Σάββατο 25 Νοεμβρίου 2023

Ο ΜΟΧΛΟΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ

 


Α. Ο ΜΟΧΛΟΣ

Όταν ο Αρχιμήδης ανακάλυψε  το μοχλό, είπε το γνωστό,  «Δος μοι πα στω και ταν γαν κινάσω». Με άλλα λόγια, δος μου κάπου να σταθώ και  τη γη θα κινήσω. 


α) Για να κινήσει κάποιος κάτι, προφανώς δε γίνεται να στέκεται  ο ίδιος πάνω σε αυτό. Έτσι, προκειμένου να κινήσει τη γη, στην προκειμένη περίπτωση ο Αρχιμήδης,   πάνω στην οποία βρισκόταν ο ίδιος, θα έπρεπε να στεκόταν έξω από αυτή. 


β) Για να κινηθεί κάτι, προφανώς πρέπει να είναι ακίνητο και όχι κινητό.  Η γη όμως,  όπως τώρα είναι γνωστό, κινείται και δεν υπάρχει λόγος να την κινήσει κάποιος με μοχλό.


γ) Αφού λοιπόν αυτός που έχει το μοχλό, δε γίνεται να βρίσκεται πάνω σε αυτό που θέλει να κινήσει, και αυτό δεν πρέπει να βρίσκεται εν κινήσει, ας δούμε από μακριά ένα βουνό, για να  μας βοηθήσει  και να βρούμε λύση. Το βουνό  πάνω στη γη είναι το ακίνητο και αυτός από μακριά το αγναντεύει χωρίς να μπορεί να το κινήσει.


δ) Ο Αρχιμήδης βεβαίως, για να τονίσει τη σημασία του μοχλού, προτίμησε να αναφερθεί στη γη και όχι στο βουνό. Δεν είπε, δος μοι πα στω και θα κινήσω  το βουνό.  Αν το έλεγε αυτό, θα του έλεγε κάποιος,  έλα κάτσε κάπου εδώ, πάρε τώρα το μοχλό  και κούνα το βουνό.

 

Β. Η ΠΙΣΤΗ

 

α) Ο Κύριος είπε, « τὰ ἀδύνατα παρὰ ἀνθρώποις δυνατὰ παρὰ τῷ Θεῷ ἐστιν».(Λουκ. ιη’, 27).   Έτσι, ό, τι δεν είναι δυνατό να το κάνει ο άνθρωπος,   μπορεί  να το κάνει ο Θεός.

β) Πρώτον, όχι μόνο τη γη που δε μπορεί να την κινήσει ο μοχλός, αλλά και τον ουρανό μαζί,  μπορεί να   σείσει   ο Θεός.  Ο Ίδιος  « ἐπήγγελται λέγων· ἔτι ἅπαξ ἐγὼ σείω οὐ μόνον τὴν γῆν, ἀλλὰ καὶ τὸν οὐρανόν. τὸ δὲ ἔτι ἅπαξ δηλοῖ τῶν σαλευομένων τὴν μετάθεσιν ὡς πεποιημένων, ἵνα μείνῃ τὰ μὴ σαλευόμενα »(Εβρ. ιβ’, 26-27). 

γ)   Όσο για το βουνό, που και αυτό δε μπορεί να το κινήσει ο μοχλός,  μπορεί  ένας πιστός που έχει πίστη να του πει, πήγαινε από αυτού που είσαι, εκεί. Αυτό το είπε ο Ίδιος ο Χριστός,   «ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν, ἐὰν ἔχητε πίστιν ὡς κόκκον σινάπεως, ἐρεῖτε τῷ ὄρει τούτῳ, μετάβηθι ἐντεῦθεν ἐκεῖ, καὶ μεταβήσεται, καὶ οὐδὲν ἀδυνατήσει ὑμῖν ( Ματ. ιζ’, 20).

