Κυριακή, 17 Μαρτίου 2019

Το κήρυγμα της Κυριακής 17 Μαρτίου

Ιερά Μητρόπολις Σερβίων και Κοζάνης
 
ΚΥΡΙΑΚΗ  Α΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ  (τῆς Ὀρθοδοξίας)
 (Ἰω. α΄ 44-52)

Τὸ μήνυμα τοῦ Εὐαγγελίου, ἡ καλὴ ἀγγελία ποὺ δομεῖ τὴν Ἐκκλησία καὶ ἀποτελεῖ τὴ βάση τοῦ κηρύγματός της καὶ τὸ κέντρο τῆς χριστιανικῆς πίστης εἶναι ὅτι ὁ Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ ἔγινε ἄνθρωπος γιὰ τὴ σωτηρία μας. Στὸ διάβα τῶν αἰώνων τῆς ἀνθρώπινης ἱστορίας ἡ ἀλήθεια αὐτὴ ἀμφισβητήθηκε ἀπειλήθηκε πολλὲς φορές. Οἱ χειρότερες παραχαράξεις τῆς ἀλήθειας αὐτῆς προῆλθαν ἀπὸ τὶς αἱρέσεις μὲ συνέπεια καὶ ἀντίκτυπο στὴ σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου. Ἂν ὁ ἴδιος ὁ Θεὸς δὲν γινόταν ἄνθρωπος οὔτε ὁ ἄνθρωπος θὰ μποροῦσε νὰ σωθεῖ, νὰ νικήσει τὸ θάνατο, νὰ θεωθεῖ. Γί΄αὐτὸ οἱ πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μὲ τὴν ἔμπνευση καὶ τὴν καθοδήγηση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἀγωνίστηκαν ὑπὲρ τῆς πίστεως ἐναντίον τῆς παραχάραξής της καὶ τῶν στρεβλώσεων ποὺ προκαλοῦσαν οἱ αἱρέσεις.
Μέσα στὸ κατανυκτικὸ Τριώδιο καὶ τὴν πένθιμη ἀτμόσφαιρα , τῆς Μ.Τεσσαρακοστῆς ΄΄μέρα χαρμόσυνος κα εφροσύνης νάπλεως πεφανέρωτα΄΄ ἡ σημερινή, γιὰ νὰ ὑπενθυμίζει τὰ παραπάνω.  Δίκαια ἡ σημερινὴ μεγάλη ἑορτὴ ὀνομάστηκε Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας, γιατί ἡ
Ἐκκλησία πολέμησε τὴν τελευταία καὶ μεγαλύτερη αἵρεση τῆς εἰκονομαχίας ποὺ ἀποτελοῦσε συμπύκνωση καὶ συγκεφαλαίωση ὅλων τῶν προηγούμενων αἱρέσεων. Ἄρα ἡ νίκη τῆς πίστης εἶναι ἡ νίκη ὁλόκληρης τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἀρνούμενοι οἱ εἰκονομάχοι νὰ εἰκονίσουν τὸ πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ  εἶναι σὰ νὰ ἀρνοῦνται τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ Θεὸς ἔγινε ἄνθρωπος . Ἕνα ἀπὸ τὰ βασικὰ τοὺς ἐπιχειρήματα ἦταν ὅτι ἡ θεότητα εἶναι ἀθέατη καὶ συνεπῶς ἀπερίγραπτη. Μὲ ἄλλα λόγια, πίστευαν ὅτι ὁ Χριστὸς δὲν εἶναι Θεὸς ἀλλὰ δημιούργημα.
Στὴν εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ ἀπάντησαν οἱ Ὀρθόδοξοι δὲν ζωγραφίζουμε οὔτε τὴ θεία, ἀλλὰ οὔτε καὶ τὴν ἀνθρώπινη φύση. Ἀναπαριστάνουμε τὸ σαρκωμένο Λόγο καὶ μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ προσκυνοῦμε τὸ πρόσωπο στὸ ὁποῖο οἱ δύο φύσεις εἶναι ἀχώριστα ἑνωμένες. Τὴν πρώτη Κυριακη τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς τοῦ 843 γιορτάστηκε ἐπίσημα ἡ ὁριστικὴ ἀναστήλωση τῶν εἰκόνων. Διακηρύσσεται ἔτσι τὸ ὀρθόδοξο δόγμα ὅτι σκοπὸς τῆς ἐνανθρώπισης τοῦ Λόγου τοῦ Θεοῦ εἶναι ἡ σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου. Στοὺς ναούς μας γίνεται λιτάνευση τῶν εἰκόνων καὶ διαβάζεται ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ ΄΄Συνοδικό της Ζ΄Οκουμενικς Συνόδου΄΄, ποὺ εἶναι μία ὡραῖα διακήρυξη τῆς πίστεώς μας. Τὸ ἀπολυτίκιο ἐξάλλου τῆς σημερινῆς γιορτῆς: ΄΄Τν χραντον εκόνα σου προσκυνομεν γαθέ..΄΄  συνδυάζει τὴν εἰκόνα τοῦ Κυρίου μὲ τὴ σωτήρια, σάρκωση καὶ σταύρωσή του.
Ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι ἡ Ἐκκλησία καὶ ἡ Ἐκκλησία εἶναι ὁ Χριστός, στὸ Σῶμα τοῦ ὁποίου καλούμαστε νὰ εἰσέλθουμε ὅλοι οἱ ἄνθρωποι γιὰ νὰ σωθοῦμε, ἀνεξαρτήτως φυλῆς, φύλου, χρώματος, θρησκείας. Χρέος, ὅμως, ὅλων ἡμῶν τῶν χριστιανῶν εἶναι νὰ μεταδώσουμε τὸ μήνυμα τοῦ Εὐαγγελίου σὲ ὅλους, στοὺς ΄΄ἐγγὺς κα στος μακρν΄΄. Τὸ μήνυμα αὐτὸ δὲν μεταδίδεται μὲ ρητορικὲς ἐξάρσεις καὶ ἐθνικιστικὲς κορόνες οὔτε μὲ αὐτάρεσκη ἐπανάπαυση στὸ ἔνδοξο παρελθόν μας. Μεταδίδεται μὲ τὴ δοξολογία τοῦ Θεοῦ, τὴ βίωση τῆς λατρείας, τὴ Θ.Εὐχαριστία καὶ τὴ μαρτυρία τῆς ἀγάπης σὲ ὅσους ὁ Θεὸς καθημερινὰ φέρνει στὸ δρόμο μας. Αὐτὲς ὅλες τὶς ἀλήθειες ἐκφράζει τὸ σημερινὸ ἱερὸ εὐαγγέλιο ποὺ ἐπιλέχθηκε ἀπὸ τοὺς  πατέρες γιὰ αὐτὴν τὴν πανευφρόσυνη ἡμέρα.
Ὁ Χριστὸς ἀπεστάλη ἀπὸ τὸν  Πατέρα του γιὰ νὰ φέρει εἰς πέρας τὸ ὅλο ἔργο τῆς θείας οἰκονομίας. Βασικοὶ συντελεστὲς τῆς ἀποστολῆς αὐτῆς εἶναι οἱ μαθητές του, ποὺ καλοῦνται ἀπὸ τὸν ἴδιο γιὰ αὐτὴ τὴν ἀποστολή. Μετὰ τὴν κλήση τῶν τριῶν πρώτων μαθητῶν τοῦ Χριστοῦ ἀπὸ τὸν ἴδιο, ὁ εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης μας παρουσιάζει σήμερα τὴν κλήση τοῦ τέταρτου καὶ τοῦ πέμπτου μαθητῆ, ποὺ εἶναι ὁ Φίλλιπος καὶ ὁ Ναθαναήλ, ἀντίστοιχα. Ὁ Χριστὸς ἔρχεται στὸν καθένα ἀναγνωρίζοντας τὶς ἰδιαιτερότητές του, τὴν προσωπικότητά του, τὴν πορεία του στὴ ζωή, μὲ σεβασμὸ καὶ διακριτικότητα. Καλεῖ τοὺς μαθητές του νὰ τὸν ἀκολουθήσουν γιὰ νὰ γίνουν ἁλιεῖς ἀνθρώπων καθιστώντας ἔτσι ὅλη τη γῆ, ὅλη τὴν ἀνθρωπότητα, τὴν κάθε καρδιὰ ποὺ θὰ τὸν δεχθεῖ οἶκο καὶ ναὸ τοῦ Θεοῦ. Στὸ ἔργο αὐτὸ ὑπάρχουν δυσκολίες, ἐμπόδια, ἀμφισβητήσεις. Τὸ καλύτερο ἐπιχείρημα εἶναι αὐτὸ ποὺ λέει ὁ Φίλιππος στὸ Ναθαναήλ: ΄΄έρχου κα δε΄΄. Ἔλα μέσα στὴ σωστικὴ κιβωτό, στὸ Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, στὴν Ἐκκλησία, ὄχι γιὰ νὰ μάθεις ἥ νὰ γίνεις ὀπαδός, ἀλλὰ γιὰ νὰ ζήσεις καὶ νὰ γευτεῖς, ΄΄τι Χριστς Κύριος΄΄. Μόνο τότε θὰ μπορέσουμε νὰ ἀναφωνήσουμε, ἀδελφοί μου, καὶ ἐμεῖς μαζὶ μὲ τὸν Ναθαναὴλ ΄΄Διδάσκαλε, σ εσαι Υἱὸς το Θεο, σ εσαι βασιλις το σραήλ΄΄. Ἀμήν.
π.Μ.Ι.Κ.
Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Πέμπτη, 14 Μαρτίου 2019

Ερευνητές αποκαλύπτουν την ημερομηνία που πέθανε ο Χριστός

dogma.gr

χριστός

Ο Ιησούς Χριστός ξεψύχησε πάνω στον Σταυρό του μαρτυρίου την Παρασκευή, 3 Απριλίου του 33 μ.Χ. σύμφωνα με μία έρευνα που συνδέει τον θάνατο Του με έναν σεισμό.

