Δευτέρα 19 Μαΐου 2014

Ἁγιογραφικῶς τό θέλημα τοῦ Θεοῦ περί ὁμοφυλοφιλίας!


Ἁγιογραφικῶς
 τό θέλημα τοῦ Θεοῦ περί ὁμοφυλοφιλίας!
 
http://pneumatika.gr/wp-content/uploads/bible1.jpg 


"Παρακαλῶ οὖν ὑμᾶς, ἀδελφοί, διὰ τῶν οἰκτιρμῶν τοῦ Θεοῦ, παραστῆσαι τὰ σώματα ὑμῶν θυσίαν ζῶσαν, ἁγίαν, εὐάρεστον τῷ Θεῷ, τὴν λογικὴν λατρείαν ὑμῶν, καὶ μὴ συσχηματίζεσθε τῷ αἰῶνι τούτῳ, ἀλλὰ μεταμορφοῦσθε τῇ ἀνακαινώσει τοῦ νοός ὑμῶν, εἰς τὸ δοκιμάζειν ὑμᾶς τί τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ τὸ ἀγαθὸν καὶ εὐάρεστον καὶ τέλειον".  
(Πρός Ρωμ. 12, 1-2)
Σέ αὐτούς τούς δύο στίχους στήν Πρός Ρωμαίους ἐπιστολή, ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός καί Θεός, διά στόματος Ἁγίου Ἀποστόλου Παύλου, μᾶς δείχνει τό θέλημα Του γιά τήν διαχείριση τοῦ σώματός μας. 
Ὑπογραμμίζουμε τέσσερα βασικά σημεῖα πού ἀπορρέουν ἀπό τούς δύο εὐαγγελικούς στίχους:
  1. Νά διαχειριζόμαστε τά σώματά μας ὡς θυσίᾳ τῷ Θεῷ ἁγίᾳ καί ὡς ζωντανή λατρεία σέ Αὐτόν. Δηλαδή νά Τόν δοξάζουμε καί μέ τό σῶμα μας κι ὄχι νά Τόν καταισχύνουμε!
  2. Νά μή συσχηματιζόμαστε μέ τήν "μόδα" καί τίς παροτρύνσεις τοῦ πρόσκαιρου αὐτοῦ κόσμου καί τῆς Νέας Ἐποχῆς (ἡ ὁμοφυλοφιλία εἰδικότερα πού εἶναι στό θέμα μας, ἔχει περάσει τόσο σάν μόδα, ὅσο καί σάν νόμος καί "δικαίωμα" στόν κόσμο πού ζοῦμε)!
  3. Νά διαχειριζόμαστε τά σώματά μας, μέ γνώμονα τά τοῦ πνεύματος κι ὄχι τά τῆς σαρκός. Κι ὅπως, ἄς μᾶς ἐπιτραπεῖ ἡ ἔκφρασις πρός βαθυτέρα κατανόησιν, ἕνα ἀφεντικό ἐλέγχει κι ὁδηγεῖ μέ τό λουρί στό λαιμό τό σκυλάκι του, ἔτσι καί τήν σάρκα μας πρέπει νά τήν ὑποτάσσουμε στό πνεῦμα μας κι ὄχι τό ἀντίθετο πού δέν εἶναι φυσιολογικό. Μήν ξεχνᾶμε πῶς ἀποκαλοῦν οἱ Ἅγιοι Πατέρες τόν ἀνθρώπινο νοῦ: "ὁ ἡγεμῶν νοῦς". Αὐτός εἶναι καί πρέπει νά εἶναι ὁ "ἀρχηγός" τῆς ὑπάρξεώς μας, αὐτός δίνει τίς διαταγές στό σῶμα γιά νά ἐνεργήσει καί ὄχι τό ἐκτελεστικό ὄργανο, δηλαδή τό σῶμα! Ὅταν τό σῶμα μας "μᾶς ἄγει καί μᾶς φέρει", ἐνεργοῦμε σέ παρά φύσιν κατάσταση, διότι κάναμε τόν ἀρχηγό δοῦλο καί τόν δοῦλο ἀρχηγό· «ᾧ γάρ τις ἥττηται, τούτῳ καί δεδούλωται» (Β' Πε 2,19).
  4. Νά ἀναζητοῦμε τό θέλημα τοῦ Θεοῦ γιά νά πορευόμαστε στήν ζωή μέ ἀσφάλεια καί γιά νά διαφυλάττουμε τήν ψυχή μας (καί τά δύο αὐτά, πάντα εἶναι μέσα στό ἀγαθόν καί εὐάρεστον καί τέλειον θέλημα τοῦ Θεοῦ πού "θέλει πᾶντας σωθῆναι καί εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν")!
Λαμβάνοντας λοιπόν ὑπόψιν τήν παραπάνω ἐπιθυμία καί ἐντολή τοῦ Θεοῦ, πού δίδεται σέ ἐμᾶς τούς ἀνθρώπους, ὄχι γιά νά μᾶς δυσκολεύει, ἀλλά ἀντίθετα γιά νά μᾶς ἐλευθερώσει ἀπό τίς δικές μας ἁμαρτωλές ἐπιθυμίες καί πάθη καί γιά νά ἐργαστεῖ στήν αἰώνιο σωτηρία μας, παραθέτουμε τό εἰδικόν θέλημα τοῦ Θεοῦ ὅσον ἀφορᾶ τήν ὁμοφυλοφιλία:
 
