Κυριακή 4 Ιουνίου 2023

ΠΕΡΙ ΕΞΟΥΣΙΑΣ

 

Όπως είναι γνωστό, ο εξουσιαστής του σύμπαντος κόσμου που δίνει όλες τις επιμέρους εξουσίες, είναι   ο Παντοκράτωρ Θεός.  Ο Απόστολος Παύλος γράφει σχετικά, « οὐ γάρ ἐστιν ἐξουσία εἰ μὴ ὑπὸ Θεοῦ· αἱ δὲ οὖσαι ἐξουσίαι ὑπὸ τοῦ Θεοῦ τεταγμέναι εἰσίν. «( Ρω. ιγ’, 1). Όλες λοιπόν οι κατά καιρούς εξουσίες είναι άνωθεν, όπως άνωθεν ήταν και η εξουσία  του Πιλάτου.  Όταν ο Πιλάτος είπε στο Χριστό, «  ἐμοὶ οὐ λαλεῖς; οὐκ οἶδας ὅτι ἐξουσίαν ἔχω σταυρῶσαί σε καὶ ἐξουσίαν ἔχω ἀπολῦσαί σε; ἀπεκρίθη ᾿Ιησοῦς· οὐκ εἶχες ἐξουσίαν οὐδεμίαν κατ' ἐμοῦ, εἰ μὴ ἦν σοι δεδομένον ἄνωθεν· διὰ τοῦτο ὁ παραδιδούς μέ σοι μείζονα ἁμαρτίαν ἔχει.» ( Ιω. ιθ’, 10 -11 ). Ας μη καυχιέται λοιπόν κανείς για την όποια εξουσία που έχει, γιατί τον ρωτάει ο Απόστολος Παύλος, « τίς γάρ σε διακρίνει; τί δὲ ἔχεις ὃ οὐκ ἔλαβες; εἰ δὲ καὶ ἔλαβες, τί καυχᾶσαι ὡς μὴ λαβών; «»(  Α’ Κορ. δ’, 7).

Αυτά σχετικά με την εξουσία των ανθρώπων. Εκείνος πάντως που έχει από το Θεό και Πατέρα Του όλες τις εξουσίες είναι ο Χριστός. Αυτό το  δήλωσε ο Ίδιος  στους ένδεκα Μαθητές Του, μετά την Ανάστασή Του, εις το όρος  «λέγων· ἐδόθη μοι πᾶσα ἐξουσία ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς »(Ματ. κη’, 18). Είναι λάθος λοιπόν να αμφισβητεί ή να αγνοεί, ιδιαίτερα ένας  πιστός, το ότι ο Χριστός  έχει εξουσία και για τα επί της γης τεκταινόμενα.  « καὶ νῦν, βασιλεῖς, σύνετε, παιδεύθητε, πάντες οἱ κρίνοντες τὴν γῆν. δουλεύσατε τῷ Κυρίῳ ἐν φόβῳ καὶ ἀγαλλιᾶσθε αὐτῷ ἐν τρόμῳ.  δράξασθε παιδείας, μήποτε ὀργισθῇ Κύριος καὶ ἀπολεῖσθε ἐξ ὁδοῦ δικαίας.  ὅταν ἐκκαυθῇ ἐν τάχει ὁ θυμὸς αὐτοῦ, μακάριοι πάντες οἱ πεποιθότες ἐπ᾿ αὐτῷ » ( Ψ. 2, 10   -13).

Όσο για τους δαίμονες, δεν έχουν καμία εξουσία, τρέμουν μπροστά στο Χριστό, και το μόνο που προσπαθούν να κάνουν είναι να παραπλανήσουν κάποιον αφελή ώστε να μη φοβάται αυτός το Θεό αλλά  να φοβάται το διάβολο. Ο Χριστός συνέτριψε την κεφαλή του διαβόλου  σύμφωνα με τα λόγια του Θεού, «καὶ εἶπε Κύριος ὁ Θεὸς τῷ ὄφει·…αὐτός σου τηρήσει κεφαλήν, καὶ σὺ τηρήσεις αὐτοῦ πτέρναν. ( Γεν. γ’, 14-15).

Αυτό όμως δεν επιτρέπει εφησυχασμό και γι’ αυτό, αν και ο διάβολος δεν έχει δύναμη, ο Απόστολος Πέτρος παραγγέλλει, «  νήψατε, γρηγορήσατε· ὁ ἀντίδικος ὑμῶν διάβολος ὡς λέων ὠρυόμενος περιπατεῖ ζητῶν τίνα καταπίῃ.  ᾧ ἀντίστητε στερεοὶ τῇ πίστει, εἰδότες τὰ αὐτὰ τῶν παθημάτων τῇ ἐν κόσμῳ ὑμῶν ἀδελφότητι ἐπιτελεῖσθαι. ῾Ο δὲ Θεὸς πάσης χάριτος, ὁ καλέσας ὑμᾶς εἰς τὴν αἰώνιον αὐτοῦ δόξαν ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ ὀλίγον παθόντας, αὐτὸς καταρτίσει ὑμᾶς, στηρίξει, σθενώσει, θεμελιώσει· αὐτῷ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων· ἀμήν.»(  Α’ Πέτρ. ε’, 8-11)

Ιωάννης Χ. Δήμος  πτχ. Θεολ. & Φιλοσ. Πανεπιστημίου Αθηνών.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...