Κυριακή 19 Νοεμβρίου 2023

Ο ΘΕΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ

 

Επειδή τα παιδιά του Θεού  έχουν σάρκα, και ο Υιός του Θεού έλαβε σάρκα, όπως γράφει και ο Απόστολος Παύλος, « ἐπεὶ οὖν τὰ παιδία κεκοινώνηκε σαρκός καὶ αἵματος, καὶ αὐτὸς παραπλησίως μετέσχε τῶν αὐτῶν, ἵνα διὰ τοῦ θανάτου καταργήσῃ τὸν τὸ κράτος ἔχοντα τοῦ θανάτου, τοῦτ' ἔστι τὸν διάβολον, καὶ ἀπαλλάξῃ τούτους, ὅσοι φόβῳ θανάτου διὰ παντὸς τοῦ ζῆν ἔνοχοι ἦσαν δουλείας »( Εβρ. β’, 14-15).

Τα παιδιά του Θεού είναι παιδιά Του, γιατί  « ἐκ Θεοῦ ἐγεννήθησαν », προφανώς διά του Βαπτίσματος σύμφωνα με τα λόγια του Κυρίου προς τον Νικόδημο, « ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι, ἐὰν μή τις γεννηθῇ ἐξ ὕδατος καὶ Πνεύματος, οὐ δύναται εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ »( Ιώ. γ’, 5).

Τα παιδιά  αυτά ο Θεός τα έχει δώσει στον Υιόν Του σύμφωνα με τα λόγια του Κυρίου, « ἰδοὺ ἐγὼ καὶ τὰ παιδία ἅ μοι ἔδωκεν ὁ Θεός »( Εβρ. β’, 13). Ο Κύριος  γνωρίζει τα δικά Του  και εκείνα τον γνωρίζουν σύμφωνα με τα λόγια του Ιδίου, « ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός, καὶ γινώσκω τὰ ἐμὰ καὶ γινώσκομαι ὑπὸ τῶν ἐμῶν »( Ιω. ι’,14).  Όποιος αγαπά το Θεό, αγαπά και τα τέκνα του Θεού σύμφωνα με τα λόγια του Ιωάννη, « ἐν τούτῳ γινώσκομεν ὅτι ἀγαπῶμεν τὰ τέκνα τοῦ Θεοῦ, ὅταν τὸν Θεὸν ἀγαπῶμεν καὶ τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ τηρῶμεν »( Α’ Ιω. ε’, 2). Όποιος δεν αγαπάει τα τέκνα του Θεού, ούτε το Θεό αγαπάει σύμφωνα πάλι με τα λόγια του Ιωάννη, « ἐάν τις εἴπῃ ὅτι ἀγαπῶ τὸν Θεόν, καὶ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ μισῇ, ψεύστης ἐστίν· ὁ γὰρ μὴ ἀγαπῶν τὸν ἀδελφὸν ὃν ἑώρακε, τὸν Θεὸν ὃν οὐχ ἑώρακε πῶς δύναται ἀγαπᾶν;»( Α’ Ιω. δ’, 20).

Κατόπιν αυτώνας παραθέσουμε  και τα λόγια του Ιωάννη, « ᾿Αγαπητοίνῦν τέκνα Θεοῦ ἐσμενκαὶ οὕπω ἐφανερώθη τί ἐσόμεθα· οἴδαμεν δὲ ὅτι ἐάν φανερωθῇὅμοιοι αὐτῷ ἐσόμεθαὅτι ὀψόμεθα αὐτὸν καθώς  ἐστι.»( Α’ Ιώ. γ’, 2).

 Για να μη νομίσει όμως κανείς ότι αυτός δεν έχει αμαρτίες,  που κανείς  βεβαίως δε  νομίζει  τέτοιο πράγμα, ας  κλείσουμε   το θέμα πάλι με τα λόγια του Ιωάννη, «  ἐὰν εἴπωμεν ὅτι ἁμαρτίαν οὐκ ἔχομεν, ἑαυτοὺς πλανῶμεν καὶ ἡ ἀλήθεια οὐκ ἔστιν ἐν ἡμῖν.»( Α’ Ιώ. α’, 8  ).

Iωάννης  Χ. Δήμος  πτχ. Θεολ. & Φιλοσ. Πανεπιστημίου Αθηνών.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...