Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2015

Η ασκητική του πόνου κατά τον Γέροντα Ιωσήφ τον Ησυχαστή

Σε ένα από τα σημαντικότερα κείμενα της σύγχροvηs θεολογικής ανθρωπολογικής σκέψεως, την 49η επιστολή του Γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού, συναντούμε σε βιωματικό επίπεδο την αναζήτηση του κέρδους από τις θλίψεις που βίωνε ο τίμιος Γέρων, ο οποίος προβάλλει τον εαυτό του ως αντικείμενο της διαπαιδαγωγήσεως του Θεού και αναδεικνύεται αυθεντικό πρότυπο εν Χριστώ μωρίας, τόσο για τους συναθλητές του στα αγωνίσματα της πνευματικής ζωής, όσο και για τους αποδέκτες της επιστολής. Υπό την έννοια αυτή, η σημασία της επιστολής δεν έγκειται σε κάποια γενική θεωρητική ενασχόληση, αλλά στο γεγονός ότι αποτελεί αυτοβιογραφικό σχόλιο που ξαφνιάζει για τη διαφάνεια της λειτουργίας του πνευματικού κόσμου του Γέροντος. Είναι η επιστολή της αυτοσυνειδησίας και της ταπεινώσεως.
osios-iosisihasti2
Εκεί λοιπόν, συναντούμε την περιγραφή των θεμελίων του θεωρητικού βίου, τα οποία ευρίσκονται στον συνεχή επαναπροσδιορισμό της πνευματικής ταυτότητας του ανθρώπου, διαδικασία που συνδέεται αμέσως προς την εν ταπεινώσει αποδοχή της ασθενείας της ανθρώπινης φύσεως και συμβάλλει αποφασιστικώς στην εκκοπή του ιδίου θελήματος. Στην επιστολή αυτή, πνευματικό τέκνο του πατρός Ιωσήφ παραπονείται για την υγεία του. Ο Γέρων, όμως, ελεύθερος από κάθε τυποποίηση του πνευματικού βίου, καθώς βιώνει την ελευθερία του Πνεύματος του Θεού, ανατρέπει τα δεδομένα, καταπλήσσοντας με την προσέγγιση που επιχειρεί στο ζήτημα αυτό. Η Χάρις του Θεού ασφαλώς και δύναται να ενεργήσει, όμως απαιτείται η υπακοή στους ιατρούς. Ο ίδιος αφηγείται ότι ασθενών βαρέως είχε να λάβει τροφή «σαράντα ημέρες». «Μου έστειλαν ένα ιδιότροπον φάρμακον και αυτό, μετά Θεόν, ήτο η θεραπεία μου… Όταν επήρα το φάρμακον, έφαγα, εκοιμήθην, εκαλυτέρευσα. Δόξα σοι ο Θεός!»[1].
Ο Γέρων γνωρίζει ότι τα φάρμακα δεν αποτελούν την αιτία της θεραπείας του. Άλλωστε, οπως ο ίδιος ενθυμείται, πολλοί ασθενείς προσέτρεξαν στη βοήθειά του, «και με προσευχή και νηστεία εθεραπεύθησαν». Επομένως, αντιλαμβάνεται ότι «τώρα… δεν με ακούει ο Κύριος»[2].
Ο εργάτης όμως του Πνεύματος δεν αναζητά την αιτία της δοκιμασίας αυτής σε εξωγενείς παράγοντες. Αξιοποιεί την εμπειρία αυτή για να στραφεί στον εαυτό του και να διαπιστώσει ότι ο θεωρητικός βίος τον είχε απομακρύνει από την κατανόηση των ανθρωπίνων αδυναμιών. Συνεπώς κατανοεί οτι η αιτία της μη ενεργείας της Χάριτος του Θεού εντοπίζεται στην οιονεί δυσλειτουργία της αυτοσυνειδησίας του, όπως αυτή εκφράστηκε μέσω προβολής της ιδίας επιθυμίας, ενδεχομένως λόγω ψηγμάτων οιήσεως, δεδομένης της παρρησίας του έναντι του Θεού[3].
Αντιλαμβάνεται, λοιπόν, ότι ο Θεός σιωπά για να θεραπευθεί η οιαδήποτε δυσλειτουργία της πνευματικής ζωής. Η σιωπή αυτή του Θεού αποτελεί το ισοζύγιο των εκστατικών του εμπειριών για να διατηρήσει ακενόδοξο το φρόνημά του («τώρα μανθάνω και εγώ ότι χρειάζονται και τα φάρμακα και η χάρις»)[4]. Αυτή είναι και η οδός για να πληθυνθεί έτι περαιτέρω η Χάρις του Θεού.
