Κυριακή 26 Δεκεμβρίου 2010

Μάθε να πολεμάς

Μάθε να πολεμάς

Ή χριστιανική ζωή είναι ένας αγώνας. Τό πρώτο βήμα του χριστιανού είναι νά μάθει νά πολεμά. Από τήν ώρα πού ό χριστιανός θά θελήσει νά άκολουθήσει τόν Χριστό, άρχίζει ένας άγώνας, ένας πόλεμος.

Ό Απ. Παύλος γράφει: «οὐκ ἔστιν ἡμῖν ἡ πάλη πρὸς αἷμα καὶ σάρκα, ἀλλὰ πρὸς τὰς ἀρχάς, πρὸς τὰς ἐξουσίας, πρὸς τοὺς κοσμοκράτορας τοῦ σκότους τούτου, πρὸς τὰ πνευματικὰ τῆς πονηρίας ἐν τοῖς ἐπουρανίοις» (Έφες. 6, 12). Καί ό Κύριος είπε: «Μὴ νομίσητε ὅτι ἦλθον βαλεῖν εἰρήνην ἐπὶ τὴν γῆν· οὐκ ἦλθον βαλεῖν εἰρήνην ἀλλὰ μάχαιραν.» (Ματθ. 10, 34) καί «ἐχθροὶ τοῦ ἀνθρώπου οἱ οἰκιακοὶ αὐτοῦ» (Ματθ. 10, 36).

Είναι άνάγκη ό χριστιανός να μάθει νά πολεμά, νά άγωνίζεται έναντίον τών έχθρών του. Έχθροί τού χριστιανού δέν είναι οί άνθρωποι πού είναι γύρω του. Έχθροί τού χριστιανού είναι ό διάβολος, είναι ό κόσμος μέ τό άμαρτωλό φρόνημά του. Εχθρός τού χριστιανού είναι ό έαυτός του μέ τίς άδυναμίες καί τά πάθη του.

Δέν έχουμε καταλάβει πώς μοναδικός έχθρός καί πολέμιος είναι ό διάβολος. Ό Κύριος τόν ονόμασε "άνθρωποκτόνο", διότι φθονεί καί μισεί τόν άνθρωπο καί θέλει τήν άπώλειά του. Εκμεταλλεύεται τίς άδυναμίες καί τά πάθη πού έχουμε καί μάς πολεμά νύκτα καί μέρα. Είναι έχθρός ύπουλος καί πλάνος. Παρουσιάζεται άκόμη ώς "άγγελος φωτός", κατορθώνει νά κρύβεται, νά καμουφλάρεται άπό τά μάτια τών άνθρώπων γιά νά τούς πολεμά εύκολότερα.Χρησιμοποιεί μεθόδους καί τρόπους γιά νά μάς έξαπατήσει. Ειναι πνεύμα πονηρό καί μάς πολεμά μέ σκέψεις πονηρές καί άπατηλές. Υπόσχεται ήδονές, άπολαύσεις, γλέντια, διασκεδάσεις, πλούτο καί δόξα πολλή. Αύτό έκανε καί μέ τόν Κύριό μας στό όρος τών πειρασμών.

Αύτό τόν έχθρό καλούμαστε νά πολεμήσουμε μέ τή χάρη καί τή δύναμη τού Χριστού. Ό Κύριος είπε: «ἰδοὺ δίδωμι ὑμῖν τὴν ἐξουσίαν τοῦ πατεῖν ἐπάνω ὄφεων καὶ σκορπίων καὶ ἐπὶ πᾶσαν τὴν δύναμιν τοῦ ἐχθροῦ, καὶ οὐδὲν ὑμᾶς οὐ μὴ ἀδικήσῃ» (Λουκ. 10,19).

Δεύτερος έχθρός έξίσου έπικίνδυνος είναι ό κόσμος πού μάς περιβάλλει, όχι βέβαια οί άνθρωποι, άλλα τό κοσμικό φρόνημα πού έπικρατεί μέσα στον κόσμο. Ό κόσμος θέλει νά έπιβάλει τή σφραγίδα του επάνω μας. Ό κόσμος είναι έχθρός τού Θεού· «ὅς ἄν βουληθῆ φίλος εἶναι τοῦ κόσμου, ἐχθρὸς τοῦ Θεοῦ καθίσταται» (Ίακ. 4,4). Ό χριστιανός ζεί μέσα στόν κόσμο, άλλα δέν είναι έκ τού κόσμου.

Αλλά έχθρός τού χριστιανού είναι καί ό ίδιος ό εαυτός του. Είναι πιό έπικίνδυνος άπό τούς άλλους δύο. Τόν εαυτό μας τόν φέρουμε παντού, στό σπίτι, στό δρόμο, στήν εργασία μας καί στήν Εκκλησία άκόμα. Είναι ένας άχώριστος σύντροφος τής ζωής μας. Ό εαυτός μας μέ τίς άδυναμίες του, καί τά πάθη του, είναι ένας άντίπαλος στήν πνευματική μας ζωή. Καλούμαστε αύτόν τόν εαυτό μας νά τόν άπαρνηθούμε γιά νά άπαλλαγούμε άπ' αύτόν. Ό Κύριος είπε: «Εἴ τις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθείτω μοι» (Ματθ. 16,24).

Ό εαυτός μας έχει ρίζες βαθιές καί θέλει καλό άγώνα γιά νά άπαλλαγούμε άπ' αύτόν. Αύτούς τούς τρεις έχθρούς καλείται ό πιστός νά πολεμήσει χωρίς συμβιβασμούς καί υποχωρήσεις, χρησιμοποιώντας όλα τά όπλα και τά μέσα τής χάριτος πού τού δίνει ό Θεός, γιά νά μείνει πιστός στό θέλημά του.

Π.Π.

http://www.orthodoxfathers.com/logos/Mathe-polemas

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...