Σάββατο, 24 Σεπτεμβρίου 2016

ΚΥΡΙΑΚΗ Α΄ ΛΟΥΚΑ – 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Ιερά Μητρόπολις Σερβίων και Κοζάνης
ΚΥΡΙΑΚΗ Α´ ΛΟΥΚΑ
(Λκ. ε΄ 1-11)
Ἡ σημερινὴ εὐαγγελικὴ περικοπή, ἀδελφοί, ἔχει ὡς θέμα της τὴν κλήση τοῦ Πέτρου, τοῦ Ἰακώβου καὶ τοῦ Ἰωάννη, στὰ πρῶτα στάδια τῆς δημόσιας δράσης τοῦ Χριστοῦ στὴ Γαλιλαία. Τὰ πλήθη, ὁπουδήποτε μιλοῦσε ὁ Χριστός, στὶς συναγωγὲς ἢ στὸ ὕπαιθρο, συνωθοῦνταν γιὰ νὰ τὸν ἀκούσουν. Σὲ μία ἀπὸ τὶς πολλὲς ἐξόδους του, καὶ ἀκολουθούμενος ἀπὸ μεγάλο πλῆθος, βρέθηκε στὴ λίμνη Γεννησαρέτ.
Τὸ πλῆθος ποὺ εἶχε ἔρθει νὰ τὸν ἀκούσει ἦταν τόσο μεγάλο, ποὺ τὸν εἶχε περικυκλώσει καὶ τὸν πίεζε, καθὼς ἐκεῖνος στεκόταν στὴν ἄκρη τῆς λίμνης. Ἐκεῖ πρόσεξε δύο ψαράδικα, ποὺ εἶχαν ἀράξει στὴν ὄχθη καὶ τοὺς ψαράδες νὰ πλένουν τὰ δίχτυά τους. Ἦταν τὰ πλοῖα τοῦ Πέτρου καὶ τῶν ἀδελφῶν Ζεβεδαίου. Αὐτή, καθὼς φαίνεται, δὲν πρέπει νὰ ἦταν ἡ πρώτη φορὰ ποὺ ὁ Χριστὸς συναντοῦσε τὰ συγκεκριμένα αὐτὰ πρόσωπα, ποὺ ἔμελλαν νὰ γίνουν μαθητές του.
Ἀφοῦ ἀνέβηκε ὁ Κύριος στὸ πλοῖο τοῦ Πέτρου, τοῦ ζήτησε νὰ ἀπομακρύνει λίγο τὸ πλοῖο ἀπὸ τὴν ὄχθη τῆς λίμνης, γιὰ νὰ μπορέσει νὰ μιλήσει στὸ πλῆθος ἀπὸ κάποια ἀπόσταση, ποὺ θὰ τοῦ ἐπέτρεπε νὰ γίνει περισσότερο ἀκουστός. Μέχρι ἐδῶ ἡ ἱστορία, ὅπως τὴ διηγεῖται ὁ Εὐαγγελιστής, χρησιμεύει ὡς σκηνικὸ γιὰ ὅσα ἀκολουθοῦν καὶ στὰ ὁποῖα βρίσκεται τὸ κέντρο βάρους τῆς ὅλης περικοπῆς.
Μόλις τελειώνει τὸ λόγο του ὁ Χριστὸς ἀπευθύνεται στὸν Σίμωνα καὶ τὸν προστάζει νὰ ξανοιχτεῖ στὰ βαθιά τῆς λίμνης καὶ νὰ ρίξει ξανὰ τὰ δίχτυα γιὰ ψάρεμα. Ὁ Πέτρος –κι αὐτὸ εἶναι θαυμαστὸ ἀπὸ τὴν πλευρὰ του– παρόλο ποὺ γνωρίζει ὅτι αὐτὸ εἶναι ἀντίθετο πρὸς τοὺς νόμους τῆς
ἁλιευτικῆς τέχνης, ὄχι μόνο δὲν φέρνει ἀντίρρηση, ἀλλὰ κάνει ἀκριβῶς αὐτὸ ποὺ τοῦ ζητᾶ ὁ Κύριος. «Ἐπιστάτα, ἐπὶ δὲ τῷ ρήματί σου χαλάσω τὰ δίκτυα». Δάσκαλε, ἐπειδὴ ὅμως τὸ λὲς ἐσύ, ἐγὼ θὰ ρίξω τὸ δίχτυ. Ἡ προσφώνηση «ἐπιστάτα», χωρὶς νὰ ταυτίζεται, ἀντιστοιχεῖ στὸ «ραββὶ» (=δάσκαλε). Ὁ Πέτρος εἶχε ἀποδεχτεῖ καὶ εἶχε ἤδη ἀναγνωρίσει τὸ Χριστὸ ὡς «δάσκαλο», ὅπως ἄλλωστε καὶ πολλοὶ ἄλλοι συμπατριῶτες του.
Ἡ ὁλοπρόθυμη διάθεση τοῦ Σίμωνα νὰ ἐκτελέσει ἀμέσως τὴν ἀπαίτηση τοῦ Χριστοῦ δὲν ἐκπορεύεται καθόλου ἀπὸ τὴν ὅποια φιλικὴ διάθεση ἀπέναντί του. Δὲν τὸ ἔκανε ἁπλῶς καὶ μόνο γιὰ νὰ μὴν τοῦ χαλάσει τὸ χατίρι. Ἦταν ἡ εὐκαιρία ποὺ περίμενε, γιὰ νὰ δείξει ἔμπρακτα τὴν ἀναγνώρισή του καὶ κυρίως τὴν ἐμπιστοσύνη του στὸ πρόσωπό του.
Ἀλλά, καὶ πάλι, ἀπὸ τὴν προσφώνηση «ἐπιστάτα» ἕως τὴν προσφώνηση «Κύριε», ποὺ θὰ ἀναφωνήσει ἀργότερα ὁ Πέτρος, ἡ ἀπόσταση ἐξακολουθεῖ πάντα νὰ εἶναι πολὺ μεγάλη. Ὁ Ἰησοῦς δὲν ἦταν ἕνας πλανόδιος ὁμιλητής, φιλόσοφος ἢ δάσκαλος τοῦ Μωσαϊκοῦ Νόμου, ἀνάμεσα στοὺς ἄλλους συγχρόνους του. Ὁ Ἰησοῦς ἦταν ὁ Χριστός, ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, ἑπομένως ὁ μόνος Κύριος, ὅπως ἀναφωνοῦμε κάθε φορά στὴ Θεία Λειτουργία: «Εἰς ἅγιος, εἰς Κύριος, Ἰησοῦς Χριστός, εἰς δόξαν Θεοῦ Πατρός». Ἕνας εἶναι ἅγιος καὶ Κύριος, ὁ Ἰησοῦς Χριστός, γιὰ τὴ δόξα τοῦ Θεοῦ Πατέρα.
Ἡ ἀπόφαση τοῦ Πέτρου νὰ ἐμπιστευτεῖ τὸν Ἰησοῦ δικαιώθηκε κατὰ τρόπο θαυμαστό, πέρα ἀπὸ κάθε προηγούμενο. Γέμισαν τὰ δίχτυα ψάρια τόσο ποὺ ἄρχισαν νὰ σχίζονται. Φώναξαν καὶ τὸ διπλανὸ ἁλιευτικό, ποὺ κι ἐκεῖνο γέμισε. Λίγο ἔλειψε νὰ προκαλέσουν ναυάγιο ἀπὸ τὸ πολὺ βάρος.
Ὁ Πέτρος κατάλαβε ὅτι αὐτὸ ποὺ εἶχε συντελεστεῖ δὲν ἦταν κάτι τὸ συνηθισμένο. Ἦταν ἕνα ἔκτακτο καὶ μοναδικὸ γεγονός. Ἦταν ἕνα σημεῖο τῆς ἐξουσίας καὶ τῆς δύναμης μὲ τὴν ὁποία ὁ Ἰησοῦς κάνει νὰ γεμίζουν τὰ δίχτυα ψάρια, ὅπως ἀλλοῦ μὲ τὴν ἴδια ἐξουσία καὶ δύναμη «ἐπιτάσσει τοῖς ἀκαθάρτοις πνεύμασι, καὶ ἐξέρχονται» (Λκ. 4, 36). Ἦταν ἕνα θαῦμα, μία πρόσκληση τοῦ Χριστοῦ στὸν Πέτρο, τὸν Ἰάκωβο καὶ τὸν Ἰωάννη, ποὺ δὲν ἔμεινε ἀναπάντητη.
Ἡ ἀπάντησή τους, μὲ τὸ στόμα τοῦ Πέτρου, δείχνει ὅτι ἔχουν πλήρη συναίσθηση τῆς κρισιμότητας τῆς κατάστασης. «Ἔξελθε ἀπ’ ἐμοῦ, ὅτι ἀνὴρ ἁμαρτωλὸς ἐμοί, Κύριε», φώναξε ὁ Πέτρος, περνώντας ἀπὸ τὸ «ἐπιστάτα» στὴν ὁμολογία πίστεως, «Κύριε».
Ὁ Ἰησοῦς, τὸ διαπιστώνουν, εἶναι φορέας τῆς δύναμης τοῦ Θεοῦ καὶ ταυτόχρονα συναισθάνονται τὴν ἁμαρτωλότητά τους μπροστὰ στὸν Κύριο. Ὅσο τὸ μέτρο θὰ εἶναι ὁ ἐαυτός μας, δὲν θὰ ἀντιλαμβανόμαστε ποτὲ σὲ τί κατάσταση βρισκόμαστε.
Μὴ φοβᾶσαι, ἀπὸ τώρα θὰ ψαρεύεις ἀνθρώπους, τοῦ λέει ἁπλὰ ὁ Ἰησοῦς. Ἡ πρόσκληση ἦταν σαφής. Ἀλλὰ καὶ ἡ ἀνταπόκριση τῶν μαθητῶν ἄμεση καὶ χαρακτηριστική: «ἀφέντες πάντα ἠκολούθησαν αὐτῶ». Πιὸ εὔγλωττη βραχυλογία αὐτοπροσφορᾶς δὲν θὰ μποροῦσε νὰ ὑπάρξει. Σ’ Αὐτὸν ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος στοὺς αἰῶνες. Ἀμήν.
π. Κ.Ι.Κ.
Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

