Τρίτη, 3 Ιουνίου 2014

Αιμοδοσία στον Ιερό Να­ό Κοι­μή­σε­ως Θε­ο­τό­κου Παλαιού Φαλή­ρου


«Όσοι έχουν πνευματική αγάπη,…αγαπούν χωρίς να σκέπτονται αν τους αγαπούν ή δεν τους αγαπούν οι άλλοι…. Θέλουν όλο να δίνουν και να δίνονται,…».
                   (Γέροντος Παϊσίου Αγιορείτου)

Ιούνιος. Προάγγελος θερινών διακοπών και προανάκρουσμα αναψυχής, έστω και ολιγοήμερης, για τους περισσότερους. Ταυτόχρονα, ο ίδιος μήνας αποτελεί και μήνα μέγιστης ανάγκης για αίμα. Τα νοσοκομεία της χώρας βοούν. Ίσως η αύξηση των τροχαίων ατυχημάτων αυτή την εποχή, αλλά σίγουρα και η απουσία αιμοδοτών από τα μεγάλα αστικά κέντρα – λόγω θέρους, δημιουργούν εφιαλτική ατμόσφαιρα για ασθενείς, τραυματίες, μεταγγιζόμενους, παιδιά με μεσογειακή αναιμία, καρκινοπαθείς...
Η πρόσκληση για βοήθεια απευθύνεται προς όλους μας. Το προσκλητήριο της ενοριακής «ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΑΣ της ΑΓΑΠΗΣ» μάς καλεί να δώσουμε αίμα. Να μεταγγίσουμε ελπίδα και πνοή στους αδελφούς μας που έχουν ανάγκη για ζωή. Σας προσκαλούμε να γίνεται μέρος της κίνησης αγάπης. Να προσέλθετε και να δώσετε αίμα ή να συνεισφέρετε στο έργο της ενημέρωσης, παρακινώντας άλλους.
Η  ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ θα πραγματοποιηθεί στα μέσα του Ιουνίου, το

Σαββατοκύριακο 14 και 15 Ιουνίου

ώρες: 10.00 π.μ. έως 1.00 μ.μ.
στον  Ιερό Να­ό  Κοι­μή­σε­ως  Θε­ο­τό­κου  Παλαιού Φαλή­ρου. 
Δίνουμε αίμα ή βοηθούμε με κάθε τρόπο. Για το σκοπό αυτό ενημερώνουμε και άλλους. Έντυπα που μπορούν να τοποθετηθούν σε κεντρικά σημεία (είσοδο πολυκατοικίας, καταστήματα, κολώνες, κ.ά.) θα βρείτε στην ιστοσελίδα της ενορίας, στη σελίδα μας στο facebook και στο παγκάρι του ναού μας. Εκτυπώστε, προωθήστε, αναρτήστε, ανα-κοινοποιείστε. Έτσι, το καλοκαίρι μπορεί να αποκτήσει μια νότα χαράς, μια απόχρωση αγάπης κι ελπίδας για όλους.
Σας περιμένουμε….
Ιερός Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου Παλαιού Φαλήρου


Κυριακή, 1 Ιουνίου 2014

Προσευχή για τις εξετάσεις μαθητών, για φώτιση και καλά αποτελέσματα!


Εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἀμήν.
Δόξα σοι, Χριστὲ ὁ Θεός, ἡ ἐλπὶς ἡμῶν, δόξα σοι.
Βασιλεῦ
Οὐράνιε, Παράκλητε, τὸ Πνεῦμα τῆς Ἀληθείας, ὁ Πανταχοῦ Παρὼν καὶ τὰ Πάντα Πληρῶν, ὁ Θησαυρός τῶν Ἀγαθῶν καὶ Ζωῆς Χορηγός, ἐλθὲ καὶ σκήνωσον ἐν ἡμῖν καὶ καθάρισον ἡμᾶς ἀπὸ πάσης κηλῖδος καὶ σῶσον, Ἀγαθὲ τὰς ψυχὰς ἡμῶν.