Η έρευνα, για το πότε ακριβώς πέθανε ο Ιησούς και η οποία διεξήχθη από το International Geology Review, εξέτασε τη σεισμική δραστηριότητα γύρω από τη Νεκρά Θάλασσα, η οποία απέχει περίπου 20 χλμ από την πόλης της Ιερουσαλήμ. Σύμφωνα με το Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο κεφάλαιο 27, καθώς ο Ιησούς ξεψυχούσε επάνω στον σταυρό, ένας δυνατός σεισμός έπληξε την περιοχή, κάνοντας τάφους να σπάσουν και τον ουρανό να σκοτεινιάσει. Θέλοντας να βρουν την ακριβή ημερομηνία θανάτου του Ιησού, οι ερευνητές εξέτασαν αναφορές από κείμενα, καθώς και γεωλογικά και αστρονομικά αρχεία.
Μάλιστα, ο γεωλόγος Τζέφερσον Ουίλιαμς από το Supersonic Geophysical μαζί με συναδέλφους του από το γερμανικό Research Center for Geosciences, μελέτησαν δείγματα του εδάφους από την παραλία Ein Gedi Spa, η οποία βρίσκεται δίπλα στη Νεκρά Θάλασσα. Ερευνώντας τα βαθύτερα στρώματα του εδάφους, διαπίστωσαν, ότι είχαν συμβεί δύο σεισμοί, εκ των οποίων ο ένας είναι γνωστό ότι σημειώθηκε το 31 π.Χ., ενώ ο δεύτερος χρονολογείται μεταξύ του 26 μ.Χ. και 36 μ.Χ. Σύμφωνα με τα όσα είπε ο Ουίλιαμς στο Discovery, ο τελευταίος σεισμός σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της περιόδου που αναφέρει και το Κατά Ματθαίον.
Προσέθεσε, επίσης, ότι η ημέρα και η ημερομηνία της σταύρωσης του Ιησού είναι γνωστές με έναν εύλογο βαθμό ακρίβειας, ωστόσο η χρονολογία αμφισβητείται. Ωστόσο, ενώνοντας τα κομμάτια του παζλ, ο Ουίλιαμς είπε ότι τα στοιχεία που οδήγησαν στον ακριβή καθορισμό της ημερομηνίας θανάτου του Ιησού είναι:
– Και τα τέσσερα Ευαγγέλια συμφωνούν, ότι η σταύρωση έγινε όταν ο Πόντιος Πιλάτος ήταν πληρεξούσιος της Ιουδαίας, μεταξύ 26 και 36 μ.Χ.
– Και τα τέσσερα Ευαγγέλια λένε ότι η σταύρωση έγινε την Παρασκευή.
– Και τα τέσσερα Ευαγγέλια συμφωνούν ότι ο Ιησούς πέθανε λίγες ώρες πριν την έναρξη του εβραϊκού Σαββάτου, συνεπώς σούρουπο της Παρασκευής.
– Τα συνοπτικά Ευαγγέλια, του Ματθαίου, του Μάρκου και του Λουκά, υποδεικνύουν ότι ο Ιησούς πέθανε πριν νυχτώσει, την 14η ημέρα του μήνα Νισσάν.
– Το Ευαγγέλιο του Ιωάννη διαφέρει από τα «Συνοπτικά Ευαγγέλια», καθώς υποδεικνύει ότι ο Ιησούς πέθανε πριν νυχτώσει, την 15η ημέρα του μήνα Νισσάν.
Οι ερευνητές είπαν ότι αυτά τα στοιχεία σε συνδυασμό με το εβραϊκό ημερολόγιο και διάφορα αστρονομικά στοιχεία, υποδεικνύουν ότι η πιο πιθανή ημερομηνία θανάτου του Ιησού είναι η Παρασκευή 3 Απριλίου του 33 μ.Χ.

Β΄ Κατανυκτικός Εσπερινός-ερά Μητρόπολις Σερβίων & Κοζάνης

 Ιερές Ακολουθίες της Μεγάλης Τεσσαρακοστής

1. Προς εξυπηρέτηση των λατρευτικών αναγκών των πιστών, κατά την περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, θα τελούνται στον Ιερό Καθεδρικό και Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου Κοζάνης δύο ακολουθίες των Χαιρετισμών της Θεοτόκου (αρχής γενομένης από τους Α΄ Χαιρετισμούς, την Παρασκευή 15 Μαρτίου). Η πρώτη Ακολουθία θα αρχίζει στις 6.30 μ.μ. και η δεύτερη στις 8.30 μ.μ.

