Σάββατο 4 Νοεμβρίου 2023

Με ποιο τρόπο σώζει ο Θεός τους ανθρώπους;


 Με ένα και μοναδικό, δηλαδή με το να τους έχει δώσει τον Υόν Του τον Μονογενή ώστε αυτοί να λένε, « παιδίον ἐγενήθη ἡμῖν, υἱὸς καὶ ἐδόθη ἡμῖν »( Ησ. θ’, 6). Και πώς όχι αφού, « ὁ πατὴρ ἀπέσταλκε τὸν υἱὸν σωτῆρα τοῦ κόσμου. »( Α’ Ιω. δ’, 14). Αυτός ο Σωτήρας του κόσμου, όταν ήρθε στον κόσμο είπε, « οὐ γὰρ ἦλθον καλέσαι δικαίους, ἀλλὰ ἁμαρτωλούς εἰς μετάνοιαν » ( Ματ. θ’, 13). Και πού να έβρισκε δικαίους αφού, « ὁ Θεὸς ἐκ τοῦ οὐρανοῦ διέκυψεν ἐπὶ τοὺς υἱοὺς τῶν ἀνθρώπων τοῦ ἰδεῖν εἰ ἔστι συνιὼν ἢ ἐκζητῶν τὸν Θεόν. πάντες ἐξέκλιναν, ἅμα ἠχρειώθησαν, οὐκ ἔστι ποιῶν ἀγαθόν, οὐκ ἔστιν ἕως ἑνός »»( Ψ. 52, 3 - 4 ).

Αυτός λοιπόν ο Υιός είναι η ζωή, η ανάσταση, το φως, η αλήθεια, η οδός, η ειρήνη, η χαρά, η σωτηρία και γενικά το παν. Αυτός είναι « το σωτήριον του Θεού» σύμφωνα με τα λόγια του δικαίου Συμεών, όταν « ἐδέξατο αὐτὸν εἰς τὰς ἀγκάλας αὐτοῦ καὶ εὐλόγησε τὸν Θεὸν καὶ εἶπε· Νῦν ἀπολύεις τὸν δοῦλόν σου, δέσποτα, κατὰ τὸ ῥῆμά σου ἐν εἰρήνῃ, ὅτι εἶδον οἱ ὀφθαλμοί μου τὸ σωτήριόν σου, ὃ ἡτοίμασας κατὰ πρόσωπον πάντων τῶν λαῶν. φῶς εἰς ἀποκάλυψιν ἐθνῶν καὶ δόξαν λαοῦ σου Ἰσραήλ »(Λουκ. β’,28-32 ).

 Όποιος λοιπόν έχει το Χριστό και μένει «εν αυτώ», όπως είπε ο Ίδιος, « μείνατε ἐν ἐμοί, κἀγὼ ἐν ὑμῖν »(Ιω. ιε’, 4), έχει όλα τα παραπάνω και όσα δεν αναφέρθηκαν. Το πώς βέβαια μένει ο πιστός εν Χριστώ, εκτός των άλλων των γνωστών, σημαντικό είναι και αυτό που είπε ο Ίδιος, « ὁ τρώγων μου τὴν σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἐν ἐμοὶ μένει, κἀγὼ ἐν αὐτῷ »(Ιω. στ’, 56).

Ο Παύλος αναφερόμενος στο Χριστό και στους πιστούς, γράφει ότι αυτοί αποτελούν τον οίκον του Θεού μέσα στον οποίον δεσπόζει ο Χριστός. Συγκεκριμένα λέει, « Χριστὸς δὲ ὡς υἱὸς ἐπὶ τὸν οἶκον αὐτοῦ, οὗ οἶκός ἐσμεν ἡμεῖς, ἐὰνπερ τὴν παρρησίαν καὶ τὸ καύχημα τῆς ἐλπίδος μέχρι τέλους βεβαίαν κατάσχωμεν »( Εβρ. γ’,6 ). Και πάλι λέει, « ὑμεῖς γὰρ ναὸς Θεοῦ ἐστε ζῶντος, καθὼς εἶπεν ὁ Θεὸς ὅτι ἐνοικήσω ἐν αὐτοῖς καὶ ἐμπεριπατήσω, καὶ ἔσομαι αὐτῶν Θεός, καὶ αὐτοὶ ἔσονταί μοι λαός »( Β’ Κορ. στ’,16 ). Αλλά, ας μείνουμε σ’ αυτά.

 Ιωάννης Χ. Δήμος  πτχ. Θεολ. & Φιλοσ. Πανεπιστημίου Αθηνών. 

 

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...