Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2023

Τι είναι το ταπεινό φρόνημα;

 Ταπεινό φρόνημα είναι το να φρονεί ο άνθρωπος στο βάθος της καρδιάς του για τον εαυτό του ταπεινά και όχι υψηλά. Να απορρίπτει κάθε νόημα του πονηρού ότι τάχα αυτός κάτι είναι, γιατί αυτό είναι φρεναπάτη. Αυτό το τονίζει ο Απόστολος Παύλος με τα εξής λόγια, « εἰ γὰρ δοκεῖ τις εἶναί τι, μηδὲν ὤν, ἑαυτὸν φρεναπατᾷ »(Γαλ. στ’, 3).

Ταπεινό φρόνημα είναι το φρόνημα του Χριστού, το οποίο ο Απόστολος Παύλος προτρέπει τους πιστούς να το έχουν και αυτοί, « τοῦτο φρονείσθω ἐν ὑμῖν ὃ καὶ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, ὃς ἐν μορφῇ Θεοῦ ὑπάρχων οὐχ ἁρπαγμὸν ἡγήσατο τὸ εἶναι ἴσα Θεῷ, ἀλλ' ἑαυτὸν ἐκένωσε μορφὴν δούλου λαβών, ἐν ὁμοιώματι ἀνθρώπων γενόμενος, καὶ σχήματι εὑρεθεὶς ὡς ἄνθρωπος ἐταπείνωσεν ἑαυτὸν γενόμενος ὑπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δὲ σταυροῦ »(Φιλ. β’, 5-8).

 Όποιος λοιπόν έχει σοφία, επιδιώκει το ταπεινό φρόνημα. Όποιος δεν έχει, αλλά έχει καλή διάθεση, ας ακούσει τα λόγια του Ιακώβου, « Εἰ δέ τις ὑμῶν λείπεται σοφίας, αἰτείτω παρὰ τοῦ διδόντος Θεοῦ πᾶσιν ἁπλῶς καὶ μὴ ὀνειδίζοντος, καὶ δοθήσεται αὐτῷ »(Ιακ.α’,5).

Και βέβαια, αν κάποιος δε θέλει να έχει ταπεινό φρόνημα, μπορεί να πει κανείς ότι τον ξεγελάει ο πονηρός που αποστρέφεται την ταπείνωση. Αν όμως κάποιος δε θέλει να έχει σοφία, μήπως τότε  φταίει και η έλλειψη σοφίας από τον ίδιο;

 

 Ιωάννης Χ. Δήμος  πτχ. Θεολ. & Φιλοσ. Πανεπιστημίου Αθηνών

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...