Το πνευματικό του τέκνο θα πρέπει να υπακούσει στους ιατρούς και η θεραπεία, ως αποχή βρωμάτων, μπορεί να λογισθεί ως αγωγή πειθαρχίας, δηλαδή ευεργετικό ερέθισμα για την πνευματική του κατάσταση, εφόσον δια της σωματικής πειθαρχίας θα διαπαιδαγωγεί και την ψυχή, δυνάμενος πλέον να ελκύσει το έλεος του Θεού[5].
Συμφώνως προς όσα εξετέθησαν ανωτέρω, κατα τον Γέροντα Ιωσήφ, η ικανότητα του ανθρώπου να αξιολογεί τις θλίψεις και τις δοκιμασίες στη ζωή του δεν αποτελεί αυτονόητη δυνατότητα της πνευματικής ζωής. Έχοντας προφανώς υπ’ όψιν του σχετικές πεποιθήσεις που λανθάνουν σε ανθρώπους οι οποίοι συγκεντρώνουν στο πρόσωπό τους το χαρακτηριστικό γνώρισμα του πνευματικού αγωνιστή, ο όσιος Γέρων, αφού προσδιορίσει τα όρια μεταξύ της αληθούς περί του εαυτού του συνειδήσεως του ανθρώπου και της βιώσεως του πόνου στη ζωή του, τονίζει ότι πρόκειται για πνευματικό κατόρθωμα, που επιτυγχάνεται δια της χάριτος και όχι νομοτελειακή λειτουργία της πνευματικής ζωής. Η Θεία Χάρις δεν μεταβάλλει τη φύση του ανθρώπου, δηλαδη δεν αναστέλλει ή καταργεί την ελευθερία του ανθρώπου, αλλά «αναπληροί και υπερπληροί ή το ανάπαλιν ελαττώνει και αφαιρεί» τα φυσικά ιδιώματα και αγαθά πλεονεκτήματα[6]. Κατ’ αυτό τον τρόπο, διδάσκει ότι αναλόγως προς την ποιότητα και τον βαθμό προόδου του πνευματικού του βίου, ο άνθρωπος είτε καθίσταται άξιος να απεγκλωβιστεί απο την τυραννία της φυσικής νομοτέλειας, είτε παραδίδει τον εαυτό του στην εξάρτηση από αυτήν.
[Συνεχίζεται]
  1. Επιστολαί, 49, ΕΜΕ, σ. 284.
  2. Στο ίδιο.
  3. Πρβλ. «εδιάβασα και του Αγίου Νεκταρίου τες επιστολές και είδα πόσον προσείχε εις τους ιατρούς και τα φάρμακα ένας τόσον μεγάλος Άγιος! Εγώ ο πτωχός ασκητής όλο εις την έρημον εγήρασα και ήθελα μόνον με την πίστιν να θεραπεύσω» ( Επιστολαί, 49, ΕΜΕ, σ. 284). Ο ίδιος ο γέρων γνώριζε και δίδασκε τη διαλεκτική μεταξύ Χάριτος (ως άρση και επιστροφή αυτής) και εργάτου της πνευματικής ζωής: «Αλλά επειδή το σώμα είναι μικτόν των συνεχών αλλοιώσεων και ο χρόνος πολύς, η Χάρις δεν παραμένει διηνεκώς, αλλά πολλάκις οικονομικώς αναχωρεί ή δεν φαίνεται. Δι’ αυτό δεν πρέπει να ξεθαρρεύωμεν ποσώς εις την πνευματικήν μας κατάστασιν» (Δεκάφωνος Σάλπιγξ, 8, σ. 319).
  4. Επιστολαί, 49, ΕΜΕ, σ. 284.
  5. «Και θα σου λογισθή ως νηστεία ενώπιον του Κυρίου» (οπ.π., σσ. 284-285).
  6. Επιστολαί, 9, ΕΜΕ, σ. 79. Κατά τον όσιο Μάξιμο τον Ομολογητή, «επειδή φύσεως και χάριτος εις και ο αυτός ούκ εστι λόγος, ούκ εστιν απορίας άξιον, πως τινες των αγίων, ποτέ μέν παθών υπερείχον, ποτέ δε μάλλον υπέπιπτον πάθεσι, γινωσκόντων ημών, ότι το μέν θαύμα της χάριτος ήν, το δε πάθος της φύσεως» (Κεφάλαια περί Θεολογίας, 4, 20, Φιλοκαλία των Ιερών Νηπτικών, τ. Β’, σ. 113). Υπό την έννοια αυτή, κατανοούμε ότι ο Γέρων Ιωσήφ ερείδεται επί της οντολογικής διαφοράς μεταξύ χάριτος και φύσεως για να επισημάνει το γεγονός οτι η Θεία Χάρις ενισχύει τη δυναμική της φύσεως ως προς τα στοιχεία εκείνα που θα αναδείξουν την ελεύθερη άσκηση της προαιρέσεως του ανθρώπου. http://www.pemptousia.gr/2015/09/i-askitiki-tou-ponou-kata-ton-geronta-iosif-ton-isichasti/

