Τετάρτη 21 Μαρτίου 2012

· τί σημαίνει πειρασμός ; τί σημαίνει πονηρός;

Διδάσκει ὁ γέροντας Παΐσιος : "Ὁ Θεός ἐπιτρέπει τούς πειρασμούςἀνάλογα μέ τήνπνευματική μας κατάσταση. Ἄλλοτε ἐπιτρέπει νάκάνουμε ἕνα σφάλμα , λ. χ. μιά μικρήἀπροσεξία , γιά νά εἴμαστε ἄλλη φορά προσεκτικοί καί νά ἀποφύγουμε ἤ μᾶλλον νά
προλάβουμε ἕνα μεγαλύτερο κακό πού θά μᾶς ἔκανε τό ταγκαλάκι . Ἅλλοτε ἀφήνει τόν διάβολο
νά μᾶς πειράζει, γιά νά μᾶς δοκιμάσει. Δίνουμε δηλαδή ἐξετάσεις καί ἀντί κακό ὁ διάβολος, μᾶς
κάνει καλό . Ἕνας δυνατός, ὅπως ὁ Γερο-Φιλάρετος, δέν ἀποφεύγει τούς πειρασμούς, ἀλλά λέει
στόν Χριστό "στεῖλε μου Χριστέ μου πειρασμούς καί δῶσε μου κουράγιο νά παλέψω". Σέ
ποιούς πειρασμούς ἀναφέρεται ; Στούς ἐξωτερικούς , τούς ἀκούσιους. Ἕνας ἀδύναμος ὅμως θά
πεῖ : "μήν ἐπιτρέπεις Χριστέ μου νά πειρασθῶ". "Μή εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν , ἀλλά
ρῦσαι ἡμᾶς ἀπό τοῦ πονηροῦ ", μέ τήν ἔννοια τοῦ ἐσωτερικοῦ ἑκουσίου πειρασμοῦ.· τί σημαίνει  πειρασμός ; τί σημαίνει πονηρός;
Σύμφωνα μέ τόν ἅγ. Μάξιμο τόν Ὁμολογητή ὁ πειρασμός εἶναι ὁ νόμος τῆς ἁμαρτίας τόν
ὁποῖο δέν εἶχε ὁ Ἀδάμ· αὐτός ὁ νόμος γεννήθηκε ἀργότερα· πονηρός εἶναι αὐτός πού εἰσήγαγε
στή φύση τῶν ἀνθρώπων τό νόμο τῆς ἁμαρτίας, δηλ. ὁ διάβολος. Πειρασμός εἶναι ἡ ἑκούσια
διάθεση τῆς ψυχῆς πρός τά πάθη τῆς σάρκας. Ἀπό ἀγάπη ὁ Θεός ἐπιτρέπει στό σατανᾶ νά
θλίψει τόν ἁμαρτάνοντα γιά νά αἰσθανθεῖ τήν ἁμαρτία του καί νά ἔρθει σέ μετάνοια. Ὁ βαθμός
θλίψεων καί τό εἶδος τῶν πειρασμῶν προσδιορίζεται ἀπό τόν Θεό κατ 'ἀναλογίαν τοῦ
συμφέροντος τοῦ παιδαγωγουμένου. Ὁ τρόπος τῶν πειρασμῶν εἶναι διπλός · ὁ ἕνας ἡδονικός , ὁ
ἄλλος ὀδυνηρός· ὁ πρῶτος προαιρετικός, ὁ ἄλλος χωρίς τήν θέλησή μας . Ὁ ἕνας γεννᾶ τήν
ἁμαρτία καί στόν ὁποῖο παρακαλοῦμε νά μήν εἰσέλθουμε "μή εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν".
Ὁ ἄλλος ὁ ἀκούσιος εἶναι τιμωρητικός τῆς ἁμαρτίας πού βασανίζει μέ ἀκούσιες ὀδύνες τή
φιλαμαρτωλή διάθεση, τόν ὁποῖο ἄν κανείς ὑπομείνει μέ καρτερία .


Ἐμεῖς ὅμως, συνεχίζει ὁ γέροντας Παῒσιος , πολλές φορές ὅταν ἔχουμε ἕναν πειρασμό ,
λέμε: "ἔ, μά εἶμαι ἄνθρωπος κι'ἐγώ · δέν ἀντέχω ἄλλο! "ἐνῶ θά ἔπρεπε νά ποῦμε : "Δέν εἶμαι
ἄνθρωπος · εἶμαι παλιάνθρωπος. Θεέ μου βοήθησέ με νά γίνω ἄνθρωπος
."Πρεσβυτέρου Βασιλείου Κοκολάκη Οἱ Πειρασμοί
 

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...