Τρίτη, 26 Απριλίου 2011

ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ !!!!!


by ΜΑΝΩΛΗΣ ΠΕΤΡΑΛΕΙΦΗΣ 

 Αναστήτω ό Θεός καί διασκορπισθήτωσαν οί εχθροί αυτού καί φυγέτωσαν από προσώπου αυτού οί μισούντες αυτόν ........

Συνέχεια........
Ευθύς αμέσως αφού συνέταξε αυτή τήν επιστολήό Τιβέριος, διέταξε τά κάτωθι: Νά σταλεί στήν Ιερουσαλήμ από τήν Ρώμη ό Ραχαάβ επικεφαλής δύο χιλιάδων ανδρών, ό οποίος ώς αποστολή του είχε νά φέρει στή Ρώμη σιδηροδέσμιους τούς 'Αννα, Κα΄ι΄άφα καί Πιλάτο. Επίσης νά εκτελέσει επί τόπου καί άνευ απολογίας διά τού ξίφους όλους τούς πρωτατίους τού θείου δράματος, αποστολή πού όπως ήταν φυσικό ό Ραχαάβ εκτέλεσε κατά γράμμα. Κτά τήν διάρκεια όμωε τής μεταφοράς στή Ρώμη τών πρωταγωνιστών τού Θείου Δράματος ό Κα΄ι΄άφας εξέπνευσε. Τό γεγονός αυτό ανάγκασε τόν Ραχαάβ νά προσεγγίσει ένα λιμάνι τής Κρήτης, μιά καί βρισκόταν κοντά σέ αυτήν. Αφού ετάφη ή σορός τού Κα΄ι΄άφα ή λοιπή συνοδεία ξεκίνησε γιά τόν προορισμό της.
Η σορός τού Κα΄ι΄άφα λίγες μέρες μετά τήν ταφή ώς έκ θαύματος βγήκε στήν επιφάνεια τής γής από τό εσωτερικό της καί παρουσίασε ένα αποκρουστικό θέαμα στούς Κρήτες. Τό γεγονός αυτό έκανε τούς Κρήτες νά σκάψουν έκ νέου μεγαλύτερο λάκκο καί επανοτοποθέτησαν τήν σορό τού Κα΄ι΄άφα στό εσωτερικό τής γής, επιπλέον δέ νά τήν σκεπάσουν μέ πέτρες. Ο ίδιαίτερος αυτός τρόπος ταφής επέτρεψε ακόμη καί σήμερα νά γνωρίζουμε πού βρίσκεται τό σημείο ταφής του. Η τοποθεσία ονομάζεται << τού Κα΄ι΄άφα τό μνήμα >> καί βρίσκεται λίγο μακρύτερα από τήν Αρχαία Κνωσσό ( Εφημερίς << Επενδυτής >> σελ. 28, 27-4-97.
'Οταν λοιπόν ή συνοδεία έφθασε στή Ρώμη, ό Τιβέριος δέν θέλησε ούτε κάν νά παρουσιασθούν μπροστά του, γιά νά απολογηθούν όπως ακριβώς είχε αποφασίσει καί διέταξε νά τούς θανατώσουν χωρίς δίκη, πλήν τού Πιλάτου, γιά τόν οποίον διέταξε νά τόν φυλακίσουν έως ότου σκεφθεί μέ ποιόν τρόπο θά τόν θανατώσει ό ίδιος ό Τιβέριος.
Τόν Αρχιερέα 'Αννα νά τόν τυλίξουν γυμνό σέ δέρμα βοός καί νά τόν αφήσουν στόν καυτό ήλιο, όπου ξεραθέντος τού δέρματος, λόγω τής συστολής βρήκε οικτρό θάνατον. Οί δέ λοιποί αποκεφαλίσθηκαν όσοι έφτασαν στήν Ρώμη, από τούς πρωταίτιους τού Θείου Δράματος. 'Οσον αφορά τόν Πιλάτο δέν είχε καλύτερο τέλος. Ο Πιλάτος ήταν φυλακισμένος σέ ένα πύργο λίγο έξω από τήν Ρώμη. Στήν τοποθεσία πού ήταν ό πύργος αυτός πήγαινε ό Αυτοκράτορας γιά κυνήγι. Λίγες μέρες μετά τήν φυλάκιση τού Πιλάτου, ό Τιβέριος μέ τήν συνοδεία του πήγε γιά κυνήγι στήν περιοχή εκείνη. Ένα παράξενο έθιμο επικρατούσε τήν εποχή εκείνη πού είχε ώς εξής: Εάν κάποιος κατάδικος μπορούσε νά δεί μέσα από τό κελλί πού βρισκόταν τόν Αυτοκράτορα καί νά τού μιλήσει, τότε γλύτωνε τόν θάνατο. Ο Πιλάτος γνωρίζοντας τό έθιμο αυτό καί ακούγοντας τόν θόρυβο από τόν καλπασμό τών αλόγων, θέλησε νά δεί τί συμβαίνει, αντιλαμβάμενος δέ ότι ήταν ό Αυτοκράτωρ μετά τής συνοδείας του, προσπάθησε από τό μικρό παράθυρο τού κελλιού του νά κάνει χρήση τού εθίμου πού προαναφέραμε. Τήν στιγμή πού ό Πιλάτος προσπαθούσε απεγνωσμένα νά κάνει χρήση τού εθίμου εκείνου, ένα μικρό ελάφι πέρασε μπροστά από τό παράθυρο τού κελλιού εκείνου μέ ταχύτητα μεγάλη, ό δέ Τιβέριος προσπάθησε νά κάνει χρήση τού τόξου του γρήγορα, γιά νά τό πετύχει. Όμως ή βολή τού Τιβέριου δέν βρήκε τόν στόχο της πού ήταν τό μικρό ελάφι, βρήκε όμως τόν Πιλάτο στό κεφάλι τό βέλος, μέ άμεση συνέπεια νά πέσει αμέσως νεκρός. Μαθών ό Τιβέριος τό πραχθέν υπ' αυτού, ώς νά είχε συμβεί κάτι άνευ σημασίας αδιαφόρησε καί επέστρεψε στό παλάτι μετά τής συνοδείας του. 'Ετσι ό Τιβέριος θέλοντας νά αποδώσει δικαιοσύνη, γιά τήν μεγαλύτερη α δ ι κ ί α τών αιώνων, εξετέλεσε όλους τούς πρωταιτίους τού Θείου Δράματος.
Πηγή : Απόσπασμα από τό βιβλίο Αβραάμ Μοναχού Αγιορείτου ... ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ....
Ο Τίμιος Σταυρός σφραγίδα τού Ιησού Χριστού, τό χξστ' ( 666) σφραγίδα-χάραγμα τού Αντιχρίστου.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...