Σάββατο 3 Μαΐου 2014

Οι Μυροφόρες.Οφειλόμενη απάντηση σε αθέους και αιρετικούς.(Χ.Σαλταούρας)


03ΜΑΙ

ΣΑΛΤΑΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΟΙ ΜΥΡΟΦΟΡΕΣ

ΜΥΡΟΦΟΡΕΣ.jpg

ΟΙ  ΜΥΡΟΦΟΡΕΣ

« Κατακολουθήσασαι δὲ αἱ γυναῖκες, αἵτινες ἦσαν συνεληλυθυῖαι αὐτῷ ἐκ τῆς Γαλιλαίας, ἐθεάσαντο τὸ μνημεῖον καὶ ὡς ἐτέθη τὸ σῶμα αὐτοῦ,  ὑποστρέψασαι δὲ ἡτοίμασαν ἀρώματα καὶ μύρα. καὶ τὸ μὲν σάββατον ἡσύχασαν κατὰ τὴν ἐντολήν» Λουκάς  23: 55- 56

«Και διαγενομένου τοῦ σαββάτου Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ καὶ Μαρία ἡ τοῦ ᾿Ιακώβου καὶ Σαλώμη ἠγόρασαν ἀρώματα ἵνα ἐλθοῦσαι ἀλείψωσιν αὐτόν» Μάρκος 16:1

Η ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΑ ΤΩΝ ΑΘΕΩΝ

        Ορίστε ! Λέγουν οι Άθεοι. Η Καινή Διαθήκη αντιφάσκει. Δεν είναι θεόπνευστη ! Διότι ο Ευαγγελιστής Λουκάς λέγει ότι  οι γυναίκες «ἡτοίμασαν ἀρώματα καὶ μύρα. καὶ τὸ μὲν σάββατον ἡσύχασαν κατὰ τὴν ἐντολήν», δηλαδή πρώτα ετοίμασαν τα αρώματα και κατόπιν ήλθε το Σαββάτο κατά το οποίο ησύχασαν . Από την άλλη ο Ευαγγελιστής Μάρκος μας λέγει ότι τα αρώματα αγοράστηκαν ΜΕΤΑ το Σάββατο, «διαγενομένου τοῦ σαββάτου Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ καὶ Μαρία ἡ τοῦ ᾿Ιακώβου καὶ Σαλώμηἠγόρασαν ἀρώματα».

Οι γυναίκες στις οποίες αναφέρονται οι δύο Ευαγγελιστές είναι οι ίδιες όχι διαφορετικές – «Τη δὲ μιᾷ τῶν σαββάτων ὄρθρου βαθέος ἦλθον ἐπὶ τὸ μνῆμα φέρουσαι ἃ ἡτοίμασαν ἀρώματα, καί τινές σὺν αὐταῖς………καὶ ὑποστρέψασαι ἀπὸ τοῦ μνημείου ἀπήγγειλαν ταῦτα πάντα τοῖς ἕνδεκα καὶ πᾶσι τοῖς λοιποῖς.  ἦσαν δὲ ἡ Μαγδαληνὴ Μαρία καὶ ᾿Ιωάννα καὶ Μαρία ᾿Ιακώβου καὶ οἱ λοιπαὶ σὺν αὐταῖς, αἳ ἔλεγον πρὸς τοὺς ἀποστόλους ταῦτα» Λουκάς 24: 1-10.

Ο Ευαγγελιστής Λουκάς δηλαδή παρουσιάζει την Μαρία την Μαγδαληνή και τις άλλες γυναίκες να ετοιμάζουν τα αρώματα  ΠΡΙΝ το Σάββατο ενώ ο Ευαγγελιστής Μάρκος παρουσιάζει την Μαρία την Μαγδαληνή και τις άλλες γυναίκες να αγοράζουν τα αρώματα  ΜΕΤΑ το Σάββατο !!!

Η  ΔΙΑΣΤΡΟΦΗ  ΤΩΝ   ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ

        Υπάρχει μία μερίδα Αιρετικών Προτεσταντών που απαντά στις αιτιάσεις των Αθέων με λάθος τρόπο, με τρόπο σύμφωνο με τις αντι –Βιβλικές διδασκαλίες τους. Οι Αιρετικοί αυτοί διδάσκουν ότι δήθεν ο Ιησούς σταυρώθηκε ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και αναστήθηκε Σάββατο και όχι  ότι σταυρώθηκε Παρασκευή και αναστήθηκε Κυριακή όπως διδάσκει η Ορθόδοξη Εκκλησία !

Ισχυρίζονται λοιπόν ότι την εβδομάδα που σταυρώθηκε ο Ιησούς είχαμε δύο Σάββατα – ένα ειδικό Σάββατο την Πέμπτη (Πάσχα/Αργία 15ης Νισάν) , ΜΕΤΑ από το οποίο αγοράστηκαν τα αρώματα, την Παρασκευή δηλαδή και έναεβδομαδιαίο Σάββατο πριν από το οποίο, την Παρασκευή δηλαδή ετοιμάστηκαν τα αρώματα.

