Τετάρτη 11 Αυγούστου 2010

ΕΥΧΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ

Επί ενοχλήσει πονηρών λογισμών

Παναγία Δέσποινα μου Θεοτόκε,  αποδίωξον απ' εμού του αμαρτωλού και αναξίου δούλου σου, την ακηδίαν, την λήθην, την άγνοιαν, την αμέλειαν, και πάντας τους πονηρούς λογισμούς και αισχούς και βλασφήμους· αποσόβησον εκ της αθλιας και ταλαιπώρου μου καρδίας και εκ της μεμολυσμένης μου ψυχής και του εσκοτισμένου μου νόος· και κατάσβεσόν μου την φλόγα των παθών και ελέησον και βοήθησόν μοι, ότι ασθενής και ταλαίπωρος ειμί εγώ· και ρύσαι με απο των επερχομένων  μοι πονηρών ενθυμήσεων και προλήψεων και πασών των κακών με ελευθέρωσον πράξεων ,των εν νυκτί και ημέρα. Ότι υπερευλογημένη υπάρχεις και το όνομά σου το άγιον δεδοξασμένον εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.  

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...