Σάββατο, 6 Νοεμβρίου 2010

Πρός φιλογενείς και φιλόμουσους

"Σοφίαν και παιδείαν ο εξουθενών ταλαίπορος.
Άυτη γαρ λαόν όσιον και σπέρμα άμεμπτον ερρώσατω εξ έθνους θλιβόντων."
                                                                                                        σοφ. Σολομ.


 ...Δεν αρκεί, λέγει, το να μην επροδώκατε  την πατρίδα, αλλ' αμάρτημα λογίζεται και το να μην την  ωφελήσατε. Προδότης αυτής είναι , λέγει, όστις δεν ελεεί την πτωχείαν της, δεν ενδύει τη γύμνωσίν της , και δεν την ωφελεί διαφόρως με τους κόπους του. Δεν εγνωρίαμεν έτι ότι το γένος μας ζητεί τώρα μάλλον την πρέπουσαν βοήθειαν και συνδρομήν; ή επιθυμούμεν να το ίδωμεν απηυδυσμένον , και εις τον προλαβόντα βόρβορον της αμαθείας πάλιν κυλιόμενον; Διά τί  να μη συντρέξωμεν όλοι τώρα οπού άρχεται να ανατέλλη πάλιν ο λαμπροφόρος ήλιος του φωτισμού του γένους, όπου να απολαύσωμεν και ημείς μετ' ολίγον τους της προθυμίας και συνδρομής μας επαινετούς αειμνήστους και αμαράντους στεφάνους; Τι μας ωφελούν τα μάται πλούτη, αν μένωμεν  διά πάντα αμαθείς και χαμαίζηλοι, και αν εκ τουναντίου, δεν ήμεθα φιλόμουσοι; πρέπει  βέβαια να φιλοτιμηθώμεν ,οπού ,αν ημείς εμείναμεν εκ περιστάσεως αμαθείς, καν οι απόγονοί μας να φωτισθώσι και να λάμψωσι πάλιν , ως πολύφωτοι αστέρες....

Μανουήλ Βερνάρδου Κρή
Ερμής ο Λόγιος
1 Ιουνίου 1812

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...