2. Την προσεχή Κυριακή, 17 Μαρτίου 2019, Α΄ Κυριακή των Νηστειών (της Ορθοδοξίας), εορτάζεται η αναστύλωση των Ιερών Εικόνων, η οποία καθιερώθηκε το 843 μ.Χ..
Στο πλαίσιο των λατρευτικών εκδηλώσεων θα τελεσθεί στον Ι. Καθεδρικό Ναό του Αγίου Νικολάου Θεία Λειτουργία και πριν από την Απόλυση θα τελεσθεί Μνημόσυνο υπέρ των Επισκόπων, Πρεσβυτέρων, Διακόνων και Μοναχών, που διακόνησαν στην Ι. Μητρόπολή μας, καθώς και υπέρ των Ευεργετών και Δωρητών. Αμέσως μετά θα πραγματοποιηθεί η Λιτάνευση των Ιερών Εικόνων.

3. Στον Ι. Ναό του Αγίου Νικολάου, επίσης, θα τελεστεί το απόγευμα της Κυριακής 17 Μαρτίου (στις 6.00 μ.μ.) ο Β΄ κατανυκτικός Εσπερινός, κατά τον οποίο θα κηρύξει ο  Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης κ. Αθανάσιος Γιαννουσάς, Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεως Καστορίας, με θέμα: «Ιερές Εικόνες κατά την Ορθόδοξη Παράδοση».

Από την Ιερά Μητρόπολη

Σεμιναρίο Ὁριοθετήσεως τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Καισαριανής Βύρωνος και Υμηττού

Στό Πρόγραμμα λειτουργίας τοῦ Σεμιναρίου Ὁριοθετήσεως Ὀρθοδόξου Πίστεως 
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Καισαριανής Βύρωνος και Υμηττού 
τήν Δευτέρα 18.3.2019 ὥρα 6.00μ.μ. θά πραγματοποιηθεῖ στόν 
Ἱερό Ναό τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου και Ἁγίας Φωτεινῆς Υμηττού
 Ὁμιλία ὑπό τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου  κ. Ἀγγέλου Ἀνθοπούλου, 
Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἀρτεμίου Ἀθηνῶν μέ θέμα :
«Τό ὄνομα τοῦ Ἰεχωβᾶ στήν Ἁγία Γραφή.
 Ἀντικοινωνικές καί ἀντεθνικές δοξασίες τῶν λεγομένων Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ».

Τῆς εἰσηγήσεως θά προηγηθεῖ στίς 5.15μ.μ. Ἱερό Εὐχέλαιο πρός ἐνίσχυσιν τῶν πιστῶν.

Κυριακή, 10 Μαρτίου 2019

Νηστεία: Τα 10 καλά που θα δεις στο σώμα και τον οργανισμό σου!

Το σκέφτεσαι. Είναι μια καλή ευκαιρία να αποτοξινώσεις τον οργανισμό σου και φυσικά να αδυνατίσεις. Είναι όμως μόνο αυτό; Όχι. Η διαιτολόγος – διατροφολόγος, Γεωργία Καπώλη, γράφει για τα θετικά που θα δεις στο σώμα και στον οργανισμό σου, αν μπεις στη διαδικασία της νηστείας. Επίσης, δώσε προσοχή στο τέλος του άρθρου γιατί η νηστεία κρύβει και παγίδες που τελικά μπορεί να σε παχύνουν.