1.
«οκ οδατε τι δικοι βασιλεαν Θεο ο κληρονομσουσι; μ πλανσθε· οτε πρνοι, οτε εδωλολτραι, οτε μοιχοὶ, οτε μαλακοὶ, οτε ρσενοκοται,  οτε πλεονκται, οτε κλπται, οτε μθυσοι, ο λοδοροι, οχ ρπαγες βασιλεαν Θεο ο κληρονομσουσι».
( Α’ Κορινθ. κεφ.6, στίχ.9-10 )


Δέ γνωρίζετε ὅτι ἄδικοι δέν θά κληρονομήσουν Βασιλεία Θεοῦ; Μήν πλανᾶσθε! Οὔτε οἱ πόρνοι, οὔτε οἱ εἰδωλολάτρες, οὔτε οἱ μοιχοί, οὔτε οἱ ἐκθηλυμένοι, οὔτε οἱ ἀρσενοκοίτες ( δηλ. αὐτοί πού κοιμοῦνται με ἄντρες ), οὔτε οἱ πλεονέκτες, οὔτε οἱ κλέφτες, οὔτε οἱ μέθυσοι, οὔτε οἱ ὑβριστές, οὔτε οἱ ἅρπαγες δέν πρόκειται νά κληρονομήσουν τή βασιλεία τοῦ Θεοῦ.
( Α’ Κορινθ. κεφ.6, στίχ. 9-10 )

2.
«Καί ὅς ἄν κοιμηθῇ μετά ἄρσενος κοίτην γυναικός βδέλυγμα ἐποίησαν ἀμφότεροι».
( Λευϊτ. 20, 13)

«Καί ἐκεῖνος πού κοιμήθηκε μέ ἄνδρα ὅπως μέ γυναίκα, καί οἱ δύο διέπραξαν μισητή ἁμαρτία».
( Λευϊτ. 20, 13)

3.
«Διὰ τοῦτο παρέδωκεν αὐτοὺς ὁ Θεὸς εἰς πάθη ἀτιμίας. αἵ τε γὰρ θήλειαι αὐτῶν μετήλλαξαν τὴν φυσικὴν χρῆσιν εἰς τὴν παρὰ φύσιν, ὁμοίως δὲ καὶ οἱ ἄρσενες ἀφέντες τὴν φυσικὴν χρῆσιν τῆς θηλείας ἐξεκαύθησαν ἐν τῇ ὀρέξει αὐτῶν εἰς ἀλλήλους, ἄρσενες ἐν ἄρσεσι τὴν ἀσχημοσύνην κατεργαζόμενοι καὶ τὴν ἀντιμισθίαν ἣν ἔδει τῆς πλάνης αὐτῶν ἐν ἑαυτοῖς ἀπολαμβάνοντες».
( Ρωμ. 1, στίχ. 2627 )

