Κυριακή 16 Σεπτεμβρίου 2012

Αγίου Νεκταρίου: Περί των Αγίων Γραφών


Αγίου Νεκταρίου: Περί των Αγίων Γραφών

Τι περιέχουν τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης;

-Περιέχουν τα σχετικά με τη δημιουργία του κόσμου και της πλάσης του ανθρώπου απο τον Θεό, με την πτώση του ανθρώπου, την επαγγελία της σωτηρίας του, την θεία αποκάλυψη , τον θείο νόμο, τις προφητείες για το Σωτήρα Χριστό, και τα σχετικά με την λατερίας της ιουδαϊκής θρησκείας, της οποίας τα τελούμενα προδιατύπωναν την λατρεία της ευαγγελικής χάριτος.

Τι περιέχουν τα βιβλία της Καινής Διαθήκης;

-Την έλευση του προ καταγγελθέντος Σωτήρος, την πλήρωση των προφητειών, την κατάπαυση των συμβόλων της Παλαιάς Διαθήκης, το έργο της απολυτρώσεως, την σταύρωση , την ταφή και την ανάσταση του, την ένδοξη του ανάληψη , την επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος στους άγιους Μαθητές και Αποστόλους του, τα έργα και την διδασκαλία του Σωτήρος Χριστού, και την αποστολή των αγίων Αποστόλων στο θείο κήρυγμα σε όλο τον κόσμο, και κηρύτουν την μεγάλη ευσπλαχνία του Θεού που θέλησε να στείλει τον Υιόν του τον μονογενή , για να σώσει τον άνθρωπο.

Ποιάν είναι τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης;

-Τα βιβλία της Παλαιας Διαθήκης είναι είκοσι δύο.

Πως καλόυνται ;

-Κανονικά, και αποτελούν τον Εσδραίο Κανόνα.

Εκτός απο τα κανονικά υπάρχουν και άλλα;

-Μάλιστα· αυτά καλούν οι Καθολικοί δευτεροκανονικά, και οι διαμαρτυρόμενοι απόκρυφα, και οι πατέρες της Εκκλησίας ονομάζουν αναγιγνωσκόμενα.

Ποιά είναι τα κανονικά βιβία της Π.Δ.;

-Τα εξής:
1) Η Γένεσις, 2) ηΈξοδος, 3) το Λευϊτικό, 4) οι Αριθμοί και 5) το Δευτερονόμιον, αυτά αποτελούν την Πεντάτευχο, 6) το σύγγραμμα του Ιησού του Ναυή, 7) οι Κριταί, και ως παράρτημα η Ρούθ, 8 ) Το Α ον και Β ον βιβλίον των Βασιλειών , 9) το Γ ον και το Δ ον των Βασιελιων , 10) τα Βιβλία των παραλειπομένων Βασιλέων Ιούδα , Α ον και Β ον, 11) ο Εσδράς ή Ιερεύς και Α ον και Β ον λόγοι Νεεμίου, 12) Εσθήρ,13) Ιώβ 14)Ψαλτήριον του Δαυΐδ, 15) Παροιμίαι Σολομώντος, 16) Εκκλησιαστής, 17) Άσμα Ασμάτων , 18 ) Ησαΐας, 19) Ιερεμίας και θρήνοι Ιερεμίου, 20 εζεκιήλ, 21) Δανιήλ και 22) το δωδεκαπρόφητο, δηλαδή τα βιβλία των δώδεκα μικρών λεγόμενων Προφητών · του Ωσηέ, Αμώς, Μιχαία, Ιωήλ, Αβδιού, Ιωνά, Ναούμ, Αββακούμ, Σοφωνία, Αγγαίου, Ζαχαρία και Μαλαχία.

Ποιά είναι τα δευτεροκανονικά Βιβία ή αναγιγωσκόμενα;

-Τα εξής: 1. το βιλίο Τωτίβ, 2. Ιουδίθ, 3. Ιερεύς, 4. Μακκαβαίων Βιβλία Αον και Βον Γ ον και των Επόμενων προσθηκών, 5.Βαρούχ, 6. Επιστολή Ιερεμίου, 7. Σοφία Σωλομώντος , και 8.Σοφία Σειράχ.

Πως διαιρούντα τα βιλία της Π.Διαθήκης;

-Τα βιβλία της Π.Δ. διαιρούνται· α) σε Ιστορικά, β) Διδακτικά, και γ) Προφητικά

Ποιά είναι τα ιστορικά βιβλία και τι ιστορούν;

Ιστορικά ειναι α) η Πεντάτευχος του Μωϋσέως. Σε αυτή ιστορείται η ιστορία της δημιουργίας του κόσμου, της πλάσης του ανθρώπου, της γενεάς του Σήθ, των Πατριαρχών , το Μωϋσέως, της εξόδου του λαού των Ιουδαίων απο την Αίγυπτο, και η παράδοση του θείου νόμου

β) Τα βιβλία Ιησού του Ναυή, των Κριτών , της Ρούθ , των Βασιλειών και των Παραλειπομένων. Σε αυτά ιστορείται η ιστορία του Ισραηλιτικού λαού απο το θάνατο του Μωϋσέως μέχρι της καταστροφής των Ιεροσολύμων απο τον Ναβουχοδονόσορα(588). Τα βιβλία αυτά λέγονται και βιβλία των αρχαίων Προφητών .

