Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου 2014

Ποιμαντορική Ἐγκύκλιος περί Φιλανθρωπίας

Αφρων Πλούσιος
Πρός τούς εὐσεβεῖς χριστιανούς τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
Λαέ τοῦ Θεοῦ Εὐλογημένε,
Ἡ σημερινή εὐαγγελική περικοπή, ἡ παραβολή τοῦ ἄφρονος πλουσίου -ὅπως τήν ὀνομάζουν οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας- διηγήθηκε τό περιστατικό ἐκεῖνο κατά τό ὁποῖο κάποιος πλούσιος ἦταν ἀνήσυχος διότι δέν εἶχε μέρος νά συγκεντρώσει καί νά φυλάξει τήν σοδειά πού τοῦ ἔδωσαν τά κτήματά του. Ἡ παραβολή αὐτή μᾶς δίδει ἀφορμή γιά μερικές σκέψεις σέ σχέση μέ τήν φοβερή οἰκονομική κρίση, πού μαστίζει τά τελευταῖα τέσσερα χρόνια τήν πατρίδα μας.
Δέν ἐξετάζουμε ποιός εὐθύνεται, δέν εἶναι καιρός γιά σχόλια! Εἶναι καιρός  προσπαθείας, περισυλλογῆς καί ἄνοιγμα ἀγαπώσης καρδίας πρός ὅλους ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι στεροῦνται ἀκόμη καί τά βασικά ἀγαθά, οἱ ὁποῖοι βρίσκονται σέ κατάσταση πείνας. Εἶναι καιρός νά θυμηθοῦμε τόν Κύριό μας καί Θεό μας, ὁ ὁποῖος εἶναι ὁ καλός Σαμαρείτης καί μᾶς δίδαξε ὅτι εὐλογημένοι εἶναι ὅσοι ἐλεοῦν τόν συνάνθρωπό τους: «Μακάριοι οἱ ἐλεήμονες ὅτι αὐτοί ἐλεηθήσονται» (Ματθ. 5,7).
Τέκνα μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά καί εὐλογημένα, ἡ Ἱερά Μητρόπολις Σερβίων καί Κοζάνης, σ’ αὐτήν την περίοδο τῆς οἰκονομικῆς κρίσης, ἀθόρυβα καί χωρίς τυμπανοκρουσίες προσπαθεῖ νά ἀνταποκριθεῖ καί νά συμπαρασταθεῖ στούς πάσχοντες ἀδελφούς μας μέ ὅσες δυνάμεις διαθέτει ἀπό πλευρᾶς ὑλικῶν ἀγαθῶν:
1. Λειτουργεῖ τό Τιάλειον Ἐκκλησιαστικόν Γηροκομεῖον μέ ἰδίους πόρους, ὅπου περιθάλπονται πλέον τῶν πενήντα τροφίμων.
2. Λειτουργεῖ δύο «Κοινωνικά Παντοπωλεῖα», ἕνα στήν Κοζάνη καί ἕνα στά Σέρβια. Οἱ οἰκογένειες δέ, οἱ ὁποῖες ἱκανοποιοῦνται ἀπό τά δύο Κοινωνικά Παντοπωλεῖα, ἀνέρχονται πλέον τῶν πεντακοσίων.
3. Προσφέρει ἄλλες παροχές φιλανθρωπίας ὠφέλιμες καί χρήσιμες διά τούς ἔχοντες ἀνάγκη ἀδελφούς μας.
Σᾶς καλοῦμε, λοιπόν, ὅλους καί σᾶς προσκαλοῦμε νά ἀνταποκριθεῖτε κι ἐσεῖς χριστιανικά καί μέ πολλή ἀγάπη νά προσφέρετε, κατά τό μέτρον τοῦ δυνατοῦ, ὄχι χρήματα ἀλλά ἀπαραίτητα ἀγαθά, ὅπως:
- Τρόφιμα μακρᾶς διαρκείας (π.χ. λάδι, ἀλεύρι, ζάχαρη, ζυμαρικά, ὄσπρια, δημητριακά κ.ἄ.).
- Ἀπορρυπαντικά.
- Χαρτικά εἴδη καθαριότητας.
Παρακαλοῦμε πολύ, μήν συγκεντρώνετε ροῦχα καί παπούτσια.
Τά ἀγαθά θά συγκεντρώνονται στούς Ἱερούς Ναούς γιά μία ἑβδομάδα (ἕως καί τήν Κυριακή 30 Νοεμβρίου).
Ἔχοντες τήν βεβαιότητα ὅτι θά ἀνταποκριθεῖτε χριστιανικά καί ὅλοι θά γίνετε καλοί Σαμαρεῖτες σᾶς ἐπευλογοῦμε καί εὐχόμαστε ὁ Θεός νά πληθαίνει τά ὑπάρχοντά σας.
Μέ πατρικές εὐχές
Ὁ Ἐπίσκοπος καί Μητροπολίτης σας
† Ο ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...