Τετάρτη 12 Απριλίου 2023

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ -Απόσπασμα από το βιβλίο του Ιωάννη Δήμου "ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑ


 

Ας εξετάσουμε το θέμα με διαδοχικές ερωτήσεις και απαντήσεις.


Ερώτηση 1η 


Πώς έγινε ο Ιούδας μαθητής του Χριστού;
Απάντηση


Ο Ιούδας έγινε μαθητής του Χριστού διότι, όπως τους άλλους ένδεκα έτσι και αυτόν, τον διάλεξε ο Ίδιος ο Κύριος, και μάλιστα τους έδωσε σ’ Αυτόν ο Πατέρας Του, όπως φαίνεται από τα παρακάτω, «ουκ εγώ υμάς τους δώδεκα εξελεξάμην; και εξ υμών εις διάβολος εστίν» (Ιω.
στ ́, 70) και «ους δεδωκάς μοι εφύλαξα, και ουδείς εξ αυτών απώλετο ει μη ο υιός της απωλείας, ίνα η γραφή πληρωθή» (Ιω. Ιζ ́,12).Ερώτηση 2η

Αφού ο Χριστός γνώριζε ότι ο Ιούδας ήταν αμαρτωλός, γιατί τον κά-
λεσε για μαθητή Του;

Απάντηση
Γιατί κανένας δεν ήταν αναμάρτητος, και μάλιστα ο Πέτρος είπε
στον Κύριο «έξελθε απ’ εμού, ότι ανήρ αμαρτωλός ειμί, Κύριε»
(Λουκ. ε ́, 8).


Ερώτηση 3η
Αφού ο Χριστός γνώριζε ότι ο Ιούδας θα τον προδώσει, γιατί τον
κάλεσε για μαθητή Του;


Απάντηση

Γιατί και για τον Πέτρο γνώριζε ότι θα τον αρνηθεί, και για τους άλ-
λους μαθητές ότι θα τον εγκαταλείψουν, και όμως τους κάλεσε. Άρα ο Χριστός δεν κάλεσε αγίους αλλά διαφορετικούς χαρακτήρες. Κά-
λεσε, για παράδειγμα, τον Ναθαναήλ για τον οποίον είπε «ίδε αλη-
θώς Ισραηλίτης εν ω δόλος ουκ εστί» (Ιω. α ́, 48). Κάλεσε τον Πέτρο
με όλες τις αδυναμίες του. Κάλεσε το Θωμά που ήθελε αποδείξεις
για να πιστέψει στην Ανάσταση Του. Από τα παραπάνω φαίνεται ότι
οι Απόστολοι αναδείχτηκαν από το Άγιο Πνεύμα άξιοι να επιτελέ-
σουν το έργο τους και δεν ήταν από τον εαυτό τους σπουδαίοι. Άλ-
λωστε, όταν αυτοκτόνησε ο Ιούδας αναδείχθηκε στη θέση του ο
Ματθίας. Αργότερα έγινε απόστολος ο Παύλος κατά τον γνωστό
τρόπο. Και οι συνεργάτες των Αποστόλων και αυτοί έργο αποστο-
λικό έκαναν. Συνεπώς βρίσκει ο Κύριος ανθρώπους για να τους κάνει Αποστόλους. Απλώς εκείνη την εποχή διάλεξε τους δώδεκα, όπως και τους εβδομήκοντα. Κάποτε είπε στους δώδεκα, όταν σκανδαλί- στηκαν από τα λόγια Του πολλοί, «μη και υμείς θέλετε υπάγειν;» (Ιω. στ’,67).
Έτσι λοιπόν σαν έναν διαφορετικό τύπο διάλεξε και τον Ιούδα να τον αναδείξει Απόστολο και θα το έκανε, εάν ο Ιούδας μετανοούσε, αλλά αυτό θα το δούμε στη συνέχεια.


Ερώτηση 4η

Αφού είχε προφητευθεί το κατάντημα του Ιούδα, μπο- ρούσε να κά-
νει διαφορετικά;

Απάντηση

Η προφητεία δεν καθόρισε ούτε δέσμευσε τη συμπεριφορά του Ι-
ούδα. Μακάρι ο Ιούδας να μην ήταν αυτός που ήταν και να μην έκανε  αυτό που έκανε, και τότε αυτό θα το προγνώριζε ο Θεός και δεν θα έγραφε τη Γραφή αυτή την προφητεία για τον Ιούδα. Τώρα όμως που έκανε αυτό που έκανε, δεν το έκανε, επειδή είχε προφητευθεί, αλλά προφητεύτηκε, επειδή θα το έκανε.


Ερώτηση 5η


Αν ο Ιούδας δεν πρόδιδε το Χριστό, τότε δεν θα καταδικαζόταν ο
Κύριος;


Απάντηση


Ο Χριστός θα καταδικαζόταν και χωρίς την προδοσία του Ιούδα,
γιατί ο φθόνος των αρχόντων των Ιουδαίων προς τον Κύριο ήταν
τόσο μεγάλος που θα εύρισκαν τρόπο να τον συλλάβουν. Άλλωστε
το ότι δεν συνελήφθη ο Χριστός μέχρι την προδοσία του Ιούδα οφεί-
λεται στο ότι δεν είχε έλθει η ώρα Του και στο ότι παραδόθηκε, όταν
θέλησε ο Ίδιος, αν και οι άρχοντες «δια φθόνον παρέδωκαν αυτόν»
(Ματ.κζ ́, 18).