 http://imsk.gr/?p=3060#more-3060

Ο Απόστολος της Κυριακής 25 Σεπτεμβρίου 2016

images 
(Β´ Κορ. α´ 21- β´ 4)
Αδελφοί, ὁ βεβαιῶν ἡμᾶς σὺν ὑμῖν εἰς Χριστὸν καὶ χρίσας ἡμᾶς Θεός, ὁ καὶ σφραγισάμενος ἡμᾶς καὶ δοὺς τὸν ἀρραβῶνα τοῦ Πνεύματος ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν. ᾿Εγὼ δὲ μάρτυρα τὸν Θεὸν ἐπικαλοῦμαι ἐπὶ τὴν ἐμὴν ψυχήν, ὅτι φειδόμενος ὑμῶν οὐκέτι ἦλθον εἰς Κόρινθον. Οὐχ ὅτι κυριεύομεν ὑμῶν τῆς πίστεως, ἀλλὰ συνεργοί ἐσμεν τῆς χαρᾶς ὑμῶν· τῇ γὰρ πίστει ἑστήκατε. ῎Εκρινα δὲ ἐμαυτῷ τοῦτο, τὸ μὴ πάλιν ἐν λύπῃ ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς. Εἰ γὰρ ἐγὼ λυπῶ ὑμᾶς, καὶ τίς ἐστιν ὁ εὐφραίνων με εἰ μὴ ὁ λυπούμενος ἐξ ἐμοῦ; Καὶ ἔγραψα ὑμῖν τοῦτο αὐτό, ἵνα μὴ ἐλθὼν λύπην ἔχω ἀφ᾿ ὧν ἔδει με χαίρειν, πεποιθὼς ἐπὶ πάντας ὑμᾶς ὅτι ἡ ἐμὴ χαρὰ πάντων ὑμῶν ἐστιν. ᾿Εκ γὰρ πολλῆς θλίψεως καὶ συνοχῆς καρδίας ἔγραψα ὑμῖν διὰ πολλῶν δακρύων, οὐχ ἵνα λυπηθῆτε, ἀλλὰ τὴν ἀγάπην ἵνα γνῶτε ἣν ἔχω περισσοτέρως εἰς ὑμᾶς.
Απόδοση σε απλή γλώσσα
Αδελφοί, ὁ Θεός, ποὺ στερεώνει κι ἐμᾶς κι ἐσᾶς στὸν Χριστὸ καὶ μᾶς ἔχρισε λαό του, εἶναι ὁ ἴδιος ποὺ μὲ τὴ σφραγίδα του μᾶς ἐγγυᾶται τὸ μέλλον καὶ σὰν πρόγευσή του δίνει μέσα στὶς καρδιές μας τὸ Πνεῦμα. Μάρτυς μου ὁ Θεός, ποὺ γνωρίζει τὰ βάθη τῆς ψυχῆς μου ὅτι δὲν λέω ψέματα. Δὲν ξανάρθα στὴν Κόρινθο, γιὰ νὰ μὴ σᾶς λυπήσω. Αὐτὸ δὲν σημαίνει πὼς θέλω νὰ σᾶς ἐπιβληθῶ σὲ ζητήματα τῆς πίστεως, γιατὶ σ’ αὐτὴ μένετε σταθεροί. ᾿Επειδὴ ὅμως θέλω νὰ συμβάλω στὴ χαρά σας, γι’ αὐτὸ ἔκρινα σωστὸ νὰ μὴ σᾶς φέρω λύπη, ὅταν θὰ ᾿ρθῶ ξανὰ κοντά σας. Γιατί, ἂν ἐγὼ σᾶς προκαλῶ λύπη, τότε θὰ πρέπει νὰ παίρνω χαρὰ ἀπὸ κείνους ποὺ στενοχωρῶ. Γι’ αὐτὸ σᾶς ἔγραψα ὅπως σᾶς ἔγραψα, ὥστε ὅταν ἔρθω, νὰ μὴ δοκιμάσω λύπη ἀπὸ κείνους ποὺ ἔπρεπε νὰ μοῦ δώσουν χαρά. Εἶμαι ἀπόλυτα βέβαιος πὼς ὅλοι σας πιστεύετε ὅτι ἡ δική μου χαρὰ εἶναι καὶ χαρὰ ὅλων σας. Σᾶς ἔγραψα μὲ πολλὴ ὀδύνη, μὲ πόνο στὴν καρδιὰ καὶ μὲ πολλὰ δάκρυα, ὄχι γιὰ νὰ σᾶς στενοχωρήσω, ἀλλὰ γιὰ νὰ γνωρίσετε τὴν περίσσια ἀγάπη ποὺ ἔχω γιὰ σᾶς.

 http://synodoiporia.gr

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 25 Σεπτεμβρίου 2016 – Α´ Λουκά

550x300
(Λουκ. ε´ 1-11)
Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἑστὼς ὁ ᾿Ιησοῦς παρὰ τὴν λίμνην Γεννησαρέτ, εἶδε δύο πλοῖα ἑστῶτα παρὰ τὴν λίμνην· οἱ δὲ ἁλιεῖς ἀποβάντες ἀπ᾿ αὐτῶν ἀπέπλυναν τὰ δίκτυα. ᾿Εμβὰς δὲ εἰς ἓν τῶν πλοίων, ὃ ἦν τοῦ Σίμωνος, ἠρώτησεν αὐτὸν ἀπὸ τῆς γῆς ἐπαναγαγεῖν ὀλίγον· καὶ καθίσας ἐδίδασκεν ἐκ τοῦ πλοίου τοὺς ὄχλους. ῾Ως δὲ ἐπαύσατο λαλῶν, εἶπε πρὸς τὸν Σίμωνα· ᾿Επανάγαγε εἰς τὸ βάθος καὶ χαλάσατε τὰ δίκτυα ὑμῶν εἰς ἄγραν. Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Σίμων εἶπεν αὐτῷ· ᾿Επιστάτα, δι᾿ ὅλης τῆς νυκτὸς κοπιάσαντες οὐδὲν ἐλάβομεν· ἐπὶ δὲ τῷ ῥήματί σου χαλάσω τὸ δίκτυον. Καὶ τοῦτο ποιήσαντες συνέκλεισαν πλῆθος ἰχθύων πολύ· διερρήγνυτο δὲ τὸ δίκτυον αὐτῶν. Καὶ κατένευσαν τοῖς μετόχοις τοῖς ἐν τῷ ἑτέρῳ πλοίῳ τοῦ ἐλθόντας συλλαβέσθαι αὐτοῖς· καὶ ἦλθον καὶ ἔπλησαν ἀμφότερα τὰ πλοῖα, ὥστε βυθίζεσθαι αὐτά. ᾿Ιδὼν δὲ Σίμων Πέτρος προσέπεσε τοῖς γόνασιν ᾿Ιησοῦ λέγων· ῎Εξελθε ἀπ᾿ ἐμοῦ, ὅτι ἀνὴρ ἁμαρτωλός εἰμι, Κύριε· θάμβος γὰρ περιέσχεν αὐτὸν καὶ πάντας τοὺς σὺν αὐτῷ ἐπὶ τῇ ἄγρᾳ τῶν ἰχθύων ᾗ συνέλαβον, ὁμοίως δὲ καὶ ᾿Ιάκωβον καὶ ᾿Ιωάννην, υἱοὺς Ζεβεδαίου, οἳ ἦσαν κοινωνοὶ τῷ Σίμωνι. Καὶ εἶπε πρὸς τὸν Σίμωνα ὁ ᾿Ιησοῦς· Μὴ φοβοῦ· ἀπὸ τοῦ νῦν ἀνθρώπους ἔσῃ ζωγρῶν. Καὶ καταγαγόντες τὰ πλοῖα ἐπὶ τὴν γῆν, ἀφέντες ἅπαντα ἠκολούθησαν αὐτῷ.
Απόδοση σε απλή γλώσσα
Εκεῖνο τὸν καιρό, καθὼς στεκόταν ὁ ᾿Ιησοῦς στὴν ὄχθη τῆς λίμνης Γεννησαρέτ, εἶδε δύο ψαροκάικα στὴν ἄκρη τῆς λίμνης. Οἱ ψαράδες εἶχαν κατεβεῖ ἀπ’ αὐτὰ καὶ ἔπλεναν τὰ δίχτυα. ᾿Εκεῖνος ἀνέβηκε σ’ ἕνα ἀπὸ τὰ ψαροκάικα, σ’ αὐτὸ ποὺ ἦταν τοῦ Σίμωνα, καὶ τὸν παρακάλεσε νὰ τραβηχτεῖ λίγο ἀπὸ τὴν ξηρά. Κάθισε στὸ ψαροκάικο καὶ ἀπ’ αὐτὸ δίδασκε τὰ πλήθη. ῞Οταν τελείωσε τὴν ὁμιλία του, εἶπε στὸν Σίμωνα· «Πήγαινε στὰ βαθιὰ καὶ ρίξτε τὰ δίχτυα σας γιὰ ψάρεμα». ῾Ο Σίμων τοῦ ἀποκρίθηκε· «Διδάσκαλε, ὅλη τὴ νύχτα παιδευόμασταν καὶ δὲν πιάσαμε τίποτε· ἐπειδὴ ὅμως τὸ λὲς ἐσύ, θὰ ρίξω τὸ δίχτυ». Τὸ ἔριξαν κι ἔπιασαν πάρα πολλὰ ψάρια, τόσα ποὺ τὸ δίχτυ τους ἄρχισε νὰ σκίζεται. Μὲ νεύματα εἰδοποίησαν τοὺς συνεταίρους τους, ποὺ ἦταν στὸ ἄλλο πλοῖο νὰ ἔρθουν νὰ τοὺς βοηθήσουν. ᾿Εκεῖνοι ἦρθαν καὶ γέμισαν καὶ τὰ δύο ψαροκάικα σὲ σημεῖο ποὺ νὰ κινδυνεύουν νὰ βυθιστοῦν. ῞Οταν ὁ Σίμων Πέτρος εἶδε τί ἔγινε, ἔπεσε στὰ γόνατα τοῦ ᾿Ιησοῦ καὶ τοῦ εἶπε· «Βγὲς ἀπὸ τὸ καΐκι μου, Κύριε, γιατὶ εἶμαι ἄνθρωπος ἁμαρτωλός». Αὐτὰ τὰ εἶπε γιατὶ εἶχε κυριευτεῖ ἀπὸ δέος, αὐτὸς καὶ ὅλοι ὅσοι ἦταν μαζί του, γιὰ τὰ πολλὰ ψάρια ποὺ εἶχαν πιάσει. Τὸ ἴδιο συνέβη καὶ μὲ τὰ παιδιὰ τοῦ Ζεβεδαίου, τὸν ᾿Ιάκωβο καὶ τὸν ᾿Ιωάννη, ποὺ ἦταν συνεργάτες τοῦ Σίμωνα. ῾Ο ᾿Ιησοῦς τότε εἶπε στὸν Σίμωνα· . ῞Υστερα, ἀφοῦ τράβηξαν τὰ ψαροκάικα στὴ στεριά, ἄφησαν τὰ πάντα καὶ τὸν ἀκολούθησαν.