ΟΙ 10 ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΣΕ ΠΕΙΣΟΥΝ ΝΑ ΝΗΣΤΕΨΕΙΣ
1. Αποτοξινώνεις τον οργανισμό σου. Απέχεις από το κρέας, τα γαλακτοκομικά, τα αυγά και τα ψάρια, άρα αποτοξινώνεις τον οργανισμό σου από τα ζωικά λιπαρά.
2. Βελτιώνεις τη λειτουργία του εντέρου σου. H αυξημένη πρόσληψη φυτικών ινών κατά τη διάρκεια της νηστείας βελτιώνει τη λειτουργία του εντέρου και τη δυσκοιλιότητα, που αποτελούν βασικούς παράγοντες για την καλή λειτουργία του μεταβολισμού.
3. «Ξεκουράζεις» το πεπτικό σύστημα και το ήπαρ. Δύο όργανα που επιβαρύνονται πολύ από τοξίνες που προσλαμβάνεις από το κρέας, τα γαλακτοκομικά, τα τρόφιμα πλούσια σε λιπαρά, το junk food και το αλκοόλ.
4. Ελαττώνεις τη χοληστερόλη και τα τριγλυκερίδια. Το κρέας και τα ζωικά λιπαρά αυξάνουν τα επίπεδα χοληστερίνης και τριγλυκεριδίων, τα οποία ευθύνονται και για την αύξηση του σωματικού μας βάρους.
5. Μειώνεις την αρτηριακή πίεση. Σαν αποτέλεσμα όλων των παραπάνω.
6. Ισχυροποιείς το ανοσοποιητικό σου σύστημα. Μέσω όλων εκείνων των θρεπτικών συστατικών που περιέχουν τα φρούτα, τα λαχανικά και τα όσπρια.
7. Χάνεις κιλά. Με όλα αυτά τα φαγητά (όσπρια, λαχανικά, φρούτα) και την αποχή από το κρέας, έχεις καλύτερη λειτουργία του μεταβολισμού για να κάνει περισσότερες καύσεις.
8. Σου δίνει την ευκαιρία να απολαύσεις περισσότερα λαχανικά που σου προσφέρουν φυτικές ίνες, βιταμίνες και άφθονη ενυδάτωση.
9. Καταναλώνεις περισσότερο θαλασσινά, λαχανικά, όσπρια, ξηρούς καρπούς, φρούτα και ζυμαρικά. Η υψηλή κατανάλωση ξηρών καρπών και θαλασσινών αυξάνει την πρόσληψη μονοακόρεστων και πολυακόρεστων λιπαρών οξέων, τα οποία βελτιώνουν το λιπιδαιμικό προφίλ.
10. Αποκτάς πιο υγιεινές διατροφικές συνήθειες. Φυσικά και η Σαρακοστή είναι η ιδανική περίοδος για να υιοθετήσεις πιο υγιεινές διατροφικές συνήθειες και να κόψεις κάποιες που σε παχαίνουν, όπως το έτοιμο φαγητό και το αλκοόλ. Το θέμα είναι να συνειδητοποιήσεις πως δεν πρέπει να υπερκαταναλώνεις κρέας και πως μπορείς μέσα από πιο υγιεινές και θρεπτικές επιλογές, να χορταίνεις και να χάνεις κιλά ταυτόχρονα.

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΕΙΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΕΙΣ ΣΩΣΤΑ (ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΠΑΡΕΙΣ ΚΙΛΑ ΤΕΛΙΚΑ)
Ναι, η νηστεία κρύβει και παγίδες. Το ότι σου επιτρέπονται οι υδατάνθρακες είναι μία, που μπορεί να σε κάνει να καταλήξεις με περισσότερα κιλά από ότι πριν. Προσοχή λοιπόν ώστε να το κάνεις σωστά…
-Απόφυγε εντελώς το τηγάνισμα. Καλό είναι να αποφύγεις το τηγάνι και να είσαι συγκρατημένη στη χρήση ελαιόλαδου. Αν μαγειρεύεις πολλές μερίδες, μια κουταλιά της σούπας ανά μερίδα είναι αρκετή.
-Το ότι μπορείς να τρως πατάτες και ζυμαρικά μερικές φορές αποτελεί θερμιδική παγίδα που κοστίζει. Το θέμα είναι να αδυνατίσεις και όχι να παχύνεις. Οπότε δεν τρως μόνο υδατάνθρακες και δείχνεις προσοχή στην ποσότητά τους.
-Προτίμησε τρόφιμα που μπορούν να αναπληρώσουν την ανάγκη του οργανισμού σου για πρωτεϊνες μιας και η νηστεία βγάζει από τη διατροφή σου το κρέας.
Ποιες τροφές να προτιμήσεις: Τα όσπρια, το σουσάμι, το ταχίνι, τα μανιτάρια, τα θαλασσινά και οι ξηροί καρποί έχουν την ίδια θρεπτική αξία με το κρέας. Επίσης, πρέπει να ξέρεις ότι έχουν τις ίδιες βιταμίνες, μέταλλα και ιχνοστοιχεία.
-Η νηστίσιμη διατροφή δυστυχώς θέτει σε κίνδυνο την επαρκή πρόσληψη ασβεστίου, σιδήρου και ω-3 λιπαρών οξέων. Αυτά τα στοιχεία έχει βρεθεί πως βοηθούν το μεταβολισμό και για αυτόν ακριβώς το λόγο είναι σημαντικό να τα αναπληρώσεις. Το ασβέστιο θα το βρεις στα πράσινα λαχανικά και στο γάλα από αμύγδαλο ή φουντούκι. Τον σίδηρο θα τον προσλάβεις από όσπρια και αποξηραμένα φρούτα και θα τον ενισχύσεις με βιταμίνη C από τα εσπεριδοειδή. Τα ω-3 θα τα βρεις στο λιναρόσπορο, το ταχίνι και τα θαλασσινά.

 https://www.tlife.gr/fitness/nisteia-ta-10-kala-pou-tha-deis-sto-soma-kai-ton-organismo-sou/

Τρίτη, 5 Μαρτίου 2019«Τα κορδόνια του» : Όταν οι μαθητές μιλούν για τον αυτισμό

«Τα κορδόνια του» είναι ο τίτλος της νέας συγκινητικής  ταινίας - ντοκιμαντέρ του Γυμνασίου Αλικιανού Χανίων, η οποία δημιουργήθηκε από μαθητές στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής δράσης «cine-mathimata» του 6ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων
«Τα κορδόνια του» : Όταν οι μαθητές μιλούν για τον αυτισμό | in.gr 
 
