Τετάρτη 10 Απριλίου 2013

Προσευχή

ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΕΤΡΟΝ ΤΩΝ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΩΡΩΝ ΤΟΥ ΝΥΧΘΗΜΕΡΟΥ
ΓΡΑΜΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ.

Κύριε, μη στερήσης με των επουρανίων σου και αιωνίων αγαθών.
Κύριε, λύτρωσαί με των αιωνίων κολάσεων
Κύριε, είτε λόγω, είτε έργο, είτε κατά νούν και διάνοιαν ήμαρτον, συγχώρησόν με
Κύριε, λύτρωσαί με από πάσης ανάγκης και αγνοίας και λήθης και ραθυμίας και της λιθώδους αναισθησίας
Κύριε, λύτρωσαί με από παντός πειρασμού και εγκαταλείψεως
Κύριε, φώτισον την καρδία μου ην εσκότισεν η πονηρά επιθυμία.
Κύριε, εγώ μεν ως άνθρωπος αμαρτάνω. συ δε ως Θεός, ελέησόν με.
Κύριε, ίδε την ασθένειαν της ψυχής μου και πέμψον την χάριν σου εις βοήθειάν μου, ίνα και εν εμοί δοξαστή το όνομα σου το άγιον.
Κύριε, Ιησού Χριστέ, έγραψον το όνομα του δούλου σου εν βίβλω ζωής, χαριζόμενός μοι και τέλος αγαθόν.
Κύριε, ο Θεός μου, ουκ εποίησα ουδέν αγαθόν, άλλ’ αρξαίμην ποτέ τη ευσπλαχνία σου.
Κύριε, βρέξον εις την καρδιά μου την δρόσον της χάριτός σου.
Κύριε, ο Θεός του ουρανού και της γης, μνήσθητί μου του αμαρτωλού του,του αισχρού, του πονηρού και βεβήλου, κατά το μέγα έλεός σου, όταν έλθεις εν τη βασιλεία σου.
Κύριε, εν μετάνοια με παράλαβε και μη εγκαταλείπης με.
Κύριε, μη είσενέγκης με εις πειρασμόν.
Κύριε, δός μοι έννοια αγαθήν.
Κύριε, δώσε μοι δάκρυον και μνήμη θανάτου και κατάνυξιν.
Κύριε, δώσε μοι των λογισμών μου εξαγόρευσιν.
Κύριε, δός μοι ταπείνωσιν, εκκοπήν θελήματος και υπάκουην.
Κύριε, δώσε μοι υπομονήν, μακροθυμίαν και πραότητα.
Κύριε, εμφύτευσον εν εμοί την ρίζαν των αγαθών, τον φόβον σου.
Κύριε, αξίωσόν με αγαπάν σε εξ όλης μου της ψυχής και της διανοίας και της καρδίας και τηρείν εν πάσι το θέλημά σου.
Κύριε, σκέπασόν με από τε ανθρώπων πονηρών και δαιμόνων και παθών και από παντός κακού και μη προσήκοντος πράγματος.
Κύριε, ως κελεύεις, Κύριε, ως γινώσκεις, Κύριε ως βούλει, γενηθήτω το θέλημά σου εν εμοί.
Κύριε, το σον θέλημα γενέσθω και μη το εμόν. Πρεσβείαις και ικεσίαις της Παναγίας Θεοτόκου και πάντων των Αγίων σου, ότι ευλογητός ει εις τους αιώνας.
Αμήν.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΠΡΟΣΕΥΧΩΝ – ΑΘΗΝΑ 1966

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...