 http://synodoiporia.gr/

Πέθανε η Γαλάτεια Γρηγοριάδου - Σουρέλη

Έφυγε από τη ζωή Γαλάτεια Γρηγοριάδου-Σουρέλη, σε ηλικία 86 ετών.
Γεννήθηκε στην Καβάλα το 1930. Σπούδασε στη Σχολή Γενικών Σπουδών στη Σχολή Κοινωνικών Λειτουργών και στη Σχολή Δημοσιογραφίας της Πανεπιστήμιο της Δαμασκού. Έχει γράψει πολλά βιβλία, όχι μόνο για παιδιά ή νέους... αλλά και για ενήλικες! Είναι μέλος της Εθνικής Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών, του Κύκλου του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου και της Γυναικείας Λογοτεχνικής Συντροφιάς. Βραβεύτηκε το 1964 από τη Γυναικεία Λογοτεχνική Συντροφιά και τρεις φορές από τον Κύκλο του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου, καθώς και από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο της Πάδουας. Το όνομα της Γρηγοριάδου-Σουρέλη έχει αναγραφεί στον τιμητικό πίνακα του Διεθνούς Βραβείου Άντερσεν. Το 1980, η Ακαδημία Αθηνών, της απένειμε βραβείο για την προσφορά της, με το έργο της, στην παιδική και εφηβική λογοτεχνία. Απεβίωσε στις 23 Σεπτεμβρίου 2016.

