνση των πιστών.

Στο Κολέγιο Αθηνών ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος


Εσθήρ Γκιουλσάν ΤΟ ΣΚΙΣΜΕΝΟ ΠΕΠΛΟΜΙΑ ΑΛΗΘΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΕΤΑΣΤΡΟΦΗΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΛΑΜ ΣΤΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟ

H  Εσθήρ Γκιουλσάν από το Πακιστάν, χτυπημένη από τυφοειδή πυρετό και καθηλωμένη σε αναπηρικό καρότσι, επιζητά την ίαση. Μεγαλωμένη σε «ορθόδοξο» μουσουλμανικό περιβάλλον, με πατέρα θρησκευτικό ηγέτη του Ισλάμ και πλούσιο γαιοκτήμονα, επειδώκει να «γνωρίσει» τον προφήτη του Κορανίου που υπήρξε και θεραπευτής: Τον Ιησού! Η θεραπεία της θα έρθει, αλλά τη μεταστροφή της στο Χριστιανισμό θα συνοδεύσουν η δίωξη από το οικογενειακό περιβάλλον, η φυλάκιση, οι απειλές για τη ζωή της και εμπειρίες στέρησης και θυσίας. Στο τέλος όμως πολλοί και πολλά θα αλλάξουν γύρω της...
Η ιστορία της Εσθήρ Γκιουλσάν είναι όντως συγκλονιστική. Δείχνει ότι ο Θεός δίνει την ευκαιρία της αποκάλυψης του προσώπου Του σε όλους. Το βιβλίο θέτει πολλούς απο εμάς ενώπιον των ευθυνών μας σχετικά με την υπόθεση «πίστη». Αφυπνίζει συνειδήσεις, ακρωτηριάζει την «εύκολη» χριστιανική ζωή. Προβάλλει ένα παράδειγμα θυσίας, αλλά και αληθινής χαράς…

Φιλικά
Μαρία Σούμπερτ / Cloud 7
6938255522

Δευτέρα 16 Ιουνίου 2014

Στην Αθήνα φτάνει την Τρίτη ο Οικουμενικός Πατριάρχης

Στην Αθήνα φτάνει την Τρίτη ο Οικουμενικός Πατριάρχης
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος   (Φωτογραφία:  ΑΠΕ )
Αθήνα
Τριήμερη επίσκεψη στην Αθήνα θα πραγματοποιήσει ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο οποίος φτάνει αύριο, Τρίτη και θα αναχωρήσει για την Κωνσταντινούπολη την Παρασκευή.

Στις 6 το απόγευμα της Τρίτης ο Οικουμενικός Πατριάρχης θα μεταβεί στο Κολέγιο Αθηνών όπου θα παρευρεθεί στην προβολή της ταινίας Τότε οι νεκροί πεθαίνουνε, όταν τους λησμονάνε, με θέμα το Κοιμητήριο Σισλί της Κωνσταντινούπολης.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται με αφορμή της ολοκλήρωσης της συντήρησης και αποκατάστασης 40 ταφικών μνημείων στο κοιμητήριο, ενός σημαντικού έργου που ξεκίνησε πριν από τέσσερα χρόνια η Κοινότητα Σταυροδρομίου.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Οικουμενικού Πατριαρχείου και του υπουργείου Πολιτισμού.

Το πρωί της Τετάρτης ο Οικουμενικός Πατριάρχης θα επισκεφθεί τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο στην Αρχιεπισκοπή.

Στις 9 το βράδυ στο πλαίσιο του Διεθνούς Συνεδρίου του Κέντρου Περιβαλλοντικής Υγείας του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, ο Οικουμενικός Πατριάρχης θα μεταβεί στο Θέατρο Ηρώδου του Αττικού, όπου θα κηρύξει την έναρξη του συνεδρίου με σύντομη ομιλία για το περιβάλλον.

Θα ακολουθήσει ρεσιτάλ για φωνή και πιάνο από τον Μάριο Φραγκούλη και τον αμερικανό πιανίστα Eugene Kohn.

Την Πέμπτη θα επισκεφθεί για πρώτη φορά την Ύδρα, όπου με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα ανακηρυχθεί Επίτιμος Δημότης του Δήμου Ύδρας. Η τελετή θα πραγματοποιηθεί στην Συνεδριακή Αίθουσα του Καθεδρικού Ναού. Θα προηγηθεί πανηγυρική δοξολογία στον Καθεδρικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου.

Επίσης ο Οικουμενικός Πατριάρχης θα επισκεφθεί το Επισκοπείο της Ύδρας, όπου θα τον υποδεχθεί ο Μητροπολίτης Ύδρας, Σπετσών και Αιγίνης Εφραίμ.

