Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου 2015

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΔ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ – 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Ιερά Μητόπολις Σερβίων και Κοζάνης
ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΔ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
(Ματθ. κβ΄ 2-14)
Πολύς κόσμος, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, αἰσθάνεται χαρά καί εὐχαρίστηση ὅταν συμβεῖ νά λάβουν χαιρετισμό ἤ αὐτόγραφο σημείωμα ἀπό ἀξιωματούχους ἀνθρώπους. Ὅμως, ὅπως εἶναι γνωστό, οἱ τιμές αὐτές εἶναι ἐφήμερες, προσωρινές καί φευγαλέες. Ὅλα τά ἐπίγεια, ὅσο ἐλκυστικά καί ἄν παρουσιάζονται, εἶναι ἀνίκανα νά ἱκανοποιήσουν μόνιμα τούς πόθους τοῦ ἀνθρώπου. Προσκλήσεις, δεξιώσεις, συμπόσια, τιμή καί δόξα παρέρχονται ὅπως οἱ σκιές.
Τό μόνο αἰώνιο καί ἀμετάβλητο εἶναι ὁ ζωηφόρος λόγος καί τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος ἔχοντας τήν ἐπιθυμία νά μᾶς χορηγήσει τή μόνιμη χαρά, μᾶς ἐπιτρέπει νά τόν συναναστρεφόμαστε, μᾶς δίνει τή χάρη του, μᾶς καθαρίζει ἀπό τά στίγματα τῆς ἁμαρτίας καί καθημερινά μᾶς παραθέτει τράπεζα, ὅπου προσφέρεται ὁ Ἀμνός τοῦ Θεοῦ, «ὁ αἴρων τήν ἁμαρτία τοῦ κόσμου».
Τό μέγεθος ὅμως τῆς γενναιοδωρίας τοῦ οἰκοδεσπότη μαρτυρεῖ τό ἐπουράνιο συμπόσιο, πού εἶναι ἤδη στρωμένο γιά τούς γάμους τοῦ Υἱοῦ Του, στό ὁποῖο εἶναι πολλοί καλεσμένοι ἀπό κάθε φυλή, γλῶσσα καί τάξη, τούς ὁποίους ὁ οἰκοδεσπότης Θεός περιμένει νά ἀνταποκριθοῦν στήν πρόσκλησή Του.
Δικαίωμα εἰσόδου στούς γάμους ἔχουν ὅλοι πού συμμορφώνονται πρός τό θέλημα τοῦ Κυρίου, δηλαδή οἱ πράοι, εἰρηνοποιοί, καθαρά καρδίᾳ, πεινῶντες καί διψῶντες τήν δικαιοσύνη καί ὅλοι οἱ ἐφοδιασμένοι μέ τό λευκό ἔνδυμα τοῦ γάμου. Εὐτυχισμένοι ὅσοι εἰσέλθουν στό γάμο ἐκεῖνο, τοῦ ὁποίου ἡ πανηγυρική ἀτμόσφαιρα εἶναι ἀνέκφραστος καί στόν ὁποῖο ἐπικρατεῖ ἡ μόνιμη χαρά καί ἡ ἀνυπόκριτη συναδέλφωση. Οἱ συνδαιτημόνες τοῦ συμποσίου μετέχουν ὡς πρωτότοκοι γραμμένοι στούς οὐρανούς, ὡς συμπολίτες τῶν ἁγίων, ὡς κληρονόμοι Θεοῦ καί συγκληρονόμοι Ἰησοῦ Χριστοῦ.
Στό σημεῖο αὐτό πρέπει νά προσέξουν πολύ οἱ ἄνθρωποι τῆς ἐποχῆς μας, οἱ ὁποῖοι δίνουν προβάδισμα στά πρόσκαιρα καί περιφρονοῦν τά αἰώνια. Μάχονται γιά νά συμμετάσχουν σέ μιά ἐπίγειο δεξίωση, ἐνῶ ἀδιαφοροῦν γιά τά οὐράνια καί σέ καμιά ἑτοιμασία δένπροβαίνουν γιά τό πανηγύρι τῆς Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν.
Ἡ πρόσκληση βρίσκεται στά χέρια ὅλων τῶν βαπτισμένων καί ἡ θύρα τοῦ συμποσίου εἶναι ἀκόμη ἀνοιχτή. Εὐτυχισμένοι ὅσοι εἰσέλθουν καί συμμετάσχουν σ’ αὐτό, γιατί πρόκειται γιά τούς γάμους τοῦ Υἱοῦ τοῦ Βασιλέως Θεοῦ.
Ὅπως ὅμως εἶναι γνωστό, ἐκτός τῆς ἐνδυμασίας τοῦ σώματος ὑπάρχει καί ἡ ἐνδυμασία τῆς ψυχῆς, ἡ ὁποῖα μολονότι εἶναι πνευματική καί ἀόρατη, εἶναι πραγματική καί ἔχει μεγαλύτερη ἀξία καί σπουδαιότητα. Τήν στολή αὐτή παίρνει ὁ χριστιανός τήν ὥρα τοῦ βαπτίσματος, ὁπότε ψάλλεται ὁ ὕμνος «ὅσοι ἐν Χριστῷ ἐβαπτίσθητε, Χριστόν ἐνεδύσασθε».
Ὅπως ἡ ἐνδυμασία τοῦ σώματος ὑπόκειται σέ ἀλλοίωση καί φθορά κατά παρόμοιο τρόπο καί ἡ στολή τῆς ψυχῆς ὑπόκειται σέ φθορά καί ἐπιφέρει ντροπή στόν κάτοχό της.
Καί ὅπως δέν τολμάει ὁ ἄνθρωπος νά συμμετάσχει σέ γάμο ἤ πανηγυρική ἐκδήλωση χωρίς τό ἀπαιτούμενο ἔνδυμα, κατά παρόμοιο τρόπο δέν θά βρεῖ τό θάρρος νά συμμετάσχει στό πανηγύρι τοῦ οὐρανοῦ χωρίς τήν ἀνάλογη καί καθαρή στολή τῆς ψυχῆς.
Γι’ αὐτό ὅσοι ἐνδιαφέρονται γιά τή σωτηρία τους ἄς φροντίσουν νά διατηρήσουν καθαρή τή στολή τῆς ψυχῆς τους, ἡ ὁποῖα ἐφασφαλίζεται ὄχι μόνο μέ τήν ἀποφυγή τῆς ἁμαρτίας, ἀλλά καί μέ τή μετάνοια, τήν ἀγαθοεργία καί τή μόνιμη ὑπακοή στό θέλημα τοῦ Θεοῦ.
Ἀγαπητοί ἀδελφοί, μακάριοι οἱ ἀκούοντες τόν λόγο τοῦ Θεοῦ καί φυλάσοντες αὐτόν. Αὐτοί θά μετατρέψουν τόν ἀρραβώνα τοῦ βαπτίσματος σέ μόνιμο γάμο, στόν ὁποῖο θά συμμετάσχουν μέ ὅλους τούς ἁγίους ὡς μέλη Χριστοῦ, κληρονόμοι τῶν αἰωνίων ἀγαθῶν, τά ὁποῖα εἶναι ἀσύλληπτα ἀπό τόν ἄνθρωπο. Ἀμήν.
Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...