Η ΚΑΚΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΩΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΩΣΗΣ

        Σύμφωνα με την διδασκαλία αυτή ο Ιησούς Χριστός σταυρώθηκε και πέθανε ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ . Οι υποστηρίζοντες αυτή την άποψη παρερμηνεύουν τα εξής εδάφια :

« ὥσπερ γὰρ ἐγένετο ᾿Ιωνᾶς ὁ προφήτης ἐν τῇ κοιλίᾳ τοῦ κήτους τρεῖς ἡμέρας καὶ τρεῖς νύκτας, οὕτως ἔσται καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῇ καρδίᾳ τῆς γῆς τρεῖς ἡμέρας καὶ τρεῖς νύκτας» Ματθαίος 12:40

        Οι αιρετικοί ισχυρίζονται ότι η φράση του Ιησού «τρεῖς ἡμέρας καὶ τρεῖς νύκτας» σημαίνει κατά γράμμα 72 ώρες. Και αφού από την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ το απόγευμα που θάφτηκε ο Ιησούς, (σύμφωνα με την Ορθοδοξία) μέχρι το πρωί της Κυριακής που βρέθηκε ο Τάφος άδειος, ΔΕΝ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ 72 ΩΡΕΣ αυτό σημαίνει σύμφωνα με αυτούς  ότι ο Χριστός δεν ήταν δυνατόν να έχει πει ανακρίβειες και άρα την ΤΕΤΑΡΤΗ πέθανε.

« Οἱ οὖν ᾿Ιουδαῖοι, ἵνα μὴ μείνῃ ἐπὶ τοῦ σταυροῦ τὰ σώματα ἐν τῷ σαββάτῳ, ἐπεὶ παρασκευὴ ἦν· ἦν γὰρ μεγάλη ἡ ἡμέρα ἐκείνη τοῦ σαββάτου· ἠρώτησαν τὸν Πιλᾶτον ἵνα κατεαγῶσιν αὐτῶν τὰ σκέλη, καὶ ἀρθῶσιν» Ιωάννης 19:31

« Καὶ ἤδη ὀψίας γενομένης, ἐπεὶ ἦν παρασκευή, ὅ ἐστι προσάββατον,  ἐλθὼν ᾿Ιωσὴφ ὁ ἀπὸ ᾿Αριμαθαίας, εὐσχήμων βουλευτής, ὃς καὶ αὐτὸς ἦν προσδεχόμενος τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, τολμήσας εἰσῆλθε πρὸς Πιλᾶτον καὶ ᾐτήσατο τὸ σῶμα τοῦ ᾿Ιησοῦ» Μάρκος 15:42-43

 Οι δεχόμενοι σταύρωση ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ, ερμηνεύουν-διαστρέφουν ως εξής τα εδάφια Ιωάννης 19:31 και Μάρκος 15:42-43 : Ο Ιησούς λέγουν, πέθανε ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ η οποία ήταν ημέρα ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ =ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ για το ΣΑΒΒΑΤΟ που ακολουθούσε, το οποίο με την σειρά του ήταν ΕΙΔΙΚΟ ΣΑΒΒΑΤΟ («ἦν γὰρ μεγάλη ἡ ἡμέρα ἐκείνη τοῦ σαββάτου») και όχι εβδομαδιαίο Σάββατο ! Το ειδικό αυτό Σάββατο (μέρα αργίας) που ακολουθούσε την ημέρα θανάτου του Ιησού ήταν το Πάσχα . « ἦν δὲ παρασκευὴ τοῦ πάσχα, ὥρα δὲ ὡσεὶ ἕκτη· καὶ λέγει τοῖς ᾿Ιουδαίοις· ἴδε ὁ βασιλεὺς ὑμῶν» Ιωάννης 19:14

« Αὗται αἱ ἑορταὶ τῷ Κυρίῳ κληταὶ ἅγιαι, ἃς καλέσετε αὐτὰς ἐν τοῖς καιροῖς αὐτῶν.  ἐν τῷ πρώτῳ μηνὶ ἐν τῇ τεσσαρεσκαιδεκάτῃ ἡμέρᾳ τοῦ μηνός, ἀνὰ μέσον τῶν ἑσπερινῶν πάσχα τῷ Κυρίῳ.  καὶ ἐν τῇ πεντεκαιδεκάτῃ ἡμέρᾳ τοῦ μηνὸς τούτου ἑορτὴ τῶν ἀζύμων τῷ Κυρίῳ· ἑπτὰ ἡμέρας ἄζυμα ἔδεσθε.  καὶ ἡμέρα ἡ πρώτη κλητὴ ἁγία ἔσται ὑμῖνπᾶν ἔργον λατρευτὸν οὐ ποιήσετε·  καὶ προσάξετε ὁλοκαυτώματα τῷ Κυρίῳ ἑπτὰ ἡμέρας· καὶ ἡ ἡμέρα ἡ ἑβδόμη κλητὴ ἁγία ἔσται ὑμῖν, πᾶν ἔργον λατρευτὸν οὐ ποιήσετε» Λευϊτικό 23:4-8