γ) Τα βιβλία του Εσδρά, Νεεμίου και της Εσθήρ. Σε αυτά ιστορείται η ιστορία των Ισραηλιτών κατα την αιχμαλωσία της Βαβυλώνος.

Σε αυτά κατατάσονται και τα βιβλία των Μακκαβαίων , ο Τωτίβ, η Ιουδίθ και ο Ιερεύς.

Ποιά είναι τα διδακτικά και ποιές διδασκαλίες περιέχουν;

-Διδακτικά βθλία είναι τα ποιητικά, ο Ιώβ, οι Ψαλμοί , οι Παριμίαις, ο Εκκλησιατής, και το Άσμα των Ασμάτων . Σε αυτά περιέχονται ηθικές και θρησκευτικ΄λες αλήθειες και ύμνοι και ψδαίς προς τον Θεό. Σε αυτά κατατάσεται η Σοφία Σολομώντος και η Σοφία Σειράχ.

Ποιά είναι τα προφητικά και τι περιέχουν;

-Προφητικά είναι τα βιβλία των Προφητών , τα 12 των ελάσσονων και τα 4 των μείζονων . Σε αυτά περιέχονται διάφοες προρρήσεις, για το πρόσωπο Αυτου, για τη διδασκαλία Αυτού , περί των έργων Αυτού και για τη μελλοντική σωτηρία των Εθνών.
Τα βιβλία αυτά λέγονται και βιβλία των νεωρέων ή των μεταγενεστέων Προφητών .

Πόσα είναι τα βιβλία της Καινής Διαθήκης;

-Αυτά είναι είκοσι επτά. 1ον τα τέσσερα Ιερά Ευαγγέλια Ματθαίου, Μάρκου, Λουκά, Ιωάννου. 2ον.Οι πράξεις των Αποστόλων . 3ον Οι 14 επιστολές του Παύλου (μία προς Ρωμαίους, δύο πρός Κορινθίους, μία προς Γαλάτας, μία πρός Εφεσίους, μία πρός Φιλιππισίους, μία πρός Κολασσαείς, δύο πρός Θεσσαλονικείς, δύο πρός Τιμοθεον, μία πρός Τίτον , μία πρός Φιλήμωνα.και μία πρός Εβραίους). 4ον Επτά Καθολικαί Εποστολαί (μία Ιακώβου, δύο Πέτρου, τρείς, Ιωάννου, μία Ιούδα), και 5ον, και τελευταίον η Ιερά Αποκάλυψις του Ιωάννου του Θεολόγου.

Ποιά είναι καθ’ αυτό η υπόθεση της Αγίας Γραφής; Παλιάς και Καινής;

-Η καθ’ αυτό υπόθεση και το περιεχόμενο πρόσωπο της Αγίας Γραφής είναι ο λυτρωτής μας Ιησούς Χριστός, ο επηγγελμένος Σωτήρας της Ανθρωπότητας απο καταβολής κόσμου, αυτός που προκυρήχτηκε απο τους Προφήτες, και του οποίου η εμφάνιση και το έργο της απολύτρωσης προδιετυπώθηκε με Σύμβολα, Τύπους και Θυσίες.

Που βρίσκουμε την πρώτη επαγγελία στην Παλιά Διαθήκη;

-Στους λόγους του Θεού πρός τον όφι. « Και θα θέσω έχθρα ανάμεσα σε σένα ( το φίδι) και ανάμεσα στη γυναίκα ( την Εύα) , και ανάμεσα στον απόγονό σου ( τον διάβολο), και ανάμεσα στο απόγονο αυτής ( τον Χριστό). Αυτός θα σου πατήσει το κεφάλι και εσύ θα του πληγώσεις την φτέρνα». Η επαγγελία αυτή προσήμαινε την κατά του διαβόλου νίκη του Χριστού. Αυτήν την επαγγελία διαφύλαξε ο Αδάμ και οι απόγονοί του , έγινε καινούργια και στους Πατριάρχες Αβραάμ , Ισαάκ και Ιακώβ με νέα επαγγελία· «Και θα ευλογηθούν με τον απόγονό σου όλες οι φυλές της γής».

Με ποιούς τύπους και θυσίες και Σύμβολα προδιετυπώθηκε και προεικονίστηκε το μυστήριο της ευαγγελικής χάριτος στην Παλιά Διαθήκη;

-Με τον αμνό του Πάσχα, ο οποίος ήταν τύπος του άσπιλου αμνού Ιησού Χριστού· με το χάλκινο φίδι της έρημο εικονίζεται ο λυτρωτής που αναρτήθηκε στο σταυρό, που γιάτρεψε τα δαγκώματα του νοητού φιδιού σε αυτούς που με πίστοι τον θεωρόυν· η περιτομή της ακροβυστίας, η οποία σήμαινε την κάθαρση της αμαρτίας με το βάπτισμα με τον Ιησού Χριστό· οι θυσίες της Π.Δ. , οι ραντισμοί με το αίμα και οι καθαρισμοί προδιετύπωναν της κάθαρση της ανθρωπότητας με το αίμα του Σωτήρα Ιησού Χριστού· η άφλεκτος βάτος , η στάμνα απο το μάννα, και η ράβδος του Ααρών που βλάστησε προδιατυπώνουν την θεία γέννηση του Χριστού απο Παρθένο· επίσης και κάποια άλλα συναντώνται στην Π.Δ.