Εργογραφία

 • Ο μικρός μπουρλοτιέρης (Βιβλιοπωλείον της Εστίας, 1989)
 • Ο Αλέξης με το ξύλινο άλογο (Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος, 1989)
 • Το δαχτυλίδι του αυτοκράτορα (Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος, 1992)
 • Ρήγας Φεραίος (Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος, 1992)
 • Φουρφουρής ο κότσυφας (Εκδόσεις Πατάκη, 1995)
 • Τα σκυλιά του Αγίου Βερνάρδου (Εκδόσεις Πατάκη, 1995)
 • Αθάνατη ιδέα (Συλλογικό έργο, Άγκυρα, 1996)
 • Εμένα με νοιάζει (Εκδόσεις Πατάκη, 1996)
 • Ο αγέρας παίζει φλογέρα (Εκδόσεις Πατάκη, 1996)
 • Οι μάγοι της κασέτας (Άγκυρα, 1996)
 • Πριν από το τέρμα (Εκδόσεις Πατάκη, 1996)
 • Στο γαλαξία της ενωμένης Ευρώπης (Συλλογικό έργο, Άγκυρα, 1996)
 • Συντροφιά με τον άνεμο (Εκδόσεις Πατάκη, 1996)
 • Χορεύοντας στο δάσος (Εκδόσεις Πατάκη, 1997)
 • Τρελοβάπορο χωρίς τιμόνι (Εκδόσεις Πατάκη, 1998)
 • Σκύλος με σπίτι (Εκδόσεις Πατάκη, 1998)
 • Κατερίνα (Εκδόσεις Πατάκη, 1999)
 • Καπετάν-Κώττας (Ψυχογιός, 1999)
 • Ο μεγάλος αποχαιρετισμός (Ψυχογιός, 2000)
 • Το φεγγάρι, το γραμματόσημο κι εγώ (Εκδόσεις Πατάκη, 2001)
 • Τέλος δεν έχει η αγάπη (Εκδόσεις Πατάκη, 2001)
 • Ο σπουργίτης με το κόκκινο γιλέκο (Ψυχογιός, 2001)
 • Ντο-ρε-μι κι ένα σκυλί (Ψυχογιός, 2001)
 • Τα δώδεκα φεγγάρια (Εκδόσεις Πατάκη, 2002)
 • Αθάνατο Ολυμπιακό Πνεύμα (Συλλογικό έργο, Ψυχογιός, 2003)
 • Στις ρίζες της λευτεριάς (Εκδόσεις Πατάκη, 2004)
 • Μιλήστε μου για τα Χριστούγεννα (Ψυχογιός, 2005)
 • Κομπιουτεράκι αγάπη μου (Ψυχογιός, 2005)
 • Αν κατάλαβες... τρελά πράγματα (Εκδόσεις Πατάκη, 2006)
 • Τα παραμύθια της Γαλάτειας (Ψυχογιός, 2007)
 • Σόλων και Κροίσος (Εκδόσεις Πατάκη, 2007)
 • Ιστορίες της μιας νύχτας (Εκδόσεις Πατάκη, 2007)
 • Από τον Άργο στη Λάικα (Εκδόσεις Πατάκη, 2007)
 • Οι μύθοι του Λα Φοντέν (Ψυχογιός, 2008)
 • Δωσ' μου το χέρι σου (Εκδόσεις Πατάκη, 2010)
 • Μιά ευχή στον ουρανό (Ψυχογιός, 2011)
 • Ελάτε να διαβάσουμε παραμύθια (Ψυχογιός, 2012)
 • Αγκαλιά με παραμύθια (Ψυχογιός, 2013)
 • Δρόμο παίρνω...δρόμο αφήνω (Πατάκης, 2015)
 • Σήμερα είναι Κυριακή (Ουρανός, 2015)
 http://www.news.gr/ellada/koinonia/article-wide/281654/pethane-h-galateia-grhgoriadoy-soyrelh.html

Διανομή τροφίμων από τη Μητρόπολη Μαρωνείας και Κομοτηνής
Στο πλαίσιο του προγράμματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών «ΑΠΟΣΤΟΛΗ»
Πηγή: http://www.paratiritis-news.gr/......
Δέματα τροφίμων διανεμήθηκαν το πρωί της Παρασκευής, 23 Σεπτεμβρίου, στα πλαίσια του προγράμματος παροχής συσκευασμένων τροφίμων σε επωφελουμένους των Ιερών Μητροπόλεων Θράκης και Βορείου Αιγαίου της Μ.Κ.Ο. της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών «ΑΠΟΣΤΟΛΗ».
 

Τα προβλεπόμενα δέματα διανεμήθηκαν στους δικαιούχους με την ευλογία του Σεβασμιώτατου Μητροπολίτη Μαρωνείας και Κομοτηνής κ. Παντελεήμονος και την παρουσία εκπροσώπου της Μ.Κ.Ο. και τη συνδρομή Κληρικών και Λαϊκών στελεχών της Ιεράς Μητροπόλεως, προς τους οποίους ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Παντελεήμων απηύθυνε ευχαριστίες, καθώς και λόγους συμπαραστάσεως προς τους οικονομικά αδύναμους συμπολίτες μας. Κ.Μ.

Βιβλίο για την δράση της Εκκλησίας το 1940 και την Κατοχή απέστειλε ο αρχιεπίσκοπος στον πρόεδρο της Βουλής Νίκο Βούτση

Βιβλίο για την δράση της Εκκλησίας το 1940 και την Κατοχή απέστειλε ο αρχιεπίσκοπος  στον πρόεδρο της Βουλής Νίκο Βούτση, απαντώντας έμμεσα αλλά ηχηρά στα σχόλια για την στάση της Εκκλησίας στην Κατοχή και στην δικτατορία που έγιναν από τον υπουργό Παιδείας Ν.Φίλη. «Μέσα από χρόνο ο λόγος της αλήθειας υπερισχύει πάντα στη συλλογική μνήμη αλλά και στη χάραξη της πορείας του Έθνους μας έναντι των ανιστόρητων, συμπλεγματικών και προσβλητικών εν τέλει για την ίδια την κοινωνία μας απόψεων που μάλλον χωρίς συναίσθηση ατυχώς εκφέρονται», εκτιμά ο αρχιεπίσκοπος ζητώντας από τον πρόεδρο της Βουλής να ενημερώσει τους βουλευτές για την έκδοση του 2001, η οποία, όπως σημειώνει, «αποτυπώνει με ακρίβεια όλα όσα τα Αξιότιμα Μέλη του Κοινοβουλίου μας είναι ωφέλιμο να γνωρίζουν».
«Αναφέρθηκα σε δύο σκοτεινές περιόδους της ελληνικής ιστορίας, την Κατοχή και τη χούντα, και στον αρνητικό ρόλο που διαδραμάτισαν κορυφαίοι παράγοντες της επίσημης Εκκλησίας. Τα γεγονότα έχουν καταγραφεί, στην ιστορία και τη λαϊκή συνείδηση. Δεν χρειάζεται να αναλωθούμε σε μια ιδεολογική αντιπαράθεση για το παρελθόν» αναφέρει σε δήλωσή του ο υπουργός Παιδείας Νίκος Φίλης.
” Το ζητούμενο είναι να βρούμε σημεία συνεννόησης για να βγει η χώρα από την κρίση, να βελτιωθεί στο σύνολό της η εκπαίδευση και να αναμορφωθεί το μάθημα των Θρησκευτικών, ανταποκρινόμενο στις σύγχρονες κοινωνικές και παιδαγωγικές προκλήσεις. Χωρίς κινήσεις αντιπερισπασμού, που ενισχύουν τον αναχρονισμό».
«Ο τόμος περιέχει συγκλονιστικά στοιχεία για την Αντίσταση της Εκκλησίας μας την περίοδο της Κατοχής της πατρίδας μας και την προσφορά Αυτής προς το Έθνος και τον Λαό μας. Αφιερώνεται δε στη μνήμη των εθνομαρτύρων Κληρικών που έδωσαν το αίμα τους για την Ιερή Πίστη και τα ιδανικά των Ελλήνων και την Ελλάδα μας» αναφέρει ο αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος. Τίτλος του βιβλίου. «Μνήμες και μαρτυρίες από το ’40 και την Κατοχή».http://www.bankwars.gr

