Σάββατο, 7 Αυγούστου 2010

Προσωπικό ενδιαφέρον του Πρωθυπουργού για τα ζητήματα του Αγίου Όρους


http://agioritikesmnimes.pblogs.gr/
 
Πρωτόγνωρη και σημαντική ενέργεια
του Έλληνα Πρωθυπουργού
01.jpg
.
Πηγή: Romfea.gr
.
Σε σύσταση επιτροπής για τη μελέτη και προώθηση της προστασίας του Αγίου Όρους και λοιπών ζητημάτων Αθωνικής Πολιτείας, συνέστησε ο Πρωθυπουργός κ. Γεώργιος Παπανδρέου σύμφωνα με την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αξίζει να σημειωθεί, ότι η απόφαση αυτή του Πρωθυπουργού κ. Παπανδρέου είναι πρωτόγνωρη και σημαντική, δείχνοντας έτσι το ενδιαφέρον του για την Αθωνική Πολιτεία.
Το ΦΕΚ για την σύσταση επιτροπής έχει ως εξής:
Αριθμ. Υ238
Περί σύστασης Επιτροπής για τη μελέτη και προώθηση της προστασίας του Αγίου Όρους και λοιπών ζητημάτων Αθωνικής Πολιτείας .
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Έχοντας υπόψη:
α) Το κατά το άρθρο 105 του Συντάγματος «Καθεστώς του Αγίου Όρους».
β) Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 3 και του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98).
γ) Το Ν.Δ 10.09.1926 «περί κυρώσεως του Κ.Χ.Α.Ο.».
δ) Το Π.Δ. 227/1998 (ΦΕΚ Α΄ 176/28.07.1998) περί του Οργανισμού της ΔΑΟ.
ε) Το άρθρο 29 του Ν. 3566/2007 (ΦΕΚ Α΄ 117/05.06.2007) «Κύρωση ως κώδικα του Οργανισμού ΥΠΕΞ».
στ) Το 1370/2/1α/27.06.2010 τηλεαντιγράφημα της ΔΑΟ.
ζ) Την με αριθμ. Φ.2/8α/1414/19.62.7.2010 επιστολή της
Ιεράς Κοινότητας του Αγίου Όρους.
η) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Συνιστάται Επιτροπή με αντικείμενο τη μελέτη και προώθηση της προστασίας του Αγίου Όρους σε επίπεδο θεσμικό και πρακτικό, καθώς και για οποιοδήποτε θέμα σχετικό με την Αθωνική Πολιτεία θεωρηθεί απαραίτητο.
2. Στην Επιτροπή μετέχουν:
α) ο Υπουργός Επικρατείας, Χάρης Παμπούκης, ως Πρόεδρος,
β) ο Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών, Δημήτριος Δρούτσας,
γ) ο Υφυπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Μάρκος Μπόλαρης,
δ) ο Διοικητής του Αγίου Όρους, Αρίστος Κασμίρογλου,
ε) ο Διευθυντής του Γραφείου του Υπουργού Επικρατείας, Ιωάννης Αυγερινός,
στ) ο Νομικός Σύμβουλος του Υπουργείου Εξωτερικών, Μιχαήλ Απέσσος.
3. Όταν απουσιάζει ή κωλύεται ο Πρόεδρος, προεδρεύει ο Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών.
Άρθρο 2
1. Η Επιτροπή συγκαλείται από τον Υπουργό Επικρατείας, ο οποίος και καθορίζει την ημερήσια διάταξη.
Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής είναι δυνατό να προσκληθούν και άλλοι Υπουργοί, Υφυπουργοί, Σύμβουλοι του Πρωθυπουργού και υπηρεσιακοί παράγοντες, εφόσον συζητούνται θέματα της αρμοδιότητάς τους ή και άλλοι εμπειρογνώμονες για θέματα της ειδικότητάς τους ή φορείς του δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα.
2. Η Επιτροπή για τη διευκόλυνση του έργου της ζητεί πληροφορίες και στοιχεία από τους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες, οι οποίες οφείλουν να τις παρέχουν εγκαίρως και ενημερώνεται με εισηγήσεις από τους αρμόδιους Υπουργούς.
Άρθρο 3
Η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής εξασφαλίζεται από το Υπουργείο Εξωτερικών.
Γραμματέας της Επιτροπής είναι ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εξωτερικών. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 19 Ιουλίου 2010
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...