Παρασκευή, 6 Μαΐου 2016

Ο Απόστολος της Κυριακής 8 Μαΐου 2016 - Τοῦ Αντίπασχα

a2῎Αν ἰσχυριστοῦμε πὼς
ἔχουμε κοινωνία μὲ τὸν Θεό,
ἐνῶ ζοῦμε στὸ σκοτάδι,
λέμε ψέματα,
καὶ οἱ πράξεις μας
δὲν συμφωνοῦν
μὲ τὴν ἀλήθεια.


(Α´ ᾿Ιω. α´ 1-7)
Οἦν ἀπ᾿ ἀρχῆς, ὃ ἀκηκόαμεν, ὃ ἑωράκαμεν τοῖς ὀφθαλμοῖς ἡμῶν, ὃ ἐθεασάμεθα καὶ αἱ χεῖρες ἡμῶν ἐψηλάφησαν, περὶ τοῦ λόγου τῆς ζωῆς· –καὶ ἡ ζωὴ ἐφανερώθη, καὶ ἑωράκαμεν καὶ μαρτυροῦμεν καὶ ἀπαγγέλλομεν ὑμῖν τὴν ζωὴν τὴν αἰώνιον, ἥτις ἦν πρὸς τὸν πατέρα καὶ ἐφανερώθη ἡμῖν·– ὃ ἑωράκαμεν καὶ ἀκηκόαμεν, ἀπαγγέλλομεν ὑμῖν, ἵνα καὶ ὑμεῖς κοινωνίαν ἔχητε μεθ᾿ ἡμῶν· καὶ ἡ κοινωνία δὲ ἡ ἡμετέρα μετὰ τοῦ Πατρὸς καὶ μετὰ τοῦ Υἱοῦ αὐτοῦ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ. Καὶ ταῦτα γράφομεν ὑμῖν, ἵνα ἡ χαρὰ ἡμῶν ͺᾖ πεπληρωμένη. Καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ ἐπαγγελία ἣν ἀκηκόαμεν ἀπ᾿ αὐτοῦ καὶ ἀναγγέλλομεν ὑμῖν, ὅτι ὁ Θεὸς φῶς ἐστι καὶ σκοτία ἐν αὐτῷ οὐκ ἔστιν οὐδεμία. ᾿Εὰν εἴπωμεν ὅτι κοινωνίαν ἔχομεν μετ᾿ αὐτοῦ καὶ ἐν τῷ σκότει περιπατῶμεν, ψευδόμεθα καὶ οὐ ποιοῦμεν τὴν ἀλήθειαν· ἐὰν δὲ ἐν τῷ φωτὶ περιπατῶμεν, ὡς αὐτός ἐστιν ἐν τῷ φωτί, κοινωνίαν ἔχομεν μετ᾿ ἀλλήλων, καὶ τὸ αἷμα ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ τοῦ Υἱοῦ αὐτοῦ καθαρίζει ἡμᾶς ἀπὸ πάσης ἁμαρτίας.

Απόδοση σε απλή γλώσσα
Σᾶς γράφουμε γιὰ τὸν ζωοποιὸ Λόγο, ποὺ ὑπῆρχε ἐξαρχῆς. ᾿Εμεῖς τὸν ἔχουμε ἀκούσει καὶ τὸν ἔχουμε δεῖ μὲ τὰ ἴδια μας τὰ μάτια. Μάλιστα τὸν εἴδαμε ἀπὸ κοντά, καὶ τὰ χέρια μας τὸν ψηλάφησαν. ῞Οταν ἡ ζωὴ φανερώθηκε, τὴν εἴδαμε μὲ τὰ μάτια μας. Καταθέτουμε, λοιπόν, τὴ μαρτυρία μας καὶ σᾶς μιλᾶμε γιὰ τὴν αἰώνια ζωὴ ποὺ ἦταν μὲ τὸν Πατέρα, φανερώθηκε ὅμως σ’ ἐμᾶς. Αὐτὸ ποὺ εἴδαμε κι ἀκούσαμε, τὸ ἀναγγέλλουμε σ’ ἐσᾶς, γιὰ νὰ συμμετάσχετε κι ἐσεῖς μ’ ἐμᾶς στὴν ἴδια κοινωνία, ποὺ εἶναι ἡ κοινωνία μὲ τὸν Πατέρα καὶ μὲ τὸν Υἱό του τὸν ᾿Ιησοῦ Χριστό. Κι αὐτὰ σᾶς τὰ γράφουμε γιὰ νὰ εἶναι ὁλοκληρωμένη ἡ χαρά σας. Αὐτὸ εἶναι τὸ μήνυμα ποὺ ἀκούσαμε ἀπὸ τὸν ᾿Ιησοῦ Χριστὸ καὶ σᾶς τὸ μεταφέρουμε· ῾Ο Θεὸς εἶναι φῶς, καὶ δὲν ὑπάρχει σ’ αὐτὸν καθόλου σκοτάδι. ῎Αν, λοιπόν, ἰσχυριστοῦμε πὼς ἔχουμε κοινωνία μὲ τὸν Θεό, ἐνῶ ζοῦμε στὸ σκοτάδι, λέμε ψέματα, καὶ οἱ πράξεις μας δὲν συμφωνοῦν μὲ τὴν ἀλήθεια. ῍Αν ὅμως ζοῦμε μέσα στὸ φῶς, ὅπως ὁ Θεὸς εἶναι στὸ φῶς, τότε ἔχουμε κοινωνία καὶ μεταξύ μας, καὶ τὸ αἷμα ποὺ πρόσφερε μὲ τὸν θάνατό του ὁ Υἱός του ὁ ᾿Ιησοῦς, μᾶς καθαρίζει ἀπὸ κάθε ἁμαρτία.

 http://www.synodoiporia.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=4603:o-apostolos-tis-kyriakis-8-maiou-2016-to-antipasxa&catid=30&Itemid=143

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...