Σάββατο 22 Σεπτεμβρίου 2012

Ύμνος της Πίστεως


Προς Εβραίους ια

1 Ἐστὶ δ πίστις λπιζομένων πόστασις, πραγμάτων λεγχος ο βλεπομένων.
2 ν ταύτ γρ μαρτυρήθησαν ο πρεσβύτεροι.
3 Πίστει νοομεν κατηρτίσθαι τος αἰῶνας ρήματι Θεο, ες τ μ κ φαινομένων τ βλεπόμενα γεγονέναι.
4 Πίστει πλείονα θυσίαν βελ παρ Κάϊν προσήνεγκε τ Θε, δι' ς μαρτυρήθη εναι δίκαιος, μαρτυροντος π τος δώροις ατο το Θεο, κα δι' ατς ποθανν τι λαλεται.
5 Πίστει νχ μετετέθη το μ δεν θάνατον, κα οχ ερίσκετο, διότι μετέθηκεν ατν Θεός· πρ γρ τς μεταθέσεως ατο μεμαρτύρηται εηρεστηκέναι τ Θε·
6 χωρς δ πίστεως δύνατον εαρεστσαι· πιστεσαι γρ δε τν προσερχόμενον τ Θε τι στι κα τος κζητοσιν ατν μισθαποδότης γίνεται.
7 Πίστει χρηματισθες Νε περ τν μηδέπω βλεπομένων, ελαβηθες κατεσκεύασε κιβωτν ες σωτηρίαν το οκου ατο, δι' ς κατέκρινε τν κόσμον, κα τς κατά πίστιν δικαιοσύνης γένετο κληρονόμος.
8 Πίστει καλούμενος βραμ πήκουσεν ξελθεν ες τν τόπον ν μελλε λαμβάνειν ες κληρονομίαν, κα ξλθε μ πιστάμενος πο ρχεται.
9 Πίστει παρκησεν ες τν γν τς παγγελίας ς λλοτρίαν, ν σκηνας κατοικήσας μετ σακ κα ακβ τν συγκληρονόμων τς παγγελίας τς ατς·
10 ξεδέχετο γρ τν τος θεμελίους χουσαν πόλιν, ς τεχνίτης κα δημιουργς Θεός.
11 Πίστει κα ατ Σάρρα δύναμιν ες καταβολν σπέρματος λαβε κα παρ καιρν λικίας τεκεν, πε πιστν γήσατο τν παγγειλάμενον.
12 Δι
κα φ' νς γεννήθησαν, κα τατα νενεκρωμένου, καθς τ στρα το ορανο τ πλήθει κα ς μμος παρ τ χελος τς θαλάσσης ναρίθμητος.
13 Κατ πίστιν πέθανον οτοι πάντες, μ λαβόντες τς παγγελίας, λλ πόρρωθεν ατς δόντες κα σπασάμενοι, κα μολογήσαντες τι ξένοι κα παρεπίδημοί εσιν π τς γς.
14 Ο γρ τοιατα λέγοντες μφανίζουσιν τι πατρίδα πιζητοσι.
15 Κα ε μν κείνης μνημόνευον, φ' ς ξλθον, εχον ν καιρν νακάμψαι·
16 νν δ κρείττονος ρέγονται, τοτ' στιν πουρανίου. Δι οκ παισχύνεται ατος Θες Θες πικαλεσθαι ατν· τοίμασε γρ ατος πόλιν.
17 Πίστει προσενήνοχεν βραμ τν σακ πειραζόμενος, κα τν μονογεν προσέφερεν τς παγγελίας ναδεξάμενος,
18 πρς ν λαλήθη τι ν σακ κληθήσεταί σοι σπέρμα,
19 λογισάμενος τι κα κ νεκρν γείρειν δυνατς Θεός· θεν ατν κα ν παραβολ κομίσατο.
20 Πίστει περ μελλόντων ελόγησεν σακ τν ακβ κα τν σα.
21 Πίστει ακβ ποθνήσκων καστον τν υἱῶν ωσφ ελόγησε, κα προσεκύνησεν π τ κρον τς ράβδου ατο.
22 Πίστει ωσφ τελευτν περ τς ξόδου τν υἱῶν σραλ μνημόνευσε κα περ τν στέων ατο νετείλατο.
23 Πίστει Μωϋσς γεννηθες κρύβη τρίμηνον π τν πατέρων ατο, διότι εδον στεον τ παιδίον, κα οκ φοβήθησαν τ διάταγμα το βασιλέως.
24 Πίστει Μωϋσς μέγας γενόμενος ρνήσατο λέγεσθαι υἱὸς θυγατρς Φαραώ,
25 μλλον λόμενος συγκακουχεσθαι τ λα το Θεο πρόσκαιρον χειν μαρτίας πόλαυσιν,
26 μείζονα πλοτον γησάμενος τν Αγύπτου θησαυρν τν νειδισμν το Χριστο· πέβλεπε γρ ες τν μισθαποδοσίαν.
27 Πίστει κατέλιπεν Αγυπτον μ φοβηθες τν θυμν το βασιλέως· τν γρ ἀόρατον ς ρν καρτέρησε.
28 Πίστει πεποίηκε τ πάσχα κα τν πρόσχυσιν το αματος, να μ λοθρεύων τ πρωτότοκα θίγ ατν.
29 Πίστει διέβησαν τν ρυθρν θάλασσαν ς δι ξηρς, ς περαν λαβόντες ο Αγύπτιοι κατεπόθησαν.
30 Πίστει τ τείχη εριχ πεσε κυκλωθέντα π πτ μέρας.
31 Πίστει Ραβ πόρνη ο συναπώλετο τος πειθήσασι, δεξαμένη τος κατασκόπους μετ' ερήνης.
32 Κα τί τι λέγω; πιλείψει γάρ με διηγούμενον χρόνος περ Γεδεών, Βαράκ τε κα Σαμψν κα εφθάε, Δαυΐδ τε κα Σαμουλ κα τν προφητν,
33 ο δι πίστεως κατηγωνίσαντο βασιλείας, εργάσαντο δικαιοσύνην, πέτυχον παγγελιν, φραξαν στόματα λεόντων,
34 σβεσαν δύναμιν πυρός, φυγον στόματα μαχαίρας, νεδυναμώθησαν π σθενείας, γενήθησαν σχυρο ν πολέμ, παρεμβολς κλιναν λλοτρίων·
35 λαβον γυνακες ξ ναστάσεως τούς νεκρος ατν· λλοι δ τυμπανίσθησαν, ο προσδεξάμενοι τν πολύτρωσιν, να κρείττονος ναστάσεως τύχωσιν·
36 τεροι δ μπαιγμν κα μαστίγων περαν λαβον, τι δ δεσμν κα φυλακς·
37 λιθάσθησαν, πρίσθησαν, πειράσθησαν, ν φόν μαχαίρας πέθανον, περιλθον ν μηλωτας, ν αγείοις δέρμασιν, στερούμενοι, θλιβόμενοι, κακουχούμενοι,
38 ν οκ ν ξιος κόσμος, ν ρημίαις πλανώμενοι κα ρεσι κα σπηλαίοις κα τας πας τς γς.
39 Κα οτοι πάντες μαρτυρηθέντες δι τς πίστεως οκ κομίσαντο τν παγγελίαν,40 το Θεο περ μν κρεττόν τι προβλεψαμένου, να μ χωρς μν τελειωθσι.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...