Ο Αρχιεπίσκοπος βάζει στη θέση του τον Ν. Φίλη

ieronimos
Του Αιμίλιου Πολυγένη romfea.gr

«Η υπόθεση της Εκκλησίας είναι υπόθεση του λαού και όχι ενός υπουργού» προειδοποιεί ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος σε επιστολή που απευθύνει στον υπουργό Παιδείας κ. Ν. Φίλη.
Αφήνοντας πίσω προσχήματα και… διπλωματικές ευγένειες ο Αρχιεπίσκοπος με πολύ σκληρή γλώσσα βάζει στη θέση του τον Ν. Φίλη για τις απόψεις που εξέφρασε σχετικά με το ρόλο της Εκκλησίας την περίοδο της επταετίας.
«Η ὑπόθεση τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ὑπόθεση ἑνός Λαοῦ καί ὄχι βεβαίως ἑνός ‘Υπουργοῦ, ὅταν μάλιστα παραθεωροῦνται θεμελιώδεις συνταγματικές διατάξεις (ἄρθρο 13) καί διατάξεις τοῦ ἐκτελεστικοῦ νόμου τοῦ ἰσχύοντος Συντάγματος (ἄρθρο 2, ν. 590/1977)» επισημαίνει.
«Ὁ ἐπίσημος ρόλος τῆς Ἐκκλησίας στήν περίοδο τῆς Δικτατορίας ἦταν συνεπής καί ἀδιάβλητος γιά τήν ἀποστολή της, γι’ αὐτό ἀποκλείει πλήρως τίς ὁποιεσδήποτε ἰδεοληπτικές ἑρμηνεῖες τῶν ὁποιωνδήποτε ἐπικριτῶν ἤ πολεμίων της» σημειώνει ο Αρχιεπίσκοπος.
Ο Αρχιεπίσκοπος σημειώνει πως αν οι πλασματικές επικρίσεις που θεωρούν ότι η Εκκλησία συνεργάστηκε με τη δικτατορία τότε:
1. γιατί ἐκθρονίστηκε αὐθαιρέτως, παρανόμως καί ἀντικανονικῶς ὁ σθεναρῶς ἀρνηθείς νά παραιτηθῇ γηραιός Ἀρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος;
2. γιατί ἀπαγορεύθηκε ἡ συνέλευση τῆς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί γιατί συγκροτήθηκε μία ὀλιγομελής «ἀριστίνδην» Σύνοδος ἐκλεκτῶν της Ἀρχιερέων τόσο γιά τήν ἐκλογή νέου Ἀρχιεπισκόπου, ὅσο καί γιά τή διοίκηση τῆς Ἐκκλησίας, ἀντί τῆς Ἱεραρχίας;
3. γιατί ἐκδιδόταν ἀνά ἑξάμηνο μία νέα νομοθετική παράταση γιά τήν ἀπαγόρευση τῆς συνελεύσεως τῆς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας μέχρι τό 1970;
4. γιατί σέ ὁλόκληρη τήν ἑπταετία ἀπαγορεύθηκε ὁποιοσδήποτε διορισμός ἔστω καί ἑνός θεολόγου στή Μέση Ἐκπαίδευση;
5. γιατί δέν συνδέθηκε τό πλασματικό σύνθημα «Ἑλλάς Ἑλλήνων Χριστιανῶν» μέ τίς θεσμικές ἐκφράσεις μιᾶς πρόθυμης σέ συνεργασία, ὅπως ὑποστηρίζουν σκοπίμως οἱ ἐπικριτές της, ἐκκλησιαστικῆς ἡγεσίας;».
Διαβάστε παρακάτω την επιστολή του Αρχιεπισκόπου:
epistoli-ieronimou

Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου 2016

Παγκόσμια Ημέρα Νόσου Alzheimer 2016Υλοποίηση Δράσεων Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης από το «Καρέλλειο – Μονάδα Alzheimer» της ΑΠΟΣΤΟΛΗΣΟλοκληρώθηκαν οι δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης που είχαν προγραμματιστεί από το «ΚΑΡΕΛΛΕΙΟ – ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΝΟΣΟΥ ALZHEIMER» του Φιλανθρωπικού Οργανισμού «Αποστολή» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Νόσου Alzheimer την 21η Σεπτεμβρίου.
Το πρόγραμμα περιελάμβανε τριήμερο δράσεων, στις 19-20 Σεπτεμβρίου στο εμπορικό κέντρο «Golden Hall» και στις 21 Σεπτεμβρίου στη κεντρική πλατεία  του Αγ.Νικολάου Χαλανδρίου.
Στα πλαίσια των δράσεων το επιστημονικό προσωπικό της Μονάδας χορήγησε δωρεάν νευροψυχολογικούς ελέγχους (τεστ μνήμης) σε εκατοντάδες συμπολίτες μας άνω των 60 ετών, στοχεύοντας στην πρόληψη. Παράλληλα έγινε ενημέρωση για την νόσο, τους προδιαθεσικούς παράγοντες, τα αρχικά συμπτώματα καθώς και συμβουλευτική υποστήριξη φροντιστών και συγγενών, οι οποίοι έχουν στο περιβάλλον τους άτομα που πάσχουν από  άνοια.
Παγκοσμίως υπάρχουν 44 εκατομμύρια άνθρωποι που ζουν με άνοια. Έως το 2030 θα έχουν φτάσει τα 66 εκατομμύρια και το 2050 τα 115 εκατομμύρια. Λόγω της αλματώδους αύξησης η ανάγκη ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης και έγκαιρης διάγνωσης κρίνεται επιτακτική.
Ο Γενικός Διευθυντής της «Αποστολής» κ. Κωνσταντίνος Δήμτσας με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Νόσου Alzheimer αναφέρθηκε στην ιδιαίτερη ευαισθησία του Αρχιεπισκόπου για τα άτομα της τρίτης ηλικίας και τις προσπάθειες του Φιλανθρωπικού Οργανισμού με το «ΚΑΡΕΛΛΕΙΟ» Πρότυπη Μονάδα Alzheimer υπογραμμίζοντας, μεταξύ των άλλων, την προσπάθεια της «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» στην ενημέρωση του κόσμου.
«Η «ΑΠΟΣΤΟΛΗ»  με το εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό του «ΚΑΡΕΛΛΕΙΟΥ» έχει ξεκινήσει έναν μαραθώνιο ενημέρωσης, με τη συνεργασία των Ιερών Μητροπόλεων, σε όλη την επικράτεια με έμφαση στις ακριτικές περιοχές. Πρέπει να γίνει αντιληπτό σε όλους ότι σήμερα τόσο με φαρμακευτικές αλλά και με μη φαρμακευτικές θεραπείες ο ασθενής μπορεί να έχει πολύ καλή ποιότητα ζωής».
Η Διευθύντρια του «ΚΑΡΕΛΛΕΙΟΥ» κ. Κατερίνα Ευθυμιοπούλου τόνισε ότι «η συμμετοχή των υποστηριζομένων από την Δομή μας στα προγράμματα μη φαρμακευτικών παρεμβάσεων είναι σημαντική καθώς αναστέλλει και καθυστερεί σε μεγάλο βαθμό την εξέλιξη της νόσου. Επιπλέον απαραίτητη είναι η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας και των επαγγελματιών υγείας στην κατεύθυνση της έγκαιρης διάγνωσης και της καταπολέμησης του κοινωνικού στίγματος και των προκαταλήψεων που σχετίζονται με την νόσο Alzheimer».
Το «ΚΑΡΕΛΛΕΙΟ – ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΝΟΣΟΥ ALZHEIMER» δημιουργήθηκε το 2012, αποτελώντας τμήμα του δικτύου δομών του φιλανθρωπικού Οργανισμού «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, με στόχο την κάλυψη του μεγάλου κενού που υπάρχει σε Μονάδες εξειδικευμένες στην υποστήριξη ανοϊκών ατόμων αλλά και των συγγενών τους.
Η Μονάδα συνίσταται στη λειτουργία ενός Οικοτροφείου μόνιμης διαβίωσης χωρητικότητας έως 25 ασθενών, με δυνατότητα ταυτόχρονης βραχύβιας φιλοξενίας 5 επιπλέον ασθενών με στόχο την αποφόρτιση των οικογενειών τους. Επίσης, λειτουργεί Κέντρο Ημέρας και Ιατρείο Μνήμης στα οποία οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν. Ανάμεσα στις παρεχόμενες υπηρεσίες του είναι οι θεραπείες νοητικής ενδυνάμωσης, φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία, μουσικοθεραπεία, γυμναστική, ενημέρωση και συμβουλευτική, εκπαιδευτικά σεμινάρια σε επαγγελματίες υγείας άλλων φορέων.

Ευχή άγνωστη για την ευλογία ποίμνης.


Άρθρο του π. Νεκταρίου Πέττα.

Οι ποιμενικοί Άγιοι μέσα στην μακραίωνη ιερή παράδοση θεωρούνται προστάτες των ζώων. Για αυτό το  λόγο,  εμείς οι ιερείς,  καλούμαστε από τους ποιμένες για να τελέσουμε την ιερή Ακολουθία του Αγιασμού του ύδατος. Με τις ευχές αυτές. παρακαλούμε τους ποιμενικούς αγίους να προσφέρουν ίαση και κατόπιν με το αγιασμένο νερό ραντίζουμε τις οικίες, τα ζώα αλλά και τα καταλύματά τους.
Η Εκκλησία - με τις ευχές της για όλη την κτίση- δεν θα ήταν δυνατόν να μην προσεύχεται και για τα ζώα - καθώς και για όλη τη δημιουργία Η πραγματικότητα αυτή,  προκύπτει από τις διάφορες ευχές του Ευχολογίου: ευχή «επί της μετάξης», «εις νόσους βοών» και «εις ανομβρίαν» (δηλαδή, ευχές για το μετάξι, τις ασθένειες των βοοειδών, ευχές για την πολύτιμη βροχή).
Σε κάθε περίπτωση,  η Εκκλησία, με τις ευχές του Ιερού Ευχολογίου, δέεται – επικαλούμενη τους αγίους που άλλωστε έχουν συγγράψει και συνθέσει τις ευχές αυτές-  για την καλή υγεία των ζώων και την αύξηση των καρπών της γης, προκειμένου να είναι αυτάρκης ο άνθρωπος σε υλικά αγαθά. Εξυπακούεται ότι η διασφάλιση της υπεραφθονίας δεν θα πρέπει να είναι αυτοσκοπός, αλλά όπως αναφέρεται στις γραφές «ίνα περισσεύσωσιν εις παν αγαθόν» και «δοξάσωσιν», «εις μνημόσυνον του μετά ταύτα χρόνου, εις δόξαν Θεού».
Προκύπτει ρητά λοιπόν, ότι οι ευχές για τα ποίμνια προσβλέπουν στην ευεξία των ζώων για να έχει επαρκή αγαθά ο άνθρωπος και να μην υποφέρει, για να κάνει καλά έργα και τέλος, για να δοξάζεται το όνομα του Θεού. Ενδέχεται δε, η «φθόνος διαβόλου», «διαφύλαξον από πάσης φαρμακείας και επαοιδίας αιτία εξ’ αιτίας της οποίας υποφέρουν τα ζώα μπορεί να οφείλεται σε κάποια δαιμονική ενέργεια, όπως σε κάποια σημεία, αναφέρει κάποια από τις σχετικές ευχές. Αξιοσημείωτο στοιχείο αποτελεί η κατακλείδα της ευχής «εις νόσον βοών», όπου αναφέρεται: «περιφρούρησον αυτά, Κύριε δι’ αγίων αγγέλων».
Εδώ στην ορεινή Αρκαδία που ζούμε, οι περισσότεροι από τους κατοίκους της, είναι κτηνοτρόφοι. Με αφορμή και αιτία τις ανάγκες των κτηνοτρόφων της Αρκαδίας και τις καθημερινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν, συντάχθηκε και η νέα αυτή ευχή που παρατίθεται παρακάτω.

