Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2020

Σύντομη καθημερινή προσευχή


για κάθε περίσταση

πρωτ. Γεωργίου Χριστοδούλου

Παντοδύναμε Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, πρόσδεξαι τὴν ἱκεσίαν ἡμῶν τῶν ἁμαρτωλῶν καὶ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ πάσης ἀνάγκης, θλίψεως, ἀρρωστίας καὶ βασκανίας• προσέτι δὲ ἀπὸ σεισμοῦ τε καὶ πολέμου.

Φώτισον ἡμᾶς Κύριε, δὸς ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν τὴν σὴν ἀγάπην καὶ τὴν σὴν εἰρήνην, τὴν πάντα νοῦν ὑπερέχουσαν.

Συγχώρησον ἡμῖν τὰ ἑκούσια καὶ τὰ ἀκούσια ἁμαρτήματα καὶ σῶσον ἡμᾶς ὡς Ἀγαθὸς καὶ Φιλάνθρωπος.

Πρεσβείαις τῆς Ὑπερευλογημένης Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ Ἀειπαρθένου Μαρίας, τῶν φωτοειδῶν Ἀρχαγγέλων καὶ πάντων τῶν Ἁγίων.

Ἀμήν!0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...