Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2015

Τι γιορτάζουμε την Κυριακή της Ορθοδοξίας;


“Αὕτη ἡ πίστις τῶν Ἀποστόλων, αὕτη ἡ πίστις τῶν Πατέρων, 
αὕτη ἡ πίστις τῶν Ὀρθοδόξων, αὕτη ἡ πίστις τὴν Οἰκουμένην ἐστήριξεν.”
.
      Κατά την τάξιν της Ορθοδόξου Εκκλησίας,την Κυριακή Α΄των Νηστειών, γίνεται η Λιτάνευσις των ιερών εικόνων των εκκλησιών γύρω από τους ναούς και η ομολογία της πίστης μας στον Θεό, στον  Υιό Του τον Χριστό, σε όλους τους προφήτες, στην Παναγία μας και στην πλειάδα των οσίων, αγίων και μαρτύρων της Μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας Του.       Και οι ιερείς εκφωνούν κατά την διάρκεια της Λιτανείας:

“Οἱ Προφῆται ὡς εἶδον, οἱ Ἀπόστολοι ὡς ἐδίδαξαν, ἡ Ἐκκλησία ὡς παρέλαβεν, οἱ Διδάσκαλοι ὡς ἐδογμάτισαν, ἡ Οἰκουμένη ὡς συμπεφώνηκεν, ἡ χάρις ὡς ἔλαμψεν, ἡ ἀλήθεια ὡς ἀποδέδεικται, τὸ ψεῦδος ὡς ἀπελήλαται, ἡ σοφία ὡς ἐπαρρησιάσατο, ὁ Χριστὸς ὡς ἑβράβευσεν, οὕτω φρονοῦμεν, οὕτω λαλοῦμεν, οὕτω κηρύσσομεν Χριστόν τὸν ἀληθινὸν Θεὸν ἡμῶν, καὶ τοὺς Αὐτοῦ Ἁγίους ἐν λόγοις τιμῶντες, ἐν συγγραφαῖς, ἐν νοήμασιν, ἐν θυσίαις, ἐν Ναοῖς, ἐν Εἰκονίσμασι, τὸν μὲν ὡς Θεὸν καὶ Δεσπότην προσκυνοῦντες καὶ σέβοντες, τοὺς δὲ διὸ τὸν κοινὸν Δεσπότην ὡς Αὐτοῦ γνησίους θεράποντας τιμῶντες καὶ τὴν κατὰ σχέσιν προσκύνησιν ἀπονέμονες”.    Και συνεχίζουν οι ιερείς μας: “Αὕτη ἡ πίστις τῶν Ἀποστόλων, αὕτη ἡ πίστις τῶν Πατέρων, αὕτη ἡ πίστις τῶν Ὀρθοδόξων, αὕτη ἡ πίστις τὴν Οἰκουμένην ἐστήριξεν. Ἐπὶ τούτοις τοὺς τῆς εὐσεβείας Κήρυκας ἀδελφικῶς τε καὶ πατροποθήτως εἰς δόξαν καὶ τιμὴν τῆς εὐσεβείας, ὑπὲρ ἧς ἀγωνίσαντο, ἀνευφημοῦμεν καὶ λέγομεν· Τῶν τῆς Ὀρθοδοξίας προμάχων εὐσεβῶν Βασιλέων, ἁγιωτάτων Πατριαρχῶν, Ἀρχιερέων, Διδασκάλων, Μαρτύρων, Ὁμολογητῶν, Αἰωνία ἡ μνήμη”.
 
   .
Λίγα λόγια για την εικονομαχία και την Αναστήλωση των εικόνων.
Υπήρξε μια σκοτεινή περίοδος της εκκλησιαστικής ιστορίας, όπου κάποιοι χριστιανοί, επηρεασμένοι από την ειδωλολατρική παράδοση και πρακτική, νόμιζαν πως οι εικόνες είναι σαν τα είδωλα. Έτσι, μερικοί από αυτούς τις λάτρευαν με έναν τρόπο παγανιστικό, ειδωλολατρικό, φτάνοντας μάλιστα στο σημείο να αντικαθιστούν την Θεία Κοινωνία με ξύσματα από τα υλικά των εικόνων που τα διέλυαν στο νερό. Κάποιοι άλλοι δε χριστιανοί, βλέποντας αυτές τις ακρότητες,.τις απέρριπταν εντελώς.
   .
Έτσι άρχισε η  περίοδος των εικομαχιών, που προσπάθησε να την  σταματήσει το 787 μ.Χ, η  Ζ΄Οικουμενική Σύνοδο στην Νίκαια της Βιθυνίας, που συγκλήθηκε από την ευσεβέστατη Αυτοκράτειρα Ειρήνη την Αθηναία, με την συμμετοχή 350 περίπου Επισκόπων, με προεδρεύοντα τον Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Ταράσιο, και πλήθους μοναχών. Η Εικονομαχία καταδικάστηκε ως αίρεση και αποφασίστηκε η αναστήλωση των Ιερών Εικόνων. Η τιμή και προσκύνηση των Εικόνων διαχωρίστηκε από αντίστοιχες εκδηλώσεις των ειδωλολατρών με την διευκρίνιση και τον λεπτομερή προσδιορισμό του τελικού αποδέκτη της προσκύνησης: προσκυνάμε βέβαια την εικόνα, όμως η προσκύνηση δεν αναφέρεται στην εικόνα αλλά στο εικονιζόμενο πρόσωπο.
.
    Έμελλε όμως η αίρεσις αυτή να ταλαιπωρήσει την Εκκλησία και την Αυτοκρατορία για πάνω από έναν αιώνα, μέχρι το 843μ.Χ. Κατά την διάρκεια αυτής της περιόδου πολλές εικόνες βεβηλώθηκαν και καταστράφηκαν με ποικίλους τρόπους, μοναστήρια διαλύθηκαν, μοναχοί εξορίστηκαν και βασανίστηκαν για την στάση τους υπέρ των εικόνων. Τελικά η αναστήλωση των εικόνων και η αποκατάσταση της τιμής τους πραγματοποιήθηκε από την Θεοδώρα και τον ανήλικο γιο της αυτοκράτορα Μιχαήλ τον Μάρτιο του 843. Από τότε, ο θρίαμβος της Ορθοδοξίας γιορτάζεται κάθε χρόνο την πρώτη Κυριακή της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, την Κυριακή της Ορθοδοξίας.
.
Του Αρχιμ. Χρυσοστόμου Τελίδη, από :http://www.katixitiko.gr

Απολυτίκιο Α΄ Κυριακή των Νηστειών - της Ορθοδοξίας


"ΤΗΝ ΑΧΡΑΝΤΟΝ ΕΙΚΟΝΑ ΣΟΥ"  ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ  ΗΧΟΣ Β΄ από takist
Ἀπολυτίκιον Ἦχος β'

Τὴν ἄχραντον Εἰκόνα σου προσκυνοῦμεν Ἀγαθέ, αἰτούμενοι συγχώρησιν τῶν πταισμάτων ἡμῶν, Χριστὲ ὁ Θεός· βουλήσει γὰρ ηὐδόκησας σαρκὶ ἀνελθεῖν ἐν τῷ Σταυρῷ, ἵνα ῥύσῃ οὓς ἔπλασας ἐκ τῆς δουλείας τοῦ ἐχθροῦ· ὅθεν εὐχαρίστως βοῶμέν σοι· Χαρᾶς ἐπλήρωσας τὰ πάντα, ὁ Σωτὴρ ἡμῶν, παραγενόμενος εἰς τὸ σῶσαι τὸν Κόσμον.

Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2015

ΚΥΡΙΑΚΗ A΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ) – 1 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Ιερά Μητόπολις Σερβίων και Κοζάνης

ΚΥΡΙΑΚΗ A΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (τῆς Ὀρθοδοξίας)
(Ἰω. α΄ 44-52)
Ἡ σημερινή Κυριακή, ἀγαπητοί ἀδελφοί, εἶναι ἡ πρώτη Κυριακή της Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς καί εἶναι ἀφιερωμένη στήν Ὀρθοδοξία, στή νίκη δηλαδή τῆς ὀρθόδοξης πίστης ἐναντίον τῶν αἱρέσεων. Ἡ αἵρεση εἶναι ἐσωτερικός ἐχθρός της Ἐκκλησίας, πού κάνει ζημιά καί καταστρέφει τήν ἑνότητα τῆς πίστης καί τῆς Ἐκκλησίας.
Μία αἵρεση στήν παλιά ἐποχή, ἐδῶ καί χίλια διακόσια καί πλέον χρόνια, ἡ ὁποία ταλαιπώρησε τήν Ἐκκλησία πάνω ἀπό ἕναν αἰώνα, ἀπό τό 727 μέχρι τό 843, ἦταν ἡ εἰκονομαχία· ὁ πόλεμος δηλαδή ἐναντίον τῶν ἱερῶν εἰκόνων. Οἱ ὑποστηρικτές αὐτῆς τῆς αἵρεσης ἔλεγαν πώς δέν πρέπει νά ἔχουμε στήν Ἐκκλησία εἰκόνες καί νά τίς προσκυνοῦμε, γιατί αὐτό εἶναι τάχα εἰδωλολατρία.
Αὐτή ἡ κακοδιδασκαλία ἔφερε μεγάλη ἀναταραχή στήν Ἐκκλησία κι ἔγινε αἰτία νά διωχθοῦν, νά βασανισθοῦν καί νά πεθάνουν πολλοί ἅγιοι, ὑπερασπίζοντας τήν ὀρθή πίστη. Αὐτούς ἡ Ἐκκλησία τούς ὀνομάζει ὁμολογητές, καί τέτοιοι εἶναι ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός, ὁ ἅγιος Θεόδωρος ὁ Στουδίτης κι ἄλλοι πολλοί. Αὐτοί μέ ἔνθεο ζῆλο καί μέ ἀτρόμητη γνώμη ὑπερασπίσθηκαν τήν ὀρθή πίστη τῆς Ἐκκλησίας καί στό τέλος ἡ Ὀρθοδοξία νίκησε. Οἱ ἱερές εἰκόνες ξαναπῆραν τή θέση τούς μέσα στόν Ναό κι ὁ πιστός λαός, ὅλοι ἐμεῖς, τίς προσκυνοῦμε μέχρι σήμερα. Τίς προσκυνοῦμε, βέβαια, ὄχι λατρευτικά, ἀλλά τιμητικά, γιατί ἡ λατρεία ἀνήκει μόνο στόν Θεό. Τίς ἱερές εἰκόνες δέν τίς λατρεύουμε, ἀλλά τίς προσκυνοῦμε καί τιμοῦμε τά εἰκονιζόμενα πρόσωπα· τόν Ἰησοῦ Χριστό, τήν ὑπεραγία Θεοτόκο κι ὅλους τους ἁγίους.
«Ἡ τιμή τῆς εἰκόνος ἐπί τό πρωτότυπον διαβαίνει», δηλαδή στήν εἰκόνα δέν τιμοῦμε τήν ἴδια τήν εἰκόνα, ἀλλά τό πρόσωπο πού εἰκονίζει. Αὐτή εἶναι φράση τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, πού ἐπικράτησε πιά σάν κανόνας στό ζήτημα τῆς ἀπόδοσης τιμῆς στίς ἅγιες εἰκόνες. Οἱ εἰκόνες εἶναι ἱερές καί ἅγιες ὄχι γιά τά ὑλικά ἀπό τά ὁποία κατασκευάζονται, ἀλλά γιά τά ἱερά καί ἅγια πρόσωπα πού εἰκονίζουν. Οἱ εἰκόνες δέν εἶναι ζωγραφιές καί φωτογραφίες, ἀλλά καθιερωμένα ἀντικείμενα τῆς θείας λατρείας· αὐτές στολίζουν τήν Ἐκκλησία καί τή δείχνουν ἐπίγειο οὐρανό, αὐτές μας ἀνιστοροῦν τόν βίο καί τά θαύματα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, αὐτές μας παρασταίνουν τήν ἄθληση καί τήν ἄσκηση τῶν ἁγίων, αὐτές εἶναι τό ἀνοιχτό πάντοτε βιβλίο τῆς πίστης μπροστά στά μάτια τῶν ἀγραμμάτων ἀλλά καί τῶν γραμματισμένων.
Αὐτή εἶναι μέ λίγα λόγια, ἀγαπητοί ἀδελφοί, ἡ πίστη τῆς Ἐκκλησίας γιά τίς ἱερές εἰκόνες, κι αὐτῆς τῆς πίστης τή νίκη γιορτάζουμε σήμερα, ὄχι μόνο ἐναντίον τῆς εἰκονομαχίας, ἀλλά καί ὅλων μαζί τῶν αἱρέσεων, καί γι’ αὐτή τήν αἰτία ἡ σημερινή Κυριακή λέγεται τῆς Ὀρθοδοξίας. Καί εἶναι ἑορτή τῆς Ἐκκλησίας ἐναντίον κάθε πλάνης, κάθε κακοδιδασκαλίας, πού δολιεύεται τήν ὀρθή πίστη καί τή σωτηρία τῶν ἀνθρώπων.
Τέτοιες πλάνες καί τέτοια ψεύδη εἶναι καί στίς μέρες μας πολλά. Ἡ Ἐκκλησία καί σήμερα ἀναστατώνεται, ταλαιπωρεῖται καί δοκιμάζεται μέσα σέ αἱρέσεις καί σχίσματα καί ὁμολογίες. Ἀλλά δέν χάνεται κι οὔτε θά χαθεῖ ποτέ ἡ Ἐκκλησία, γιατί ὁ Θεός εἶναι μαζί της. Κι ὅλοι ἐμεῖς, ὁ λαός τοῦ Θεοῦ δηλαδή, πού εἴμαστε ἡ Ἐκκλησία, μέσα σ’ αὐτήν βρίσκουμε τήν πίστη μας καί μέσα σ’ αὐτήν ἔχουμε βέβαιη τή σωτηρία μας «ἑπόμενοι τοῖς ἁγίοις πατράσιν», βαδίζοντας δηλαδή στά χνάρια τῶν ἁγίων πατέρων. Ἀμήν.
Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

ΤΗΝ ΩΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΘΕΝΙΑΣ ΣΟΥ...