Σύμφωνα με το Λευϊτικό μετά την 14 ημέρα του πρώτου μήνα (Νισάν/ Αβίβ) κατά την οποία σφάζονταν ο Πασχάλιος Αμνός (Ημέρα Σταύρωσης του Αμνού του Θεού), ακολουθούσε η επταήμερη εορτή των Αζύμων της οποιας η πρώτη (15 Νισάν) και η έβδομη (21 Νισάν) ημέρα ήταν ειδικά Σάββατα κατά τα οποία «πᾶν ἔργον λατρευτὸν οὐ ποιήσετε» λέγει η Γραφή. Ασφαλώς αφού αυτά τα ειδικά Σάββατα εορτάζονταν σε σταθερές ημερομηνίες έπεφταν σε οποιαδήποτε ημέρα της εβδομάδος και όχι απαραίτητα Σάββατο εβδομαδιαίο.

Βλέπε και το ειδικό Σάββατο που περιγράφεται στο Λευϊτικό 23:32  «σάββατα σαββάτων ἔσται ὑμῖν, καὶ ταπεινώσετε τὰς ψυχὰς ὑμῶν· ἀπὸ ἐνάτης τοῦ μηνός, ἀπὸ ἑσπέρας ἕως ἑσπέρας σαββατιεῖτε τὰ σάββατα ὑμῶν». Βλέπουμε δηλαδή και πάλι Σάββατο σε σταθερή ημερομηνία, άρα ειδικό Σάββατο και όχι εβδομαδιαίο.

        Μάλιστα οι αιρετικοί για να ισχυροποιήσουν την θέση τους αναφέρονται και στα εξής εδάφια σχετικά με τα αρώματα που έφεραν οι μυροφόρες για να αλείψουν τον Χριστό.

«Και διαγενομένου τοῦ σαββάτου Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ καὶ Μαρία ἡ τοῦ ᾿Ιακώβου καὶ Σαλώμη ἠγόρασαν ἀρώματα ἵνα ἐλθοῦσαι ἀλείψωσιν αὐτόν» Μάρκος 16:1

 « Κατακολουθήσασαι δὲ αἱ γυναῖκες, αἵτινες ἦσαν συνεληλυθυῖαι αὐτῷ ἐκ τῆς Γαλιλαίας, ἐθεάσαντο τὸ μνημεῖον καὶ ὡς ἐτέθη τὸ σῶμα αὐτοῦ,  ὑποστρέψασαι δὲ ἡτοίμασαν ἀρώματα καὶ μύρα. καὶ τὸ μὲν σάββατον ἡσύχασαν κατὰ τὴν ἐντολήν» Λουκάς 23:55-56

Ορίστε ! Λέγουν οι αιρετικοί. Ο Μάρκος αναφέρει ότι οι γυναίκες αγόρασαν τα αρώματα ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ. Ενώ ο Λουκάς αναφέρει ότι οι ίδιες γυναίκες (βλέπε Λουκάς 24:10) ετοίμασαν αρώματα (άρα σύμφωνα με τους αιρετικούς τα είχαν πρώτα αγοράσει) ΠΡΙΝ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ !  Αντιφάσκουν μήπως τα εδάφια όπως λέγουν οι Άθεοι ; Όχι, διευκρινίζουν οι πλανεμένοι, απλώς επιβεβαιώνουν την ύπαρξη ΔΥΟ ΣΑΒΒΑΤΩΝ την εβδομάδα της Σταύρωσης του Ιησού. Ενός ειδικού ή Μεγάλου Σαββάτου την Πέμπτη ΜΕΤΑ το τέλος του το οποίου αγοράστηκαν τα αρώματα (την Παρασκευή δηλαδή) και ενός εβδομαδιαίου Σαββάτου κατά το οποίο οι γυναίκες που ετοίμασαν ήδη τα αρώματα «ἡσύχασαν».

Σύμφωνα με τους αιρετικούς, (οπαδούς της ΤΕΤΑΡΤΗΣ ως ημέρας Σταύρωσης), η ΤΕΤΑΡΤΗ είναι ή μόνη ημέρα που μπορεί να έγινε η Σταύρωση έτσι ώστε όλα όσα αναφέρει η Γραφή σχετικά με τις «τρεῖς ἡμέρας καὶ τρεῖς νύκτας» = 72 ΩΡΕΣ καθώς και της αγοράς αρωμάτων «διαγενομένου τοῦ σαββάτου»= ΜΕΤΑ το Σάββατο και ετοιμασίας αυτών ΠΡΙΝ το Σάββατο κατά το οποίο οι μυροφόρες «ἡσύχασαν» να ικανοποιούνται.

ΑΝΑΣΚΕΥΗ  ΤΗΣ ΚΑΚΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΩΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΩΣΗΣ

        Πριν  αναφέρουμε τα επιχειρήματα που ανατρέπουν αυτή την κακοδιδασκαλία πρέπει να πούμε ότι συμφωνούμε με τους αιρετικούς σε ένα σημείο. Στην διάκριση ανάμεσα στο εβδομαδιαίο και το ειδικό Σάββατο. Πράγματι η Γραφή αναφέρει εκτός από το εβδομαδιαίο Σάββατο και ειδικά Σάββατα τα οποία δεν πέφτουν απαραιτήτως ημέρα Σάββατο. Αλλά δεν αποκλείεται ασφαλώς να πέσουν και ημέρα Σάββατο !