Απο που μαρτυρείται η αγιότητα και η θειότητα των Αγίων Γραφών Παλιάς και Καινής;

-α) Απο το περιεχόμενό τους, δηλαδή απο το ύψος και απο την αγιότητα των δογμάτων και των διδαγμάτων , όπου διαλάμπει αληθινή σοφία, υψηλή και έξοχος, που ικανοποιεί τις πνευματικές απαιτήσεις του ανθρώπου και τους πόθους της καριδάς του.
β) Απο την υπερθαύμαστη δύναμη της διδασκαλίας τους και της διαπλαστικής τους δύναμης.

γ) Απο την ακριβή πλήρωση των προφητειών , την έκασή των οποίων βρίσκουμε στη Καινή Διαθήκη, και

δ) Απο την μαρτυρούμενη Αποκάλυψη του Θεού που φάνηκε στη γή, και απο την υπέρ έννοια τελεσθέντων θαυμάτων και απο την μεταδιδόμενη στους πιστούς ευλογία και χάρη .


Γιατί η Αγία Γραφή ονομάζεται Παλαιά και Καινή Διαθήκη;

Η Αγία Γραφή δηλαδή τα ιερά βιβλια ονομάζονται Π. και Κ. Διαθήκη , διότι σε αυτά περιέχονται οι διαθήκες , τις οποίες ο Θεός διέθεσε πρός τους ανθρώπους· και στην Π. Αγία Γραφή περιέχονται οι τρείς διαθήκες , τις οποίες ο Θεός διέθεσε πρός τον άνθρωπο, δηλαδή α) την πρωτόγονη στον παράδεισο , την οποία έστησε λέγοντας· «Απο κάθε ξύλο στον παράδεισο να φάτε, απο το ξύλο όμως της γώσεως δεν θα φάτε απο αυτο· την ημέρα που θα φάτε απο αυτό , θα πεθάνετε με θάνατο». Με τη Διαθήκη αυτή ο άνθρωπος τηρώντας την εντολή απέβαινε αθάνατος, παραβαίνωντας όμως την εντολή απέβαινε θνητός. Ο Σειράχ λέει. «Τους πρόσθεσε επιστήμη και τους κληροδότησε νόμο ζωής, Διαθήκη αιώνια έστησε μαζί τους και τους υπέδειξε τα θελήματά του.»(Σειράχ ιζ΄11.12),. β) Την πατριαρχική , την οποία ο Θεός έστησε προς τον Αβραάμ, όταν του φανερώθηκε και του είπε· «Εγώ είμαι ο Θεός σου, γίνε αρεστός σε μένα και γίνε άμεμπτος...και θα θέσω την διαθήκη μου μαζί σου και ανάμεσα σε εσένα και ανάμεσα στο σπέρμα σου, στις γενιές τους(των εθνών), σε διαθήκη αιώνια να είμαι Θεός σου μαζί σου και του σπέρματός σου.γ) Στο Μωϋσή τον Προφήτη , στην οποία ο Θεός έδωσε τον νόμο στον Ισραήλ, όταν ο Θεος είπε πρός τον Μωϋσή· «Γράψε μόνος σου τα ρήματα αυτά· σε αυτούς τους λόγους θέτω σε εσένα διαθήκη και στον Ισραήλ(Εξ.λδ΄ 27 παραβ. ιθ΄και κγ΄22) Και στη Ν. Γραφή περιέχεται η Καινή Διαθήκη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού που κυρώθηκε με το αίμα του ( Ματθ. κς΄ 28, Μαρ. ιδ΄24, Λουκ κβ΄20) με την οποία ο καθένας που πιστεύει πρός αυτόν έχει ζωή αιώνιο· «Ο πιστεύσας και βαπτισθείς σωθήσεται , ο δε απιστήσας κατακριθήσεται». Η διαθήκη αυτή είναι ανώτερη όλων των άλλων διαθηκών , διότι είναι διαθήκη χάριτος και σωτηρίας. Ο απόστολος Πναύλος λέει· « Ενώ τώρα ο Ιησούς έλαβε υπηρεσία τόσο ανώτερη απο την δική τους όσο είναι καλύτερη διαθήκη , της οποίας είναι μεσίτης, και η οποία έχει νομοθετήθεί πάνω σε καλύτερες υποσχέσεις. Διότι εάν η πρώτη εκείνη διαθήκη ήταν άμεμπτη, δεν θα εζητείτο θέση για δεύτερη. (Εβρ. η΄ 6-7).

Αποσπασμα απο το Βιβλίο: Ορθόδοκη Ιερά Κατήχηση

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...