"Την ωραιότητα της Παρθενίας σου..." Κάθισμα ήχος γ'.
Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης και Καθηγητής της Βυζαντινής Μουσικής του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Π. Φαλήρου (Παναγίτσα) Δημήτριος Βερύκιος.

«Πώς να πάω με άδεια χέρια να Την παρακαλέσω;»

Ο πατήρ Παΐσιος, όταν ήθελε να πάει να
προσευχηθεί στην Παναγία, έκοβε λίγα αγριολούλουδα έξω από την καλύβη του και τα πήγαινε στην Εικόνα Της. «Πώς να πάω με άδεια χέρια να Την παρακαλέσω;», έλεγε.
Ήθελε, ο άγιος Γέροντας, να πηγαίνουμε αφιερώματα στην Παναγία, ό,τι έχει ο καθένας. Έλεγε μάλιστα για κάποιον που πήγε στην Μονή των Ιβήρων, για να προσκυνήσει την Παναγία την
Πορταΐτισσα. Η Εικόνα αυτή είναι γεμάτη με φλουριά. Σκανδαλίσθηκε κάπως ο προσκυνητής και είπε, όταν έφευγε: «Παναγία μου, εγώ ήθελα να σε δω απλή και όχι με φλουριά». Στο δρόμο όμως
τον έπιασε ένας πόνος δυνατός και έμεινε εκεί, στην μέση του δρόμου, ζητώντας βοήθεια από την Παναγία. «Παναγία μου, έλεγε, κάνε με καλά και θα Σου φέρω δυό φλουριά». Τότε του
παρουσιάσθηκε η Παναγία, τον έκανε καλά και του είπε: «Έτσι μου τα φέραν τα φλουριά, δεν τα ζήτησα εγώ»!
Γέροντος Παΐσιου Αγιορείτου

Γέροντα, δεν έχω καθόλου κουράγιο.- Ζηλεύεις, γι’ αυτό δεν έχεις κουράγιο. Όταν ζηλεύη κανείς, στενοχωριέται, δεν μπορεί να φάη, οπότε αδυνατίζει και χάνει το κουράγιο του∙ και οι άλλοι μπορεί να νομίζουν πως είναι μεγάλος ασκητής!
- Γέροντα, αισθάνομαι πολύ φτωχός πνευματικά και αδύναμος.
- Εσύ έχεις πολλές δυνάμεις, αλλά τις χαραμίζεις με την χαζή ζήλεια και, ενώ είσαι ένα αρχοντόπουλο, βασανίζεσαι σαν κακόμοιρο γυφτάκι.
Θα είχες προχωρήσει πολύ στην πνευματική ζωή, αν δεν σκάλωνες στην ζήλεια. Πρόσεξε, γιατί η ζήλεια σου ρουφάει όλες τις ψυχικές και σωματικές σου δυνάμεις, που θα μπορούσες να τις προσφέρεις θυσία στον Θεό. Εάν έδιωχνες την ζήλεια, και η προσευχή σου θα είχε δύναμη.
Με την ζήλεια αποδυναμώνεται κανείς πνευματικά. Γιατί, νομίζετε, οι Απόστολοι δεν μπόρεσαν να βγάλουν το δαιμόνιο από το δαιμονισμένο παιδί, ενώ είχαν λάβει αυτήν την εξουσία από τον Χριστό και είχαν βγάλει άλλα δαιμόνια;
Επειδή ζήλεψαν, που ο Χριστός πήρε στην Μεταμόρφωση μόνον τους τρεις Μαθητές, τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη.
Μπορούσε ο Χριστός να πάρη όλους τους Μαθητές, αλλά δεν ήταν όλοι σε κατάσταση να χωρέσουν αυτό το μυστήριο, γι’ αυτό πήρε αυτούς που μπορούσαν να το χωρέσουν.
Λέτε να μην αγαπούσε τους άλλους Μαθητές; Ή μήπως αγαπούσε τον Ιωάννη περισσότερο από τους άλλους; Όχι, αλλά ο Ιωάννης αγαπούσε περισσότερο από τους άλλους μαθητές τον Χριστό και γι’ αυτό καταλάβαινε την αγάπη του Χριστού καλύτερα. Είχε πολλή χωρητικότητα∙ η μπαταρία του ήταν μεγάλη.
Βλέπετε πώς η ζήλεια απομάκρυνε την Χάρη του Θεού από τους άλλους Αποστόλους και δεν μπόρεσαν να γιατρέψουν το δαιμονισμένο παιδάκι;
Γι’ αυτό ο Χριστός είπε: «Ω γενεά άπιστος και διεστραμμένη! Έως πότε έσομαι μεθ’ υμών; έως πότε ανέξομαι υμών;»!
Από το βιβλίο: «ΠΑΘΗ ΚΑΙ ΑΡΕΤΕΣ»
Οσίου Παισίου Αγιορείτου
"Γέροντα, δεν έχω καθόλου κουράγιο.

- Ζηλεύεις, γι’ αυτό δεν έχεις κουράγιο. Όταν ζηλεύη κανείς, στενοχωριέται, δεν μπορεί να φάη, οπότε αδυνατίζει και χάνει το κουράγιο του∙ και οι άλλοι μπορεί να νομίζουν πως είναι μεγάλος ασκητής!

- Γέροντα, αισθάνομαι πολύ φτωχός πνευματικά και αδύναμος.

- Εσύ έχεις πολλές δυνάμεις, αλλά τις χαραμίζεις με την χαζή ζήλεια και, ενώ είσαι ένα αρχοντόπουλο, βασανίζεσαι σαν κακόμοιρο γυφτάκι. 

Θα είχες προχωρήσει πολύ στην πνευματική ζωή, αν δεν σκάλωνες στην ζήλεια. Πρόσεξε, γιατί η ζήλεια σου ρουφάει όλες τις ψυχικές και σωματικές σου δυνάμεις, που θα μπορούσες να τις προσφέρεις θυσία στον Θεό. Εάν έδιωχνες την ζήλεια, και η προσευχή σου θα είχε δύναμη.