        Διαφωνούμε με την άποψη ότι την Εβδομάδα που Σταυρώθηκε ο Ιησούς είχαμε δύο Σάββατα, ένα ειδικό και ένα εβδομαδιαίο. Πιστεύουμε αντιθέτως ότι ο Χριστός πέθανε ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  παραμονή ΔΙΠΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ  (Εβδομαδιαίου Σαββάτου και ταυτόχρονα Ειδικού Σαββάτου- πρώτη ημέρα των Αζύμων). Πιστεύουμε δηλαδή εμείς οι Ορθόδοξοι ότι το ειδικό Σαββάτο που ακολουθούσε την ημέρα της 14ης Νισάν (ημέρα της Σταύρωσης) συνέπεσε εκείνο το έτος με το εβδομαδιαίο Σάβββατο. Αυτός είναι και ο λόγος που η Γραφή ονομάζει εκείνο το Σάββατο ΜΕΓΑΛΟ-« Οἱ οὖν ᾿Ιουδαῖοι, ἵνα μὴ μείνῃ ἐπὶ τοῦ σταυροῦ τὰ σώματα ἐν τῷ σαββάτῳ, ἐπεὶ παρασκευὴ ἦν· ἦν γὰρ μεγάλη ἡ ἡμέρα ἐκείνη τοῦ σαββάτου· ἠρώτησαν τὸν Πιλᾶτον ἵνα κατεαγῶσιν αὐτῶν τὰ σκέλη, καὶ ἀρθῶσιν» Ιωάννης 19:31

ΤΡΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΤΡΕΙΣ ΝΥΧΤΕΣ = 72 ΩΡΕΣ ;

        Στην εποχή μας όταν λέμε ΤΡΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΤΡΕΙΣ ΝΥΧΤΕΣ σημαίνει πράγματι τρία 24ωρα = 72 ώρες. Σήμαινε το ίδιο αυτή η φράση την εποχή που γράφτηκε η Βίβλος ; Η μελέτη της Αγίας Γραφής δείχνει ότι η φράση ΤΡΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΤΡΕΙΣ ΝΥΧΤΕΣ είναι σχήμα λόγου της εποχής εκείνης και δεν σημαίνει 72ώρες ακριβώς. Σημαίνει τρία μέρη από τρείς ημέρες . Και ένα δηλαδή μέρος μιας ημέρας λογίζονταν ως ολόκληρη ημέρα.

Η Γραφή λέγει :

« ὥσπερ γὰρ ἐγένετο ᾿Ιωνᾶς ὁ προφήτης ἐν τῇ κοιλίᾳ τοῦ κήτους τρεῖς ἡμέρας καὶ τρεῖς νύκτας, οὕτως ἔσται καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῇ καρδίᾳ τῆς γῆς τρεῖς ἡμέρας καὶ τρεῖς νύκτας» Ματθαίος 12:40

Η Γραφή όμως επίσης λέγει :

« ᾿Απὸ τότε ἤρξατο ὁ ᾿Ιησοῦς δεικνύειν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ὅτι δεῖ αὐτὸν ἀπελθεῖν εἰς ῾Ιεροσόλυμα καὶ πολλὰ παθεῖν ἀπὸ τῶν πρεσβυτέρων καὶ ἀρχιερέων καὶ γραμματέων καὶ ἀποκτανθῆναι, καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἐγερθῆναι» Ματθαίος 16:21

« καὶ ἀποκτενοῦσιν αὐτόν, καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἐγερθήσεται» Ματθαίος 17:23

« καὶ παραδώσουσιν αὐτὸν τοῖς ἔθνεσιν εἰς τὸ ἐμπαῖξαι καὶ μαστιγῶσαι καὶ σταυρῶσαι, καὶ τῇ τρίτη ἡμέρᾳ ἀναστήσεται» Ματθαίος 20:19

« τοῦτον ὁ Θεὸς ἤγειρε τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ καὶ ἔδωκεν αὐτὸν ἐμφανῆ γενέσθαι» Πράξεις 10: 40

« καὶ ὅτι ἐτάφη, καὶ ὅτι ἐγήγερται τῇ τρίτη ἡμέρᾳ κατὰ τὰς γραφάς» Α Κορινθίους 15:4

        Αν ο Ιησούς αναστήθηκε μετά από 72 ώρες όλα αυτά τα εδάφια που μιλούν για ανάσταση «τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ» θα έπρεπε να λέγουν «τη τετάρτη ημέρα» !!!

