Κυριακή, 25 Νοεμβρίου 2012

Ό Θεός νά βάλη το χέρι Του, γιατί όλος ό κόσµος εξαρτάται άπό τρία-τέσσερα άτοµα. Κρέµεται ή τύχη τού κόσµου στά χέρια µερικών παλαβών

Σήµερα ζοϋµε σε χρόνια Αποκαλύψεως. ∆έν χρειάζεται νά είναι κανείςΠροφήτης γιά νά το καταλάβη. Τά πράγµατα προχωρούν τάκ-τάκ. Τί µαςπεριµένει δέν ξέρουµε. Όλη αυτή ή κατάσταση πού επικρατεί, το δείχνει. Γι'αυτό, γιά έναν λόγο παραπάνω τώρα, πρέπει νά στηριχθούµε πιο πολύ στηνπροσευχή και νά πολεµήσουµε το κακό µέ τήν προσευχή. Ή µόνη λύση αυτή είναι.Νά παρακαλούµε τόν Θεό νά λυπηθή τά πλάσµατα Του - αν και δέν είµαστε γιά νά µας λυπηθή. ∆έν θά βρεθή άκρη. Καθένας ό,τι τού λέει ό λογισµός θά κάνη. Θάγίνη αυτό πού λέει ό Άγιος Κοσµάς: «Θά περπατάς ώρα, γιά νά βρής άνθρωπο·καί όσοι ζήσουν, θά τρώνε µέ χρυσά κουτάλια». Μερικοί βέβαια έχουν τόν λογισµό:«Αφού οι προφητείες θά εκπληρωθούν οπωσδήποτε, τί θά ώφελήση ή προσευ-χή;». Ό Θεός βλέπει ότι έτσι θά εξελιχθούν τά πράγµατα, άλλα εµείς κάνουµεπροσευχή, γιά νά είναι πιο ανώδυνο ένα κακό καί νά µήν πάρη έκταση. Γι' αυτό λέει καί στο Ευαγγέλιο ότι γιά τους εκλεκτούς θά κολοβωθούν οι ηµέρες
 Σέ ένανπόλεµο λ.χ. µέ τήν δύναµη τής προσευχής γίνεται ένα θαύµα, σώζονται  περισσότεροι, υπάρχουν λιγώτερα θύµατα, οπότε βοηθιούνται πνευµατικά οιάνθρωποι, πιστεύουν καί αλλοιώνονται µέ τήν καλή έννοια.

Τά πράγµατα είναι σοβαρά. Καί µέχρι τώρα πού δέν τινάχθηκε ό κόσµοςστον αέρα, θαύµα είναι.
 Ό Θεός νά βάλη το χέρι Του, γιατί όλος ό κόσµος  εξαρτάται άπό τρία-τέσσερα άτοµα. Κρέµεται ή τύχη τού κόσµου στά χέρια  µερικών παλαβών. Λέει µιά παροιµία: «Τά άλογα κλωτσούν καί τά κοτόπουλα   ψοφούν». Έτσι είναι. Τά µεγάλα κράτη οταν πιάνωνται, τα µικρά τα καηµένα   αδικούνται. Κλωτσιούνται τά µεγάλα και καταστρέφονται τά µικρά.
  Χρειάζεται
 πολλή προσευχή, πολλή προσευχή,
για νά φωτίση ό Θεός τους µεγάλους, γιατί,αν θέλουν, µπορούν νά καταστρέψουν τον κόσµο.

 Ξέρει ό Θεός πολύ εύκολα και σ'αυτούς νά δώση λίγη φώτιση. Αν ό Θεός φωτίση, βγάζει ένας µιά διαταγή και αλλάζουν όλα.

Γεροντας  Παισιος  πνευματικη  αφυπνηση 

ΗΛΙΑΣ  ΧΑΙΝΤΟΥΤΗΣ   25  ΝΟΕ 2012
 

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...