Υλοποίηση Δράσεων επ’ αφορμής της Παγκόσμιας Ημέρας Alzheimer 2015 από το «Καρέλλειο – Μονάδα Alzheimer» της ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ


Χαλάνδρι,24- 07-2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Υλοποίηση Δράσεων επ’ αφορμής της Παγκόσμιας Ημέρας Alzheimer 2015 από το «Καρέλλειο – Μονάδα Alzheimer» της ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Στην κεντρική πλατεία του Δήμου Χαλανδρίου ολοκληρώθηκαν οι δράσεις που είχαν προγραμματιστεί από το ΚΑΡΕΛΛΕΙΟ – ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΝΟΣΟΥ ALZHEIMERτου Φιλανθρωπικού Οργανισμού«Αποστολή»της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Νόσου Alzheimer.

Είχε προηγηθεί διήμερη δράση στο εμπορικό κέντρο “Avenue” .

Στόχος του προγράμματος ήταν η όσο το δυνατόν ευρύτερη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του πληθυσμού σχετικά με τη νόσο, τους προδιαθεσικούς παράγοντες αυτής και τους τρόπους υποστήριξης ανοϊκών ατόμων από τα συγγενικά τους άτομα.

Παράλληλα, επιστημονικό προσωπικό της Μονάδας χορήγησε δωρεάν νευροψυχολογικούς ελέγχους (τεστ μνήμης) σε εκατοντάδεςσυμπολίτες μας άνω των 60 ετών, στοχεύοντας στην πρόληψη.


Ο Γενικός Διευθυντής της ''Αποστολής''κ.Δήμτσας Κωνσταντίνος μετέφερε στον Δήμαρχο Χαλανδρίουτην αγωνία του Αρχιεπισκόπου κ.Ιερωνύμουγια τους συμπολίτες μας που πλήττονται από αυτή τη σοβαρή νόσο. «Αυτή τη δύσκολη εποχή, πρόσθεσε ο κ.Δήμτσας, δίνουμε μεγάλη έμφαση στη στήριξη των συμπολιτών μας που βρίσκονται σε οικονομική ανέχεια και πάσχουν από σοβαρές ασθένειες όπως η νόσος Alzheimerκαι υλοποιούμε δράσεις με στόχο την ανακούφισή τους».

Η Υπεύθυνη του Καρελλείου-Μονάδα Alzheimer κ.Ευθυμιοπούλου Κατερίνα δήλωσε ότι το Καρέλλειο θα συνεχίσει παρόμοιες δράσεις τόσο στην Αθήνα όσο και σε ακριτικές περιοχές γιατί μέσα από αυτές οι άνθρωποι μπορούν να ζητήσουν βοήθεια και οι περιθάλποντες των ατόμων με άνοια μπορούν να γίνουν πιο αποτελεσματικοί στην φροντίδα που παρέχουν.

Από τη πλευρά του, ο Δήμαρχος Χαλανδρίου κ.Σίμος Ρούσσος ευχαρίστησε την Αρχιεπισκοπή και την «Αποστολή» για την κοινωνική τους προσφορά και τόνισε ότι διαχρονικά η Εκκλησία έχει βοηθήσει τον Ελληνισμό να σταθεί όρθιος στα δύσκολα. «Έχουμε μια συστηματική και μεθοδική  συνεργασία με την «Αποστολή» και το «Καρέλλειο»ώστε να μπορέσουμε να πετύχουμε μεγαλύτερο όφελος για τους συμπολίτες μας που έχουν μια πολύ δύσκολη καθημερινότητα. Υπάρχει ανάγκη υλοποίησης ανάλογων προγραμμάτωνγιατί μόνο όλοι μαζί μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες μιας συνεχώς αυξανόμενης οικονομικής κρίσης που μέρα με τη μέρααποτυπώνεται με το χειρότερο τρόπο στους συμπολίτες μας».

Στο εμπορικόκέντρο “Avenue” η υπεύθυνη διαχείρισης κ.Τελώνη Ειρήνη χαρακτήρισε σημαντική την δράση που διεξήγαγε το «Καρέλλειο Μονάδα Alzheimer» στο χώρο του εμπορικού η οποία έδωσε την ευκαιρία σε πολλούς επισκέπτες να ενημερωθούν σχετικά με τη νόσο και να εξετασθούν από το επιστημονικό προσωπικό της Μονάδαςενώ εξέφρασε την επιθυμία από κοινού διοργάνωσης νέων αντίστοιχων δράσεων.

Τέλος, η κ.Κατσούρη Ιωάννα,McsΕργοθεραπεύτρια, Καθηγήτρια Εφαρμογών, Τμήμα Εργοθεραπείας ΤΕΙ Αθήνας, Υποψήφια Διδάκτωρ ΑΠΘπροέβη στην εκτίμηση της ικανότητας ασφαλούς οδήγησης στο χώρο της Μονάδας. Η συγκεκριμένη δράση που έγινε με αφορμή τη Παγκόσμια Ημέρα για την Νόσο Alzheimerεντάσσεται στα πλαίσια διδακτορικής διατριβής με επιβλέπουσα την κ.ΜαγδαΤσολάκηΚαθηγήτρια ΑΠΘ, Νευρολόγο-Ψυχίατρο,Πρόεδρο Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Νόσου Alzheimer& Συναφών Διαταραχώνκαι έχει ως στόχο τηνεξεύρεση ενός αξιόπιστου εργαλείου αξιολόγησης της οδηγητικής ικανότητας του ατόμου, γεγονός το οποίο κρίνεται σημαντικόλόγω του αυξανόμενου ποσοστού των ηλικιωμένων με Νόσο Alzheimer και των κινδύνων πρόκλησης ατυχημάτων.