δ) Ο μοχλός της πίστης βεβαίως, σε καμία περίπτωση δε σημαίνει ότι η πίστη  απορρίπτει και απαξιώνει το μοχλό του Αρχιμήδη. Αντιθέτως μάλιστα η πίστη δέχεται και   αποδέχεται  το μοχλό όπως και κάθε άλλη επιστήμη. Και πώς όχι αφού ο Ίδιος ο Θεός « καὶ αὐτὸς ἔδωκεν ἀνθρώποις ἐπιστήμην ἐνδοξάζεσθαι ἐν τοῖς θαυμασίοις αὐτοῦ· »  ( Σ, Σειρ. λη’, 6).

ε)  Πάντως ο Αρχιμήδης με το « δος μοι πα στω » που είπε για το μοχλό, θα δέχτηκε στον Άδη ως Κύριό του το Χριστό, όχι για « την γαν»  να κινήσει, αλλά την αιώνιο ζωή για να κερδίσει.


Ιωάννης  Χ. Δήμος  πτχ. Θεολ. & Φιλοσ. Πανεπιστημίου Αθηνών.
G
M
T
Y

Κυριακή 19 Νοεμβρίου 2023

Ο ΘΕΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ

 

Επειδή τα παιδιά του Θεού  έχουν σάρκα, και ο Υιός του Θεού έλαβε σάρκα, όπως γράφει και ο Απόστολος Παύλος, « ἐπεὶ οὖν τὰ παιδία κεκοινώνηκε σαρκός καὶ αἵματος, καὶ αὐτὸς παραπλησίως μετέσχε τῶν αὐτῶν, ἵνα διὰ τοῦ θανάτου καταργήσῃ τὸν τὸ κράτος ἔχοντα τοῦ θανάτου, τοῦτ' ἔστι τὸν διάβολον, καὶ ἀπαλλάξῃ τούτους, ὅσοι φόβῳ θανάτου διὰ παντὸς τοῦ ζῆν ἔνοχοι ἦσαν δουλείας »( Εβρ. β’, 14-15).

Τα παιδιά του Θεού είναι παιδιά Του, γιατί  « ἐκ Θεοῦ ἐγεννήθησαν », προφανώς διά του Βαπτίσματος σύμφωνα με τα λόγια του Κυρίου προς τον Νικόδημο, « ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι, ἐὰν μή τις γεννηθῇ ἐξ ὕδατος καὶ Πνεύματος, οὐ δύναται εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ »( Ιώ. γ’, 5).

Τα παιδιά  αυτά ο Θεός τα έχει δώσει στον Υιόν Του σύμφωνα με τα λόγια του Κυρίου, « ἰδοὺ ἐγὼ καὶ τὰ παιδία ἅ μοι ἔδωκεν ὁ Θεός »( Εβρ. β’, 13). Ο Κύριος  γνωρίζει τα δικά Του  και εκείνα τον γνωρίζουν σύμφωνα με τα λόγια του Ιδίου, « ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός, καὶ γινώσκω τὰ ἐμὰ καὶ γινώσκομαι ὑπὸ τῶν ἐμῶν »( Ιω. ι’,14).  Όποιος αγαπά το Θεό, αγαπά και τα τέκνα του Θεού σύμφωνα με τα λόγια του Ιωάννη, « ἐν τούτῳ γινώσκομεν ὅτι ἀγαπῶμεν τὰ τέκνα τοῦ Θεοῦ, ὅταν τὸν Θεὸν ἀγαπῶμεν καὶ τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ τηρῶμεν »( Α’ Ιω. ε’, 2). Όποιος δεν αγαπάει τα τέκνα του Θεού, ούτε το Θεό αγαπάει σύμφωνα πάλι με τα λόγια του Ιωάννη, « ἐάν τις εἴπῃ ὅτι ἀγαπῶ τὸν Θεόν, καὶ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ μισῇ, ψεύστης ἐστίν· ὁ γὰρ μὴ ἀγαπῶν τὸν ἀδελφὸν ὃν ἑώρακε, τὸν Θεὸν ὃν οὐχ ἑώρακε πῶς δύναται ἀγαπᾶν;»( Α’ Ιω. δ’, 20).

