Τρίτη 1 Οκτωβρίου 2013

Το βαθύτερο νόημα της ζωής.


Πρώτα πιστεύουμε στον Θεό και ύστερα αγαπάμε τόν Θεό και την εικόνα του, τόν άνθρωπο. Ή πίστη αυξάνει με την προσευχή. «Πρόσθες ήμΐν πίστιν».
«Όπως έχω καταλάβει, όλο τό κακό προέρχεται άπό την απιστία. Όταν ό άνθρωπος δέν πιστεύη στον Θεό, θέλει νά γλεντήση την ζωή του. Γι' αυτό και επιδίδεται σέ κάθε είδους αμαρτία».
«Ό άνθρωπος πρέπει νά συλλαβή τό βαθύτερο νόημα τής ζωής, ότι αυτή ή ζωή είναι νά ετοιμαστούμε γιά τήν άλλη. Από κει καί πέρα, όπως ένας πού ταξιδεύει νά πάη κάπου χρειάζεται έναν οδηγό, έτσι καί γιά τό ουράνιο ταξίδι, πρέπει νά βρή έναν οδηγό (Πνευματικό). Μετά, νά τόν βάλη σέ ένα πρόγραμμα, λίγη μελέτη, λίγη προσευχή, νά άποφεύγη τίς αφορμές τής αμαρτίας, καί τό κοσμικό φρόνημα πού είναι τό χειρότερο άπ' όλα. Οπότε έτσι ή καρδιά του θά είναι στον Χριστό».
«Πρέπει νά αγωνιστούμε μέ φιλότιμο νά σωθούμε, γιά νά μή λυπήσουμε τόν Χριστό. Θά μάς πει ό Χριστός: «Παιδί μου έγώ έκανα τόσα γιά νά σέ σώσω. Έχυσα τό αίμα μου καί ύπέμεινα τόσα πάθη, έσύ τί έκανες γιά νά σωθής»;
«Ό κάθε άνθρωπος πρέπει νά βρή καί νά άγιάση τήν κλίση του. Ό προκομμένος άνθρωπος, όπου καί νά βρεθή, είτε στον γάμο, είτε στον μοναχισμό, θά είναι επιτυχημένος».
«Νά προτιμούμε τίς θλίψεις καί νά τίς δεχώμαστε καλύτερα άπό τίς χαρές. Τό πικρό φάρμακο πολλές φορές είναι καλύτερο άπό τό γλυκό, διότι θεραπεύει. Ή πραγματική χαρά γεννιέται άπό τόν πόνο».
«Εκείνο πού εμποδίζει τόν άνθρωπο στην προκοπή του στά πνευματικά είναι ότι δέν δουλεύει τό μυαλό του σέ ό,τι τόν ωφελεί πνευματικά άλλα σέ άλλα πράγματα».
«Πρέπει νά μπή μέσα μας ό πόνος γιά τήν σύγχρονη κατάσταση γιά νά μπορέσουμε νά κάνουμε καρδιακή προσευχή».
«Σήμερα ήρθε ή εποχή νά διαχωρισθούν τά πρόβατα άπό τά ερίφια, οί πιστοί άπό τους απίστους. Αργότερα θά 'ρθεΐ καιρός πού θά δώσουμε εξετάσεις, θά υποστούμε καί διωγμούς γιά τήν πίστη μας, καί τότε θά φανεί τό μπακίρι άπό τό χρυσό».
«Όταν κάποιος στενοχωρήται γιατί υποφέρει γιά τους άλλους, πονά τους άλλους, κάνει τά δικά τους προβλήματα δικά του, τότε αυτός έχει μισθό μάρτυρος.


Γέρων  Παΐσιος ό  Αγιορείτης

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...