Καρέλλειο Ολοκληρωμένη Μονάδα Αντιμετώπισης Alzheimer και Συναφών Παθήσεων
Αφροδίτης 1 & Ηρώδου Αττικού Χαλάνδρι, 2130 227965

Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2015

130 ξεχωριστές ευκαιρίες για όλη την οικογένεια στον Πειραιά στην Ευαγγελίστρια Πειραιώς

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

130 ξεχωριστές ευκαιρίες για όλη την οικογένεια στον Πειραιά στην Ευαγγελίστρια Πειραιώς

Η ενορία Ευαγγελιστρίας Πειραιώς με αίσθημα ποιμαντικής ευθύνης και ανταποκρινόμενη στις ανάγκες των καιρών, διοργανώνει για 4η συνεχόμενη χρονιά, το τρίμηνο πρόγραμμα «ΕΝΟΡΙΑ εν δράσει...», από 1η Οκτωβρίου έως και 31 Δεκεμβρίου.


Συμμετέχοντας στην καθημερινή αγωνία του Μητροπολίτου Πειραιώς κ. Σεραφείμ, και αναζητώντας λύσεις στις δυσκολίες που καθημερινά λιγοστεύουν τις ελπίδες μας, η ενορία Ευαγγελιστρίας Πειραιώς με αίσθημα ποιμαντικής ευθύνης και ανταποκρινόμενη στις ανάγκες των καιρών, διοργανώνει για 4η συνεχόμενη χρονιά, το τρίμηνο πρόγραμμα «ΕΝΟΡΙΑ εν δράσει...», από 1η Οκτωβρίου έως και 31 Δεκεμβρίου. 
Μετά την αποδοχή και τη ζωντανή συμμετοχή των ενοριτών αλλά και των φίλων της Ενορίας τις προηγούμενες 3 χρονιές, ετοιμάστηκε ο νέος κύκλος του προγράμματος, με ακόμη περισσότερες δραστηριότητες και εκδηλώσεις, ελπίζοντας να αποτελέσουν αφορμές και σταθμοί για μια εποικοδομητική πορεία. 
Παράλληλα με τις Λατρευτικές συνάξεις του Ναού, θα προσφέρονται καθημερινές ευκαιρίες παρακολούθησης και συμμετοχής σε πολυποίκιλες και καινοτόμες δράσεις, που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερόντων. Έτσι, τα μέλη της Ενορίας και όσοι επιθυμούν, καθημερινά θα βρίσκουν ένα ζεστό καταφύγιο στην αγκαλιά της ενοριακής οικογένειας, που θα λειτουργεί ως αντίδοτο στη μοναξιά και την απομόνωση που ταλαιπωρούν πολλούς συνανθρώπους μας. 
Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει την Πέμπτη 1η Οκτωβρίου με αγρυπνία, ενώ η επίσημη έναρξη θα πραγματοποιηθεί με τον Αγιασμό που θα τελέσει ο Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιώς κ. Σεραφείμ, την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, στις 7.30 μ.μ. 

Το πρόγραμμα «ΕΝΟΡΙΑ εν δράσει...», περιλαμβάνει μεταξύ άλλων: 
• Ομιλίες, παρουσιάσεις και ελεύθερες συζητήσεις, 
 Αφιερώματα και ειδικές εκδηλώσεις, 
 Προβολή κινηματογραφικών ταινιών, 
 Μουσικές βραδιές, 
 Βιβλιοπαρουσιάσεις, 
 Προτάσεις μαγειρικής, 
 Παρασκευή προσφόρου και μοσχοθυμιάματος, 
 Δημιουργικές και χειρονακτικές δραστηριότητες, 
 Νεανικές εκδηλώσεις, 
 Παρουσίαση Βυζαντινής αγιογραφίας, 
 Θεατρικά δρώμενα, 
 Διαδραστικά παιχνίδια, 
 Εορταστκές επίκαιρες εκδηλώσεις, 
 Αιμοδοσία,
 Προληπτική οδοντιατρική εξέταση,
και πολλά ακόμη, που συνιστούν ένα γεμάτο πρόγραμμα 130 ξεχωριστών ευκαιριών για όλη την οικογένεια. 
Όσοι επιθυμούν καθημερινά θα βρίσκουν ένα ζεστό καταφύγιο μέσα στο ευλογημένο περιβάλλον της Ενορίας για να πάψει η μοναξιά να είναι ο πιο καλός μας ...σύντροφος.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τηλ.: 2104125619, Fax: 2104178947.