Κατόπιν αυτώνας παραθέσουμε  και τα λόγια του Ιωάννη, « ᾿Αγαπητοίνῦν τέκνα Θεοῦ ἐσμενκαὶ οὕπω ἐφανερώθη τί ἐσόμεθα· οἴδαμεν δὲ ὅτι ἐάν φανερωθῇὅμοιοι αὐτῷ ἐσόμεθαὅτι ὀψόμεθα αὐτὸν καθώς  ἐστι.»( Α’ Ιώ. γ’, 2).

 Για να μη νομίσει όμως κανείς ότι αυτός δεν έχει αμαρτίες,  που κανείς  βεβαίως δε  νομίζει  τέτοιο πράγμα, ας  κλείσουμε   το θέμα πάλι με τα λόγια του Ιωάννη, «  ἐὰν εἴπωμεν ὅτι ἁμαρτίαν οὐκ ἔχομεν, ἑαυτοὺς πλανῶμεν καὶ ἡ ἀλήθεια οὐκ ἔστιν ἐν ἡμῖν.»( Α’ Ιώ. α’, 8  ).

Iωάννης  Χ. Δήμος  πτχ. Θεολ. & Φιλοσ. Πανεπιστημίου Αθηνών.

Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2023

Απάτες μέσω του TikTok από δήθεν ιερωμένους

 

«Επικοινώνησα με έναν πατέρα και κάποια πράγματα που μου είπε μου φάνηκαν περίεργα, γι’ αυτό είπα να σας γράψω. Τον γνώρισα μέσα από το TikTok σε live του» αναφέρει μια γυναίκα, θύμα απάτης.

Μέσω της δημοφιλούς εφαρμογής του TikTok, επιτήδειοι παριστάνουν τους... πνευματικούς και «ψαρεύουν» τα ανυποψίαστα θύματά τους, κερδίζοντας εκατοντάδες, ακόμη και χιλιάδες ευρώ

Ιερείς-«μαϊμού», με αφορμή το Σαρανταλείτουργο (ο ιερέας 40 ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα μνημονεύει καθημερινά τα ονόματα των ζώντων υπέρ υγείας, αλλά και των κεκοιμημένων υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τους σε 40 Θείες Λειτουργίες που τελούνται μέσα στον Ιερό Ναό) καλούν πιστούς να τους στέλνουν ονόματα δικών τους μέσω διαδικτύου, τάχα για να διαβαστούν. Όταν οι ανυποψίαστοι άνθρωποι «τσιμπήσουν», οι ψευτοπαπάδες τούς πετάνε το... παραμύθι, ότι χρειάζονται χρήματα δήθεν για αποπεράτωση εργασιών σε εκκλησία που υποτίθεται ότι λειτουργούν. Ανύποπτοι πιστοί έχουν ήδη πέσει στην παγίδα κι έχουν δώσει λεφτά, με τους εκκλησιαστικούς φορείς να επισημαίνουν ότι όλοι μας θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να μην δίνουμε στοιχεία και χρήματα μέσω του διαδικτύου.

Η καταγγελία για τους πνευματικούς «μαϊμού» στο Tik Tok

Χαρακτηριστικό της μεγάλης απάτης είναι η καταγγελία που έκανε στο ΕΚΚΛΗΣΙΑ ONLINE μία γυναίκα η οποία παραλίγο να πέσει θύμα των πνευματικών «μαϊμού». Μεταξύ άλλων, εξιστορεί: «Επικοινώνησα με έναν πατέρα και κάποια πράγματα που μου είπε μου φάνηκαν περίεργα, γι’ αυτό είπα να σας γράψω. Τον γνώρισα μέσα από το TikTok σε live του. Δίνει το τηλέφωνό του σε κάθε live του σχεδόν και μας καλεί να τον πάρουμε τηλέφωνο για ό,τι μας προβληματίζει. Έτσι κι εγώ πήρα το θάρρος και τον κάλεσα. Του ανέφερα ένα θέμα μου στην αρχή και όλα καλά. Ύστερα, όταν του είπα και το δεύτερο θέμα που με απασχολούσε, μου είπε ότι δεν περνάει με προσευχές και τέτοια και ότι αυτός ασχολείται με μαγεία με βασκανίες και εξορκισμούς και ότι τώρα θα αρχίσει το 40λείτουργο και να του στείλω τα ονόματα της οικογένειας μου και των κεκοιμημένων και θα με διαβάζει». Κάποια στιγμή, όμως, της είπε ότι επειδή «είναι και ο ψάλτης και έχουν κάποια έξοδα, αν μπορώ, να στείλω στην τράπεζα της εκκλησίας 100 ευρώ»!

