Παρασκευή, 2 Ιανουαρίου 2015

Από το Γεροντικό

Αδελφοί τινές παρέβαλον τω Αββά Αντώνιω, αναγγείλαι αυτώ φαντασίας ας έβλεπον, και μαθείν παρ'αυτού ει αληθιναί εισίν, ή από δαιμόνων· είχον δε όνον , και απέθανεν εν τη οδώ· ως ουν ήλθον προς γέροντα, προλαβών είπε αυτοίς· πως απέθανεν ο μικρος όνος εν τη οδώ; λέγουσι  αυτώ· πόθεν οίδας, Αββά; ο δε είπεν αυτοίς· οι δαίμονες έδειξαν μοι· και λέγουσι αυτώ· ημείς διά τούτο ήλθομεν ερωτήσαι σε, ότι βλέπομεν φαντασίας, και πολλάκις γίνονται αληθιναί , μήπως πλανώμεθα· και επληροφόρησεν αυτούς ο γέρων εκ του κατά τον όνον αποδείγματος, ότι από δαιμόνων εισίν.

Κάποιοι αδελφοί προσήλθαν στον άγιο Αντώνιο για να του αναγγείλουν κάποιες φαντασίες και οράματα που έβλεπαν, για να μάθουν από αυτόν εάν είναι αληθινές ή είναι  από τους δαίμονες· είχαν μαζί τους ένα γάιδαρο που πέθανε στο δρόμο. όταν έφτασαν στον γέροντα αυτός πρόλαβε και τους είπε. πως πέθανε ο μικρός γάιδαρος στον δρόμο; του λένε· πως το γνωρίζεις αυτό αββά; και τους είπε· οι δαίμονες μου το έδειξαν. του λένε · εμείς γι' αυτό ήρθαμε να σε ρωτήσουμε ότι βλέπουμε φαντασίες και πολλές φορές γίνονται αληθινές, μήπως πανώμαστε. και τους πληροφόρησε ο γέροντας με αυτό το παράδειγμα ότι οι φαντασίες αυτές είναι από τους δαίμονες.  

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...