Πέμπτη  1  Οκτωβρίου  2015  9.30 μ.μ. - 0.30 π.μ.
Ιερά Αγρυπνία (Εσπερινός, Όρθρος και Θεία Λειτουργία)
Κυπριανού ιερομάρτυρος και Ιουστίνης μάρτυρος.
Θα κηρύξει ο Πρωτοπρεσβύτερος Σπυρίδων Βασιλάκος.

Παρασκευή  2  Οκτωβρίου  2015      6.30 μ.μ.
Πρόσφορο: Οι συμβολισμοί, η χρήση και η παρασκευή του
Οπ. Μαυρουδής Γκούμας θα μας διδάξει πώς παρασκευάζεται το πρόσφορο και θα μιλήσει για τη σημασία της συμμετοχής του πιστού στην προετοιμασία για τη Θεία Ευχαριστία μέσα από τη δοξολογική χρήση της ύλης.

Σάββατο  3  Οκτωβρίου  2015 10.00 π.μ.
Αγιασμός ενάρξεως Κατηχητικών Σχολείων

Σάββατο  3  Οκτωβρίου  2015 4.30 - 7.30 μ.μ.
‘‘Ενορία εν δημιουργία...’’
Θα δημιουργήσουμε με πολυμερή πηλό κοσμήματα και διακοσμητικά αντικείμενα με την προσωπική μας σφραγίδα και χειροτεχνήματα με το δικό μας γούστο.

Κυριακή  4  Οκτωβρίου  2015 9.30 π.μ.
‘‘Δέηση Μνήμης’’
Μετά το τέλος της Α´ Θείας Λειτουργίας «Δέηση για τα 166 χρόνια             από το θάνατο του ήρωα του 1821 Στρατηγού ΝΙΚΗΤΑΡΑ».                 
Ομιλητής ο Δρ Θεολογίας Δημήτριος Παναγιωτόπουλος.

Κυριακή  4  Οκτωβρίου  2015 7.30 μ.μ.
Επίσημη έναρξη του Προγράμματος «ΕΝΟΡΙΑΕΝΔΡΑΣΕΙ...»
Αγιασμός υπό του Σεβ. Μητροπολίτου Πειραιώς κ. Σεραφείμ.
Ανασκόπηση περσινού προγράμματος.

Δευτέρα  5  Οκτωβρίου  2015 7.30 μ.μ.
“Ενοριακό Αρχονταρίκι”
Ο Πρωτοπρεσβύτερος Σπυρίδων Τσιμούρης, Θεολόγος,
θα συζητήσει το θέμα «Τσαλακωμένη αγιότητα - η ευλογία της αποτυχίας»
με τον π. Χαράλαμπο Παπαδόπουλο, συγγραφέα, Εφημέριο Ιερού Ναού Αγίας Ειρήνης Ηρακλείου Κρήτης.

Τρίτη  6  Οκτωβρίου  2015     4.30 μ.μ.
Προτάσεις Μαγειρικής
Με τον Καθηγητή Μαγειρικής Παναγιώτη Αλεξόπουλο.

Τρίτη  6  Οκτωβρίου  2015     7.30 μ.μ.
Προβολή της ταινίας «Όνειρα του ουρανού» (διάρκεια 1.40’)

Τετάρτη  7  Οκτωβρίου  2015 7.00 μ.μ.
Ιερά Παράκληση προς την Υπεραγία Θεοτόκο
Ομιλία με θέμα «Εκκλησία και σωτηρία»
Ομιλητής ο Αρχιμανδρίτης Αλέξιος Ιστρατόγλου.

Τετάρτη  7  Οκτωβρίου  2015 8.15 μ.μ.
Ακολουθία Ιερού Ευχελαίου

Τετάρτη  7  Οκτωβρίου  2015 9.30 μ.μ. - 0.30 π.μ.
Ιερά Αγρυπνία (Εσπερινός, Όρθρος και Θεία Λειτουργία)
Πελαγίας οσίας, Πελαγίας παρθενομάρτυρος, Ταϊσίας.
Ιερουργούντος του Σεβ. Μητροπολίτου Λευκάδος και Ιθάκης κ. Θεοφίλου.

Πέμπτη  8  Οκτωβρίου  2015  7.30 μ.μ.
Μουσική αναδρομή σε  Έλληνες συνθέτες
Μουσικό αφιέρωμα σε γνωστούς Έλληνες συνθέτες, θα μας παρουσιάσει η 25μελής Μουσική Χορωδία του Πνευματικού Κέντρου Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Αχαρνών.
Διεύθυνση χορωδίας: Πρωτοψάλτης Γεώργιος Κουμπανάκης
Μουσική επιμέλεια προγράμματος: Ιωάννης Καλογήρου
Σολιστ πιάνου: Ελευθέριος Μαυρομμάτης.

