Τρίτη 1 Οκτωβρίου 2013

Ή χάρις τού Θεού είναι ακριβό πράγμα.Οι άνθρωποι πού θυσιάζουν τά πάντα πόσο χαριτωμένοι είναι! Ούτε προβλήμα­τα έχουν και Λάμπει τό πρόσωπο τους γιατί έχουν την θεϊκή χαρά συνέχεια».
«Όλη ή βάση τής πνευματικής ζωής είναι νά σκέφτεται τόν άλλον και τόν εαυτό του νά τόν βάζη τελευταίο, νά μήν τόν ύπολογίζη. Όταν έρθουμε στην θέση τού άλλου και τόν καταλάβουμε, τότε συγγενεύουμε μέ τόν Χριστό».
«Ή χάρις τού Θεού είναι ακριβό πράγμα. Γιά νάρθη νά κατοίκηση μέσα στον άνθρωπο, πρέπει νά βρή τόν άνθρωπο νά σύμφωνη κατά Πνεύμα μέ τόν θεό καίό άνθρωπος νά εξάσκηση (εξάντληση) όλο τό ανθρώπινο. Ενώ έμεΐς θέλομε νά έλθη ή θεία χάρις γιά νά μάς άπαλλάξη άπό τις αδυναμίες, χωρίς αγώνα. Γιά νά κατοίκηση στον άνθρωπο τό Άγιο Πνεύμα χρειάζεται πολύ αυταπάρνη­ση, πολύ φιλότιμο, ταπείνωση, αρχοντιά, θυσία. Ή πνευματική ζωή δέν είναι απόλαυση. Ό Χριστός έχει τοποθετήσει τήν μπρίζα, άλλα τά δικά μας καλώδια είναι σκουριασμένα και δέν δέχονται τήν θεία χάρι. Νά ξεσκουριάσουμε τά κα­λώδια, ν' αγωνιστούμε νά γνωρίσουμε τόν εαυτό μας, νά κόψουμε τά πάθη μας, νά αποκτήσουμε τις αρετές και έτσι θά μάς έπισκεφθή ή χάρις τού Θεού». Αύτφ ή δόξα και τό κράτος εις τους αιώνας. Αμήν.
Γέροντας Παίσιος

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...