 «Τα κορδόνια του» είναι ο τίτλος της νέας συγκινητικής  ταινίας – ντοκιμαντέρ του Γυμνασίου Αλικιανού Χανίων, η οποία δημιουργήθηκε από μαθητές στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής δράσης «cine-mathimata» του 6ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων.
Το φιλμ «Τα κορδόνια του» αποτελεί την τρίτη κατά σειρά ταινία του συγκεκριμένου σχολείου.
Πρωταγωνιστής ο Μιχάλης, ένα παιδί με ήπιες διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού, ο οποίος με συνοδοιπόρο τη μητέρα του και τον παππού του μαθαίνει να κάνει τα δύσκολα απλά, όπως να δένει τα κορδόνια του. Βασικό στοιχείο της σχέσης τους η αγάπη.
Οι τρεις ευχές του; «Να ζούσε ο πατέρας μου, να μην είχα τα προβλήματα που έχω στο σχολείο και να είχα περισσότερους φίλους».

in.gr

Δευτέρα, 4 Μαρτίου 2019

Μερικές από τις δημοσιεύσεις μας στο τουίτερ

 Μεταλαμβάνετε συχνά, προσεύχεσθε θερμά, υπομένετε και θα ιδείτε χέρι δυνατό να σας κρατά. ~Άγιος Αμφιλόχιος της Πάτμου~

 Ποτέ μη χάνεις την ελπίδα σου στη θεία πρόνοια και μη επιτρέψεις να σβήσει η ευσέβεια στην ψυχή σου. Γέροντας Γαβριήλ Ηγουμ. Ι. Μ. Αποστ. Βαρνάβα

 Δυστυχισμένε μου λαέ καλέ και αγαπημένε. Πάντα ευκολόπιστε και πάντα προδομένε-Διονύσιος Σολωμός

 Εάν αποσυνδέσεις την Ελλάδα, στο τέλος θα δεις να σου απομένουν μια ελιά, ένα αμπέλι κι ένα καράβι. Που σημαίνει: με άλλα τόσα την ξαναφτιάχνεις.-Ο.Ελύτης

«Ἔστιν οὖν τραγωδία μίμησις πράξεως σπουδαίας καὶ τελείας, μέγεθος ἐχούσης, ἡδυσμένῳ λόγῳ, χωρὶς ἑκάστῳ τῶν εἰδὼν ἐν τοῖς μορίοις, δρώντων καὶ οὐ δι' ἀπαγγελίας, δι' ἐλέου καὶ φόβου περαίνουσα τὴν τῶν τοιούτων παθημάτων κάθαρσιν» Αριστοτέλης-Περί Ποιητικής

 Η μεγαλύτερη αμαρτία μας είναι ότι ζούμε σαν να μην πέρασε ο Χριστός από την γη.-Α.Σμέμαν

 Το γινόμενο των μυριστικών χόρτων επί την αθωότητα δίνει πάντοτε το σχήμα κάποιου Ιησού Χριστού.-Ελύτης

 Η ηλικία στην οποία οι γυναίκες γίνονται μητέρες. Στην Ελλάδα κατά μέσο όρο οι γυναίκες γίνονται μητέρες 30 τους χρόνια.

 Αεί ο Θεός ο Μέγας γεωμετρεί, το κύκλου μήκος ίνα ορίση διαμέτρω, παρήγαγεν αριθμόν απέραντον, καί όν, φεύ, ουδέποτε όλον θνητοί θα εύρωσι. -Αγνώστου για την γεωμετρική σταθερά π

Πάντα ανοιχτά, πάντα άγρυπνα τα μάτια της ψυχής μου-Διονύσιος Σολωμός

ότι απομονώνεται ....μαραζώνει...είτε είναι άνθρωπος είτε οικογένεια είτε εκκλησία οτιδήποτε....-Αρχ.Τιράνων Αναστάσιος

 joy of missing out

Το ποσοστό μεταβολής στον πληθυσμό των πιστών στις διάφορες θρησκείες και στον αγνωστικισμό από το 1910 έως το 2010