Παρασκευή  9  Οκτωβρίου  2015      7.30 μ.μ.
Παραμύθια λαϊκά ζυμωμένα με τη σοφία της ζωής
Λαϊκά παραμύθια της προφορικής παράδοσης απ' τις άκρες της οικουμένης και τα βαθύτερα της ανθρώπινης ψυχής, που κουβαλούν τη συμπυκνωμένη εμπειρία του κόσμου που διασώθηκε, επειδή είχε να πει πράγματα σημαντικά κρυμμένα πίσω από μεγάλα ψέματα.
Ιστορίες του χθες για να μπολιαστεί το δέντρο της ζήσης του παρόντος και να καρπίσει με ελπίδα και θάρρος το αύριο των ανθρώπων ...                     
Αφήγηση: Δημήτρης Β. Προύσαλης.

Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2015

Ιστολόγιο Τάλαντο : Ιστοσελίδες με εκκλησιαστικές ειδήσεις στην Ελλάδα...

Ιστολόγιο Τάλαντο : Ιστοσελίδες με εκκλησιαστικές ειδήσεις στην Ελλάδα...: Στο ελληνικό διαδύκτιο υπάρχουν και λειτουργούν  αρκετά πρακτορεία εκκλησιαστικών  ειδήσεων τα οποία κάνουν πολύ σοβαρή δουλειά και προβάλου...

Ο Κύριος απέναντι στη δοκιμασίαΑλλά βέβαια ο Κύριος δε θεραπεύει συνεχώς. Μερικούς τους αφήνει να υποφέρουν για το καλό των ιδίων και των ανθρώπων του περιβάλλοντός τους. Διαπίστωσα συχνά ότι οι άνθρωποι που υποφέρουν ή πέρασαν μεγάλες δοκιμασίες  είναι άνθρωποι δυνατοί. Απέκτησαν μια άλλη θεώρηση της ζωής , μερικές δεξιότητες τις οποίες δεν έχουν οι άνθρωποι που δεν πέρασαν δοκιμασίες. Η δοκιμασία μπορεί να γίνει δεκτή και ως ένα δώρο, ως ένας εμπλουτισμός. Μερικοί εκλαμβάνουν τη δοκιμασία ως μια αδικία, σαν κάτι που δε θα έπρεπε να τους είχε συμβεί. Αυτό συμβαίνει, γιατί αυτοί συγκρίνονται με τους άλλους. Όμως αυτό δεν έχει κανένα νόημα. Ο κάθε άνθρωπος πρέπει  να διάγει τη ζωή που του δόθηκε. Ο καθένας έχει τη δική του σχέση με τη δοκιμασία. Ο καθένας  μπορεί να κερδίσει κάτι από τη δοκιμασία. Πιστεύω ότι αυτό που πρέπει να μας βοηθά είναι η συνείδηση ότι ο Θεός επιτρέπει αυτή τη δοκιμασία και ότι αυτή έχει κάποιο σκοπό, έστω κι αν δεν τον γνωρίζουμε. Αυτή η συνείδηση, ή καλύτερα αυτή η εμπιστοσύνη, μας βοηθά να σηκώσουμε το σταυρό μας με γαλήνη.
Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι η πίστη στο Θεό μας βοηθά να σηκώσουμε μία μεγάλη δοκιμασία. Να ξαναθυμηθούμε όμως ότι, αν περάσαμε μια δοκιμασία, δεν επιθυμούμε να είμαστε μέσα στη δοκιμασία, γιατί ούτε η Εκκλησία και ούτε οι άνθρωποι το επιθυμούν. Να απομακρύνουμε  ,αν μπορούμε, τη δοκιμασία; Ναι! Αλλά να μην αποφύγουμε το σταυρό που μας σώζει. Ο Κύριος δεν ευλογεί μια παρόμοια στάση. Δηλαδή ο Κύριος μας ζητεί να σηκώνουμε ο καθένας το σταυρό , το σταυρό της αυταπαρνήσεως του εαυτού. Χωρίς σταυρό δεν υπάρχει σωτηρία. Η σωτηρία δεν μας δίνεται μόνο με το Σταυρό του Κυρίου, αλλά και με την άρση του προσωπικού σταυρού∙ όταν περνάμε δια μέσου ενός πειρασμού, μιας αρρώστιας, ενός πόνου, μιας συμφοράς, συναντιόμαστε με το σταυρό που πρέπει να σηκώσουμε και αυτός γίνεται αληθινά ο σταυρός της σωτηρίας μας.
Να είμαστε πεπεισμένοι ότι ο σταυρός μας είναι απαραίτητος για να σωθούμε. Να ζητάμε από τον Κύριο υγεία και καθετί καλό, αλλά να του ζητάμε και τη δύναμη ν’ αποδεχθούμε τη δοκιμασία, όταν μας αποστέλλεται. Να ζητάμε από τον Κύριο να μας ενισχύει στην πίστη, για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε απέναντι σε όλους τους πειρασμούς που μας συμβαίνουν. Να του ζητάμε να μας βοηθήσει να βαστάζουμε με χαρά τη δοκιμασία. Ο άγιος Ισαάκ ο Σύρος έλεγε: «Ψάξε να βρεις ένα γιατρό πριν αρρωστήσεις και προσευχήσου πριν την έλευση του πειρασμού».
Να προετοιμαζόμαστε να υποφέρουμε τη φυσική ή ηθική δοκιμασία. Όμως για να μπορέσουμε να υπομείνουμε τη δοκιμασία  και να ωφεληθούμε από αυτήν, πρέπει να ταπεινωθούμε. Να μην ταρασσόμαστε, βλέποντας ότι η δοκιμασία είναι μια πραγματικότητα που δεν μπορούμε ν’ αποφύγουμε , ένα πρόβλημα που δεν μπορούμε να επιλύσουμε , ένα μυστήριο για το καλό μας, για την πνευματική μας πρόοδο, που μας ενώνει με τη δοκιμασία του Κυρίου ο οποίος είχε έλεος για μας και μας έσωσε, γιατί μας αγαπάει. Είναι ένα μυστήριο που μας ενώνει με τον Κύριο ακόμη και τότε, όταν μας αφήνει να υποφέρουμε , και που μας σκουπίζει τα δάκρυα τότε, όταν γνωρίζει ότι υποφέρουμε για το καλό μας.
Εμείς δεν είμαστε μόνοι. Ο Θεός είναι μαζί μας. Να πιστεύουμε ότι ο φύλακας άγγελός μας μας συνοδεύει παντού, ότι η μητέρα του Κυρίου μας προστατεύει και στις καλές περιστάσεις και στις κακές. Να πιστεύουμε ότι το έλεος του Κυρίου μας συνοδεύει παντού.