Με την ζήλεια αποδυναμώνεται κανείς πνευματικά. Γιατί, νομίζετε, οι Απόστολοι δεν μπόρεσαν να βγάλουν το δαιμόνιο από το δαιμονισμένο παιδί, ενώ είχαν λάβει αυτήν την εξουσία από τον Χριστό και είχαν βγάλει άλλα δαιμόνια;

Επειδή ζήλεψαν, που ο Χριστός πήρε στην Μεταμόρφωση μόνον τους τρεις Μαθητές, τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη. 

Μπορούσε ο Χριστός να πάρη όλους τους Μαθητές, αλλά δεν ήταν όλοι σε κατάσταση να χωρέσουν αυτό το μυστήριο, γι’ αυτό πήρε αυτούς που μπορούσαν να το χωρέσουν. 

Λέτε να μην αγαπούσε τους άλλους Μαθητές; Ή μήπως αγαπούσε τον Ιωάννη περισσότερο από τους άλλους; Όχι, αλλά ο Ιωάννης αγαπούσε περισσότερο από τους άλλους μαθητές τον Χριστό και γι’ αυτό καταλάβαινε την αγάπη του Χριστού καλύτερα. Είχε πολλή χωρητικότητα∙ η μπαταρία του ήταν μεγάλη. 

Βλέπετε πώς η ζήλεια απομάκρυνε την Χάρη του Θεού από τους άλλους Αποστόλους και δεν μπόρεσαν να γιατρέψουν το δαιμονισμένο παιδάκι; 

Γι’ αυτό ο Χριστός είπε: «Ω γενεά άπιστος και διεστραμμένη! Έως πότε έσομαι μεθ’ υμών; έως πότε ανέξομαι υμών;»!

Από το βιβλίο: «ΠΑΘΗ ΚΑΙ ΑΡΕΤΕΣ»
Οσίου Παισίου Αγιορείτου"

ΟΙ Α΄ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ, ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ

ΟΙ Α΄ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ, ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ
ΟΙ Α΄ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ, ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ
Σε κλίμα κατάνυξης εψάλλησαν το απόγευμα της Παρασκευής στους κατάμεστους Ναούς των Τρικάλων οι Α΄ Χαιρετισμοί στη Θεοτόκο...
Στον παλαιό Μητροπολιτικό Ναό της πόλης, αυτόν της Παναγίας Επισκέψεως, ο Αρχιερατικός Επίτροπος της Μητρόπολης Τρίκκης & Σταγών, Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Γραδούλας έψαλλε τους χαιρετισμούς και ακολούθως μίλησε καταλλήλως στους πιστούς. «Η προσευχή μας στην Παναγία, η αναζήτηση του δικού της τρόπου αποτελεί ελπίδα ζωής» είπε ο π. Γεώργιος «να γίνουμε κι εμείς κλήμα του αμάραντου βλαστού, όπως Εκείνη. Κοινωνώντας το Χριστό μέσα από την πίστη, την τήρηση του θελήματός Του, τη ζωή της Εκκλησίας να ζήσω τη χαρά να μπορώ να ευφραίνω την καρδία του πλησίον. Και την ίδια στιγμή να αισθάνομαι κτήμα του Θεού. Όχι δούλος, ούτε εταίρος, αλλά παιδί Του. Μέλος της οικογένειας που δίνει τον αθάνατο καρπό της αγάπης που  μοιράζει Θεό στο κόσμο. Όχι μόνο υλικά, αλλά κυρίως ως ελπίδα. Η παρουσία μας στους Ναούς αυτή τη περίοδο είναι η δική μας καταφατική απάντηση και συνέχεια της οδού της Παναγίας. Με τρόπο μας, τον πτωχό και λίγο. Αλλά και την προαίρεση της καρδιάς μας, την οποία Εκείνη θα ενισχύει μεσιτεύοντας για μας στον Υιό και Θεό μας». 

Ανάμνηση Θαύματος κολλύβων Αγίου Θεοδώρου του Τήρωνος


Ο Ιουλιανός ο παραβάτης, γνωρίζοντας ότι οι χριστιανοί καθαρίζονται με τη νηστεία στη πρώτη εβδομάδα της αγίας Σαρακοστής - γι' αυτό την λέμε καθαρά εβδομάδα - θέλησε να τους μολύνει. Διέταξε λοιπόν, κρυφά, όλες οι τροφές στην αγορά να ραντισθούν με αίματα ειδωλολατρικών θυσιών.

Όμως με Θεία ενέργεια, φάνηκε στον ύπνο του τότε Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως Ευδόξίου, ο μάρτυρας Θεόδωρος και φανέρωσε το πράγμα. Παρήγγειλε να ενημερωθούν όλοι οι χριστιανοί, να μην αγοράσουν καθόλου τρόφιμα από την αγορά και για να αναπληρώσουν την τροφή να βράσουν σιτάρι και να φάνε τα λεγόμενα κόλλυβα, όπως τα έλεγαν στα Ευχάϊτα. Ετσι και έγινε και ματαιώθηκε ο σκοπός του ειδωλολάτρη αυτοκράτορα. Και το Σάββατο τότε, ο ευσεβής λαός που διαφυλάχθηκε αμόλυντος στην καθαρά εβδομάδα, απέδωσε ευχαριστίες στον μάρτυρα.

Από τότε γύρω στα μέσα του Δ΄ αιώνα, η Εκκλησία τελεί κάθε έτος την ανάμνηση αυτού του γεγονότος σε δόξα Θεού και τιμή του μάρτυρα αγίου Θεοδώρου του Τήρωνος.

http://www.saint.gr/2379/saint.aspx

«Αποστολή» ζεστασιάς στη Βόρεια Ελλάδα«Αποστολή» ζεστασιάς στη Βόρεια Ελλάδα

26.2.2015
«Αποστολή» ζεστασιάς στη Βόρεια Ελλάδα

26.2.2015


79.000 λίτρα πετρελαίου σε 33 Ιδρύματα της Βόρειας Ελλάδας που φροντίζουν γέροντες, παιδιά και άτομα με ειδικές ανάγκες σε 15 νομούς της Μακεδονίας της Ηπείρου και της Θράκης προσέφερε, για τρίτη συνεχόμενη χρονιά ο φιλανθρωπικός οργανισμός της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών «Αποστολή» με σκοπό να παράσχει στήριξη σε απομακρυσμένες περιοχές που πλήττονται από την οικονομική κρίση και να βοηθήσει ανθρώπους που ζουν σε περιοχές με τη μεγαλύτερη βαρυχειμωνιά.

Ο πρώτος κύκλος διανομών ολοκληρώνεται στα τέλη της εβδομάδας ενώ ακόμη 73 τόνοι πετρελαίου θα διατεθούν στο δεύτερο κύκλο διανομών τον Οκτώβριο 2015. Οι ωφελούμενοι από τις διανομές πετρελαίου στα ιδρύματα ξεπερνούν τα 2.200 άτομα.

