Σάββατο 26 Φεβρουαρίου 2011

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΜΕΛΛΟΥΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΣ
42. Γνωρίζω ότι πολλοί τρέμουν μόνον την κόλασιν`εγώ όμως σας λέγω, ότι η έκπτωσις από την δόξαν των ουρανών είναι πολύ πικροτέρα τιμωρία από την κόλασιν. Εάν δεν ημπορώ να παραστήσω τούτο με τα λόγια ,ουδόλως είναι παράδοξον διότι ούτε των ουρανίων αγαθών γνωρίζομεν την μακαριότητα, διά να εννοήσωμεν καθαρά και την δυστυχίαν, την οποίαν θα δοκιμάσωμεν από την στέρησιν των,αφού ο Απόστολος Παύλος,που εγνώριζεν όλα αυτά καλώς,λέγει ότι το χειρότερον εξ όλων είναι να εκπέση κανείς από την δόξαν του Χριστού. Αυτό θα το μάθωμεν τότε, όταν θα υποστώμεν αυτήν την συμφοράν.
43. Αλλ` εύχομαι ποτέ να μη πάθωμεν τοιαύτην συμφοράν, ω μονογενές Υιέ του Θεού, ούτε να δοκιμάσωμεν ποτέ την ανεπανόρθωτον αυτήν τιμωρίαν. Ανυπόφορος βεβαίως είναι και η κόλασις και η γέεννα  πλην και χιλίας γεέννας εάν προσθέσης, δεν θα ημπορέσης να εκφράσης πόσον τρομερόν είναι το να εκπέσης από την δόξαν εκείνην, το να μισηθής από τον Χριστόν, το να ακούσης από το στόμα Του, ότι ουκ οίδα υμάς (Ματθ.κε΄12), δεν σας γνωρίζω, το να κατηγορηθώμεν ότι τον είδομεν πεινασμένον και δεν του δώσαμεν να φάγη. Καλύτερον δηλαδή είναι να πέσουν επί της κεφαλής μας χίλιοι κεραυνοί, παρά να ίδωμεν το γλυκύ εκείνον πρόσωπον του Χριστού να μας αποστρέφεται, και τους γλυκείς οφθαλμούς Του να μη ανέχονται να μας βλέπουν.
44. Εάν δηλαδή αυτός, μολονότι ήμην εχθρός του και τον εμίσουν και τον απεστρεφόμην, με τόσην επιμονήν προσεπάθησε να με σώση, ώστε ούτε τον εαυτόν του δεν ελυπήθη, αλλά τον παρέδωσε εις τον θάνατον δια την σωηρίαν μου, όταν ύστερα από όλα αυτά δεν καταδεχτώ να του δώσω ούτε ολίγον άρτον, όταν πεινά, με ποίους οφθαλμούς θα τον αντικρύσω; Ειπέ μου λοιπόν`εάν, ενώ είσαι γέρων και ζης μέσα εις την πτωχείαν, κάποιος σου υπέσχετο να σε κάμη δυνατόν και ωραίον υπέρ όλους τους ανθρώπους, και να σου δώση την Βασιλείαν της γης διά χίλια έτη, τι δεν θα ήθελες να πάθης και να κάμης διά να τα αποκτήσης όλα αυτά; Όταν δε ο Χριστός μας υπόσχεται όχι αυτά, αλλά πολύ περισσότερα από αυτά,τα οποία έχει ετοιμάσει δι` εκείνους που τον αγαπούν, πόσα χρήματα δεν θα ήξιζε να δαπανήσωμεν; η καλύτερον πόσας ζωάς δεν θα ήξιζε να θυσιάσωμεν;
Από το βιβλίο «ΕΚΛΟΓΑΙ ΚΑΙ ΑΠΑΝΘΙΣΜΑΤΑ» ήτοι λόγοι απαρτισθέντες εκ διαφόρων ομιλιών του εν Αγίοις Πατρός ημών
ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΤΩ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...