Ἄξιόν ἐστιν ὡς ἀληθῶς μακαρίζειν σε τὴν Θεοτόκον, τὴν ἀειμακάριστον καὶ παναμώμητον καὶ μητέρα τοῦ Θεοῦ ἡμῶν. Τὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβεὶμ καὶ ἐνδοξοτέραν ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφείμ, τὴν ἀδιαφθόρως Θεὸν Λόγον τεκοῦσαν, τὴν ὄντως Θεοτόκον, σὲ μεγαλύνομεν
ΣΩΣΟΝ με, Κύριε, ὅτι ἐκλέλοιπεν ὅσιος, ὅτι ὠλιγώθησαν αἱ ἀλήθειαι ἀπὸ τῶν υἱῶν τῶν ἀνθρώπων.  μάταια ἐλάλησεν ἕκαστος πρὸς τὸν πλησίον αὐτοῦ, χείλη δόλια ἐν καρδίᾳ, καὶ ἐν καρδίᾳ ἐλάλησε κακά.  ἐξολοθρεύσαι Κύριος πάντα τὰ χείλη τὰ δόλια καὶ γλῶσσαν μεγαλοῤῥήμονα.  τοὺς εἰπόντας· τὴν γλῶσσαν ἡμῶν μεγαλυνοῦμεν, τὰ χείλη ἡμῶν παρ᾿ ἡμῖν ἐστι· τίς ἡμῶν Κύριός ἐστιν;  ἀπὸ τῆς ταλαιπωρίας τῶν πτωχῶν καὶ ἀπὸ τοῦ στεναγμοῦ τῶν πενήτων, νῦν ἀναστήσομαι, λέγει Κύριος· θήσομαι ἐν σωτηρίῳ, παῤῥησιάσομαι ἐν αὐτῷ.  τὰ λόγια Κυρίου λόγια ἁγνά, ἀργύριον πεπυρωμένον, δοκίμιον τῇ γῇ κεκαθαρισμένον ἑπταπλασίως.  σύ, Κύριε, φυλάξαις ἡμᾶς καὶ διατηρήσαις ἡμᾶς ἀπὸ τῆς γενεᾶς ταύτης καὶ εἰς τὸν αἰῶνα.  κύκλῳ οἱ ἀσεβεῖς περιπατοῦσι· κατὰ τὸ ὕψος σου ἐπολυώρησας τοὺς υἱοὺς τῶν ἀνθρώπων.

Μαρία Μήτηρ Χριστοῦ τοῦ Κτίστου, βίβλος Θεοῦ ἡ πανσφράγιστος, οὐρανῶν ἐν βίβλοις, σαῖς λιταῖς ἁγνὴ, κἀμὲ γράψον.


Ὡς οὖσα φωτοειδῂς, Πανάχραντε Θεογενήτρια, φωτιστικαῖς πρεσβείαις σου ἁγνὴ σκοτισθέντα μὲ φώτισον καὶ τοῦ φωτὸς βαδίζειν μέ, τάς θείας τρίβους, καταξίωσον.


Ευαγγέλιον

(Ιωάνν. ιδ΄12-26)
Αμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὁ πιστεύων εἰς ἐμέ, τὰ ἔργα ἃ ἐγὼ ποιῶ κἀκεῖνος ποιήσει, καὶ μείζονα τούτων ποιήσει, ὅτι ἐγὼ πρὸς τὸν πατέρα μου πορεύομαι,   καὶ ὅτι ἂν αἰτήσητε ἐν τῷ ὀνόματί μου, τοῦτο ποιήσω, ἵνα δοξασθῇ ὁ πατὴρ ἐν τῶ υἱῷ.   ἐάν τι αἰτήσητε ἐν τῷ ὀνόματί μου, ἐγὼ ποιήσω.   ᾿Εὰν ἀγαπᾶτέ με, τὰς ἐντολὰς τὰς ἐμὰς τηρήσατε,   καὶ ἐγὼ ἐρωτήσω τὸν πατέρα καὶ ἄλλον παράκλητον δώσει ὑμῖν, ἵνα μένῃ μεθ᾿ ὑμῶν εἰς τὸν αἰῶνα,   τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὃ ὁ κόσμος οὐ δύναται λαβεῖν, ὅτι οὐ θεωρεῖ αὐτὸ οὐδὲ γινώσκει αὐτό· ὑμεῖς δὲ γινώσκετε αὐτό, ὅτι παρ᾿ ὑμῖν μένει καὶ ἐν ὑμῖν ἔσται.   οὐκ ἀφήσω ὑμᾶς ὀρφανούς· ἔρχομαι πρὸς ὑμᾶς. Ταῦτα λελάληκα ὑμῖν παρ᾿ ὑμῖν μένων   ὁ δὲ παράκλητος, τὸ Πνεῦμα τὸ ῞Αγιον ὃ πέμψει ὁ πατὴρ ἐν τῷ ὀνόματί μου, ἐκεῖνος ὑμᾶς διδάξει πάντα καὶ ὑπομνήσει ὑμᾶς πάντα ἃ εἶπον ὑμῖν.  


