Δευτέρα, 25 Φεβρουαρίου 2013

Οί βλάσφημοι λογισμοί έρχονται πολλές φορές και άπό φθόνο τοϋ διαβόλου.


Φωτογραφία: Είχα συναντήσει κάποιον πού συνέχεια έφτυνε.
Μοϋ λένε: ¨Δαιμόνιο έχει³. ¨Δέν κάνουν έτσι, τους λέω, όταν έχουν δαιμόνιο³. Όπως διαπίστωσα μετά, αυτός ό καημένος δέν είχε φταίξει σέ τίποτε, ώστε νά δαιμονισθή. Είχε μεγαλώσει ορφανός καί είχε μιά ευαισθησία είχε καί αριστερό λογισμό καί λίγη φαντασία, πού τά καλλιέργησε ό διάβολος καί τοϋ έφερνε βλάσφημους λογισμούς. Όταν λοιπόν τοϋ έφερνε ό διάβολος τέτοιους λογισμούς, αυτός αντιδρούσε, τιναζόταν, έφτυνε τους βλάσφημους λογισμούς. Ό άλλος πού έβλεπε αυτήν την σκηνή νόμιζε ότι είχε δαιμόνιο. Νά εχη ό καημένος μια ευαισθησία, νά φτύνη τους βλάσφημους λογισμούς καινά τοϋ λένε: ¨Έχεις δαιμόνιο³! Οί βλάσφημοι λογισμοί έρχονται πολλές φορές και άπό φθόνο τοϋ διαβόλου. Καμμιά φορά μάλιστα μετά άπό αγρυπνία, όταν κανείς είναι πτώμα άπό τήν κούραση και δέν μπορή νά αντίδραση, τοϋ φέρνει ό κακούργος διάβολος βλάσφημους λογισμούς και έπειτα, γιά νά τόν μπλέξη ή γιά νά τόν ρίξη στην απόγνωση, αρχίζει νά τοϋ λέη: ¨Τέτοιους λογισμούς ούτε ό διάβολος δέν φέρνει! Τώρα δέν θά σωθης...³. Ακόμη και γιά το Πανάγιο Πνεύμα μπορεί νά τοϋ φέρη βλάσφημους λογισμούς και μετά νά τοϋ πή ότι αυτή ή αμαρτία δέν συγχωρείται κ.λπ

ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΠΑΙΣΙΟΣΕίχα συναντήσει κάποιον πού συνέχεια έφτυνε.
Μοϋ λένε: ¨Δαιμόνιο έχει³. ¨Δέν κάνουν έτσι, τους λέω, όταν έχουν δαιμόνιο³. Όπως διαπίστωσα μετά, αυτός ό καημένος δέν είχε φταίξει σέ τίποτε, ώστε νά δαιμονισθή. Είχε μεγαλώσει ορφανός καί είχε μιά ευαισθησία είχε καί αριστερό λογισμό καί λίγη φαντασία, πού τά καλλιέργησε ό διάβολος καί τοϋ έφερνε βλάσφημους λογισμούς. Όταν λοιπόν τοϋ έφερνε ό διάβολος τέτοιους λογισμούς, αυτός αντιδρούσε, τιναζόταν, έφτυνε τους βλάσφημους λογισμούς. Ό άλλος πού έβλεπε αυτήν την σκηνή νόμιζε ότι είχε δαιμόνιο. Νά εχη ό καημένος μια ευαισθησία, νά φτύνη τους βλάσφημους λογισμούς καινά τοϋ λένε: ¨Έχεις δαιμόνιο³! Οί βλάσφημοι λογισμοί έρχονται πολλές φορές και άπό φθόνο τοϋ διαβόλου. Καμμιά φορά μάλιστα μετά άπό αγρυπνία, όταν κανείς είναι πτώμα άπό τήν κούραση και δέν μπορή νά αντίδραση, τοϋ φέρνει ό κακούργος διάβολος βλάσφημους λογισμούς και έπειτα, γιά νά τόν μπλέξη ή γιά νά τόν ρίξη στην απόγνωση, αρχίζει νά τοϋ λέη: ¨Τέτοιους λογισμούς ούτε ό διάβολος δέν φέρνει! Τώρα δέν θά σωθης...³. Ακόμη και γιά το Πανάγιο Πνεύμα μπορεί νά τοϋ φέρη βλάσφημους λογισμούς και μετά νά τοϋ πή ότι αυτή ή αμαρτία δέν συγχωρείται κ.λπ

ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΠΑΙΣΙΟΣ
HΛΙΑΣ  ΧΑΙΝΤΟΥΤΗΣ  24 ΦΕΒ 2013

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...