Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου 2010

Συμβουλές του γερο Δανιήλ Κατουνακιώτη προς μοναχές.

...Όταν καμμίαν αδελφή εν καιρώ της προσευχής της οσφρανθή ευωδίαν τινά, ή ίδη φως έσωθεν ή εξωθεν ή επιφάνειαν Αγγέλου , ή άλλου τινός Αγίου ή του Χριστού , να μη παραδεχθή τας τοιαύτας θεωρίας, είτε καθ' ύπνον, ή έξυπνος ούσα, διότι διά των τοιούτων φαντασιών ο πονηρός δαίμων πολλούς εξηπάτησε.

...Εάν καμμίαν φοράν φθόνω του δαίμονος προκύψη σκάνδαλον τι μεταξύ δύο αδελφών, τότε απαιτείται μεγίστη βία, ίνα προλάβη η μία διά μέσου της σιωπής και παύση τας αφηρημένας δικαιολογίας τας οποίας παρενείρει ο δαίμων της επαράτου φιλονικείας, και να ρίψη το λάθος επάνω της (δεδόσθω και να μη σφάλλη εις τι), και να είπη προς την άλλην "ευλογησον , συγχώρησον με διά τον Κύριον, διότι  ως άφρων ελάλησα". Τούτο όμως να το προλάβη η μικροτέρα. Όταν όμως η μικροτέρα φανή δύστροπος, και δεν έχη υπ' όψιν  το "Γνώθι σαυτήν", τότε ως φρονιμοτέρα η άλλη, ας ποιή τούτο όπως κερδήση την αδύνατον...Ουδέποτε όμως να επιδύη ο ήλιος άνευ της προσηκούσης διαλλαγής.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...