Πέμπτη 22 Ιουνίου 2023

Είναι θεολογικά σωστό να λέει κανείς ότι οι άνθρωποι είναι εικόνες του Θεού;

 

Σωστό είναι αυτό που θέλει να πει και όχι το κατά πώς το λέει. Έτσι σωστά είναι τα παρακάτω που έχει κατά νουν έστω κι’ αν δεν τα λέει:

α) Οι άνθρωποι ως απόγονοι του Αδάμ είναι κατ’ εικόνα Θεού, αφού ο Θεός προκειμένου να δημιουργήσει τον πρώτο άνθρωπο έτσι είπε, «  ποιήσωμεν ἄνθρωπον κατ᾿ εἰκόνα ἡμετέραν καὶ καθ᾿ ὁμοίωσιν, » ( Γέν. α’, 26). Δεν είπε, να κάνουμε άνθρωπο που αυτός θα είναι η εικόνα μας, γιατί ο Θεός είναι  αόρατος, ασχημάτιστος,  απερίγραπτος και δεν απεικονίζεται ούτε εικονίζεται με κάποιο δημιούργημά Του, ορατό ή αόρατο. Αν   ήταν έτσι,  ο καθένας θα έλεγε  ότι ο αόρατος Θεός είναι όπως ο τάδε άνθρωπος.  Θα έλεγε ότι, όποιος βλέπει άνθρωπο, βλέπει το Θεό.

β) Αυτό  ισχύει μόνο για όποιον έχει δει το Χριστό, όπως είπε ο Ίδιος, όταν ο Φίλιππος του είπε, «Κύριε, δεῖξον ἡμῖν τὸν πατέρα καὶ ἀρκεῖ ἡμῖν. λέγει αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς· τοσοῦτον χρόνον μεθ' ὑμῶν εἰμι, καὶ οὐκ ἔγνωκάς με, Φίλιππε; ὁ ἑωρακὼς ἐμὲ ἑώρακε τὸν πατέρα· καὶ πῶς σὺ λέγεις, δεῖξον ἡμῖν τὸν πατέρα; » ( Ιω. ιδ’, 8-9 ).

γ) Εικόνα  λοιπόν  του Θεού είναι ο Υιός και Λόγος Αυτού  για τον Οποίον λέει χαρακτηριστικά ο Απόστολος Παύλος, « ῞Ος ἐστιν εἰκὼν τοῦ Θεοῦ τοῦ ἀοράτου, » ( Κολ. α’, 15).  Και αλλού, «  ὃν ἔθηκε κληρονόμον πάντων, δι' οὗ καὶ τοὺς αἰῶνας ἐποίησεν·  ὃς ὢν ἀπαύγασμα τῆς δόξης καὶ χαρακτὴρ τῆς ὑποστάσεως αὐτοῦ, φέρων τε τὰ πάντα τῷ ρήματι τῆς δυνάμεως αὐτοῦ, δι' ἑαυτοῦ καθαρισμὸν ποιησάμενος τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν ἐκάθισεν ἐν δεξιᾷ τῆς μεγαλωσύνης ἐν ὑψηλοῖς, » ( Εβρ. α’, 2-3).

δ) Προφανώς  αυτά εννοεί  και δεν τα αγνοεί όποιος λέει  ότι οι άνθρωποι είναι εικόνες του Θεού. Καλό όμως είναι  η αλήθεια να λέγεται, γιατί αν λέει κανείς μόνο ότι οι άνθρωποι είναι εικόνες του Θεού και αποσιωπώνται τα παραπάνω, δεν ορθοτομείται ο λόγος της αληθείας, πράγμα ανορθόδοξο. Άλλωστε, γιατί  να μη λέει κανείς αυτό  που εννοεί, όταν μάλιστα αυτό είναι  σωστό,  όπως συμβαίνει και επί του προκειμένου;

Ιωάννης Χ. Δήμος  πτχ. Θεολ. & Φιλοσ. Πανεπιστημίου Αθηνών.

1 σχόλιο:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...