Παρασκευή 28 Μαΐου 2010

Κριτές

Κεφάλαιον Ζ΄1-7

ΚΑΙ ὤρθρισεν ῾Ιεροβάαλ (αὐτός ἐστι Γεδεὼν) καὶ πᾶς ὁ λαὸς μετ᾿ αὐτοῦ καὶ παρενέβαλον ἐπὶ πηγὴν ᾿Αράδ, καὶ παρεμβολὴ Μαδιὰμ ἦν αὐτῷ ἀπὸ βορρᾶ ἀπὸ Γαβαὰθ ᾿Αμωρὰ ἐν κοιλάδι. 2 καὶ εἶπε Κύριος πρὸς Γεδεών· πολὺς ὁ λαὸς ὁ μετὰ σοῦ, ὥστε μὴ παραδοῦναί με τὴν Μαδιὰμ ἐν χειρὶ αὐτῶν, μή ποτε καυχήσηται ᾿Ισραὴλ ἐπ᾿ ἐμὲ λέγων· ἡ χείρ μου ἔσωσέ με· 3 καὶ νῦν λάλησον δὴ ἐν ὠσὶ τοῦ λαοῦ λέγων· τίς ὁ φοβούμενος καὶ δειλός; ἐπιστρεφέτω καὶ ἐκχωρείτω ἀπὸ ὄρους Γαλαάδ. καὶ ἐπέστρεψεν ἀπὸ τοῦ λαοῦ εἴκοσι καὶ δύο χιλιάδες, καὶ δέκα χιλιάδες ὑπελείφθησαν. 4 καὶ εἶπε Κύριος πρὸς Γεδεών· ἔτι ὁ λαὸς πολύς ἐστι· κατένεγκον αὐτοὺς πρὸς τὸ ὕδωρ, καὶ ἐκκαθαρῶ σοι αὐτὸν ἐκεῖ· καὶ ἔσται ὃν ἐὰν εἴπω πρὸς σέ, οὗτος πορεύσεται σὺν σοί, αὐτὸς πορεύσεται σὺν σοί· καὶ πᾶς, ὃν ἐὰν εἴπω πρός σε· οὗτος οὐ πορεύσεται μετὰ σοῦ, αὐτὸς οὐ πορεύσεται μετὰ σοῦ. 5 καὶ κατήνεγκε τὸν λαὸν πρὸς τὸ ὕδωρ· καὶ εἶπε Κύριος πρὸς Γεδεών· πᾶς, ὃς ἂν λάψῃ τῇ γλώσσῃ αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ ὕδατος ὡς ἐὰν λάψῃ ὁ κύων, στήσεις αὐτὸν κατὰ μόνας, καὶ πᾶς, ὃς ἐὰν κλίνῃ ἐπὶ τὰ γόνατα αὐτοῦ πιεῖν. 6 καὶ ἐγένετο ὁ ἀριθμὸς τῶν λαψάντων ἐν χειρὶ αὐτῶν πρὸς τὸ στόμα αὐτῶν τριακόσιοι ἄνδρες, καὶ πᾶν τὸ κατάλοιπον τοῦ λαοῦ ἔκλιναν ἐπὶ τὰ γόνατα αὐτῶν πιεῖν ὕδωρ. 7 καὶ εἶπε Κύριος πρὸς Γεδεών· ἐν τοῖς τριακοσίοις ἀνδράσι τοῖς λάψασι σώσω ὑμᾶς καὶ δώσω τὴν Μαδιὰμ ἐν χειρί σου, καὶ πᾶς ὁ λαὸς πορεύσονται ἀνὴρ εἰς τόν τόπον αὐτοῦ.


Αποδοση.


 Και ξημέρωσε ο Ιεροβάαλ( αυτός είναι ο Γεδεών) και όλος ο λαός μαζί του και κατασκήνωσαν στην πηγή Αράδ, και οι Μαδιαμίτες κατασκήνωσαν βόρεια στη Γαβαάθ Αμωρά στην κοιλάδα. και είπε ο Κύριος στον Γεδεών. Είναι πολύς ο λαός που είναι μαζί σου για να σας παραδώσω στα χέρια σας  την Μαδιάμ, μήπως μου καυχηθεί ο λαός του Ισραήλ λέγωντας ότι με τη δύναμή των χεριών τους νίκησαν.  και τώρα μίλησε στα αυτιά του λαού και πες τους. ποιος είναι δειλός; ας γυρίσει και να φύγει απο το όρος Γαλαάδ. και έφυγαν απο τον λαό είκοσιδύο χιλιάδας και έμειναν δέκα χιλιάδες. και είπε ο Κύριος στο Γεδεών. ο λαός είναι πολύς.  κατέβασέ τους στο νερό, και θα τους ξεχωρίσω εκεί. και όποιον σου πω  ότι θα έρθει μαζί σου θα έρθει μαζί σου. και όποιον   σου πω δεν θα έρθει μαζί σου δε θα έρθει μαζί σου.  και κατέβασε τον λαό στο νερό. και είπε ο Κύριος στο Γεδεών. όποιος  θα πιεί νερό με τη γλώσσα του όπως πίνει ο σκύλος, θα τον απομονώσεις, το ίδιο και  όποιος θα πιεί νερό σκύβωντας με τα γόνατα. και ο αριθμός αυτών που ήπιαν νερό με το χέρι στο στόμα  τους ήταν τριακόσιοι άνδρες, και όλοι οι υπόλοιποι γονάτισαν να πιούν νερό. και είπε ο Κύριος στο Γεδεών. Με τους τριακόσιους αυτούς άνδρες θα σας σώσω και θα δώσω την Μαδιάμ στα χέρια σου και όλος ο λαός ας πάει στον τόπο του. 

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...