Η δωρεάν διανομή πετρελαίου γίνεται με χρηματοδότηση του International Orthodox Christian Charities-IOCC και όλης της Ελληνικής Κοινότητας Αμερικής. Στο πλαίσιο του προγράμματος GIVE FOR GREECE II, η «Αποστολή» πραγματοποιεί δράσεις ανακούφισης απόρων, ενίσχυσης ιδρυμάτων και νοσοκομείων και υποστήριξης παραγωγικών δραστηριοτήτων αγροτικών ενώσεων στην Ελλάδα.
Στελέχη της «Αποστολής» και του IOCC τα τρία τελευταία χρόνια καταγράφουν συστηματικά τις ανάγκες σε κάθε Νομό και ιδιαίτερα στις ακριτικές περιοχές . Σήμερα κλιμάκια της «Αποστολής» διένειμαν πετρέλαιο στα Γιάννενα, την Κόνιτσα , την Έδεσσα, τη Νάουσα ενώ το οι διανομές ολοκληρώνονται το Σάββατο στην Αλεξανδρούπολη.

Σε δηλώσεις του ο Μητροπολίτης Ιωαννίνων κ. Μάξιμος, που παρακολούθησε την διανομή πετρελαίου στα ιδρύματα της Μητροπόλεως του, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του στον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών κ. Ιερώνυμο, στον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής κ. Δημήτριο ,στον IOCC και την «Αποστολή» γιατί , όπως είπε, « σε μια εξαιρετικά δύσκολη οικονομική συγκυρία για την Ελλάδα έθεσαν υπό την προστασία τους και στηρίζουν τις ανάγκες Γερόντων, Παιδιών και Ατόμων με αναπηρίες».

Ο Γενικός Διευθυντής της «Αποστολής» κ. Κωνσταντίνος Δήμτσας αναφέρθηκε στον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής κ. Δημήτριο λέγοντας ότι μαζί με την οργάνωση IOCC δεν ξέχασαν την Ελλάδα. « Για τρίτη χρονιά, πρόσθεσε, ζεσταίνουμε τους συνανθρώπους μας και ζεσταίνονται και οι καρδιές μας. Αυτή είναι η αμοιβή μας, την οποία μοιραζόμαστε με τους ακούραστους συνοδοιπόρους και υποστηρικτές μας».

Άγγελοι με ράσα


DSC 3045 01
Του Αντώνη Μακατούνη | Εφημερίδα «Ορθόδοξη Αλήθεια»