 https://www.parapolitika.gr/ellada/article/1318951/apates-meso-tou-tiktok-apo-dithen-ieromenous/

Κυριακή 12 Νοεμβρίου 2023

Η μονή των Αμαλφητών 

Πριν από το Μεγάλο Σχίσμα 1054 υπήρχαν τρείς λατινικές μονές      ( αβαεία)  στο Άγιο Όρος. Το μεγαλύτερο από τα οποία ήταν των Αμαλφηνών ή Αμαλφιών. Ιδρύθηκε μεταξύ του 985 και 990 από τον Λέοντα τον Πρεσβύτερο και μια ομάδα Βενεδικτίνων επτα τον αριθμό από το Αμάλφι, μια πόλη της νοτια Ιταλίας,   που προσκλήθηκαν από τους αδελφούς της Μονής Ιβήρων να έρθουν στον Άθωνα.

  Τους Βενεδικτίνους καλωσόρισε και ενθάρρυνε ο Άγιος Αθανάσιος ο Άθως που ίδρυσε τη Μεγάλη Λαύρα. Το οποίο βρίσκεται κοντά στην τοποθεσία όπου βρισκόταν το Αβαείο των Αμαλφινών.

 Η μονή των Αμαλφηνών παρέμεινε ένα αβαείο των Βενεδικτίνων και συνέχισε να χρησιμοποιεί τη λατινικών ως λειτουργική γλώσσα  και να έλκει μοναχούς κυρίως από την Ιταλία. Ο Ηγούμενος των Αμαλφινών υπέγραψε τα αγιορείτικα έγγραφα στα λατινικά κάτω από την υπογραφή του Ηγουμένου της Μεγάλης Λαύρας.


 

 Μετά το 1054 η μονή των Αμαλφινών παρέμεινε Ορθόδοξη και οι Σταυροφόροι του 1204 του επιφύλαξαν ένα ιδιαίτερο είδος μίσους και βιτριόλι. Όταν λεηλάτησαν τον Άθω, έσφαξαν και κατέστρεψαν τούβλο τούβλο το Αμαλφηνόν. Μειώθηκε πολύ το μοναστήρι συνεχίστηκε μέχρι το 1287.

 Η γη των Αμαλφηνώνν παραχωρήθηκε από το βυζαντινό αυτοκράτορα Ανδρόνικο Β΄ Παλαιολόγο στη Μεγίστη Λαύρα και οι τελευταίες κατασκευές που απομένουν σήμερα είναι ο Πύργος του Αμάλφι και το Ερμιτάζ Λακκοσκίτη που τώρα καταλαμβάνεται από Ρουμάνους μοναχούς.

Σήμερα η περιοχή ονομάζεται Μορφωνού , κατοικείται από πέντε μοναχούς της μεγίστης Λαύρας και ασχολούνται με διάφορες καλλιέργειες. 


Πηγές: Ted

           wikipedia

Σάββατο 11 Νοεμβρίου 2023

Ο ΛΙΘΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

 

