Τετάρτη, 9 Νοεμβρίου 2011

Καινή Διαθήκη ( με απόδοση στη δημοτική)

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΔ΄( 24 )
Στιχ. 1-2. Η καταστροφή του ναού.


Και ἐξελθὼν ὁ ᾿Ιησοῦς ἐπορεύετο ἀπὸ τοῦ ἱεροῦ· καὶ προσῆλθον οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἐπιδεῖξαι αὐτῷ τὰς οἰκοδομὰς τοῦ ἱεροῦ.

2 ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· οὐ βλέπετε ταῦτα πάντα; ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐ μὴ ἀφεθῇ ὧδε λίθος ἐπὶ λίθον, ὃς οὐ καταλυθήσεται


Απόδοση στη δημοτική


Κι αφού βγήκε ο Ιησούς από το ναό, έφευγε οριστικώς πλέον από το ιερό, για να μην επανέλθει σ’ αυτό. Τότε τον πλησίασαν οι μαθητές του για να του δείξουν τις οικοδομές του ιερού.

2 Ο Ιησούς όμως τους είπε: Δεν βλέπετε με θαυμασμό όλα αυτά τα ωραία κτήρια; Αληθινά σας διαβεβαιώνω ότι δεν θα μείνει πέτρα επάνω στην πέτρα που να μην γκρεμισθεί κάτω.


Στιχ. 3-14 . Το τέλος του κόσμου.


 3 καθημένου δὲ αὐτοῦ ἐπὶ τοῦ ὄρους τῶν ἐλαιῶν προσῆλθον αὐτῷ οἱ μαθηταὶ κατ᾿ ἰδίαν λέγοντες· εἰπὲ ἡμῖν πότε ταῦτα ἔσται, καὶ τί τὸ σημεῖον τῆς σῆς παρουσίας καὶ τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος;

4 καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· βλέπετε μή τις ὑμᾶς πλανήσῃ.

5 πολλοὶ γὰρ ἐλεύσονται ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου λέγοντες, ἐγώ εἰμι ὁ Χριστός, καὶ πολλοὺς πλανήσουσι.

 6 μελλήσετε δὲ ἀκούειν πολέμους καὶ ἀκοὰς πολέμων· ὁρᾶτε μὴ θροεῖσθε· δεῖ γὰρ πάντα γενέσθαι, ἀλλ᾿ οὔπω ἐστὶ τὸ τέλος.

7 ἐγερθήσεται γὰρ ἔθνος ἐπὶ ἔθνος καὶ βασιλεία ἐπὶ βασιλείαν, καὶ ἔσονται λιμοὶ καὶ λοιμοὶ καὶ σεισμοὶ κατὰ τόπους·

8 πάντα δὲ ταῦτα ἀρχὴ ὠδίνων.

9 τότε παραδώσουσιν ὑμᾶς εἰς θλῖψιν καὶ ἀποκτενοῦσιν ὑμᾶς, καὶ ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ πάντων τῶν ἐθνῶν διὰ τὸ ὄνομά μου.

10 καὶ τότε σκανδαλισθήσονται πολλοὶ καὶ ἀλλήλους παραδώσουσι καὶ μισήσουσιν ἀλλήλους.

11 καὶ πολλοὶ ψευδοπροφῆται ἐγερθήσονται καὶ πλανήσουσι πολλούς,

12 καὶ διὰ τὸ πληθυνθῆναι τὴν ἀνομίαν ψυγήσεται ἡ ἀγάπη τῶν πολλῶν.

13 ὁ δὲ ὑπομείνας εἰς τέλος, οὗτος σωθήσεται.

14 καὶ κηρυχθήσεται τοῦτο τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας ἐν ὅλῃ τῇ οἰκουμένῃ εἰς μαρτύριον πᾶσι τοῖς ἔθνεσι, καὶ τότε ἥξει τὸ τέλος.


Απόδοση στη δημοτική

3 Κι ενώ αυτός καθόταν στο όρος των ελαιών, τον πλησίασαν οι μαθητές ιδιαιτέρως και του είπαν: Πες μας, πότε θα γίνουν όλα αυτά και ποιο είναι το σημάδι που θα προαναγγέλει την ένδοξή σου παρουσία και το οριστικό τέλος του κόσμου τούτου;

4 Κι ο Ιησούς τους αποκρίθηκε: Προσέχετε μη σας παραπλανήσει κανείς.

5 Διότι θα έλθουν πολλοί που θα διεκδικούν και θα οικειοποιούνται το όνομα του Μεσσία, το οποίο είναι δικό μου,  και θα λένε: Εγώ είμαι ο Χριστός. Και θα παραπλανήσουν πολλούς.

6 Πρόκειται λοιπόν να ακούτε πολέμους και ειδήσεις που θα γίνονται σε άλλες χώρες. Προσέχετε, μην αναστατώνεστε νομίζοντας ότι αυτά είναι σημάδια που προαναγγέλλουν το τέλος ˙ διότι σύμφωνα με τις βουλές της θείας πρόνοιας πρέπει όλα αυτά να γίνουν , αλλά ακόμη δεν είναι ούτε το τέλος του κόσμου ούτε η καταστροφή της  Ιερουσαλήμ και του ναού της, που προεικονίζει και προτυπώνει τη συντέλεια του κόσμου.

7 Διότι θα ξεσηκωθεί το ένα έθνος εναντίον του άλλου έθνους, και το ένα βασίλειο εναντίον του άλλου βασιλείου, και θα έλθουν πείνες και μολυσματικές επιδημίες και σεισμοί εδώ κι εκεί.

8 Όλα λοιπόν αυτά είναι αρχή πόνων και δεινών.

9 Τότε θα σας παραδώσουν σε θλίψεις και δοκιμασίες . Και θα θανατώσουν μερικούς από σας, και θα σας μισούν όλα τα έθνη για μένα, επειδή θα πιστεύετε στο όνομά μου.

10 Και τότε πολλοί θα σκανδαλισθούν και θα κλονισθούν στην πίστη . Και θα παραδώσουν ο ένας στον άλλον στους άπιστους άρχοντες, και θα μισήσουν ο ένας τον άλλο.

11 Θα εμφανισθούν επίσης πολλοί ψευδοπροφήτες και θα  παρασύρουν πολλούς στις πλανεμένες διδασκαλίες τους.

12 Κι επειδή θα πληθυνθεί η κακία και η ανηθικότητα θα ψυχρανθεί η αγάπη των πολλών προς τον Θεό και τον συνάνθρωπο ,αυτών δηλαδή που στο όνομα μόνο είναι χριστιανοί κι έχουν μια τυπική θρησκευτικότητα.

13 Εκείνος όμως που θα δείξει υπομονή μέχρι το τέλος των δοκιμασιών αυτών, αυτός και μόνο θα σωθεί.

14 Και θα κηρυχθεί το ευαγγέλιο αυτό της βασιλείας σ’ όλη την οικουμένη , για να είναι το κήρυγμα αυτό έλεγχος για όλα τα έθνη, όσα δεν θα πιστέψουν, ώστε να μην μπορούν να προφασισθούν ότι δεν προσφέρθηκε και σ’ αυτούς το ευαγγέλιο. Και τότε θα έλθει το τέλος του κόσμου, του οποίου εικόνα και προτύπωση θα είναι το επικείμενο τέλος των Ιεροσολύμων.

Από «Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ ΜΕ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ»
+ ΠΑΝ. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ
ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ «Ο ΣΩΤΗΡ»
ΑΘΗΝΑΙ 2011


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...