Τετάρτη 19 Απριλίου 2023

Είναι θεολογικά σωστή η φράση, χωρίς σταυρό δεν υπάρχει ανάσταση;

 

Όχι χωρίς σταυρό, αλλά χωρίς θάνατο δεν υπάρχει ανάσταση, γιατί η ανάσταση αναφέρεται στους νεκρούς. Ο Χριστός αναστήθηκε αφού πρώτα πέθανε και όχι αφού πρώτα σταυρώθηκε. Το ότι η σταύρωση προηγήθηκε του θανάτου και υπήρξε η αιτία αυτού, αυτό είναι άλλο θέμα.

Το ίδιο συμβαίνει και με τους πιστούς, δηλαδή προηγείται ο θάνατος και έπεται η ανάσταση. Αυτός ο θάνατος έχει συμβεί με το Μυστήριο του Βαπτίσματος σύμφωνα με τα λόγια του Αποστόλου Παύλου, « ἢ ἀγνοεῖτε ὅτι ὅσοι ἐβαπτίσθημεν εἰς Χριστὸν Ἰησοῦν εἰς τὸν θάνατον αὐτοῦ ἐβαπτίσθημεν; συνετάφημεν οὖν αὐτῷ διὰ τοῦ βαπτίσματος εἰς τὸν θάνατον, ἵνα ὥσπερ ἠγέρθη Χριστὸς ἐκ νεκρῶν διὰ τῆς δόξης τοῦ πατρός, οὕτω καὶ ἡμεῖς ἐν καινότητι ζωῆς περιπατήσωμεν »( Ρω. στ’, 3-4).

 Όσο δε για την ανάσταση των νεκρών που θα είναι καθολική, ο κάθε πιστός πρέπει να πιστεύει και να γνωρίζει τα λόγια του Κυρίου που είπε στη Μάρθα, « λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς· ἀναστήσεται ὁ ἀδελφός σου. λέγει αὐτῷ Μάρθα· οἶδα ὅτι ἀναστήσεται ἐν τῇ ἀναστάσει ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ. εἶπεν αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς· ἐγώ εἰμι ἡ ἀνάστασις καὶ ἡ ζωή. ὁ πιστεύων εἰς ἐμέ, κἂν ἀποθάνῃ, ζήσεται· καὶ πᾶς ὁ ζῶν καὶ πιστεύων εἰς ἐμὲ οὐ μὴ ἀποθάνῃ εἰς τὸν αἰῶνα. πιστεύεις τοῦτο;»( Ιω. ια’, 23-26).

 Όποιος λοιπόν έχει τη ζωή που δίνει ο Χριστός, σύμφωνα με τα λόγια Του, « ἐγὼ ἦλθον ἵνα ζωὴν ἔχωσι καὶ περισσὸν ἔχωσιν »(Ιω. ι’, 10), δε θα πεθάνει, όταν στα μάτια των άλλων θα έχει πεθάνει. Πάντως αυτό το τελευταίο ερώτημα, « πιστεύεις τοῦτο » που είπε ο Κύριος στη Μάρθα, αφορά τον καθένα προσωπικά για να απαντήσει. Μακάρι να πει στο Χριστό ναι και να αθετήσει άλλες διδασκαλίες από οπουδήποτε και από οποιονδήποτε προέρχονται.

Ιωάννης Χ. Δήμος πτχ. Θεολ. & Φιλοσ. Πανεπιστημίου Αθηνών

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...