Ο Χριστός, εκτός των άλλων που γνωρίζουν όλοι, είναι και κάτι που ίσως δεν το γνωρίζουν όλοι. Είναι ο λίθος που δεν συντρίβεται με τίποτα. Αντιθέτως, όποιος πέσει επάνω του διαλύεται, και σε όποιον πέσει τον κάνει σκόνη. Αυτό το είπε ο Ίδιος ο Κύριος, στους Ιουδαίους με τα εξής λόγια, « Τί οὖν ἐστι τὸ γεγραμμένον τοῦτο, λίθον ὃν ἀπεδοκίμασαν οἱ οἰκοδομοῦντες, οὗτος ἐγενήθη εἰς κεφαλὴν γωνίας; πᾶς ὁ πεσὼν ἐπ' ἐκεῖνον τὸν λίθον συνθλασθήσεται· ἐφ' ὃν δ' ἂν πέσῃ, λικμήσει αὐτόν »( Λουκ. κ’, 17 - 18). Το είπε και ο Απόστολος Παύλος για τους Ισραηλίτες με τα εξής λόγια, « καὶ πάντες τὸ αὐτὸ πόμα πνευματικὸν ἔπιον· ἔπινον γὰρ ἐκ πνευματικῆς ἀκολουθούσης πέτρας, ἡ δὲ πέτρα ἦν ὁ Χριστός »( Α’ Κορ. ι’, 4). Περιττόν να σημειωθεί ότι οι λέξεις λίθος και πέτρα χρησιμοποιούνται συμβολικά. Ας μη φοβάται όμως κανείς τη συντριβή της καρδιάς του, γιατί, « θυσία τῷ Θεῷ πνεῦμα συντετριμμένον, καρδίαν συντετριμμένην καὶ τεταπεινωμένην ὁ Θεὸς οὐκ ἐξουδενώσει »( Ψ. 50, 19). Όχι μόνο δε θα την εξουθενώσει, αλλά θα την κάνει καινούρια, δεχόμενος την προσευχή του Δαβίδ, « καρδίαν καθαρὰν κτίσον ἐν ἐμοί, ὁ Θεός, καὶ πνεῦμα εὐθὲς ἐγκαίνισον ἐν τοῖς ἐγκάτοις μου » (Ψ. 50, 12).

Ιωάννης  Χ. Δήμος  πτχ. Θεολ. & Φιλοσ. Πανεπιστημίου Αθηνών.

Πέμπτη 9 Νοεμβρίου 2023

Οι τελευταίοι Βαράγγοι

 Ένα σύγχρονο  τραγούδι στα αρχαία Σουηδικά με μνήμες από τους Βαράγγους, τους σωματοφύλακες του Αυτοκράτορα (Kaesaran). Δεν υπήρχαν το 1453 πολλοί βαράγγοι στα τείχη της Πόλης (Mikrlagarths) αλλά αυτοί που υπάρχουν, λέει το τραγούδι, υπόσχονται πίστη καθώς ετοιμάζονται να πεθάνουν στη τελική μάχη δίπλα στον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο.

 Έχει στα αγγλικά τη μετάφραση και τραγουδάνε (3:23 λεπτό) στα Ελληνικά τα λόγια του αυτοκράτορα "αφού πέφτει η πόλη μου θα πέσω κι εγώ μαζί της". 

Χαρακτηριστικό των Βαράγγων εκτός από τη φρουρά του αυτοκράτορα ήταν και η αστυνόμευση. Κρατούσαν πέλεκυς, το τσεκούρι δηλαδή.Το τσεκούρι προέρχεται από τη λατινική λέξη securis και από εκεί προέρχεται λόγω βαράγγων η λέξη security και αντιδάνειο σεκιούριτι στα Ελληνικά. Το ίδιο η έκφραση "έπεσε πάλεκυς" δηλαδή τιμωρία.

 

 

Η ταινία "Ο Άνθρωπος του Θεού"-Ο βίος του Αγίου Νεκταρίου Αιγίνης

Σάββατο 4 Νοεμβρίου 2023

Με ποιο τρόπο σώζει ο Θεός τους ανθρώπους;