« ᾿Εν αὐτῇ τῇ ἡμέρᾳ προσῆλθόν τινες Φαρισαῖοι λέγοντες αὐτῷ· ἔξελθε καὶ πορεύου ἐντεῦθεν, ὅτι ῾Ηρῴδης θέλει σε ἀποκτεῖναι.  καὶ εἶπεν αὐτοῖς· πορευθέντες εἴπατε τῇ ἀλώπεκι ταύτῃ· ἰδοὺ ἐκβάλλω δαιμόνια καὶ ἰάσεις ἐπιτελῶ σήμερον καὶ αὔριον, καὶ τῇ τρίτῃ τελειοῦμαι·  πλὴν δεῖ με σήμερον καὶ αὔριον καὶ τῇ ἐχομένῃ πορεύεσθαι, ὅτι οὐκ ἐνδέχεται προφήτην ἀπολέσθαι ἔξω ῾Ιερουσαλήμ» Λουκάς 13:31-33

ΤΡΙΤΗ ΗΜΕΡΑ ονομάζεται η ημέρα ΜΕΤΑ το ΑΥΡΙΟ, όχι μετά από τρείς κατά γράμμα ημέρες= 72 ώρες !

Ας δούμε και ορισμένα παραδείγματα από την Παλαιά Διαθήκη :

« καὶ εὑρίσκουσιν ἄνδρα Αἰγύπτιον ἐν ἀγρῷ καὶ λαμβάνουσιν αὐτὸν καὶ ἄγουσιν αὐτὸν πρὸς Δαυίδ·  καὶ διδόασιν αὐτῷ ἄρτον, καὶ ἔφαγε, καὶ ἐπότισαν αὐτὸν ὕδωρ· καὶ διδόασιν αὐτῷ κλάσμα παλάθης, καὶ ἔφαγε, καὶ κατέστη τὸ πνεῦμα αὐτοῦ ἐν αὐτῷ, ὅτι οὐ βεβρώκει ἄρτον καὶ οὐ πεπώκει ὕδωρ τρεῖς ἡμέρας καὶ τρεῖς νύκτας.  καὶ εἶπεν αὐτῷ Δαυίδ· τίνος σὺ εἶ καὶ πόθεν εἶ; καὶ εἶπε τὸ παιδάριον τὸ Αἰγύπτιον· ἐγώ εἰμι δοῦλος ἀνδρὸς ᾿Αμαληκίτου, καὶ κατέλιπέ με ὁ Κύριός μου, ὅτι ἠνωχλήθην ἐγὼ σήμερον τριταῖος» Α Βασιλειών / Α Σαμουήλ 30:11-13.

Στο παρόν χωρίο ενώ αρχικώς αναφέρεται ότι ο δούλος δεν έφαγε ούτε ήπιε για «τρεῖς ἡμέρας καὶ τρεῖς νύκτας» εν συνεχεία λέγει ο ίδιος αφού πρώτα έφαγε, ότι αυτή είναι η ΤΡΙΤΗ ημέρα από τότε που εγκαταλήφθηκε στην τύχη του χωρίς τροφή από τον αφέντη του. Αυτό συμβαίνει γιατί η φράση «τρεῖς ἡμέρας καὶ τρεῖς νύκτας» δεν σημαίνει τρία 24ωρα = 72 ώρες, αλλά τρία τμήματα ημερών εκ των οποίων το ένα είναι 24ωρο.  Η πρώτη ημέρα είναι η ημέρα της εγκατάλειψης (τμήμα ημέρας στην πραγματικότητα), η δεύτερη ημέρα είναι 24ωρο, και η Τρίτη ημέρα είναι η ημέρα που βρήκαν τον δούλο νηστικό (τμήμα ημέρας επίσης) και τον έθρεψαν και τον πότισαν.

Ιδιαιτέρως να προσέξουν  το παραπάνω χωρίο οι αιρετικοί εκείνοι διαστροφείς της Γραφής οι οποίοι ισχυρίζονται ότι ο Ιησούς έμεινε στον τάφο τρία 24ωρα κατά γράμμα παρερμηνεύοντας το εδάφιο Ματθαίος 12:40 –«  ὥσπερ γὰρ ἐγένετο ᾿Ιωνᾶς ὁ προφήτης ἐν τῇ κοιλίᾳ τοῦ κήτους τρεῖς ἡμέρας καὶ τρεῖς νύκτας, οὕτως ἔσται καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῇ καρδίᾳ τῆς γῆς τρεῖς ἡμέρας καὶ τρεῖς νύκτας». Ο Χριστός όμως Αναστήθηκε την ΤΡΙΤΗ ημέρα – ΠΡΙΝ παρέλθει η ΤΡΙΤΗ ημέρα, όχι μετά από 72 ώρες – τρία 24ωρα.