Ηταν Τρίτη, εννέα και μισή το βράδυ, η θερμοκρασία στην παγωμένη Αθήνα έκανε βουτιά, η υγρασία τσάκιζε κόκαλα και το θερμόμετρο είχε κολλήσει στους 6 βαθμούς Κελσίου, «τσαλακώνοντας» τα πρόσωπα των περαστικών που διέσχιζαν βιαστικά τους δρόμους του κέντρου της πόλης.
Τίποτα όμως δεν πτόησε τους έξι κληρικούς και τους 30 εθελοντές με τη ζεστή καρδιά, στην πλειονότητά τους νέοι, που κάθε εβδομάδα έχουν μια ιερή αποστολή, να μοιράσουν τρόφιμα, νερό, κουβέρτες, είδη ρουχισμού και καθαρισμού στους αστέγους της πρωτεύουσας, οι οποίοι ανεβαίνουν καθημερινά τον δικό τους σύγχρονο γολγοθά.
Σημείο συνάντησης και εκκίνησης είναι η οδός Μητροπόλεως στο Μοναστηράκι (έξω από τον Μητροπολιτικό Ναό).
Επικεφαλής της ομάδας είναι κάθε Τρίτη ο υπεύθυνος του φιλοπτώχου της Αρχιεπισκοπής Αθηνών πατήρ Αλέξιος Γιαννιός, ο οποίος συγκεντρώνει με ηρεμία γύρω του όλους τους εθελοντές και τους προετοιμάζει ψυχολογικά, αφού πρόκειται να δουν σκληρές εικόνες καθημερινής επιβίωσης και ανέχειας, που δεν μπορούν όχι να υποψιαστούν, αλλά ούτε να φανταστούν.
Οι επόμενες δυόμισι ώρες θα αλλάξουν τη ζωή και τον τρόπο σκέψης τους για πάντα, αφού η δυστυχία που θα αντικρίσουν δεν μπορεί να αφήσει κανέναν ανεπηρέαστο.
Η κατάσταση χειροτερεύει συνεχώς και οι άνθρωποι που ζουν στον δρόμο καθημερινά πολλαπλασιάζονται ανησυχητικά. Λέει με έμφαση στους εθελοντές να προσφέρουν πέρα από το φαγητό, το χαμόγελό τους και την αγάπη τους.
Να μη φοβηθούν, να τους συμπαρασταθούν ψυχολογικά, να τους σφίξουν το χέρι, να μιλήσουν μαζί τους και να τους παρηγορήσουν, ενώ δεν παραλείπει να εκφράσει και τις ευχαριστίες του για τον χρόνο που διαθέτουν. Ανάμεσα στην ομάδα βρίσκεται και η «ορθόδοξη Αλήθεια», η οποία έγινε αυτόπτης μάρτυρας μιας σπουδαίας (αλλά και επικίνδυνης) προσπάθειας, που για πρώτη φορά καταγράφεται από μέσο ενημέρωσης.
«Οι άνθρωποι αυτοί έχουν άμεση ανάγκη από αυτά που τους προσφέρουμε, αλλά περισσότερο από όλα έχουν ανάγκη της παρουσίας του ανθρώπου και ιδιαίτερα των πατέρων που δείχνουν ότι η εκκλησία είναι έμπρακτα κοντά σε αυτούς τους συνανθρώπους μας» αναφέρει στην «ορθόδοξη Αλήθεια» ο πατήρ Αλέξιος, ενώ παράλληλα προκαλεί ανατριχίλα, ενθυμούμενος μία πρόσφατη ιστορία: «Οι γέροντες και οι γερόντισσες θα έπρεπε να είχαν διαφορετική αντιμετώπιση από την κοινωνία γιατί προσέφεραν στη ζωή τους.
Θυμάμαι στην πλατεία Κουμουνδούρου ήταν ο κ. Ανδρέας, 83 ετών, ο οποίος είχε περιουσία, ο γιος του όμως απέτυχε σε δάνειο που είχε πάρει με αποτέλεσμα να του κάνουν κατάσχεση. Τότε ο ηλικιωμένος βρέθηκε άστεγος και μάλιστα είχε φρικτό και επώδυνο τέλος, αφού τον έφαγαν τα ποντίκια».
Οταν το κομβόι της ανθρωπιστικής βοήθειας ξεκινά, ο πρώτος σταθμός είναι ο Ναός της Αγίας Ειρήνης. Στα σκαλιά της εκκλησίας βρίσκεται κρυμμένος κάτω από μία κουβέρτα ο Γιάννης, προδομένος από τους ανθρώπους, ενώ για χρόνια ταλαιπωρείται στους δρόμους, όπως λέει με παράπονο. Αμέσως τρεις εθελοντές τού δίνουν δύο σακούλες με τρόφιμα και κουβέρτες για να περάσει ακόμη μια κρύα νύχτα.
Παράλληλα ο πατήρ Αλέξιος τους λέει να αφήσουν και άλλες προμήθειες και ρούχα αφού συχνάζουν εκεί και άλλοι άστεγοι, που εκείνη την ώρα απουσίαζαν. Κατεβαίνοντας πεζοί τον γνωστότερο δρόμο της Αθήνας, την οδό Ερμού, αντικρίζουμε στριμωγμένο μέσα σε ένα μικρό υπόστεγο τον Αριστείδη, ένα νέο παλικάρι 28 ετών που είναι άστεγος από δεκαπέντε χρονών.
Ανάμεσα στα χαρτόκουτα που χρησιμοποιεί για μόνωση και το αυτοσχέδιο στρώμα, το γεμάτο με παλιά πανιά και κουρέλια, εκφράζει την ευγνωμοσύνη του στους εθελοντές, «Με παράτησαν τα αδέλφια μου, χρωστάω στην Εκκλησία την επιβίωσή μου» τονίζει με σπασμένη φωνή από τις καθημερινές κακουχίες. Απέναντι, ένας ηλικιωμένος δέχεται και αυτός με τη σειρά του τα «δώρα» των κληρικών.
Επόμενος σταθμός το Θησείο, κοντά στον Ναό του Αγίου Αθανασίου, όπου συγκεντρώνονται πολλές ταλαιπωρημένες ψυχές, ανάμεσά τους η ηλικιωμένη κυρία Αγγέλα, η οποία ξεπροβάλλει μέσα από τα παραπήγματα, φορώντας σκισμένα παπούτσια όλο λάσπες.
«Καλώς τους ιεραποστόλους μου» λέει με όση δύναμη της έχει απομείνει στη φωνή. «Μου ήταν αδιανόητη η σκέψη ότι υπάρχουν συνάνθρωποί μας που ταλαιπωρούνται τόσο» μονολογεί ένας εθελοντής φοιτητής, που έρχεται για πρώτη φορά, ενώ ένας άλλος μοιάζει χαμένος από την πρωτόγνωρη εικόνα που βλέπει γύρω του. «Χωρίς την Εκκλησία δεν θα σας μιλούσα τώρα, δεν θα ζούσα» αναφέρει ο Τάσος και συνεχίζει: «Δεν είμαι “επαγγελματίας” άστεγος, η ανέχεια και η ανεργία με έφτασαν εδώ, σε αυτό το αδιέξοδο».
Ολόκληρες οικογένειες εκλιπαρούν για μια κουβέρτα και ζητούν γάλα για τα παιδιά
Εκεί όπου χάνεται τελείως η λογική είναι στην πλατεία Κουμουνδούρου, (στην «αυλή» των γραφείων του κυβερνώντος κόμματος), όπου 150, ίσως και περισσότεροι άνθρωποι στριμώχνονται σε οριακό βαθμό, κάποιοι ποδοπατιούνται μάλιστα για να πάρουν τα προς το ζην.
Ανάμεσά τους και οικογένειες, μαμάδες με καροτσάκια που εκλιπαρούν για λίγο γάλα για τα παιδιά τους, οι χαοτικές εικόνες είναι αδύνατον να αποτυπωθούν στο ψυχρό χαρτί.
Εκατοντάδες χέρια προσπαθούν να αρπάξουν πρώτα τα δέματα από τους εθελοντές, με τον φόβο μήπως τελειώσουν και δεν προλάβουν να πάρουν. Πάντα όμως οι προμήθειες είναι πολλές ώστε να μη μείνει κανένα στόμα πεινασμένο.
Σύσσωμη η ομάδα σχηματίζει μια ανθρώπινη αλυσίδα που μοιράζει τα πακέτα με ταχύτητα, παίρνοντάς τα από τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα που απέχουν δεκάδες μέτρα λόγω έλλειψης χώρου από το συγκεντρωμένο πλήθος.
Οπως αποκαλύπτει ο πατήρ Αλέξιος, στα εγκαταλελειμμένα νεοκλασικά της γύρω περιοχής μένουν οικογένειες, ως συνέπεια της πενταετούς οικονομικής κρίσης που πλήττει την πατρίδα μας. «Μας συγκινούν τα παιδιά, τα οποία μένουν μαζί με τους γονείς τους σε νεοκλασικά εγκαταλελειμμένα κτίρια στην πλατεία Κουμουνδούρου. Ερχονται και μας ζητούν ένα παιχνίδι, ένα κρουασάν, έναν χυμό.
Εχουν έλλειψη των αναγκαίων και των πιο απλών πραγμάτων, χαίρονται ακόμα και με κάποιο χαλασμένο και χρησιμοποιημένο παιχνίδι που τα άλλα παιδιά το πετούν στα σκουπίδια.
Το μεγαλύτερο ποσοστό των αστέγων είναι Ελληνες». Μας διακόπτει ένας πατέρας που ζητά επιπλέον τρόφιμα και κουβέρτες για τα παιδιά του, αμέσως του δίνονται, κάνοντας το πρόσωπό του να γεμίζει από συγκίνηση και λύτρωση.
«Εγώ δεν θυμάμαι ποτέ στην Αθήνα αυτή την κατάσταση»
«Εχω εμπειρίες από την ιεραποστολή μου στην Αφρική, οι εικόνες της φτώχειας είναι σχεδόν αντίστοιχες πια. Βλέπουμε σκληρές εικόνες, ανθρώπους να σιτίζονται από τους κάδους των απορριμμάτων. Δεν περιγράφονται οι εικόνες και δεν λέγονται και εύκολα.
Είναι κάτι πρωτόγνωρο, εγώ δεν θυμάμαι ποτέ την Αθήνα σε αυτή την κατάσταση. Υπήρχαν παλαιότερα οι άστεγοι κατ’ επιλογήν, τώρα δεν είναι επιλογή τους, όταν βλέπεις οικογένειες με παιδιά μπορείς να πεις ότι είναι από επιλογή;» αναρωτιέται με πόνο ψυχής και συντριβή ο πατήρ Κωνσταντίνος Φεργαδιώτης, εφημέριος του Αγίου Παντελεήμονος Αχαρνών, ενώ συμπληρώνει: «Αυτοί οι άνθρωποι σε τελική ανάλυση θα πρέπει να βρουν μία στέγη, οι καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν να μένουν έξω. Πρέπει να βρεθεί μια λύση».
Οσοι έρχονται πρώτη φορά κοιτούν αποσβολωμένοι το σκηνικό που ξεδιπλώνεται μπροστά στα μάτια τους. Κάποιοι χαμηλώνουν το βλέμμα αφού δεν αντέχουν την ανεπανάληπτη δυστυχία. «Αν ήμουν και εγώ στη δύσκολη θέση τους, θα έψαχνα σανίδα σωτηρίας, τίποτα δεν πρέπει να θεωρείται πλέον δεδομένο, πρέπει να το καταλάβουν όλοι» υπογραμμίζει ο εικοσάχρονος φοιτητής Πληροφορικής Θανάσης Καραμπάτσης.