Ερώτηση 6η


Αφού ο Χριστός θα παραδιδόταν και χωρίς την προδοσία του Ιούδα,
μήπως αυτό μειώνει την ευθύνη του Ιούδα;


Απάντηση

Όχι, γιατί η προδοσία αυτή καθ’ εαυτήν είναι σοβαρότατη και δια-
βολική πράξη. Αυτό το επιβεβαιώνει ο Κύριος, όπως φαίνεται παρα-
κάτω, «και εξ υμών εις διάβολός εστιν» (Ιω. στ ́, 70), «και ο μεν υιός
του ανθρώπου πορεύεται κατά το ωρισμένον, πλην ουαί τω ανθρώπω εκείνω δι’ου παραδίδοται» (Λουκ. κβ ́, 22).


Ερώτηση 7η
Ο Ιούδας αποκλειστικά και μόνο για την προδοσία ευ- θύνεται;


Απάντηση

Όχι, γιατί αυτή ήταν το αποκορύφωμα της διαβολικής του συμπερι-
φοράς. Και προηγουμένως δεν ήταν εντάξει, αφού «κλέπτης ην, και
το γλωσσόκομον είχε και τα βαλλόμενα εβάσταζεν» (Ιω. ιβ ́,6). Από
αυτό και από τα αργύρια που πήρε φαίνεται και το πάθος της φιλαρ-
γυρίας που είχε και στο οποίο δούλευε ο Ιούδας.

Ερώτηση 8η

Ο Χριστός που γνώριζε την κατάσταση του Ιούδα πως τον αντιμετώ-
πιζε;

Απάντηση


Ασφαλώς, και δεν υπάρχει αμφιβολία γι’ αυτό, τον αντιμετώπιζε με
πολλή αγάπη και σοφία και παιδαγωγικό τρόπο, ώστε να μη τον θίξει
και τον μειώσει ένα- ντι των άλλων μαθητών. Για παράδειγμα ανα-
φέρουμε το εξής: «και προσκαλεσάμενος τους δώδεκα μαθητάς αυ-
τού έδωκεν αυτοίς εξουσίαν πνευμάτων ακαθάρτων ώστε εκβάλλειν
αυτά και θεραπεύειν πάσαν νόσον και πάσαν μαλακίαν» (Ματθ.
ι ́,1). Εδώ βλέπουμε ότι δεν ξεχωρίζει τον Ιούδα αλλά μιλάει για δώ-
δεκα στους οποίους έδωσε την εξουσίαν να βγάζουν δαιμόνια και θα
θεραπεύουν.


Ερώτηση 9η

Αυτό που λέγεται ότι ο Χριστός ζήτησε από τον Ιούδα να τον παρα-
δώσει για να σωθεί ο κόσμος, είναι σωστό;

Aπάντηση
Δεν είναι σωστό, όπως φαίνεται από την απάντηση στην 5η ερώτηση
και επί πλέον, εάν συνέβαινε αυτό, δεν συμβιβάζεται με το θέλημα
του Θεού, καθόσον εμφανίζεται ο Χριστός ο αναμάρτητος να συνερ-
γάζεται με τον Ιούδα και να του ζητάει να κάνει την πράξη της προ-
δοσίας, που όπως αναφέρθηκε είναι διαβολική, αφού πριν την κάνει
 «εισήλθεν εις εκείνον ο σατανάς» (Ιω. ιγ’, 27). Σε καμία περίπτωση
δεν θα ήθελε ο Χριστός, ο μαθητής Του να γίνει όργανο του διαβόλου και να τον προδώσει. Άλλωστε, όπως αναφέρεται στην απάντηση της 5ης ερώτησης, ο Ιούδας δεν ήταν απαραίτητος για την καταδίκη του Χριστού.


Ερώτηση 10η


Ο Ιούδας μετανόησε για την πράξη του;


Απάντηση


Ο Ιούδας δεν μετανόησε, γιατί ο διάβολος που είχε εισέλθη μέσα του
δεν ήταν δυνατόν να τον οδηγήσει σε μετάνοια αλλά σε απελπισία
και αυτοκτονία. Η μεταμέλεια λοιπόν του Ιούδα δεν είναι μετάνοια,
γιατί αν ήταν μετάνοια θα έτρεχε στον Χριστό να του ζητήσει συγ-
χώρεση και δεν θα αυτοκτονούσε, πράγμα που αποτελεί το επισφρά-
γισμα της αμετανοησίας του.

Ερώτηση 11η


Αν μετανοούσε ο Ιούδας, θα τον δεχόταν ο Χριστός;


Απάντηση


Και βέβαια θα τον δεχόταν, όπως δέχτηκε και τον Πέτρο που και
αυτός αμάρτησε σοβαρά με το να αρνηθεί τον Κύριο του τρεις φορές
και με όρκο. Μακάρι να μετανοούσε ο Ιούδας και θα αποτελούσε
παράδειγμα προς μίμηση για όλους τους ομοίους του κάθε εποχής.

Τώρα όμως αποτελεί παράδειγμα, προς αποφυγήν όχι μόνο της προ-
δοσίας και της εν γένει δόλιας συμπεριφοράς του, αλλά και της
απελπισίας του με αποτέλεσμα την αυτοκτονία, η οποία αυτοκτονία
αποτελεί φαινόμενο κάθε εποχής.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...