ΕΥΧΗ
Δεσπότα Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Υἱὲ καὶ Λόγε τοῦ Πατρός, ἡ αὐτοσοφία καὶ πάσης συνέσεως χορηγός,


Ο Τὸ Πανάγιον Σοῦ Πνεῦμα  καταπέμψας  πλουσιοδώρως ἐπὶ τοὺς Σοῦς ἁγίους  ἀποστόλους καὶ μαθητὰς    καὶ ἐξ ‘ἀγραμμάτων        ἁλιέων ,  θεολόγους καὶ κοσμοκήρυκας  σοφωτάτους ἀναδείξας .


Αυτός  Φιλάνθρωπε,  κατάπεμψον καὶ ἐπὶ τὸν – τὴν δοῦλον-ην …….(τὸ ὄνομα του μαθητού) τὴν φωτιστικὴν ἀκτῖνα τοῦ Πνεύματός σου, εἰς εὔκολον μὲν κατανόησιν τῶν ἀναγινωσκομένων, εἰς καρποφορίαν δὲ ψυχωφελοῦς γνώσεως, προόδου , ἀληθείας καὶ εὐοδόσεως  εἰς τάς προκειμένας ἐξετάσεις, ἵνα πορευόμενοι ἐν τῷ φωτὶ τῶν ἐντολῶν Σου, δοξάζομεν διὰ παντός, ψυχὴ καὶ σώματι,τὸ πανάγιον καὶ προσκυνητὸν Ὄνομά Σου σὺν τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι. Ἀμήν.


Σόφισον Χριστέ,  ἀοράτως τὰς νεάνιδας, καὶ τοὺς νέους ταῖς βολαῖς ἐνεργειῶν, τῆς σοφίας Σου, Χριστέ, κατὰ τὴν ἔτασιν.


Πρόθυμον σπουδήν,πρὸς μελέτην καὶ ἐμπέδωσιν  τῶν ποικίλων μαθημάτων Ἰησοῦ τοῖς παιδίοις ἀφειδῶς ἐπιχορήγησον.


πάσα νεολαία,  προσδοκᾶ Χριστέ μου, ἐπιτυχίας κομίσαι ὠφέλειαν, ἐκ τῶν ποικίλων ἀγώνων , αὐτῆς τῆ ρώμη σου.


Λαλῆσαι εἰς τὰ ὦτα, μαθητῶν καὶ νέων,  τὰ ἀκριβῆ καὶ τὰ ἄριστα Παναγνέ, κατὰ τὴν ὥραν αἰτοῦμεν,τῶν ἐξετάσεων.


Πάνσοφε Χριστέ μου Ἰησοῦ, ἡ πηγὴ τῆς ὄντως σοφίας, φώτισον δεόμεθα, ταῖς ἐνεργείαις σου, ὅπως ἔχωσιν ἅπαντες,ἐν τὴ ἐξετάσει, νοῦν ὀξὺν καὶ γρήγορον,

εἰς τὸ συγγράψασθε, πάσας τὰς ὀρθᾶς ἀποκρίσεις,ἐν ταῖς ἐρωτήσεσι Σῶτερ, ταῖς ὑποκειμέναις αὐτοῖς πάντοτε.