 Με ένα και μοναδικό, δηλαδή με το να τους έχει δώσει τον Υόν Του τον Μονογενή ώστε αυτοί να λένε, « παιδίον ἐγενήθη ἡμῖν, υἱὸς καὶ ἐδόθη ἡμῖν »( Ησ. θ’, 6). Και πώς όχι αφού, « ὁ πατὴρ ἀπέσταλκε τὸν υἱὸν σωτῆρα τοῦ κόσμου. »( Α’ Ιω. δ’, 14). Αυτός ο Σωτήρας του κόσμου, όταν ήρθε στον κόσμο είπε, « οὐ γὰρ ἦλθον καλέσαι δικαίους, ἀλλὰ ἁμαρτωλούς εἰς μετάνοιαν » ( Ματ. θ’, 13). Και πού να έβρισκε δικαίους αφού, « ὁ Θεὸς ἐκ τοῦ οὐρανοῦ διέκυψεν ἐπὶ τοὺς υἱοὺς τῶν ἀνθρώπων τοῦ ἰδεῖν εἰ ἔστι συνιὼν ἢ ἐκζητῶν τὸν Θεόν. πάντες ἐξέκλιναν, ἅμα ἠχρειώθησαν, οὐκ ἔστι ποιῶν ἀγαθόν, οὐκ ἔστιν ἕως ἑνός »»( Ψ. 52, 3 - 4 ).

Αυτός λοιπόν ο Υιός είναι η ζωή, η ανάσταση, το φως, η αλήθεια, η οδός, η ειρήνη, η χαρά, η σωτηρία και γενικά το παν. Αυτός είναι « το σωτήριον του Θεού» σύμφωνα με τα λόγια του δικαίου Συμεών, όταν « ἐδέξατο αὐτὸν εἰς τὰς ἀγκάλας αὐτοῦ καὶ εὐλόγησε τὸν Θεὸν καὶ εἶπε· Νῦν ἀπολύεις τὸν δοῦλόν σου, δέσποτα, κατὰ τὸ ῥῆμά σου ἐν εἰρήνῃ, ὅτι εἶδον οἱ ὀφθαλμοί μου τὸ σωτήριόν σου, ὃ ἡτοίμασας κατὰ πρόσωπον πάντων τῶν λαῶν. φῶς εἰς ἀποκάλυψιν ἐθνῶν καὶ δόξαν λαοῦ σου Ἰσραήλ »(Λουκ. β’,28-32 ).

 Όποιος λοιπόν έχει το Χριστό και μένει «εν αυτώ», όπως είπε ο Ίδιος, « μείνατε ἐν ἐμοί, κἀγὼ ἐν ὑμῖν »(Ιω. ιε’, 4), έχει όλα τα παραπάνω και όσα δεν αναφέρθηκαν. Το πώς βέβαια μένει ο πιστός εν Χριστώ, εκτός των άλλων των γνωστών, σημαντικό είναι και αυτό που είπε ο Ίδιος, « ὁ τρώγων μου τὴν σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἐν ἐμοὶ μένει, κἀγὼ ἐν αὐτῷ »(Ιω. στ’, 56).

Ο Παύλος αναφερόμενος στο Χριστό και στους πιστούς, γράφει ότι αυτοί αποτελούν τον οίκον του Θεού μέσα στον οποίον δεσπόζει ο Χριστός. Συγκεκριμένα λέει, « Χριστὸς δὲ ὡς υἱὸς ἐπὶ τὸν οἶκον αὐτοῦ, οὗ οἶκός ἐσμεν ἡμεῖς, ἐὰνπερ τὴν παρρησίαν καὶ τὸ καύχημα τῆς ἐλπίδος μέχρι τέλους βεβαίαν κατάσχωμεν »( Εβρ. γ’,6 ). Και πάλι λέει, « ὑμεῖς γὰρ ναὸς Θεοῦ ἐστε ζῶντος, καθὼς εἶπεν ὁ Θεὸς ὅτι ἐνοικήσω ἐν αὐτοῖς καὶ ἐμπεριπατήσω, καὶ ἔσομαι αὐτῶν Θεός, καὶ αὐτοὶ ἔσονταί μοι λαός »( Β’ Κορ. στ’,16 ). Αλλά, ας μείνουμε σ’ αυτά.

 Ιωάννης Χ. Δήμος  πτχ. Θεολ. & Φιλοσ. Πανεπιστημίου Αθηνών. 

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...