Πηγή: «Ο Γέροντας Θεόφιλος Παραϊάν
Χωρίς φως, φωτισμένος»
Μετάφραση- επιμέλεια:
Πρωτοπρ. Κωνσταντίνος Καραϊσαρίδης

Εκδόσεις ΑΘΩΣ

Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου 2015

Ο Απόστολος της Κυριακής 20 Σεπτεμβρίου 2015


stayr῎Εχω πεθάνει
στὸν σταυρὸ
μαζὶ μὲ τὸν Χριστό.
Τώρα πιὰ δὲν ζῶ ἐγώ,
ἀλλὰ ζεῖ
στὸ πρόσωπό μου ὁ Χριστός.


(Γαλ. β´ 16-20) 
Αδελφοί, εἰδότες ὅτι οὐ δικαιοῦται ἄνθρωπος ἐξ ἔργων νόμου ἐὰν μὴ διὰ πίστεως ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, καὶ ἡμεῖς εἰς Χριστὸν ᾿Ιησοῦν ἐπιστεύσαμεν, ἵνα δικαιωθῶμεν ἐκ πίστεως Χριστοῦ καὶ οὐκ ἐξ ἔργων νόμου, διότι οὐ δικαιωθήσεται ἐξ ἔργων νόμου πᾶσα σάρξ. Εἰ δὲ ζητοῦντες δικαιωθῆναι ἐν Χριστῷ εὑρέθημεν καὶ αὐτοὶ ἁμαρτωλοί, ἆρα Χριστὸς ἁμαρτίας διάκονος; Μὴ γένοιτο. Εἰ γὰρ ἃ κατέλυσα ταῦτα πάλιν οἰκοδομῶ, παραβάτην ἐμαυτὸν συνίστημι. ᾿Εγὼ γὰρ διὰ νόμου νόμῳ ἀπέθανον, ἵνα Θεῷ ζήσω. Χριστῷ συνεσταύρωμαι· ζῶ δὲ οὐκέτι ἐγώ, ζῇ δὲ ἐν ἐμοὶ Χριστός· ὃ δὲ νῦν ζῶ ἐν σαρκί, ἐν πίστει ζῶ τῇ τοῦ υἱοῦ τοῦ Θεοῦ τοῦ ἀγαπήσαντός με καὶ παραδόντος ἑαυτὸν ὑπὲρ ἐμοῦ.