ΠΡΟΣΤΑΤΕΣ ΑΓΙΟΙ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Άγιος Μελέτιος Αρχιεπίσκοπος Αντιοχείας (12η Φεβρουαρίου)

Νόμον ἔνθεον, ἐμμελετήσας, τὴν οὐράνιον, γνῶσιν ἐκλάμπεις, τὴ Ἐκκλησία Ἱεράρχα Μελέτιε, τὴν γὰρ Τριάδα κηρύττων ὁμότιμον, αἱρετικῶν διαλύεις τᾶς φάλαγγας. Πάτερ Ὅσιε, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἠμὶν τὸ μέγα ἔλεος.


Όσιοι Διονύσιος «ο ρήτωρ» και ο υποτακτικός του Άγιος Μητροφάνης ο Πνευματικός  (9η Ιουλίου)


Θείοις ἄνθραξι, τῆς ἐγκρατείας, πάθη φλέξαντες, τὰ φρυγανώδη, ἀσκητικῶς ἐν τῷ Ἄθῳ ἠστράψατε· τῷ γὰρ ἀδύτῳ φωτὶ λαμπρυνόμενοι, τῶν θεοφόρων ἐφάμιλλοι ὤφθητε, Διονύσιε σοφέ, καὶ θεῖε Μητρόφανες, αἰτούμενοι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος.
*  *
Κομβοσχοίνι : Σε κάθε κόμπο λέμε:

 «Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον τον – την δούλον- ην Σου …….(το όνομα του μαθητού)»

*  *
Τῆς εὐσπλαγχνίας τὴν πύλην ἄνοιξον ἡμῖν, εὐλογημένη Θεοτόκε, ἐλπίζοντες εἰς σέ, μὴ ἀστοχήσωμεν, ῥυσθείημεν διὰ σοῦ τῶν περιστάσεων, σὺ γὰρ εἶ ἡ σωτρηρία τοῦ γένους τῶνχριστιανῶν.


Δι᾿ εὐχῶν τῶν ἁγίων Πατέρων ἡμῶν, Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ὁ Θεός, ἐλέησον ἡμᾶς. Ἀμήν.

(ΠΗΓΗ :
-Προσευχητάριον ειδικών περιστάσεων
-Το Προσευχητάρι της Παναγίας
-Προστάτες Άγιοι για 909 περιστάσεις
Παρακλητικός Κανών εἰς τὸν Δεσπότην Χριστὸν,
Ὑπὲρ τῶν μαθητῶν τῶν ὑποκειμένων εἰς ἐξετάσεις.-
- Μητροπολίτου Ἐδέσσης Πέλλης καὶ Ἀλμωπίας κ.κ. Ἰωὴλ
-Ευχολόγιον Ι.Μ.Σίμωνος Πέτρας –Άγιον  Όρος. )

Επιμέλεια ,π.Διονύσιος Ταμπάκης –Ι.Ν.Παναγίας Ναυπλίου
 
 http://armenisths.blogspot.gr/
 

Ιερώνυμος: Χριστιανική υποχρέωση να βοηθήσουμε τους συνανθρώπους μας


Ανθρωπιστική βοήθεια, με τη συμμετοχή της «Αποστολής», στους πλημμυροπαθείς Σερβίας και Βοσνίας

Ξεπέρασαν τους 95 τόνους τα τρόφιμα, ρούχα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης που συγκεντρώθηκαν το Σάββατο στα πλαίσια του προγράμματος «Όλοι μαζί μπορούμε» για τους πλημμυροπαθείς σε Σερβία, Κροατία και Βοσνία-Ερζεγοβίνη, με πρωτοβουλία του ΣΚΑΪ, της »ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και των πρεσβειών της Σερβίας και της Βοσνίας Ερζεγοβίνης.

Ο Αρχιεπίσκοπος κ. Ιερώνυμος σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στη συγκινητική συμμετοχή του κόσμου και τόνισε ότι: «είναι χριστιανική υποχρέωση να βοηθήσουμε τους συνανθρώπους μας που επλήγησαν από τις καταστροφικές πλημμύρες. Παρά την δύσκολη κατάσταση που και εμείς βιώνουμε, πρέπει να μοιραστούμε και αυτό το λίγο που έχουμε». Ο κ. Ιερώνυμος αναφέρθηκε στη συνεχή στήριξη που προσφέρει η «Αποστολή» στη περιοχή και υπογράμμισε ότι: «η Εκκλησία της Ελλάδος δεν σταμάτησε από την περίοδο του πολέμου να στηρίζει, στο μέτρο του δυνατού το Πατριαρχείο Σερβίας».