« καὶ ἐξαπέστειλεν ᾿Εσθὴρ τὸν ἥκοντα πρὸς αὐτήν, πρὸς Μαρδοχαῖον λέγουσα·  βαδίσας ἐκκλησίασον τοὺς ᾿Ιουδαίους τοὺς ἐν Σούσοις καὶ νηστεύσατε ἐπ᾿ ἐμοὶ καὶ μὴ φάγητε μηδὲ πίητε ἐπὶ ἡμέρας τρεῖς νύκτα καὶ ἡμέραν, κἀγὼ δὲ καὶ αἱ ἅβραι μου ἀσιτήσομεν, καὶ τότε εἰσελεύσομαι πρὸς τὸν βασιλέα παρὰ τὸν νόμον, ἐὰν καὶ ἀπολέσθαι με δέῃ» Εσθήρ 4:15-16

«Και ἐγενήθη ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ, ὡς ἐπαύσατο προσευχομένηἐξεδύσατο τὰ ἱμάτια τῆς θεραπείας καὶ περιεβάλετο τὴν δόξαν αὐτῆς.  καὶ γενηθεῖσα ἐπιφανής, ἐπικαλεσαμένη τῶν πάντων ἐπόπτην Θεὸν καὶ σωτῆρα, παρέλαβε τὰς δύο ἅβρας· καὶ τῇ μὲν μιᾷ ἐπηρείδετο ὡς τρυφερευομένη, ἡ δὲ ἑτέρα ἐπηκολούθει κουφίζουσα τὴν ἔνδυσιν αὐτῆς,  καὶ αὐτὴ ἐρυθριῶσα ἀκμῇ κάλλους αὐτῆς, καὶ τὸ πρόσωπον αὐτῆς ἱλαρὸν ὡς προσφιλές, ἡ δὲ καρδία αὐτῆς ἀπεστενωμένη ἀπὸ τοῦ φόβου.  καὶ εἰσελθοῦσα πάσας τὰς θύρας κατέστη ἐνώπιον τοῦ βασιλέως» Εσθήρ 5:1-1γ

Η Εσθήρ ζήτησε από τους ομοεθνείς της να νηστεύσουν μαζί της για τρεις μέρες, ημέρα και νύχτα. Και κατόπιν η Γραφή αναφέρει ότι «ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ» , πριν περάσει και συμπληρωθεί η Τρίτη ημέρα δηλαδή  έπαυσε την νηστεία εγένετο επίφανής και «κατέστη ἐνώπιον τοῦ βασιλέως».

Γίνεται φανερό λοιπόν ότι η φράση της Εσθήρ «ἐπὶ ἡμέρας τρεῖς νύκτα καὶ ἡμέραν» δεν σημαίνει κατά γράμμα 72 ώρες. Διότι πριν συμπληρωθούν 72 ώρες αυτή «κατέστη ἐνώπιον τοῦ βασιλέως» αφού ήδη προηγουμένως «ἐπαύσατο προσευχομένη, ἐξεδύσατο τὰ ἱμάτια τῆς θεραπείας καὶ περιεβάλετο τὴν δόξαν αὐτῆς».

« καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς· ἀπέλθετε ἕως ἡμερῶν τριῶν καὶ ἀναστρέψατε πρός με· καὶ ἀπῆλθον» Βασιλειών Γ / Βασιλέων Α 12:5

« καὶ παρεγένοντο πᾶς ᾿Ισραὴλ πρὸς τὸν βασιλέα Ροβοὰμ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ, καθότι ἐλάλησεν αὐτοῖς ὁ βασιλεὺς λέγων· ἀναστράφητε πρός με τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ» Βασιλειών Γ / Βασιλέων Α 12:12

Ο βασιλεύς είπε στον λαό να φύγει για τρεις ημέρες και κατόπιν να επιστρέψει και ο λαός επέστρεψε την τρίτη ημέρα. Δηλαδή ο λαός επέστρεψε πριν συμπληρωθούν τρείς κατά γράμμα ημέρες = 72 ώρες.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ ΚΑΤΑΠΕΛΤΗΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΚΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

