Πέμπτη 3 Φεβρουαρίου 2011

ΕΥΧΗ«Ενώπιον της Παναχράντου και Σεπτής Σου θείας Εικόνος κλίνων το γόνυ της ψυχής και του σώματος,συναισθανόμενος το πλήθος των πολλών σου οικτιρμών και τα πολλά και υπέρ φύσιν μεγαλεία Σου,συγκεκινημένος και δακρύων,Σε ικετεύω εξ'όλης μου της ψυχής,της διανοίας καρδίας.Δέξαι,Δέσποινα Κυρία και Βασίλισσα του Ουρανού και της γης την εκ των ρυπαρών μου χειλέων προσφερομένην Σοι ευχαριστήριον δέησιν`και προσάγαγε ταύτην τω Σω Υιώ και Θεώ.Αξίωσόν με δια πρεσβειών σου,όπως μέχρι τέλους του βίου μου υμνώ,ευλογώ,δοξάζω και γεραίρω το Υπερύμνητον Όνομά Σου,και ενθυμούμαι τας ευεργεσίας Σου.

Φύλαξόν με υπό την κραταιάν σου Σου σκέπην και προστασίαν,ίνα απροσκόπτως και ακινδύνως διαπλεύσω το πέλαγος της παρούσης ζωής,και φθάσω εις τον ακύμαντον λιμένα της αιωνίου και ατελευτήτου ζωής.»

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...