Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου 2015

Δια να γίνωμεν τέκνα Θεού και Θεοί κατά χάριν πρέπει πάντοτε να προσευχώμεθα.

Δια να γίνωμεν τέκνα Θεού και Θεοί κατά χάριν πρέπει πάντοτε να προσευχώμεθα. Πάσα γαρ δόσις αγαθή και παν δώρημα τέλειον άνωθεν εστί καταβαίνον εκ του Πατρός των φώτων. Εάν θέλωμεν λοιπόν να γίνωμεν τέκνα Θεού ας τον παρακαλώμεν συνεχώς και αδιαλείπτως να μας αξιώσει της τοιαύτης χάριτος.
Ας κοληθή η ψυχή μας, οπίσω αυτού, ως λέγει ο Δαβίδ, "εκολήθη η ψυχή μου οπίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά Σου" και ο Θεολόγος Γρηγόριος λέγει: "Νους Θεώ συναπτόμενος και αυτώ εγχρονίζων δια προσευχής και αγάπης σοφός γίνεται και αγαθός και δυνατός και φιλάνθρωπος και ελεήμων και μακρόθυμος, και απλώς ειπείν πάντα σχεδόν τα θεία ιδιώματα εν εαυτώ περιφέρει..." Ας αγαπήσωμεν λοιπόν τον Θεό εξ όλης της δυνάμεως μας και τον πλησίον μας ως εαυτόν μας δια να γίνωμεν τέκνα Θεού και Θεοί κατά χάριν. Αμήν.
Γέροντος Φιλόθεου Ζερβάκου

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...