Εὐχή εἰς τό εὐλογῆσαι ποίμνην. Ὑπό αναγνώστου Κυριάκου Ἰ. Πανούση, ποιηθεῖσα τῇ προτροπῇ τοῦ πανοσιολογιοτάτου ἐν ἱερομονάχοις Νεκταρίου π’’ Ν. Πέττα.

Δέσποτα Κύριε Πάτερ Παντοκράτωρ, ὁ ποιμήν ὁ καλός ὁ τήν ψυχήν Σου θέμενος ὑπέρ τῶν προβάτων, ὁ ἀμνός, ὁ αἴρων τήν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου, Σοῦ δεόμεθα, ἐπάκουσον τῆς δεήσεως ἡμῶν καί εὐλόγησον τήν ποίμνην τοῦ δούλου σου (δενος), ὡς εὐλόγησας τά ποίμνια τοῦ δικαίου Ἰώβ. Φύλαξον, Κύριε, τήν ποίμνην ταύτην ἀπό πάσης ἐπηρείας τοῦ διαβόλου καί ἀπό φθοροποιῶν ἀνθρώπων∙ τήρησον αὐτήν μακράν πάσης νόσου.  Πρεσβείαις τῶν Ἁγίων καί δικαίων θεασαμένων Σε ἐν Βηθλεέμ ποιμένων, τῶν Ἁγίων καί πανενδόξων μαρτύρων Θεμιστοκλέους καί Σωζοντος, τοῦ Ὁσίου καί Θεοφόρου πατρός ἡμῶν Θεοσεβίου τοῦ Ἀρσινοΐτου, τοῦ ἐν Ἁγίοις πατρός ἡμῶν Σπυρίδωνος Ἐπισκόπου Τριμυθοῦντος τοῦ θαυματουργοῦ, καί πάντων Σου τῶν Ἁγίων τῶν ἐν ὄρεσι ποίμνια ἐπιμεληθέντων. 
Ὅτι Σύ εἶ ὁ φωτισμός καί δοτήρ τῶν ἀγαθῶν, Χριστέ ὁ Θεός ἡμῶν, καί Σοί τήν δόξαν ἀναπέμπομεν σύν τῷ Ἀνάρχῳ Σου Πατρί καί τῷ Παναγίῳ καί Ἀγαθῶ καί Ζῳοποιῶ Σου Πνεύματι νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰώνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Εθελοντική Αιμοδοσία στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Παλαιού Φαλήρου


Προσκλητήριο εθελοντικής προσφοράς και αγάπης προς το συνάνθρωπο στην ενορία μας.
Διήμερο εθελοντικής αιμοδοσίας θα πραγματοποιηθεί το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου:

Σάββατο 24 και Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου,
ώρες 10 π.μ. - 1 μ.μ., στο Ναό μας.


Όλοι σίγουρα έχουμε πολλά άλλα και σημαντικά να προλάβουμε. Το Σαββατοκύριακο αυτό ας ανατρέψουμε τις συνηθισμένες προτεραιότητες στη ζωή μας. Ας κοιτάξουμε τους συνανθρώπους μας που διψούν για ζωή. Τους αδελφούς μας που περιμένουν λίγες σταγόνες ανθρωπιάς για να νικήσουν στη μάχη για τη ζωή. Μοναχικούς ανθρώπους, ξεχασμένους συχνά από συγγενείς, που ζητούν από εμάς να γίνουμε αρωγοί, να προσφέρουμε λίγο από το αίμα μας, να τους δώσουμε ζωή.

Ας γίνουμε εμείς αιτία για κάτι καλό. Ας μεταδώσουμε τη χαρά της προσφοράς και σε άλλους.
Είναι ανάγκη για τους ασθενείς. Είναι κρίσιμη ανάγκη για τις δικές μας ψυχές, για την κοινωνία μας.

Προσερχόμαστε στο διήμερο αιμοδοσίας. Εκεί θα μας υποδεχθούν η ομάδα των εθελοντών, που προετοιμάζει εδώ και ημέρες το διήμερο και μαζί τους και η ιατρική ομάδα του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου Αθηνών, πάντα πρόθυμοι να απαντήσουν σε οποιεσδήποτε ερωτήσεις και να στηρίξουν τη διάθεσή μας για προσφορά.

Σας περιμένουμε!


π. Ιωσήφ Ταγαράκης

www.koimisifalirou.gr
https://www.facebook.com/koimisifalirou

Αχιλλέως 30, 175 62 ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ
τηλ. 210 98 12 234, Φαξ 210 98 43 468
Ιερός Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου Παλαιού Φαλήρου 

Τρίτη, 20 Σεπτεμβρίου 2016

Το σοκ της έκτρωσης ισοδύναμο του θανάτου, της απόλυσης, του χωρισμού


Δευτέρα, 19 Σεπτεμβρίου 2016

Ομιλία : "Ο ΟΣΙΟΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ ΣΤΗΝ ΖΩΗ ΜΑΣ".

ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ, ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΗ, ΠΑΡΗΓΟΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΑ ΟΜΙΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Κ. ΑΘΗΝΑ ΣΙΔΕΡΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ, ΜΕ ΘΕΜΑ: "Ο ΟΣΙΟΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ ΣΤΗΝ ΖΩΗ ΜΑΣ".
Η ΟΜΙΛΙΑ ΘΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΣΤΙΣ 7 ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ, ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ [ΘΑ ΤΟΝ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ], ΣΤΗΝ ΧΑΛΑΣΤΡΑ Η ΟΠΟΙΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΣΙΝΔΟ.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...