Χριστιανισμός
1910: 34.8%
2010: 32.8%

 Ισλάμ
1910: 12.6%
2010: 22.5%

 Ινδουισμός
1910: 12.7%
2010: 13.8%

Αγνωστικισμός
1910: 0.2%
2010: 9.8%

Κινέζικη παραδοσιακή θρησκεία
 1910: 22.2%
 2010: 6.3%

 Βουδισμός
1910: 7.9%
2010: 8%

Πηγή:  World Religion Database
Κυριακή, 3 Μαρτίου 2019

Μνήμη της εκ Σερβίων Οσίας Θεοδώρας και Μνημόσυνο του Μητροπολίτη πρ. Καρπενησίου ΝικολάουΤην Κυριακή της Απόκρεω, 3 Μαρτίου ε. ε., τιμήθηκε η μνήμη της Οσίας Θεοδώρας, της καταγόμενης από τα Σέρβια Βασίλισσας της Άρτας.
Στον Ιερό Καθεδρικό Ναό της πολιούχου Αγίας Κυριακής τελέσθηκε Αρχιερατική Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Σεπτού Ποιμενάρχου μας, Μητροπολίτου Σερβίων και Κοζάνης κ. Παύλου, πλαισιουμένου από Ιερείς της καθ’ ημάς Ι. Μητροπόλεως.
Επίσης, τελέσθηκε το 40νθήμερο Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του Μακαριστού Μητροπολίτου πρ. Καρπενησίου κυρού Νικολάου Δρόσου (15-1-2019), ο οποίος διακόνησε στα Σέρβια ως Αρχιερατικός Επίτροπος και Εφημέριος Ι. Ναού Αγ. Κυριακής κατά τα έτη 1959-1979, πριν την εκλογή του ως πρώτος Μητροπολίτης Καρπενησίου (1979-2016).
Με ιδιαίτερη συγκίνηση και σεβασμό στη μνήμη του Μακαριστού Μητροπολίτη μίλησε ο Πρωτοπρ. Γεώργιος Πιστόλας, Αρχιερ. Επίτροπος Σερβίων, πνευματικό ανάστημα του κυρού Νικολάου. Επιγραμματικά τόνισε πως ο Μακαριστός δίδαξε όχι μόνο με τα λόγια αλλά και την βιοτή του, κατά τον διαχρονικό λόγο του Ιησού στην «Επί του όρους Ομιλία»: «ος δ’ αν ποιήση και διδάξη, ούτος μέγας κληθήσεται εν τη βασιλεία των ουρανών…» (Μτθ ε΄ 19).
Ο κυρός Νικόλαος πήγαινε εμπρός χαράσοντας την πορεία μας. Διακόνησε στην βυζαντινή πόλη των Σερβίων αεικίνητα, κοπίασε, δαπανήθηκε και αναλώθηκε για την τοπική Εκκλησία.
Εμείς, τα πνευματικά του τέκνα, ας απευθύνουμε σήμερα τον νικητήριο παιάνα της Εκκλησίας, τον οποίο έψαλλε «στεντορία τη φωνή», το «Χριστός Ανέστη».
Καλό παράδεισο, μακαριστέ Μητροπολίτη πρ. Καρπενησίου κυρέ Νικόλαε.
Στο τέλος ο Σεβασμ. κ. Παύλος ευχαρίστησε κλήρο και λαό για την παρουσία τους και ζήτησε να δέονται προς τον Κύριο να χαρίσει στον Μακαριστό τον Παράδεισο.
Μετά το πέρας της Λειτουργίας η Ι. Μητρόπολη και τα Εκκλησιαστικά Συμβούλια των Ι. Ναών Αγ. Κυριακής & Αγ. Γεωργίου Σερβίων παρέθεσαν δεξίωση στη μνήμη του Μακαριστού Μητροπολίτη κυρού Νικολάου Δρόσου.

Τρίτη, 26 Φεβρουαρίου 2019

Μνήμη της εκ Σερβίων Οσίας Θεοδώρας

Μνήμη της εκ Σερβίων Οσίας Θεοδώρας

και Μνημόσυνο Μητροπολίτη πρ. Καρπενησίου ΝικολάουΑνακοινώνεται στους ευσεβείς χριστιανούς ότι η μνήμη της Οσίας Θεοδώρας, της καταγόμενης από τα Σέρβια Βασίλισσας της Άρτας, θα εορταστεί φέτος την Κυριακή της Απόκρεω, 3 Μαρτίου 2019 (μεταφέρεται από την Καθαρά Δευτέρα).
Οι ιερές ακολουθίες θα τελεσθούν στον Ιερό Καθεδρικό Ναό της Αγίας Κυριακής Σερβίων, όπου θα εκτίθεται προς προσκύνηση και τίμιο λείψανο της Οσίας Θεοδώρας.
Το πρόγραμμα έχει ως εξής:
- Σάββατο 2 Μαρτίου, ώρα 5.30 μ.μ.: Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός μετ’ αρτοκλασίας.
- Κυριακή 3 Μαρτίου, ώρα 7.30 π.μ.: Όρθρος & Πανηγυρική Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ. Παύλου.
Επίσης, θα τελεσθεί το 40νθήμερο Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του Μακαριστού Μητροπολίτου πρ. Καρπενησίου κυρού Νικολάου (Δρόσου), πρ. Αρχιερατικού Επιτρόπου Σερβίων και πρ. Εφημερίου Ι. Ναού Αγ. Κυριακής Σερβίων (1959-1979).
Θ’ ακολουθήσει Δεξίωση στο Κατάστημα «Στην Κουζίνα της Μαμάς Άννας» (Γκαμπούρας) στην Κεντρική Πλατεία Σερβίων.Η Ιερά Μητρόπολις Σερβίων & Κοζάνης
Τα Εκκλησιαστικά Συμβούλια
των Ιερών Ναών Αγίας Κυριακής & Αγίου Γεωργίου Σερβίων.

