Παρασκευή 15 Μαρτίου 2013

ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΥΜΟ:

Ιησού, Υιέ του Θεού, ο πραυς και ταπεινός τη καρδία, κατάπεμψον κατα το μέγα και πλούσιον έλεος σου και εν ταις καρδίαις ημών το πνεύμα της ειρήνης και της πραότητος, ίνα ειρηνεύοντες εκ του κακίστου πάθους του θυμού, μνημονεύομεν αεί της ενδόξου και φοβερού ονόματος σου μετα καρδίας γαληνιώσης. Ιησού, το αρνίον το άκακον, το προσφερόμενον ενώπιον τ ου ουρανίου Πατρός θυσία υπέρ ημών των αμαρτωλών και αχρείων, επάκουσον ημών εν τη ώρα ταύτη δεομένων σου και ελευθέρωσον ημάς εκ του φοβερού του θυμού πάθους, διότι απολλύμεθα εξ αυτού και δέν δυνάμεθα ποτέ να αφιερωθώμεν εις την αγάπην σου και εις το θέλημα σου το άγιον, ενόσω υπο του πάθους τούτου κατεχόμεθα. Ιησού ανεξίκακε, ο επι του Σταυρού υπέρ των σταυρωσάντων σε προς τον ουράνιον σου Πατέρα προσευχόμενος, ποίησον και ημάς τοιούτους, ώστε να προσευχόμεθα υπέρ των επηρεαζόντων και κακοποιούντων ημάς, ίνα ούτω γενώμεθα μιμηταί σου και δοξάζεται και δι' ημών το Πανάγιον Όνομα σου, νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε ρύσαι με απο θυμού και οξυχολίας, και δώρησαι μοι πραότητα και μακροθυμίαν. Κύριε, ρύσαι με απο του ψεύδους και της καταλαλιάς και της κατακρίσεως, και δώρησαι μοι εν πάση αλήθεια και συμπαθεία προσέχειν και ομιλείν εν τω συντυγχάνειν με τοις αδελφοίς μου. Κύριε, ρύσαι με απο της καυχήσεως και της αργολογίας και δώρησαι μοι ταπείνωσιν και σιωπήν. Κύριε, ρύσαι με απο των παραπτωμάτων της γλώττης μου, ότι καθ' εκάστην αμαρτάνω δι' αυτής ο τάλας και ούκ αισθάνομαι. Κύριε, ρύσαι με απο της ολεθρίου κενοδοξίας και καθάρισον με απο των κρυφίων μου. Κύριε, δώρησαι μοι ταπεινοφροσύνην βαθειάν, αήττητον και κατάνυξιν τη καρδία μου, όπως κλαύσω τας ανομίας μου και εξάλειψον πάσας τας αμαρτίας μου, και εν μετανοία αληθεί και εξομολογήσει, και εν συνειδότι ακαταγνώστω και εν πίστι καθαρά και αμώμητω την εμήν ευδόκησον τελευτήν. Πρεσβείαις της παναχράντου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων. Αμήν.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...