«Γι’ αὐτόν τόν λόγο, λοιπόν, τούς παρέδωσε ὁ Θεός σέ ἐπαίσχυντα πάθη. Οἱ γυναῖκες ἀντικατέστησαν τίς φυσικές σχέσεις μέ ἀφύσικες· τό ἴδιο καί οἱ ἄνδρες· ἄφησαν τή φυσική σχέση μέ τήν γυναίκα καί φλογίσθηκαν  μέ σφοδρό πάθος ὁ ἕνας γιά τόν ἄλλο, διαπράττοντας ἀσχήμιες ἀρσενικοί μέ ἀρσενικούς καί πληρώνοντας ἔτσι  μέ τό ἴδιο τους τό σῶμα τό τίμημα πού ταίριαζε στήν πλάνη τους».
( Ρωμ. 1, 26-27 ).
4. 
Ὁ Θεός ἔδωσε τήν Εὔα γιά σύντροφο στόν Ἀδάμ!
"ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς· οὐκ ἀνέγνωτε ὅτι ὁ ποιήσας ἀπ᾿ ἀρχῆς ἄρσεν καὶ θῆλυ ἐποίησεν αὐτοὺς καὶ εἶπεν, ἕνεκεν τούτου καταλείψει ἄνθρωπος τὸν πατέρα αὐτοῦ καὶ τὴν μητέρα καὶ κολληθήσεται τῇ γυναικὶ αὐτοῦ, καὶ ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν;".
(Ματθ.  19, 4-5).
 5. 
Ὁ Κύριος εὐλόγησε τόν ἄνδρα μέ τήν γυναῖκα στόν γάμο στήν Κανά! 

http://elafosdorkas.files.wordpress.com/2012/09/img_3491.jpg

"῎Η οὐκ οἴδατε ὅτι τὸ σῶμα ὑμῶν ναὸς τοῦ ἐν ὑμῖν ῾Αγίου Πνεύματός ἐστιν, οὗ ἔχετε ἀπὸ Θεοῦ, καὶ οὐκ ἐστὲ ἑαυτῶν;· Ἠγοράσθητε γὰρ τιμῆς· δοξάσατε δὴ τὸν Θεὸν ἐν τῷ σώματι ὑμῶν  καὶ ἐν τῷ πνεύματι ὑμῶν,  ἅτινά ἐστι τοῦ Θεοῦ" (Α' Κορ. 12, 20), μᾶς λέγει ὁ Κύριος. Τόσο σημαντικό εἶναι τό σῶμα μας νά εἶναι ἁγιασμένο! Ἄν καταστρέφουμε τό κτίριο μίας Ἐκκλησίας, δέν θά μπορέσουν νά τελεστοῦν τά Μυστήρια. Ἔτσι κι ἄν φθείρουμε τό σῶμα μας μέ αἰσχρές καί ἀντίθεες πράξεις, δέν θά μπορεῖ νά σταθεῖ μέσα του τό Ἅγιον Πνεῦμα!

Κλείνοντας, νά ὑπενθυμίσουμε ὅτι ὁ Κύριος μᾶς ἔπλασε ὡς εἰκόνες Του καί μέ τήν προοπτική νά γίνουμε ἅγιοι, νά θεωθοῦμε καί νά ζοῦμε στήν Οὐράνια Βασιλεία Του. Στήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ ὄχι μόνο ἡ ὀμοφυλοφιλία δέν θά ὑπάρχει, ἀλλά οὔτε καί αὐτές οἱ νόμιμες συζυγικές σαρκικές σχέσεις πρός ἀναπαραγωγήν. Θά ζοῦμε ὄλοι σάν ἀδέλφια καί ἀγγελικά! "ἐν γάρ τῇ ἀναστάσει οὔτε γαμοῦσιν οὔτε ἐκγαμίζονται, ἀλλ' ὡς ἄγγελοι Θεοῦ ἐν οὐρανῷ εἰσι" (Ματθ. 22, 30).  
Ὅσοι ἐπιθυμοῦν νά εἰσέλθουν στόν Παράδεισο καί ὄχι στήν κόλαση, 
θά πρέπει ἀπό τώρα νά προετοιμάζουν
ὄχι μόνο τήν ψυχή ἀλλά καί τό σῶμα τους
 γιά αὐτήν τήν οὐράνια κατάσταση!
Ἀμήν!

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...