Παρασκευή, 22 Φεβρουαρίου 2019

Χτίζουμε μιά γενιά πού δέν θέλει νά σκέφτεται!


Τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου Θεμιστοκλῆ Μουρτζανοῦ


Πολλοί γονεῖς ἀνησυχοῦν γιά τίς παρέες τῶν παιδιῶν τους, ἰδίως κατά τήν περίοδο τῆς ἐφηβείας. Συνήθως οἱ παρέες ἀπομυζοῦν τόν χρόνο τῶν νέων καί τούς ἀποπροσανατολίζουν, διότι κινοῦνται στή λογική τοῦ σκορπίσματος, τῆς διασκέδασης, τῆς ἀπόλυτης μίμησης τοῦ καταναλωτικοῦ προτύπου τῆς ἐποχῆς, τῆς μόδας, τοῦ μοντέρνου. Σήμερα αὐτό κυρίως γίνεται ἠλεκτρονικά. Πολλές φιλίες ἀναπτύσσονται στά μέσα κοινωνικῆς δικτύωσης, ἀκόμη κι ἄν δέν εἶναι πραγματικές, καθώς ὁ νέος μετρᾶ τούς φίλους του μέ βάση τή ἀποδοχή καί τόν ἀριθμό, ὄχι μέ τό κατά πόσον ὑφίσταται πραγματική σχέση ἀνάμεσα στά πρόσωπα πού δηλώνουν «φίλοι».

Δέν εἶναι καταδικασμένη μία φιλία πού ξεκινᾶ ἀπό τό Διαδίκτυο. Συχνά ὅμως μένει στήν εἰκονικότητα. Εἶναι ἐξωτερική, δέν ἔχει βάθος. Φιλία χωρίς ἐπαφή πρόσωπο μέ πρόσωπο δέν εἶναι εὔκολο νά χτισθεῖ. Δέν πονᾶς τόν ἄλλο μέσα ἀπό ἕνα μήνυμα ἤ μία κάμερα. Μπορεῖ νά βλέπεις τό πρόσωπό του ἤ τή φωτογραφία του, ἀλλά δέν μπορεῖς νά τόν ἀγγίξεις.
Αὐτός εἶναι ὁ προβληματισμός τῶν μεγάλων.
Οἱ νεώτεροι εἶναι βέβαιο ὅτι στή συντριπτική τους πλειοψηφία δέν τόν συμμερίζονται.

…Χτίζουμε μία γενιά πού δέ θέλει νά σκέφτεται. Ἁπλῶς καταναλώνει. Συμμετέχει στό παιχνίδι τῶν σχέσεων ὄχι γιά νά δοθεῖ καί νά δεθεῖ, ἀλλά γιά νά μήν εἶναι ἐκτός. Καί σ’ αὐτό μιμεῖται καταπληκτικά τούς μεγαλυτέρους.
 Ὅταν οἱ φιλίες τῶν μεγάλων εἶναι στηριγμένες στό συμφέρον καί στό κέρδος.
Ὅταν οἱ σχέσεις μας δέν εἶναι στέρεες, μέ ὑπόβαθρο τήν ἀγάπη, γιατί οἱ νέοι νά εἶναι διαφορετικοί; Τουλάχιστον αὐτοί εἶναι πιό εἰλικρινεῖς!

…Ἡ Ἐκκλησία χρειάζεται νά ἐπαναδημιουργήσει εὐκαιρίες αὐθεντικῆς κοινωνικότητας. Φιλίας. Παρέας. Ὄχι μέ τόν χαρακτηρισμό «χριστιανικῆς». Ἀλλά μέ γνώμονα τή συνάντηση μεταξύ τῶν νέων καί μέ τόν Θεό. Ἡ θεία λειτουργία, ἡ ἐνορία καί ἡ ζωή της, ἡ κατασκήνωση, τό παράδειγμα τῶν ποιμένων της εἶναι βάσεις, ὄχι γιά ἰδιοτελή χρήση τῶν ἄλλων, ἀλλά ὡς πρόσκληση γιά συνύπαρξη. Γιά νά ἔχουν οἱ νέοι βιώματα, τά ὁποῖα μποροῦν νά συναντήσουν αὐτά τῶν ἁγίων μας.


Ἀπό τό βιβλίο «ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΙΡΟ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΟΝΤΡΑ», γιά νέους και γονεῖς πού ἐλπίζουν» τῶν ἐκδόσεων «Ἀρχονταρίκι»
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...