«Τη δὲ μιᾷ τῶν σαββάτων ὄρθρου βαθέος ἦλθον ἐπὶ τὸ μνῆμα φέρουσαι ἃ ἡτοίμασαν ἀρώματα, καί τινες σὺν αὐταῖς.  εὗρον δὲ τὸν λίθον ἀποκεκυλισμένον ἀπὸ τοῦ μνημείου,  καὶ εἰσελθοῦσαι οὐχ εὗρον τὸ σῶμα τοῦ Κυρίου ᾿Ιησοῦ. ……… Καὶ ἰδοὺ δύο ἐξ αὐτῶν ἦσαν πορευόμενοι ἐν αὐτῇ τῇ ἡμέρᾳ εἰς κώμην ἀπέχουσαν σταδίους ἑξήκοντα ἀπὸ ῾Ιερουσαλήμ, ᾗ ὄνομα ᾿Εμμαούς.  καὶ αὐτοὶ ὡμίλουν πρὸς ἀλλήλους περὶ πάντων τῶν συμβεβηκότων τούτων.  καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ὁμιλεῖν αὐτοὺς καὶ συζητεῖν καὶ αὐτὸς ὁ ᾿Ιησοῦς ἐγγίσας συνεπορεύετο αὐτοῖς·  οἱ δὲ ὀφθαλμοὶ αὐτῶν ἐκρατοῦντο τοῦ μὴ ἐπιγνῶναι αὐτόν.  εἶπε δὲ πρὸς αὐτούς· τίνες οἱ λόγοι οὗτοι οὓς ἀντιβάλλετε πρὸς ἀλλήλους περιπατοῦντες καί ἐστε σκυθρωποί;  ἀποκριθεὶς δὲ ὁ εἷς, ᾧ ὄνομα Κλεόπας, εἶπε πρὸς αὐτόν· σὺ μόνος παροικεῖς ἐν ῾Ιερουσαλὴμ καὶ οὐκ ἔγνως τὰ γενόμενα ἐν αὐτῇ ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις;  καὶ εἶπεν αὐτοῖς· ποῖα; οἱ δὲ εἶπον αὐτῷ· τὰ περὶ ᾿Ιησοῦ τοῦ Ναζωραίου, ὃς ἐγένετο ἀνὴρ προφήτης δυνατὸς ἐν ἔργῳ καὶ λόγῳ ἐναντίον τοῦ Θεοῦ καὶ παντὸς τοῦ λαοῦ,  ὅπως τε παρέδωκαν αὐτὸν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ ἄρχοντες ἡμῶν εἰς κρῖμα θανάτου καὶ ἐσταύρωσαν αὐτόν.  ἡμεῖς δὲ ἠλπίζομεν ὅτι αὐτός ἐστιν ὁ μέλλων λυτροῦσθαι τὸν ᾿Ισραήλ· ἀλλά γε σὺν πᾶσι τούτοις τρίτην ταύτην ἡμέραν ἄγει σήμερον ἀφ᾿ οὗ ταῦτα ἐγένετο» Λουκάς 24:1-21

        «Τη δὲ μιᾷ τῶν σαββάτων» ,την πρώτη ημέρα της Εβδομάδος, την ΚΥΡΙΑΚΗ δηλαδή, ο Τάφος ήταν κενός. «ἐν αὐτῇ τῇ ἡμέρᾳ», την ΙΔΙΑ ΗΜΕΡΑ (ΚΥΡΙΑΚΗ), οι δύο Μαθητές πορεύονται προς Εμμαούς. Και ο εις εξ αυτών λεγόμενος Κλεόπας λέγει για τον Ιησού ότι «παρέδωκαν αὐτὸν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ ἄρχοντες ἡμῶν εἰς κρῖμα θανάτου καὶ ἐσταύρωσαν αὐτόν» και προσθέτουν οι Μαθητές ότι «τρίτην ταύτην ἡμέραν ἄγει σήμερον ἀφ᾿ οὗ ταῦτα ἐγένετο» !!! Οι Μαθητές λέγουν ότι αυτή η ημέρα που διένυαν (ΚΥΡΙΑΚΗ), που δεν είχε δηλαδή ακόμη παρέλθει, ήταν η ΤΡΙΤΗ ΗΜΕΡΑ από την Σταύρωση ! Μάλιστα  μετρούν την ΤΡΙΤΗ ΗΜΕΡΑ από την Σταύρωση και όχι από την Ταφή ! Αν ο Χριστός Σταυρώθηκε ΤΕΤΑΡΤΗ μεσημέρι και πέθανε απόγευμα ΠΩΣ η ΚΥΡΙΑΚΗ είναι η ΤΡΙΤΗ ΜΕΡΑ ;;;

        Το εδάφιο Λουκάς 24:21 αποδεικνύει ότι ο Χριστός δεν Σταυρώθηκε ΤΕΤΑΡΤΗ. Αλλιώς θα έπρεπε η ΚΥΡΙΑΚΗ να είναι η ΤΕΤΑΡΤΗ ΗΜΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΤΑΥΡΩΣΗ ΟΧΙ Η ΤΡΙΤΗ ΠΟΥ ΛΕΕΙ ΤΟ ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ.

        Επίσης το Λουκάς 24:21-«τρίτην ταύτην ἡμέραν ἄγει σήμερον ἀφ᾿ οὗ ταῦτα ἐγένετο» σε συνδιασμό με  εδάφια  όπως το « τοῦτον ὁ Θεὸς ἤγειρε τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ καὶ ἔδωκεν αὐτὸν ἐμφανῆ γενέσθαι» Πράξεις 10: 40 Αποδεικνύει πέραν πάσης αμφιβολίας ότι ο Ιησούς Χριστός ΑΝΑΣΤΗΘΗΚΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΑΒΒΑΤΟ όπως ισχυρίζονται οι αιρετικοί που διδάσκουν την αντιγραφική διδασκαλία της Σταύρωσης την Τετάρτη !

