Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2009

Η διαπαιδαγώγηση του Θεού

Πρός Εβραίους Επιστολη Παύλου 12 (4-13)

4 Οὔπω μέχρις αἵματος ἀντικατέστητε πρὸς τὴν ἁμαρτίαν ἀνταγωνιζόμενοι, 5 καὶ ἐκλέλησθε τῆς παρακλήσεως, ἥτις ὑμῖν ὡς υἱοῖς διαλέγεται· υἱέ μου, μὴ ὀλιγώρει παιδείας Κυρίου, μηδὲ ἐκλύου ὑπ' αὐτοῦ ἐλεγχόμενος. 6 ὃν γὰρ ἀγαπᾷ Κύριος παιδεύει, μαστιγοῖ δὲ πάντα υἱὸν ὃν παραδέχεται. 7 εἰ παιδείαν ὑπομένετε, ὡς υἱοῖς ὑμῖν προσφέρεται ὁ Θεός· τίς γάρ ἐστιν υἱὸς ὃν οὐ παιδεύει πατήρ; 8 εἰ δὲ χωρίς ἐστε παιδείας, ἧς μέτοχοι γεγόνασι πάντες, ἄρα νόθοι ἐστὲ καὶ οὐχ υἱοί. 9 εἶτα τοὺς μὲν τῆς σαρκὸς ἡμῶν πατέρας εἴχομεν παιδευτὰς καὶ ἐνετρεπόμεθα· οὐ πολλῷ μᾶλλον ὑποταγησόμεθα τῷ πατρὶ τῶν πνευμάτων καὶ ζήσομεν; 10 οἱ μὲν γὰρ πρὸς ὀλίγας ἡμέρας κατὰ τὸ δοκοῦν αὐτοῖς ἐπαίδευον, ὁ δὲ ἐπὶ τὸ συμφέρον, εἰς τὸ μεταλαβεῖν τῆς ἁγιότητος αὐτοῦ. 11 πᾶσα δὲ παιδεία πρὸς μὲν τὸ παρὸν οὐ δοκεῖ χαρᾶς εἶναι, ἀλλὰ λύπης, ὕστερον δὲ καρπὸν εἰρηνικὸν τοῖς δι' αὐτῆς γεγυμνασμένοις ἀποδίδωσι δικαιοσύνης. 12 Διὸ τὰς παρειμένας χεῖρας καὶ τὰ παραλελυμένα γόνατα ἀνορθώσατε, 13 καὶ τροχιὰς ὀρθὰς ποιήσατε τοῖς ποσὶν ὑμῶν, ἵνα μὴ τὸ χωλὸν ἐκτραπῇ, ἰαθῇ δὲ μᾶλλον.

Απόδοση

Ακόμη δεν αντισταθήκατε μέχρι αίματος στον αγώνα κατά της αμαρτίας, και λησμονήσατε την νουθεσία, που σας απευθύνεται σαν σε παιδιά: Παιδί μου , μη περιφρονήσεις την διαπαιδαγώγηση του Κυρίου και μη χάσεις το θάρρος σου, όταν ελέγχεσαι απο αυτόν, διότι εκείνον που αγαπά ο Κύριος τον παιδαγωγεί, και μαστιγώνει κάθε παιδί , το οποίο δέχεται. Υπομείνατε την διαπαιδαγώγησή σας. Ο Θεός σας μεταχειρίζεται σαν παιδιά του, διότι ποιό παιδί δεν το παιδαγωγεί ο πατέρας του; Εάν όμως δεν δοκιμάσατε διαπαιδαγώσηση , την οποία όλοι έχουν περάσει, τότε είστε νόθα παιδία και όχι γνήσια. Εξ ‘αλλου, είχαμε παιδαγωγούς τους επίγειους πατέρες μας και τους σεβόμασταν. Δεν πρέπει λοιπόν πολύ περισσότερο να υποταχτούμε στον Πατέρα των πνευμάτων και να ζήσουμε; Εκείνοι μας παιδαγωγούσαν για λίγο καιρό και όπως ήθελαν, αλλά αυτός για το καλό μας, για να γίνουμε μέτοχοι της αγιότητάς του. Καμιά διαπαιδαγώγηση δεν φαίνεται να προξενεί στην αρχή χαρά, αλλά λύπη, αργότερα όμως αποφέρει καρπό δικαιοσύνης ειρηνικό σε εκείνους οι οιποίοι γυμνάστηκαν με αυτήν. Γι’ αυτό ενισχύστε τα άτονα χέρια και τα παραλυμένα γόνατα, και κάνετε ίσιους δρόμους για τα πόδια σας, για να μη εξαρθρωθεί το χωλόν αλλά μάλλον να θεραπευτεί.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...