Την Παρασκευή το πρωί θα αναχωρήσει από την Αθήνα για την Κωνσταντινούπολη.
Newsroom ΔΟΛ

Κυριακή 15 Ιουνίου 2014

Το ευαγγέλιο της Κυριακής

ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014
ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ
ΚΕΦ. ι΄ (10)
Στιχ: 32-33, 37-38. Να ομολογούμε την πίστη μας στον Χριστό.
32 Πᾶς οὖν ὅστις ὁμολογήσει ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὁμολογήσω κἀγὼ ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς·
 33 ὅστις δ᾿ ἂν ἀρνήσηταί με ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ἀρνήσομαι αὐτὸν κἀγὼ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς.
37 ῾Ο φιλῶν πατέρα μητέρα ὑπὲρ ἐμὲ οὐκ ἔστι μου ἄξιος· καὶ φιλῶν υἱὸν θυγατέρα ὑπὲρ ἐμὲ οὐκ ἔστι μου ἄξιος·
38 καὶ ὃς οὐ λαμβάνει τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθεῖ ὀπίσω μου, οὐκ ἔστι μου ἄξιος
 Κεφ. ιθ’ ( 19 )
Στιχ: 27-30. Οι αμοιβές σε όσους άφησαν τα πάντα για τον Χριστό.

 27 Τότε ἀποκριθεὶς Πέτρος εἶπεν αὐτῷ· ἰδοὺ ἡμεῖς ἀφήκαμεν πάντα καὶ ἠκολουθήσαμέν σοι· τί ἄρα ἔσται ἡμῖν;
28 δὲ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ὑμεῖς οἱ ἀκολουθήσαντές μοι, ἐν τῇ παλιγγενεσίᾳ, ὅταν καθίσῃ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ θρόνου δόξης αὐτοῦ, καθίσεσθε καὶ ὑμεῖς ἐπὶ δώδεκα θρόνους κρίνοντες τὰς δώδεκα φυλὰς τοῦ ᾿Ισραήλ.
29 καὶ πᾶς ὃς ἀφῆκεν οἰκίας ἀδελφοὺς ἀδελφὰς πατέρα μητέρα γυναῖκα τέκνα ἀγροὺς ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός μου, ἑκατονταπλασίονα λήψεται καὶ ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσει.
30 Πολλοὶ δὲ ἔσονται πρῶτοι ἔσχατοι καὶ ἔσχατοι πρῶτοι.

Σύντομη ερμηνεία
Κεφ .ι΄ (10 )
Στιχ.32-33, 37-38
32 Μη λογαριάζετε λοιπόν τους διωγμούς και τους κινδύνους , αλλά να λογαριάζετε τις μεγάλες αμοιβές που σας περιμένουν. Καθένας που να με ομολογήσει ως Σωτήρα του και Θεό του μπροστά στους ανθρώπους που καταδιώκουν την πίστη μου, θα τον ομολογήσω κι εγώ ως δικό μου πιστό μπροστά στον Πατέρα μου που είναι στους ουρανούς.
33 Εκείνος που θα με αρνηθεί ως Θεάνθρωπο Σωτήρα μπροστά στους ανθρώπους , αυτόν θα τον αρνηθώ κι εγώ και δεν θα τον αναγνωρίσω ως δικό μου μπροστά στον Πατέρα μου που είναι στους ουρανούς.
37 Εκείνος που αγαπά τον πατέρα του ή τη μητέρα του περισσότερο από μένα, και με αρνείται για να μη χωρισθεί από τους γονείς του, δεν αξίζει για μένα. Κι εκείνος που αγαπά το γιο του ή την κόρη του περισσότερο από μένα, δεν είναι άξιος να λέγεται μαθητής μου.
38 Κι εκείνος που δεν παίρνει την απόφαση να υποστεί σταυρικό θάνατο και δεν ακολουθεί πίσω μου με την απόφαση αυτή δεν μιμείται δηλαδή σε όλα το παράδειγμά μου, δεν αξίζει για μένα.
Κεφ. ιθ΄ ( 19 )
Στιχ. 27-30
27 Τότε του αποκρίθηκε ο Πέτρος: Να, εμείς όλα τα αφήσαμε και σε ακολουθήσαμε. Τί άραγε θα μας δοθεί ως αμοιβή;
28 Κι ο Ιησούς τους είπε: Αληθινά σας λέω ότι εσείς που με ακολουθήσατε , όταν ξαναγεννηθεί ο κόσμος και θα έχει συντελεσθεί η ανάσταση των νεκρών, οπότε θα καθίσει ο υιός του ανθρώπου θρόνο λαμπρό, αντάξιο της δόξας του, θα καθίσετε κι εσείς σε δώδεκα θρόνους δικάζοντας τις δώδεκα φυλές του Ισραήλ.
29 Και καθένας που άφησε σπίτια ή αδελφούς ή αδελφές ή πατέρα ή μητέρα ή γυναίκα ή παιδιά ή χωράφια για να μείνει ενωμένος και να μη χωρισθεί από μένα, θα πάρει εκατό φορές περισσότερα σ’ αυτή τη ζωή και θα κληρονομήσει και την αιώνια ζωή.
30 Πολλοί μάλιστα που είναι στον κόσμο αυτό πρώτοι, θα είναι στο άλλο κόσμο τελευταίοι ,και πολλοί τελευταίοι θα είναι εκεί πρώτοι.

Πηγή: «Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ
ΜΕ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ»
+ΠΑΝ. Ν . ΤΡΕΜΠΕΛΑ
ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ «Ο ΣΩΤΗΡ»
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...