Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου 2022

ΝΑΙ ΜΕΝ, ΑΛΛΑ


α) Ναι μεν είναι ωραίο να πιστεύει και να αισθάνεται κανείς ότι ο Χριστός είναι ο Σωτήρας του, αλλά πρέπει να γνωρίζει και τη συμβουλή του Αποστόλου Παύλου, « μετὰ φόβου καὶ τρόμου τὴν ἑαυτῶν σωτηρίαν κατεργάζεσθε »(Φιλ. β’, 12).


β) Ναι μεν είναι ωραίο να λένε κάποιοι ότι είναι μαθητές του Χριστού, αλλά πρέπει να γνωρίζουν ότι ο Χριστός είπε στους Μαθητές Του, « ἐν τούτῳ γνώσονται πάντες ὅτι ἐμοὶ μαθηταί ἐστε, ἐὰν ἀγάπην ἔχητε ἐν ἀλλήλοις »( Ιω. ιγ’, 35).


γ) Ναι μεν είναι ωραίο να λένε κάποιοι ότι, « ἐκ Θεοῦ ἐγεννήθησαν »( Ιω. α’,13 ), αλλά πρέπει να γνωρίζουν ότι, « Πᾶς ὁ γεγεννημένος ἐκ τοῦ Θεοῦ ἁμαρτίαν οὐ ποιεῖ, ὅτι σπέρμα αὐτοῦ ἐν αὐτῷ μένει· καὶ οὐ δύναται ἁμαρτάνειν, ὅτι ἐκ τοῦ Θεοῦ γεγέννηται »( Α’ Ιω. γ’, 9).


δ) Ναι μεν είναι ωραίο να λέει κάποιος ότι αγαπάει το Χριστό, αλλά πρέπει να γνωρίζει ότι ο Χριστός είπε, « ὁ ἔχων τὰς ἐντολάς μου καὶ τηρῶν αὐτὰς, ἐκεῖνός ἐστιν ὁ ἀγαπῶν με »( Ιω. ιδ’, 21).


ε) Ναι μεν είναι ωραίο να λένε κάποιοι ότι είναι φίλοι του Χριστού, αλλά πρέπει να γνωρίζουν ότι ο Χριστός είπε στους Μαθητές Του, «ὑμεῖς φίλοι μού ἐστε, ἐὰν ποιῆτε ὅσα ἐγὼ ἐντέλλομαι ὑμῖν » (Ιω. ιε’, 14).


στ)  Υπάρχουν και  άλλα ναι μεν, αλλά, αλλά  είναι πολλά. 

 

Ιωάννης Χ. Δήμος  πτχ. Θεολ. & Φιλοσ. Πανεπιστημίου Αθηνών

 

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...