Μια «ζωή» χωρίς αύριο
Τα έντονα συναισθήματα σκεπάζουν την παγωνιά της νύχτας, η ανατολή του ηλίου σε λίγες ώρες θα απαλύνει προσωρινά τον πόνο που τρώει τις ψυχές των αστέγων. Το αύριο όμως τους τρομάζει περισσότερο, πώς θα ξημερώσουν.
Φοβούνται τι θα τους συμβεί στο απόλυτο σκοτάδι, με αποτέλεσμα οι οικογένειες να κοιμούνται σε βάρδιες. «Αυτό που τους απαλύνει έστω και για λίγο τον πόνο είναι η ανθρώπινη επαφή. Το κράτος δυστυχώς απουσιάζει» προσθέτει ο πατήρ Παναγιώτης Κούκουνας από την Ηλιούπολη.
Οι εθελοντές αμίλητοι επιστρέφουν στα σπίτια τους και προσπαθούν να κατανοήσουν μάταια την κοινωνική τραγωδία που αντίκρισαν. Είναι βέβαιο ότι διδάχτηκαν ένα αξέχαστο μάθημα ζωής που θα τους συνοδεύει στον υπόλοιπο βίο τους.
Οι τραγικές φιγούρες των συνανθρώπων τους δεν πρόκειται να ξεχαστούν εύκολα. Κι όμως, είναι δίπλα μας. Κάθε βράδυ είναι εκεί. Δυστυχώς κοντά τους είναι μόνο λίγοι άνθρωποι της Εκκλησίας.

Το αδιαχώρητο στον Ι.Ν. του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου-Αγίας Φωτεινής Υμηττού για το Τίμιο Ξύλο και τα Ιερά Λείψανα

Εορτή της Αγίας Φωτεινής εχθές όπου πανηγύρισε ο Ιερός Ναός Ευαγγελισμού και Αγίας Φωτεινής Υμηττού, παρουσία του Σεβ. Μητροπολίτου Καισαριανής, Βύρωνος και Υμηττού ο οποίος προεξήρχε το πρωί της Προηγιασμένης Θείας Λειτουργίας, πλαισιούμενος υπό του Προϊσταμένου και των εφημερίων του Ιερού Ναού καθώς και κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως. Στο κήρυγμά του ο Σεβασμιώτατος αναφέρθηκε στο Ευαγγέλιο της εορτής και ευχαρίστησε δημοσίως τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Φωκίδος κ. Θεόκτιστο για την αποστολή των Ιερών Κειμηλίων στον ανωτέρω Ιερό Ναό της Ι. Μητροπόλεώς του. 

Το απόγευμα στις 5.30 τελέστηκε το Μέγα Απόδειπνο. Εν συνεχεία μίλησε στον κατάμεστο Ιερό Ναό ο Γέροντας Νεκτάριος Μουλατσιώτης σχετικά με την Αποκάλυψη, τα όσα έζησε στο ταξίδι του στην Σουηδία και το τι πρόκειται να γίνει στο μέλλον στην Ελλάδα. Μετά την ομιλία ο Γέροντας τέλεσε τον μικρό αγιασμό με το Τίμιο Ξύλο. Ο κόσμος στην κυριολεξία κρεμιόταν από τον γυναικωνίτη, ενώ αρκετοί από τους πιστούς βρισκόντουσαν και έξω από τον Ιερό Ναό. Παρά την βροχή και το τσουχτερό κρύο οι πιστοί προσήλθαν για να προσκυνήσουν τα Ιερά Κειμήλια που βρίσκονται στον Ιερό Ναό και θα παραμείνουν μέχρι και τις 4 Μαρτίου το απόγευμα, για να ακούσουν τον θείο λόγο και να πάρουν και τον αγιασμό που τελέστηκε υπό του Καθηγουμένου. Τέλος να τονίσουμε ότι μετά τον Αγιασμό ο Γέροντας Νεκτάριος σταύρωσε με το Τίμιο Ξύλο έναν έναν όλους τους πιστούς.

Το Σαββάτο το απόγευμα στις 5.30 θα τελεστεί το Μέγα Απόδειπνο και στην συνέχεια θα ομιλήσει ο Γέροντας Νεκτάριος Μουλατσιώτης ο οποίος βλέποντας αυτές τις ημέρες την δίψα του κόσμου για πνευματική τροφή, υποσχέθηκε στον κόσμο ότι θα φέρει το καλογερικό σκουφάκι του Αγίου Νεκταρίου για να το προσκυνήσουν οι πιστοί και το οποίο για ευλογία θα το φορέσει στα κεφάλια τους.

Δελτίο Τύπου Εταιρείας Δυτικομακεδονικών Μελετών: Ημερίδα για Βιβλιοθήκες και Αρχεία την Κυριακή 1η Μαρτίου             