«Και διαγενομένου τοῦ σαββάτου Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ καὶ Μαρία ἡ τοῦ ᾿Ιακώβου καὶ Σαλώμη ἠγόρασαν ἀρώματα ἵνα ἐλθοῦσαι ἀλείψωσιν αὐτόν» Μάρκος 16:1

 « Κατακολουθήσασαι δὲ αἱ γυναῖκες, αἵτινες ἦσαν συνεληλυθυῖαι αὐτῷ ἐκ τῆς Γαλιλαίας, ἐθεάσαντο τὸ μνημεῖον καὶ ὡς ἐτέθη τὸ σῶμα αὐτοῦ,  ὑποστρέψασαι δὲ ἡτοίμασαν ἀρώματα καὶ μύρα. καὶ τὸ μὲν σάββατον ἡσύχασαν κατὰ τὴν ἐντολήν» Λουκάς 23:55-56

        Η ερμηνεία των αιρετικών ότι τα αρώματα που  οι Μυροφόρες  ετοιμάσανπριν το Σάββατο ήταν τα ΙΔΙΑ αρώματα που αγόρασαν μετά από ΑΛΛΟ προγενέστερο Σάββατο είναι αυθαίρετη.

        Στην πραγματικότητα οι μυροφόρες ετοίμασαν πριν το Διπλό Σαββάτο όσα αρώματα είχαν (γιατί να μην έχουν άλλωστε; ) και μετά το Σάββατο (μετά δηλαδή την δύση του Ηλίου) αγόρασαν και άλλη ποσότητα για να αλείψουν ολόκληρο το σώμα του Ιησού. Δεν χρονοτρίβησαν καθόλου. Και μόλις ξημέρωνε ΚΥΡΙΑΚΗ ξεκίνησαν για το Μνήμα.

ΤΕΛΙΚΑ  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  ΣΕ ΑΘΕΟΥΣ  ΚΑΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΔΙΑΣΤΡΟΦΕΙΣ ΤΗΣ  ΓΡΑΦΗΣ

  1. Δεν υπάρχει αντίφαση ανάμεσα τους Ευαγγελιστές Λουκά και Μάρκο. Ο Λουκάς ομιλεί για ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ αρωμάτων ενώ ο Μάρκος για ΑΓΟΡΑ αρωμάτων, το οποίο δεν είναι το ίδιο πράγμα. Άλλο ΑΓΟΡΑΖΩ και άλλο ΕΤΟΙΜΑΖΩ….ας μάθουν Ελληνικά οι Άθεοι !

  2. Οι Αιρετικοί οι οποίοι διδάσκουν την ύπαρξη δύο Σαββάτων την εβδομάδα που σταυρώθηκε ο Ιησούς λέγουν ότι ΠΡΩΤΑ έγινε η ΑΓΟΡΑ των αρωμάτων ΜΕΤΑ το ειδικό Σάββατο της 15ης Νισάν  και ΚΑΤΟΠΙΝ η ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΡΙΝ το εβδομαδιαίο Σάββατο ! Η Αγία Γραφή όμως λέγει ότι η ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ των αρωμάτων που αναφέρει ο Λουκάς, έγινε όχι μετά από την υποτιθέμενη αγορά τους μετά το Σαββάτο της 15ης Νισάν, αλλά την ίδια ημέρα της σταύρωσης….δηλαδή την 14η Νισάν !

« Κατακολουθήσασαι δὲ αἱ γυναῖκες, αἵτινες ἦσαν συνεληλυθυῖαι αὐτῷ ἐκ τῆς Γαλιλαίας, ἐθεάσαντο τὸ μνημεῖον καὶ ὡς ἐτέθη τὸ σῶμα αὐτοῦ,  ὑποστρέψασαι δὲ ἡτοίμασαν ἀρώματα καὶ μύρα. καὶ τὸ μὲν σάββατον ἡσύχασαν κατὰ τὴν ἐντολήν» Λουκάς 23:55-56  Ο Λουκάς λέγει ότι οι γυναίκες ΑΦΟΥ ΕΠΕΣΤΡΕΨΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΦΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΩΣΗΣ ,ΤΟΤΕ  ΕΤΟΙΜΑΣΑΝ τα αρώματα …. «ἐθεάσαντο τὸ μνημεῖον καὶ ὡς ἐτέθη τὸ σῶμα αὐτοῦ, ὑποστρέψασαι δὲ ἡτοίμασαν ἀρώματα καὶ μύρα. καὶ τὸ μὲν σάββατον ἡσύχασαν» . Να διαβάζουν προσεκτικότερα οι Αιρετικοί….

Τα αρώματα που αγοράστηκαν μετά το Διπλό Σάββατο δεν ήταν τα ίδια που ετοιμάστηκαν πριν το Διπλό Σάββατο.  Η επιπλέον ποσότητα αρωμάτων – η ποσότητα που αγοράστηκε δηλαδή- την προμηθεύτηκαν οι μυροφόρες γυναίκες «διαγενομένου τοῦ σαββάτου», μετά το Διπλό Σάββατο – μετά την Δύση δηλαδή του Ηλίου που σήμαινε το πέρας της ημέρας για τους Εβραίους και την αρχή της επομένης. Και αφού παρήλθε και η νύχτα βαθιά χαράματα  της πρώτης ημέρας της εβδομάδος (Κυριακή) πήγαν στον τάφο.

ΣΑΛΤΑΟΥΡΑΣ    ΧΡΗΣΤΟΣ

http://fdathanasiou.wordpress.com/

 

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...