Η συλλογή της βοήθειας έγινε σε 5 σημεία του λεκανοπεδίου Αττικής και συγκεκριμένα στη Γλυφάδα, στον Ι.Ν. των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, στο δημαρχείο Περιστερίου, στην εκκλησία της Αγίας Σοφίας στο Νέο Ψυχικό, στην Αγία Παρασκευή, μπροστά από την εκκλησία της Αγίας Παρασκευής και στο Μαρούσι, στην πλατεία ΗΣΑΠ.
Την ευγνωμοσύνη τους για τη συμμετοχή των Ελλήνων στην προσπάθεια εξέφρασαν οι διπλωματικές αντιπροσωπείες της Βοσνίας και της Σερβίας ενώ σε δηλώσεις του ο Γενικός Διευθυντής του Φιλανθρωπικού Οργανισμού «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών κ. Κωνσταντίνος Δήμτσας ανέφερε: « Με συνέπεια και διάρκεια στεκόμαστε στο πλευρό των πληγέντων αδελφών μας. Με το Πατριαρχείο της Σερβίας μας συνδέουν άρρηκτοι δεσμοί φιλίας και σεβασμού. Η « ΑΠΟΣΤΟΛΗ» δεν είναι η πρώτη φορά που απαλύνει τον πόνο και στηρίζει τις ανάγκες των αδελφών μας και με αγάπη, κατανόηση, διάθεση προσφοράς και αυτή τη φορά σε μία σύσσωμη προσπάθεια συμβάλλουμε στην ανακούφιση του συνανθρώπου μας».

Το σύνολο της βοήθειας παρεδόθη στον Ερυθρό Σταυρό και θα μεταφερθεί στις πληγείσες περιοχές με προσφορά της ΤΡΑΙΝΟΣΕ.

http://www.newsbeast.gr/greece/arthro/687540/ieronumos-hristianiki-upohreosi-na-voithisoume-tous-sunanthropous-mas/

Κ’ ΠΑΥΛΕΙΑ

ΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ 
ΒΕΡΟΙΑΣ , ΝΑΟΥΣΗΣ & ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ
Κ’ ΠΑΥΛΕΙΑ
>>>>«Βυζαντινός Πολιτισμός σήμερα»
Έκθεση των έργων των μαθητών της Σχολής Βυζαντινών Τεχνών της Ιεράς Μητροπόλεως
στο Παύλειο Πολιτιστικό Κέντρο
(όπισθεν Βήματος Απ. Παύλου)
΄
• Πέμπτη 5 Ιουνίου, 18:30, Εγκαίνια έκθεσης
Η έκθεση θα λειτουργεί καθημερινά ώρες 18:00 – 21:00 και τις Κυριακές 11:00 – 13:00, μέχρι το Σάββατο 21 Ιουνίου.

>>>>Α’ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
με θέμα
«Βυζαντινή Τέχνη και Τεχική»
Σάββατο 21 Ιουνίου 2014
Παύλειο Πολιτιστικό Κέντρο
(όπισθεν Βήματος Απ. Παύλου)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
• 18:00 Έναρξη – Χαιρετισμοί
• 18:30 «Η μετάβαση από την ελληνιστική στη χριστιανική ζωγραφική», Γεώργιος Φουστέρης, επίκουρος Καθηγητής Βυζαντινής Αρχαιολογίας Α.Ε.Α.Θ.
• 19:00 Συζήτηση
• 19:15 Διάλειμα
• 19:30 «Η συμβολή των θετικών επιστημών στη μελέτη και συντήρηση του βυζαντινού πολιτισμού. Η παλέτα των ζωγράφων της Κρητικής Σχολής», Ιωάννης Καραπαναγιώτης, Δρ. Χημικός Μηχανικός, επίκουρος Καθηγητής Α.Ε.Α.Θ.
• 20:00 Συζήτηση
• 20:15 Πορίσματα – απονομή Βεβαιώσεων

Εκοιμήθη ο Αγιορείτης μοναχός ΜωυσήςΤην εκδημία του γνωστού αγιορείτη μοναχού Μωυσή, ανακοίνωσε σήμερα η Μητρόπολη Καστορίας.

