Σάββατο 26 Φεβρουαρίου 2011

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ


ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΜΕΛΛΟΥΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΣ
45.Επειδή όμως δεν είναι δυνατόν να ίδωμεν αυτά τα πράγματα με τους σωματικούς οφθαλμούς,ανάβα με την σκέψιν,και αφού σταθής επάνω από αυτόν τον ουρανόν,τον οποίον βλέπομεν,στρέψε το βλέμμα προς εκείνον τον ουρανόν,ο οποίος είναι επάνω από αυτόν,εις το το άπειρον ύψος,εις το απλησίαστον φως,εις τας στρατιάς των Αγγέλων,και πάλιν,αφού κατέβης από εκεί επάνω,φέρε εις τον νουν σου την εικόνα εκείνων που γίνονται εδώ εις την γην,και φέρε εις την φαντασίαν σου όσα συμβαίνουν με τους επιγείους βασιλείς,ήτοι τους χρυσοστολισμένους σωματοφύλακας των,και ένα ζεύγοςαπό λευκούς ίππους,στολισμένους με χρυσά στολίσματα,και την χρυσοκόλλητον άμαξά των,με τας χρυσάς ταινίαις που κυματίζουν ολόγυρά των,και δράκοντες κεντημένους επάνω εις ολομέταξα ενδύματα,και ασπίδας με χρυσούς οφθαλμούς,και ίππους στολισμένους με χρυσόν,και χρυσά χαλινάρια` και αφού όλα αυτά τα συγκρατήσης λεπτομερώς,μετέφερε πάλιν τον λογισμόν σου προς τα άνω και σκέψου την φοβεράν εκείνην ημέραν,κατά την οποίαν θα έλθη ο Χριστός διά να κρίνη τον κόσμον.
46. Δεν θα ίδης βεβαίως τότε ζεύγος χρυσοστολισμένων ίππων,ούτε χρυσάς αμάξας,ούτε δράκοντας,ούτε ασπίδας,αλλά θα ίδης τον μεν ουρανόν να ανοίγεται ολόκληρος,τον δε Υιόν του Θεού να κατέρχεται,συνοδευόμενος όχι από είκοσιν η εκατόν,αλλά από μυριάδας Αγγέλων και Αρχαγγέλων.Και όλα αυτά θα είναι γεμάτα από φόβον και τρόμον,όταν οι άνθρωποι,όσοι εγεννήθηκαν έως τότε,από την στιγμήν που επλάσθη ο Αδάμ μέχρι της ημέρας εκείνης,θα ανασταίνωνται από την γην και θα αρπάζωνται εις τον αέρα.Όταν θα ιδής τον Χριστόν να παρουσιάζεται με τόσην λαμπρότητα εκείνην,ώστε ο ήλιος και η σελήνη να χάνουν το φως των εμπρός εις την λαμπρότητα εκείνην,και να αποδίδη δικαιοσύνην εις έκαστον εξ ημών ανάλογα με τα έργα του.
Από το βιβλίο «ΕΚΛΟΓΑΙ ΚΑΙ ΑΠΑΝΘΙΣΜΑΤΑ» ήτοι λόγοι απαρτισθέντες εκ διαφόρων ομιλιών του εν Αγίοις Πατρός ημών
ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΤΩ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...