Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου 2022

Ο ΑΦΘΑΣΤΟΣ

Όταν κάποτε οι Φαρισαίοι και οι αρχιερείς έστειλαν υπηρέτες για να πιάσουν το Χριστό, κανένας δεν τόλμησε να απλώσει χέρι επάνω Του. « Ἦλθον οὖν οἱ ὑπηρέται πρὸς τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ Φαρισαίους, καὶ εἶπον αὐτοῖς ἐκεῖνοι· Διατί οὐκ ἠγάγετε αὐτόν; ἀπεκρίθησαν οἱ ὑπηρέται· Οὐδέποτε οὕτως ἐλάλησεν ἄνθρωπος, ὡς οὗτος ὁ ἄνθρωπος »( Ιω. ζ’, 45-46). Ενθουσιάστηκαν τόσο οι υπηρέτες από τα λόγια του Κυρίου, που τους είπαν ότι, δεν έχει μιλήσει ποτέ έτσι άνθρωπος όπως αυτός ο άνθρωπος. Ποιος λοιπόν μπορεί να πει για τον εαυτό του ή για κάποιον άλλον, ότι αυτός μιλάει καλλίτερα από το Χριστό;


Δυστυχώς όμως, όπως τότε τα λόγια του Κυρίου δεν άρεσαν στους Φαρισαίους, έτσι και μεταγενέστερα δεν αρέσουν σε πολλούς άλλους. Ο Απόστολος Παύλος γράφει σχετικά στον Τιμόθεο, « ἔσται γὰρ καιρὸς ὅτε τῆς ὑγιαινούσης διδασκαλίας οὐκ ἀνέξονται, ἀλλὰ κατὰ τὰς ἐπιθυμίας τὰς ἰδίας ἑαυτοῖς ἐπισωρεύσουσι διδασκάλους κνηθόμενοι τὴν ἀκοήν, καὶ ἀπὸ μὲν τῆς ἀληθείας τὴν ἀκοὴν ἀποστρέψουσιν, ἐπὶ δὲ τοὺς μύθους ἐκτραπήσονται »( Β’ Τιμ. δ’, 3-4). Δεν είναι λοιπόν σωστό ένας πιστός, να μη υψώνει το Χριστό που λέει την αλήθεια, αλλά να υψώνει άλλους που λένε παραμύθια.

 

Ιωάννης Χ. Δήμος  πτχ. Θεολ. & Φιλοσ. Πανεπιστημίου Αθηνών

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...