Τρίτη 25 Ιουνίου 2024

Ερωτήσεις, απαντήσεις

 

Ερωτήσεις, απαντήσεις

α) Ποιους αγαπάει ιδιαίτερα  ο Θεός;

Αυτούς που αγαπούν τον Υιό Του. Το έχει πει ο Ίδιος ο Χριστός στους Μαθητές Του με τα εξής λόγια:

« αὐτὸς γὰρ ὁ πατὴρ φιλεῖ ὑμᾶς, ὅτι ὑμεῖς ἐμὲ πεφιλήκατε,… » (Ιω.  ιστ’,  27).

β) Ποιος αγαπάει το Χριστό;

Το έχει πει ο Ίδιος με τα εξής λόγια:

« ὁ ἔχων τὰς ἐντολάς μου καὶ τηρῶν αὐτὰς, ἐκεῖνός ἐστιν ὁ ἀγαπῶν με· ὁ δὲ ἀγαπῶν με ἀγαπηθήσεται ὑπὸ τοῦ πατρός μου, καὶ ἐγὼ ἀγαπήσω αὐτὸν καὶ ἐμφανίσω αὐτῷ ἐμαυτόν. »(  Ιω. ιδ’, 21 ).

γ) Ποιος   μπορεί να τηρεί  τις εντολές του Χριστού;

Το έχει πει ο  Ίδιος με τα εξής λόγια:

«  ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος, ὑμεῖς τὰ κλήματα. ὁ μένων ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν αὐτῷ, οὗτος φέρει καρπὸν πολύν, ὅτι χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν.» ( Ιω. ιε’, 5). 

δ) Πώς μένει ο πιστός εν Χριστώ;

Το έχει πει ο Ίδιος, εκτός των άλλων, και  με τα εξής λόγια:

« ὁ τρώγων μου τὴν σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἐν ἐμοὶ μένει, κἀγὼ ἐν αὐτῷ.» (  Ιω. στ’, 56).

ε) Τι θα συμβεί σε όποιον αγαπάει το Χριστό:

Το έχει πει ο Ίδιος, εκτός των άλλων, και  με τα εξής λόγια:

« Ἐάν τις ἀγαπᾷ με, τὸν λόγον μου τηρήσει, καὶ ὁ πατήρ μου ἀγαπήσει αὐτόν, καὶ πρὸς αὐτὸν ἐλευσόμεθα καὶ μονὴν παρ’ αὐτῷ ποιησόμεν. (  Ιω. ιδ’, 23).

στ) Τι ζητάει ο Θεός από τον άνθρωπο;

Το έχει πει ο  Προφήτης  με τα εξής λόγια:

« εἰ ἀνηγγέλη σοι, ἄνθρωπε, τί καλόν; ἢ τί Κύριος ἐκζητεῖ παρὰ σοῦ ἀλλ᾿ ἢ τοῦ ποιεῖν κρίμα καὶ ἀγαπᾶν ἔλεον καὶ ἕτοιμον εἶναι τοῦ πορεύεσθαι μετὰ Κυρίου Θεοῦ σου;»   (Μιχ. Στ’, 8).

ζ)  Πότε ο άνθρωπος πορεύεται μετά Κυρίου του Θεού  του;

Όταν βιώνει τα παραπάνω και άλλα γνωσ                                                        

Ιωάννης Χ. Δήμος  πτχ. Θεολ. & Φιλοσ. Πανεπιστημίου Αθηνών.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...