Απόδοση σε απλή γλώσσα
Αδελφοί, ξέρουμε πὼς ὁ ἄνθρωπος δὲν μπορεῖ νὰ σωθεῖ μὲ τὴν τήρηση τῶν διατάξεων τοῦ νόμου. Αὐτὸ γίνεται μόνο μὲ τὴν πίστη στὸν ᾿Ιησοῦ Χριστό. Γι’αὐτὸ κι ἐμεῖς πιστέψαμε στὸν ᾿Ιησοῦ Χριστό, γιὰ νὰ δικαιωθοῦμε μὲ τὴν πίστη στὸν Χριστὸ κι ὄχι μὲ τὴν τήρηση τοῦ νόμου· γιατὶ μὲ τὰ ἔργα τοῦ νόμου δὲν θὰ σωθεῖ κανένας ἄνθρωπος. ῍Αν ὅμως, ζητώντας νὰ σωθοῦμε ἀπὸ τὸν Χριστό, βρεθήκαμε νὰ εἴμαστε κι ἐμεῖς ἁμαρτωλοὶ ὅπως οἱ ἐθνικοί, σημαίνει τάχα πὼς ὁ Χριστὸς ὁδηγεῖ στὴν ἁμαρτία; ῎Οχι βέβαια! Γιατί, ἂν ὅ,τι γκρέμισα τὸ ξαναχτίζω, εἶναι σὰν νὰ ὁμολογῶ πὼς ἔκανα λάθος ὅταν τὸ γκρέμιζα. Κι ἀληθινά, μὲ κριτήριο τὸν νόμο, ἔχω πεθάνει γιὰ τὴ θρησκεία τοῦ νόμου, γιὰ νὰ βρῶ τὴ ζωὴ κοντὰ στὸν Θεό. ῎Εχω πεθάνει στὸν σταυρὸ μαζὶ μὲ τὸν Χριστό. Τώρα πιὰ δὲν ζῶ ἐγώ, ἀλλὰ ζεῖ στὸ πρόσωπό μου ὁ Χριστός. Κι ἡ τωρινὴ σωματική μου ζωὴ εἶναι ζωὴ βασισμένη στὴν πίστη μου στὸν Υἱὸ τοῦ Θεοῦ, ποὺ μὲ ἀγάπησε καὶ πέθανε ἑκούσια γιὰ χάρη μου.


Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 20 Σεπτεμβρίου 2015 - Μετά την Ύψωσιν


stayros῞Οποιος θέλει
νὰ μὲ ἀκολουθήσει,
ἂς ἀπαρνηθεῖ τὸν ἑαυτό του,
ἂς σηκώσει τὸν σταυρό του
κι ἂς μὲ ἀκολουθεῖ.

(Μαρκ. η´ 34-θ´ 1)
Εἶπεν ὁ Κύριος· ῞Οστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι. ῝Ος γὰρ ἂν θέλῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι, ἀπολέσει αὐτήν· ὃς δ᾿ ἂν ἀπολέσῃ τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ τοῦ εὐαγγελίου, οὗτος σώσει αὐτήν. Τί γὰρ ὠφελήσει ἄνθρωπον ἐὰν κερδήσῃ τὸν κόσμον ὅλον, καὶ ζημιωθῇ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ; ῍Η τί δώσῃ ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ; ῝Ος γὰρ ἐὰν ἐπαισχυνθῇ με καὶ τοὺς ἐμοὺς λόγους ἐν τῇ γενεᾷ ταύτῃ τῇ μοιχαλίδι καὶ ἁμαρτωλῷ, καὶ ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπαισχυνθήσεται αὐτὸν ὅταν ἔλθῃ ἐν τῇ δόξῃ τοῦ Πατρὸς αὐτοῦ μετὰ τῶν ἀγγέλων τῶν ἁγίων. Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς· ᾿Αμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι εἰσί τινες τῶν ὧδε ἑστηκότων, οἵτινες οὐ μὴ γεύσωνται θανάτου ἕως ἂν ἴδωσι τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ ἐληλυθυῖαν ἐν δυνάμει.

Απόδοση σε απλή γλώσσα
Εἶπε ὁ Κύριος· «῞Οποιος θέλει νὰ μὲ ἀκολουθήσει, ἂς ἀπαρνηθεῖ τὸν ἑαυτό του, ἂς σηκώσει τὸν σταυρό του κι ἂς μὲ ἀκολουθεῖ. Γιατὶ ὅποιος θέλει νὰ σώσει τὴ ζωή του θὰ τὴ χάσει· ὅποιος ὅμως χάσει τὴ ζωή του ἐξαιτίας μου καὶ ἐξαιτίας τοῦ εὐαγγελίου, αὐτὸς θὰ τὴ σώσει. Τί θὰ ὠφεληθεῖ ὁ ἄνθρωπος, ἂν κερδίσει ὁλόκληρο τὸν κόσμο ἀλλὰ χάσει τὴ ζωή του; Τί μπορεῖ νὰ δώσει ὁ ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα γιὰ τὴ ζωή του; ῞Οποιος, ζώντας μέσα σ’ αὐτὴ τὴ γενιὰ τὴν ἄπιστη κι ἁμαρτωλή, ντραπεῖ γιὰ μένα καὶ γιὰ τὴ διδασκαλία μου, θὰ ντραπεῖ γι’ αὐτὸν καὶ ὁ Υἱὸς τοῦ ᾿Ανθρώπου, ὅταν ἔρθει μὲ ὅλη τὴ λαμπρότητα τοῦ Πατέρα του, μαζὶ μὲ τοὺς ἁγίους ἀγγέλους». Τοὺς ἔλεγε ἀκόμη ὁ ᾿Ιησοῦς· «Σᾶς βεβαιώνω πὼς ὑπάρχουν μερικοὶ ἀνάμεσα σ’ αὐτοὺς ποὺ βρίσκονται ἐδῶ, οἱ ὁποῖοι δὲν θὰ γευτοῦν τὸν θάνατο, πρὶν δοῦν νὰ ἔρχεται δυναμικὰ ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ».

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...