Κοζάνη, 24 Φεβρουαρίου 2015

Ημερίδα  για  Βιβλιοθήκες  και  Αρχεία
την  Κυριακή  1η  Μαρτίου

Η «Εταιρεία Δυτικομακεδονικών Μελετών» (ΕΔΥΜΜΕ) σας προσκαλεί στην Ημερίδα με θέμα «Βιβλιοθήκες και Αρχεία: Έρευνα και ανάδειξη των ιστορικών και πολιτισμικών τεκμηρίων», την οποία διοργανώνει την Κυριακή 1η Μαρτίου 2015, στις 11.00 π.μ., στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης (Κοβεντάρειο).
Η Ημερίδα διοργανώνεται στα πλαίσια των δράσεων της ΕΔΥΜΜΕ για την προώθηση της επιστημονικής ιστορικής έρευνας για την προβολή της ιστορίας της Δυτικής Μακεδονίας μέσω νέων πρωτότυπων επιστημονικών δεδομένων, έκδοσης επιστημονικού περιοδικού, οργάνωσης επιστημονικών Συνεδρίων και εκδηλώσεων και εν γένει δράσεων που αποβλέπουν στην υλοποίηση των σκοπών της.
Οι Βιβλιοθήκες της χώρας διασώζουν πλήθος τεκμηρίων της ελληνικής ιστορίας, τα οποία όμως στη σύγχρονη εποχή της πληροφορίας είναι απαραίτητο να οργανωθούν βάσει των νέων τεχνολογιών και των επικαιροποιημένων δεδομένων της έρευνας. Στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, οι Βιβλιοθήκες της Ζάβορδας, της Σιάτιστας, της Καστοριάς, αλλά πρώτα από όλα της Κοζάνης, αποτελούν επιστημονική πρόκληση τόσο για αρχειονόμους και ειδικούς της πληροφορικής, όσο και για παλαιογράφους, φιλολόγους και ιστορικούς.
Έτσι, στην εν λόγω Ημερίδα συμμετέχουν ως ομιλητές πανεπιστημιακοί καθηγητές, ερευνητές, βιβλιοθηκονόμοι, ειδικοί της πληροφορικής προερχόμενοι από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους (Αθήνα), την Κεντρική Βιβλιοθήκη του ΑΠΘ, τη Δημόσια Βιβλιοθήκη Βέροιας, τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης και την Ακαδημία Αθηνών, οι οποίοι θα αναφερθούν στα δεδομένα και τις πρακτικές της σύγχρονης έρευνας αναφορικά με την πολιτική και οργάνωση των αρχείων, τη δημιουργία και διαχείριση ψηφιακών βάσεων και αποθετηρίων, τις δυνατότητες χρηματοδότησης βιβλιοθηκών προς ανάδειξη αρχειακών βάσεων, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης.
Το αναλυτικό πρόγραμμα της Ημερίδας έχει ως εξής:

11.00 - 11.10
Έναρξη Ημερίδας, Χαιρετισμοί.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


11.10 - 12.30

Α΄ ενότητα: Πολιτική των Αρχείων - Ψηφιακές βάσεις
Συντονίστρια: Βασιλική Διάφα-Καμπουρίδη

Πώς σχεδιάζεται μια πολιτική αρχείων
Νίκος Ε. Καραπιδάκης, Πρόεδρος Εφορείας Γενικών Αρχείων του Κράτους –Καθηγητής Τμήματος Ιστορίας Ιόνιου Πανεπιστήμιου


Ψηφιοθήκη - Δημιουργία και Οργάνωση της ψηφιακής βάσης της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης
Αντώνης Σαραγιώτης, Δρ. Τμήματος Ιστορίας & Αρχαιολογίας Φιλοσοφικής Σχολής ΑΠΘ και Ροδούλα Χαμουρούδη, Βιβλιοθηκονόμος - Μονάδα Ψηφιοποίησης Κεντρικής Βιβλιοθήκης Α.Π.Θ.

Η συλλογή τοπικού ενδιαφέροντος της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Βέροιας και η ανάδειξή της μέσα από το ψηφιακό αποθετήριό της
Αντώνης Γκαλίτσιος, Διευθυντής Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Βέροιας

Οι Εκκλησιαστικές Βιβλιοθήκες ως Κιβωτοί Ιστορικής Μνήμης
Κώστας Παπαγεωργίου, Επίκουρος Καθηγητής Εκκλησιαστικού Δικαίου Νομικής Σχολής Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης
12.30 - 12.40
Διάλειμμα

12.40 - 13.25


Β΄ ενότητα: Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης - Χρηματοδότηση Δράσεων
Συντονιστής: Γιάννης Μπουνόβας

Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης: ένας επιστημονικός χώρος για τις τέχνες και τα γράμματα
Παναγιώτης Δημόπουλος, Δρ Μουσικής, Συνθέτης, Εκπαιδευτικός - Πρόεδρος Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης

Χτίζοντας τον “μύθο” της Κοζάνης με τα Αρχεία της Βιβλιοθήκης
Χαρίτων Καρανάσιος, Διευθυντής Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών

Νέα Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης: Δυνητικές Χρηματοδοτήσεις σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο έως το 2020
Κώστας Καραμάρκος, Σύμβουλος Περιφερειακής Ανάπτυξης


ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Συντονιστής: Κώστας Ντίνας, Πρόεδρος ΕΔΥΜΜΕ

13.25 - 13.40

Παρεμβάσεις

Γιάννης Γκλαβίνας, Δρ. Νεώτερης Ιστορίας ΑΠΘ – Κεντρική Υπηρεσία Γενικών Αρχείων του Κράτους (Αθήνα)

Ελένη Μαργαρίτη, Βιβλιοθηκονόμος - Πρόεδρος του Συλλόγου Βιβλιοθηκονόμων Δυτ. Μακεδονίας

Νικόλαος Ραχωβίτης, Εκπαιδευτικός - Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Φίλων Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης
13.40 - 14.00
Συζήτηση
14.00
Συμπεράσματα - Λήξη Ημερίδας

Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2015

Ιερά Μητρόπολη Σερβίων και Κοζάνης-Ιερές Ακολουθίες της Μεγάλης Τεσσαρακοστής

Κοζάνη, 26 Φεβρουαρίου 2015


Ιερές  Ακολουθίες 
της  Μεγάλης  Τεσσαρακοστής

1. Προς εξυπηρέτηση των λατρευτικών αναγκών των πιστών, κατά την περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, θα τελούνται στον Ιερό Καθεδρικό καί Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου Κοζάνης δύο ακολουθίες των Χαιρετισμών της Θεοτόκου (αρχής γενομένης από τους  Α΄ Χαιρετισμούς, την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου). Η πρώτη Ακολουθία θα αρχίζει στις 6.30 μ.μ. και η δεύτερη στις 8.30 μ.μ.
2. Την προσεχή Κυριακή, 1η Μαρτίου 2015, Α΄ Κυριακή των Νηστειών (της Ορθοδοξίας), εορτάζεται η αναστύλωση των Ιερών Εικόνων, η οποία καθιερώθηκε το 843 μ.Χ..
Στο πλαίσιο των λατρευτικών εκδηλώσεων θα τελεσθεί στον Ι. Καθεδρικό Ναό του Αγίου Νικολάου Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος το Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ. Παύλου. Πριν από την Απόλυση θα τελεσθεί Μνημόσυνο υπέρ των Επισκόπων, Πρεσβυτέρων, Διακόνων και Μοναχών, που διακόνησαν στην Ι. Μητρόπολή μας, καθώς και υπέρ των Ευεργετών και Δωρητών. Αμέσως μετά θα λάβει χώρα η Λιτάνευση των Ιερών Εικόνων.
3. Στον Ι. Ναό του Αγίου Νικολάου, επίσης, θα τελεστεί το απόγευμα της Κυριακής 1 Μαρτίου (στις 6.00 μ.μ.) ο Β΄ κατανυκτικός Εσπερινός, κατά τον οποίο θα κηρύξει τον θείο λόγο ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης κ. Χρυστοφόρος Αγγελόπουλος, Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεως, με θέμα: «Η ελπίδα στον άνθρωπο».


Από την Ιερά Μητρόπολη
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...