Δευτέρα, 4 Οκτωβρίου 2010

Απο την συλλογή του π.Αθανασίου Γρηγοριάτου

-Αφού είσαι  θνητός μη φρόνει ως αθάνατος.

-Ουδέ τα μικρά πτηνά πίπτουν εις την γήν άνευ του θελήματος του Θεού. Να λέγουμε πάντοτε  πρός τον Θεόν, "γεννηθήτω το θέλημά Σου".

-Ο άγιος Αυγουστίνος κατεπλάγη απο την διήγησιν περί του αγίου Αντωνίου και των ασκητών της Αιγύπτου."Τι έστι τούτο;" έλεγε πρός τον φίλον αυτού Αλύπιον. "Τι ήκουσας; Ανίστανται οι αμαθείς και αρπάζουσιν τον ουρανόν, και ημείς μετά των επιστημών ημών άνευ καρδίας, ιδού πως κυλινδούμεθα εν τη σακρί και τω αίματι".

-Δεν εδόθη εις την Εκκλησία η δύναμις του σιδηρού σπαθιού, αλλ' η δύναμις της πνευματικής μάχαιρας , όπου είναι ο λόγος  του Θεού.

-Τον Πυθαγόρα δεν μπορεσε κανένας να το πείσει να φάγει ψάρια, διότι καθώς  αυτά είναι απο τη φύση τους άφωνα, ήταν σύμβολο της σιωπής, την οποίας αυτός λογάριαζε θείο και ουράνιο χάρισμα.

-Τα πνεύματα τα έξοχα ζητούν την ερημία, και φεύγουν την μετά των  πολλών ανθρώπων κοινωνίαν.

-Ο Ιουστινιανός ήγαγεν και έθηκεν εις την Αγίαν Σοφίαν το στόμιον του φρέατος , εν ω εκάθησεν ο Χριστός.

-Χρή την έχθραν εις ύδωρ γράφειν(=Πρέπει την έχθρότητα να την γράφεις επάνω στο νερο).

-Πέντε βαπτίσματα υπάρχουν.Πρώτον , του Μωϋσέως, όπου επέρασε τους Εβραίους απο την Ερυθράν θάλασσαν. Δεύτερον, του προφήτου Προδρόμου. Τρίτον, του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, εις το οποίον εαν τις δεν βαπτισθη, Χριστιανός δεν είναι. Τέταρτον , το Μαρτύριον (το βάπτισμα του αίματος). Αυτό , το βαπτισμα  το υπέστη και ο Χριστός. Και πέμπτον , το βάπτισμα των δακρύων , όπου προέρχεται απο την ενθύμιση των αμαρτιών.

-Ένωσε το θέλησμά σου με το θέλημα του Θεού και όλα θέλουν σου τύχει καθώς θέλεις.

-Ο άγιος Γρηγόριο ο Παλαμάς, εις την σκήτην της Βεροίας όπου ήτο, τας πέντε ημέρας της εβδομάδος ούτε αυτός έβαινε ολότελα έξω ούτε άλλον εδέχετο μέσα εις το κελλίον του. Το Σάββατο μόνον και την Κυριακήν έβαινε διά να ιερουργή τα Θεία Μυστήρια και να συνομιλεί πνευματικώς

-Ω Θεέ μου, δικαίως ο Απόστολος σου έλεγεν , ότι "ει τις εν λόγω ου πταίει ,ούτος τέλειος ανήρ". Επίθες λοιπόν , Κύριε, και επί της ιδικής μου γλώσσης τον χρυσούν της χάριτός σου χαλινόν, ίνα αύτη λαλή μόνον "όσα σεμνά, όσα δίκαια, όσα αγνά, όσα εύφημα".

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...