Ο 62χρονος μοναχός που αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας, ήταν φιλοξενούμενος του μητροπολίτη Καστορίας το τελευταίο εξάμηνο.

Όπως ανακοίνωσε η Μητρόπολη Καστοριάς, η σωρός του μακαριστού μοναχού θα μεταφερθεί αύριο Δευτέρα στο Άγιον Όρος, προκειμένου να ψαλλεί στις 13:00 η Εξόδιος Ακολουθία στο Κυριακό της Ιεράς Σκήτης του Αγίου Παντελεήμονος και ο ενταφιασμός του στο Κοιμητήριο της Σκήτης

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Ο μοναχός Μωυσής γεννήθηκε στην Αθήνα το 1952. Έζησε στο Άγιον Όρος περίπου 35 χρόνια. Ασχολήθηκε με την αγιογραφία, την ποίηση, την κριτική και τη συγγραφή.Έχει εκδώσει 52 βιβλία κι έχει γράψει περισσότερα από χίλια άρθρα.

Έργα του έχουν μεταφρασθεί σε άλλες γλώσσες κι έχουν βραβευθεί. Έχει σειρά ομιλιών, κατόπιν προσκλήσεων μητροπόλεων, Πανεπιστημιών και συλλόγων, στην Ελλάδα και το Εξωτερικό. Έχει λάβει μέρος ως εισηγητής σε 80 συνέδρια.

Έχει διατελέσει αρχιγραμματεύς της Ιεράς Κοινότητος του Αγίου Όρους. Υπήρξε από εικοσαετίας αρχισυντάκτης του αγιορειτικού περιοδικού «Πρωτάτον» και μέλος επιφανών συλλόγων. Ήταν Γέροντας από 25ετίας της Καλύβης Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου της Ιεράς Σκήτης Αγίου Παντελεήμονος - Κουτλουμουσίου,της οποίας διετέλεσε Δικαίος. Θεωρήθηκε ο πολυγραφότερος σύγχρονος Αγιορείτης.
http://www.dogma.gr/default.php?pname=Article&art_id=6122&catid=6

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ(Ἰω. 17, 1-13)
Ἑορτάζοντας σήμερα τήν ἱερή μνήμη τῶν ἅγιων καί θεοφόρων Πατέρων τῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, ἡ Ἐκκλησία ὅρισε νά διαβάζεται κατά τή θεία Λειτουργία ἡ εὐαγγελική περικοπή, πού εἶναι ἡ ἀρχή τῆς ἀρχιερατικῆς, ὅπως ὀνομάζεται, προσευχῆς τοῦ Κυρίου.
Γιά τέσσερα πράγματα, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, ὁ Ἰησοῦς Χριστός προσεύχεται πρός τόν οὐράνιο Πατέρα· γιά τήν ὥρα τοῦ Πάθους, γιά τή δόξα τοῦ Πάθους, γιά τήν παγκοσμιότητα τοῦ ἔργου του καί γιά τήν αἰώνια ζωή.

Ἡ ὥρα τοῦ Πάθους, γιά τό ὁποῖο ἦλθε στόν κόσμο, πλησιάζει. Καί τό Πάθος αὐτό δέν εἶναι μία δυσάρεστη καί μοιραία περιπέτεια, ἀλλά εἶναι ἡ δόξα τοῦ Πατέρα καί μαζί ἡ δόξα τοῦ Υἱοῦ. Ὁ Υἱός ἦλθε μέ ἐξουσία ἐπάνω σ’ ὅλους τους ἀνθρώπους. Κι ἡ ἐξουσία αὐτή δέν εἶναι ἐξουσία ὑποταγῆς, ἀλλά ἐξουσία λύτρωσης καί δωρεᾶς. Ὁ Ἰησοῦς Χριστός δέν ἦλθε γιά νά πάρει, ἀλλά γιά νά δώσει. Κι ἦλθε γιά νά δώσει ὄχι ὅσα εἶναι ὁ βίος, τά μέσα δηλαδή τῆς διαβίωσης τῶν ἀνθρώπων, ἀλλά ὅσα εἶναι ἡ ζωή· ἡ αἰώνια ζωή. 
 
Στή συνέχεια ὁ Ἰησοῦς Χριστός προσεύχεται γιά τήν Ἐκκλησία· γιά τήν ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας καί γιά τήν ἀσφάλεια καί τή σωτηρία τῶν ἀνθρώπων μέσα στήν Ἐκκλησία. Αὐτή ἡ ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας, τῆς Ἐκκλησίας ἐδῶ στή γῆ, εἶναι ἡ εἰκόνα τῆς ἑνότητας τῆς ἁγίας Τριάδας. Ὅπως ὁ Πατέρας, ὁ Υἱός καί τό ἅγιο Πνεῦμα εἶναι ὁ ἕνας Θεός, ἔτσι καί τά διάφορα πρόσωπα στήν Ἐκκλησία, εἴτε κληρικοί εἴτε λαϊκοί, εἴμαστε ἕνας λαός, ὁ λαός τοῦ Θεοῦ, τό σῶμα τοῦ Χριστοῦ. Ὄχι ὅπως τά νομικά πρόσωπα καί σώματα, ἀλλά μία κοινωνία φυσικῶν προσώπων, πού εἶναι ὑποστατικά ἑνωμένα μέ τό σῶμα καί τό αἷμα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Μία ἁγία κοινωνία, ἡ Ἐκκλησία.
 
Στό τέλος τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς ἡ προσευχή τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ πρός τόν Πατέρα γίνεται ἰδιαίτερα θερμή καί συγκινητική. Ἦλθε ἡ ὥρα νά φύγει ἀπό τόν κόσμο κι εἶναι σά νά μή θέλει νά χωρισθεῖ ἀπό τούς δικούς του. Καί πραγματικά δέ χωρίζεται. 
 
Ὁ Ἰησοῦς Χριστός εἶναι πάντοτε μαζί μας. Τό ψάλλουμε αὐτές τίς μέρες στό κοντάκιο τῆς ἑορτῆς τῆς Ἀναλήψεως: «…ἀνελήφθης ἐν δόξῃ Χριστέ ὁ Θεός ἡμῶν, οὐδαμόθεν χωριζόμενος…καί βοῶν τοῖς ἀγαπῶσι σέ· ἐγώ εἰμί μεθ’ ἡμῶν καί οὐδείς καθ’ ἡμῶν». Κάθεται στά δεξιά τοῦ Πατέρα καί «ἐντυγχάνει ὑπέρ ἠμῶν» (Ρωμ. 8, 34), μεσολαβεῖ γιά μᾶς. Καί δέ μᾶς ἀφήνει ὀρφανούς. Θά στείλει τό ἅγιο Πνεῦμα, παράκλητο, συνήγορο καί παρηγοριά μας, νά μᾶς ὁδηγεῖ στήν ἀλήθεια καί «ὅλον» νά «συγκροτεῖ τόν θεσμόν τῆς Ἐκκλησίας». Γιά νά μή χαθεῖ κανένας μας, ἐκτός ἀπό ἐκείνους πού ἀπό μόνοι τους πάνε στό χαμό, «οἱ υἱοί τῆς ἀπωλείας» (Ἰω. 17, 12). Γιά νά ἔχουμε χαρά, τή χαρά καί τήν εἰρήνη τοῦ Θεοῦ. Ἀμήν.
 
Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σερβίων και Κοζάνης

O σπουδαιότερος Άνθρωπος στην ιστορία

O σπουδαιότερος Άνθρωπος στην ιστορία 
δεν είχε υπηρέτες αλλά Τον αποκαλούσαν Κύριο, 
δεν είχε πτυχία αλλά Τον αποκαλούσαν δάσκαλο, 
δεν ήταν γιατρός αλλά Τον θεωρούσαν θεραπευτή, 
δεν είχε στρατό αλλά ακόμα και οι βασιλείς Τον φοβόντουσαν, 
δεν κέρδισε καμμία στρατιωτική μάχη αλλά κατέκτησε τον κόσμο...
δεν διέπραξε κανένα έγκλημα αλλά παρ΄όλα αυτά τον σταύρωσαν.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...